Gɑlɑ́siɑ 3

1Bɨ̌n bʉr ó Gɑlɑ́siɑ bé ó bigʉʼlʉgʉ́. Nzé ɑ́ bɑnɑ kʉ́ɑ bɨ̌n? Bɑ́b, bé ɑ́ si kʉ gwɑ lɛ̂ʼle bɨ̌n ɨ́ mitilɑ́, bɨ̌n nzě bee ɨ́ sʉ́lʉ́lʉ́ mpʉ̌ Yésʉs-Krîst ɑ́ jʉ́ŋɔɔ ɨ́ kolôs kʉ́ yɨ́. 2Me ójî bɨ́n cíɑ́ mpwɑ́r nyɨ̂: nzê Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh bɨ̌n Sísǐm wé jɔʼ bɨ́n ɑ́ lóŋlo metié yɨ́ ɛ́? Nzê nye ɑ́ bé ɑntɨh wé ɨ́ jɔʼ bɨ́n ɑ́ bûʼlɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ bé ɑ́ lɛ́ɛ bɨ̌n wɨ́ ɛ́? 3Wɑ́ɑ̌ mbi bígʉʼlʉgʉ́ bɨ́n dí wɨ̂? Bɨ̌n nyɨɛ sí pɑ̌ tɑ́ɑre éciʼe ɨ́ nkul dí eduho e Sísǐm mé Nzyɛ̌m nyɨ́. Nó ó bɨ̌n kɑ̌ kpɛl éswɑ̂hle ó, e nkul dí eduho ɨ́ nyʉ̂l bipúno nyɨ́? 4Nzê bɨ̌n bé ɑ́ kʉ siɑ e mitúú ɨ́ buo buo ó, jwêh ɛ̌? Mé ɑbûʼlɑ ó, myé ó jwêh. 5Ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m dí entɨh bɨ́n Sísǐm wé, le esɑ̂ mésimɑ́ ménɨ́nɨ́ɨ́ pɑ́ʼ nyɨ́n yɨ́, nzê nyě sɑ́ nó ó ebe bɨ́n dí elóŋlo métié ɛ́? Nzê yé ó ebe bɨ́n dí ebûʼlɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ bɨ́n ɑ́ jóʼo wɨ́ ɛ́? 6Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Abrɑhɑm ɑ́ si jyêʼ koo e Nzyɛ̌m. Nzyɛ̌m nzě beě mpʉ̌ Abrɑhɑm ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né yɨ́, Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ lɑ́ɑ ó, nye ó tîtyěl mʉr ɨ́ lɔ̌b búʼó yé yɑɑ́» yɨ́. 7Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ bé ó, bʉr o dí ejyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m bɑ́, bé ó dí bwɑ́n mé Abrɑhɑm. 8Bé ɑ́ si boo tile ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó, bʉr o bíkûl biswîh, bé óbi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ó, ɨ́ lɔ̌b búʼó yɔ́ɔ́. Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ wɨ̂, wé ɑ́ nyɛɛ túnɔɔ ó, Abrɑhɑm! Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Me ósʉ bíkúl bíbyɛ̂h metyɛʼ mé mpóm ó, ɨ́ koo gô.» 9Abrɑhɑm nzě jyêʼ koo e Nzyɛ̌m. Nó ó Nzyɛ̌m ɑ́ sʉ nye metyɛʼ me mpóm yɨ́. Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó Nzyɛ̌m ngɑ́ sʉ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h o dí ejyɛ̂ʼwo e né bɑ́ metyɛʼ me mpóm yɨ́. 10Ebě, mʉ̂r sí bûʼlɑ ó, Nzyɛ̌m ójwe nyé nkɑm ɨ́ lɔ̌b mbɑʼlɑ́ nyé dí ebɑʼle métié wɨ́ nó, lɛ́ɛ́, nyě e meswomlʉ, ebě, yê tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: «Mʉr nyɨnyɛ̂h dí ɑbɑʼle métié mé Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m mɨ́mɛ̂h nyɑ́, nyě e meswomlʉ.» 11Mɨnɑ́ mû ó sí gʉ́ɑ gɑ́ ɨ́ pébébé ó, yé ɑbe e mʉr dí e nkul ebi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b mbɑʼlɑ́ métié. Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, nye lɨ́ elɛ́ɛ tɨ̂ʼ ó: «Tîtyěl mʉr, nye óciʼe ó, ɨ́ lɔ̌b búʼó yé.» 12Mʉr, nyé ɑbɑʼle métié ɨ́ lɔ̌b búʼó nyé dí ebûʼlɑ̌ Nzyɛ̌m yɨ́, ebě, Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, nye lɨ́ elɛ́ɛ ó: «Wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí ebɑʼle métié nyɑ́, óbǐ cwiʼ ó, e nzɨ̌ metié mɑɑ́.» 13Mpʉ mɨ́nɑ́ dí ɑbɑʼle gɑ́ metié yɨ́, nó ó, Nzyɛ̌m, nyɨ́ syɛm mɨ́nɑ́ gɑ̂. Sɑ̂ gwɑ́r, Yésʉs-Krîst ɑ́ si dwih mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ mpilɑ ébébe, le enʉɑ méswomlʉ mɑɑ́ mɨ́mɛ̂h ɨ́ nyʉ̂l nyé lɨ́ esú gɑ́ lɨ́nɑ́, ebě, yê tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: «Mʉr nyɨnyɛ̂h ɑ́ cyelɔɔ ɨ́ lɨ́ kʉ́ nyɑ́, nye ó wɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ syɛm nyɑ́.» 14Yésʉs-Krîst ɑ́ dwih mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ mpilɑ ébébe nó ó, lɨ́ esú é bʉ̂r o bíkúl bíswîh. Nye mû ó lɨ́ enzě ntɛŋ bɨ́n metyɛʼ me mpóm Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ Abrɑhɑm ó, nye ósʉ mɑ́. Nye ɑ́ dwih mɨnɑ́ gɑ́ ntémé ó, mɨnɑ́ nkʉ̂ bi gɑ́ nkɛ̌ʼ mé Nzyɛ̌m. Nkɛ̌ʼ nyɑɑ́, nye ó Sísǐm wé. Nye ɑ́ kɛʼ ó, nye óntɨh mɨ́nɑ́ gɑ́ wɑ̌. Nyě ntɨh wé ó, ebe mɨ́nɑ́ dí ejyɛ̂ʼwo gɑ́ e né. 15Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Sɑ́ yɨ̂, yé ó kwɑhɑ́ syɛ́ɛlɑ bʉ̂r dí esɨsɑ̂ yɨ́. Mʉ̂r sí tile kɑ́lɑr bilíʼe mpʉ bʉ̂r dí boó sɨ̂sɑ yɨ́ nó, ɑbe e mʉr ókɑ̌ gbɛ́ɛ mítilɑ́ myɑɑ́. Mʉr swîh, nyé ɑbe e nkul ekɑ̌ kɛl lʉ́ʉ́ ékɑ̌n tɨ̂. 16Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ó Nzyɛ̌m ɑ́ jwe Abrɑhɑm bé e ntɑ wé nkɛ̌ʼ yɨ́. Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, nyé ɑlɛ́ɛ ó: «ontɑ». Nyě kʉ́ jɑɑ́ lɛ́ɛ ó, njɨ «ntɑ ngwɑ́r.» «Mě jwé ó, bɨ̌n e ntɑ gǒ.» Ntɑ mé Abrɑhɑm wɑɑ́, nye ó Yésʉs-Krîst. 17Mbeɑ́ wɑ̂m ó wɨ̂: Nzyɛ̌m ɑ́ si boo líʼe nkɛ̌ʼ le Abrɑhɑm. Píe mimbû minter minɑ̂ e mekɑ́m mélɛ̂l, Nzyɛ̌m nzě tyêl óYúden metié. Metié mɑɑ́, mé ɑ́ bé ɑbe e nkul edímlě lɔ́ɔ́ Nzyɛ̌m ɑ́ boo lɛ́ɛ Abrɑhɑm wɨ́. Mé ntémé, mé ɑ́ bé ɑbe e nkul eteʼle nkɛ́ʼ nyé ɑ́ boo kɛʼ nye nyɨ́. 18Yé bé Nzyɛ̌m kɑb mʉ̂r embɨɑ lé ɨ́ lɔ̌b mbɑʼlɑ́ mʉ̂r wɑɑ́ dí ebɑʼle métié wɨ́ nó, lɛ́ɛ́, nyé ɑntɨh nyé nyɑ̌ ɨ́ lɔ̌b nkɛ́ʼ. Tó kœb ó, Nzyɛ̌m ɑ́ jwe Abrɑhɑm nkɔb membɨɑ nyé ó, ɨ́ nkɛ̌ʼ nyé ɑ́ pɑ kɛʼ nye ɨ́ lɔ̌b ncǿncǿɑ nyé nyɨ́. 19Yé bé nó wɑ́, Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl metié mɑɑ́ ɨ́ yé ɛ́? Nye ɑ́ tyêl mé ó, ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ bí ébébe, lɨ́ esú é mɑ̂ jɔʼ, tó swîʼ ɨ́ jɔʼ ntɑ̂ mé Abrɑhɑm wɑɑ́ ónzě mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ yɨ́. Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl bʉr metié mɑɑ́ ó, lɨ́ enyɛɛ́ tímle bééngeles bé mɑ̌; bɨ́ɛ kɑ̌ nzě jwe mesɑɑ́-dɔm. 20Mesɑɑ́-dɔm, nyě títyɛ́b ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, pɑ́ʼ menkɔ̌m mebɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ Abrɑhɑm membɨɑ yɨ́, Nzyɛ̌m, nye ɑ́ bé ɑlómo éngeles, nkʉ̂ mʉr ó, nye díʼee mesɑɑ́-dɔm pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ le Abrɑhɑm. Nye ɑ́ séɑ ó, nye omér. 21Nzê yé lɨ́ elɛ́ɛ ó, metié le nkɛ̌ʼ mé Nzyɛ̌m nyɑɑ́, byé e mbɔ́ʼ ɛ̌? Heʼé, yé ɑbɑ́ be nó. Mbɔ́ʼ ntʉ́ʼ tɨ̂. Yé bé yé ɑ́ be ó, e lʉ́ʉ́ étié, lé ɑ́ gwɑ sɑ̂ ó, bʉr bíʼee cwiʼ nó, lɛ́ɛ́, mʉr ɑ́ gwɑ bi nkɑm ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m e nzɨ̌ metié. Sɑ̂ gwɑ́r, yé ɑbe e lʉ́ʉ́ étié e dí esɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ syɛ́ɛlɑ mpɑ̂ yɑɑ́. 22Gúmo yɑɑ́ ó Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m dí elɛ́ɛ ó, bʉr ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h, bé ɨ́ jǿǿ syóm yɨ́. Syóm wɔ́ɔ́, wé ɑ́ si kɑ̂ʼ bɨ́bɛ̂h menkɑrɑ. Sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m jwe nkɛ́ʼ nyé ó, ɨ́ bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h dí ejyɛ̂ʼwo e Yésʉs-Krîst bɑ́. Nyě jwé bé nyɑ̌ ó, njɨ ɨ́ lɔ̌b búʼó yɑɑ́. 23Ɨ́ mimbú mí píhe, Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑpɑ̌ kɑr nzɨ́ ó, bʉr jyɛ̂ʼwɑɑ e Yésʉs-Krîst. Jɔʼ yɑɑ́ ó mɨ́nɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ ɨ́ mpilɑ métié tʉ́ŋlʉ̌ yɨ́. Mɨnɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ ɨ́ mpilɑ yɑɑ́ ó, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ kɑ tɨ́e mɨnɑ́ gɑ́ nzɨ̌ ejyɛ̂ʼwo e Yésʉs-Krîst yɨ́. 24Metié mɑɑ́, mé ɑ́ bɨbe ó mpʉ pɑ́lɑ bwɑ́ ó ntwǒm, mʉr ɑ́ lilîʼle mɨnɑ́ gɑ́ kwɑ́ mé Krîst nyɑ́. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, mɨnɑ́ nkʉ̂ bi gɑ́ nkɑm ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b búʼó. 25Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, mpʉ̌ Nzyɛ̌m mû sí dib mɨ́nɑ́ gɑ́ nzɨ̌ ejyɛ̂ʼwo e Yésʉs-Krîst yɨ́, pɑ́lɑ wɑɑ́, nyé ɑkɑ̌ jǿø mɨ́nɑ́ gɑ̂. 26Bɨ̌n bɨ́bɛ̂h mû ó bwɑ́n mé Nzyɛ̌m, ebě, bɨ̌n bé ɑ́ si jyɛ̂ʼwo e Yésʉs-Krîst. 27Ebě, mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n ɑ́ duŋɔɔ e medíbé, pûhlɑ e Krîst nyɑ́, nyɨ́ bwɑ̂r Krîst ɨ́ nyʉ̂l. 28Sɑ́ tɨ̂ʼ ó dí ɑkɑ̌ buú syɛ́ɛlɑ̌ sɔ̂ʼ pɑ́ʼ óYúden le bwɑ́ ó bíkûl yɨ́. Gǒ dɑmɑ́ bě túʼɑ̌, nkʉ̂ ntémé nzyɛh; dɑmɑ́ be mʉ́mɑ́, nkʉ̂ mʉrʉ̂m, nzyɛ́ɛ́lɑ́ ntʉ́ʼ bɑ́ tɨ̂, ebě, bɨ̌n bɨ́ pûhlɑ e Yésʉs-Krîst. Bɨ̌n bɨ́bɛ̂h mû kɑ̌ di ó, tɑ̂ŋ mʉr ngwɑ́r. 29Yé bé bɨ̌n bé lɨ́ egúmo e Krîst nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n ntémé bé ó bwɑ́ bé óntɑ mé Abrɑhɑm. Bɨ̌n ntémé bé ó bʉr o ngɑ́ bi ménkɔb ɨ́ mbɨɑmbɨɑ bisɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ Abrɑhɑm bí bɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\