Gɑlɑ́siɑ 4

1Me óbɑ́ʼɑ̌ jweʼlě lɔ̌b wɑɑ́ ɨ́ mbi wɨ̂: mʉ̂r bé e mwɑ̂n jɑ́lɑ́ le elîʼ e bisɑ́ byé nyɑ́ nó, ɨ́ jɔʼ mwɑ̂n wɑɑ́ jínɑ mɑ̂ ntwǒm yɨ́, yé ɑbe e sɑ́ dí elɛ̂ʼle ɨ́ ponó ó, mwɑ̂n wɑɑ́ ó dí e bisɑ̂ byɑɑ́ bíbyɛ̂h. Yé jɑɑ́ nyɨ̂n ó, njɨ nye ó túʼɑ̌. 2Jɔʼ yɨ́yɛ̂h nyé jínɑ lɨ́ ontwǒm yɨ́, bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé lɨ́ ejwijwe nyé metǿǿ. Bʉ́ʉ́, bé lɨ́ etirwo e bisyɛ́ɛ́ byé. Bé ósɨ̂sɑ nó ó, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ sɔ́ŋ wé ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wé ó, mwɑ̂n óntɑɑ yɨ́hɑɑ́ tyé yɨ́. 3Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé, mɨnɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ ó mpʉ bítúʼɑ̌, ɑgʉ́ɑ bísɑ́ bímpɑ̂. Mɨnɑ́ bé ɑ́ nî gɑ́ lɨ́ otúʼɑ̌ wɑɑ́ ó, mɨnɑ́ dúʼoo gɑ́ milɛ́ʼlɑ́ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ dí ekûhlo mí. 4Yé ntɔ̂ʼ kɑ̌ pyɑ̂l mbɨɑmbɨɑ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ boo tyêl yɨ́. Jɔʼ yɑɑ́ ó Nzyɛ̌m ɑ́ nze ntɨh Mwɑ̂n wé, ó nye ntɑ́ɑ nzě byɛ̂l ɨ́ mo nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́. Mwɑ̂n wɑɑ́ ɑ́ be ó, ɨ́ mpilɑ métié tʉ́ŋlʉ̌. 5Nye ɑ́ jɑlɑ le esɑ̂ nó ó, nye nkʉ̂ dwih bʉ̂r ɨ́ mpilɑ métié. Nye ɑ́ sɑ̂ mɨnɑ́ gɑ́ nó ó, nye nkʉ̂ tyêl mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ tyé bwɑ́n mé Nzyɛ̌m. 6Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh mɨnɑ́ gɑ́ Sísǐm Mwɑ̂n wé ó, ebe bɨ́n dí nye bwɑ̂n. Nye mû ó sí nî ɨ́ milémé gɑ́ mínɑ́. Nye ó dí etitíne mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ jɨ̂ʼlɑɑ gɑ́ e Nzyɛ̌m, le elɛ́ɛ ó: « Abbɑ , Dɑ̂!» 7Gúmo yɑɑ́, gó ɑkɑ̌ bě túʼɑ̌. Go mû ó mwɑ̂n wé. Yé bé go mû ó mwɑ̂n wé nó, lɛ́ɛ́, Nzyɛ̌m, nyɨ́ kɛʼ gó bilíʼe. 8Ɨ́ mimbú mí píhe, bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑpɑ̌ gʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m. Bɨ̌n bé ɑ́ bɨbe ó mpʉ bítúʼɑ̌, lɨ́ edû bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m bi dí ɑbe ónzyɛ̌m ompɑ̂ bí. 9Dɑmɑ́ jóʼo nó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌n bɨ́ gʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m mpɑ̂. (Me bé lɨ́ edǐ lɛ́ɛ ó, Nzyɛ̌m, nyɨ́ gʉ́ɑ bɨ́n mpʉ bwɑ́n bé.) Bɨ̌n bé lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ dû mílɛ́ʼlɑ́ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ dí ekûhlo, myɑɑ́ dí ɑbe e nkul mí ɨ́ yé? Bɨ̌n bé lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ kpɛl édi bítúʼɑ̌ byɔ́ɔ́ ɨ́ yé? 10Bɨ̌n bé lɨ́ ejwɑ́ɑwo mʉ́ʉ́ mélû le bʉ́ʉ́ óngɔn, le byúú bíjɔʼ, ndu e myúú mímbû. Bɨ̌n bé lɨ́ etyêl ménzɔɔ ɨ́ bijɔʼ byɑɑ́, bɨ̌n bɨɛ lɨ́ ebûʼlɑ ó, mé e nyɔm ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. Bɨ̌n jøjøʼ ó, bisɑ̂ byɑɑ́, byê milémé mín ó, e nyɔm. 11Me lɨ́ ejóʼo bʉ́ɑ́ ɨ́ lɔ̌b wɨ́n, ebě, yé ɑ́mû kɑ̌ nyɨ̂n ó, syɛ́ɛ́ mé ɑ́ séɑ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n yɨ́, yé ɑ́ be ó jwêh. 12Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Diʼee gɑ́ mpʉ mê, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ mé mû sí dǐ mpʉ bɨ́n dí yɨ́. Bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑsɑ̂ mé ebébe. 13Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, jɔʼ ésôʼ mé ɑ́ lɛ́ɛ bɨ̌n Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ yɨ́, me ɑ́ dwoowo ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n ó, ɨ́ lɔ̌b mékpɑɑ mɑ̂m. 14Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ bɨ́n ɑ́ siɑ e mitúú ɨ́ lɔ̌b ésyɛ̂b lɑ̂m, bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑpyêh mê, nkʉ̂ soŋɔɔ mê. Bɨ̌n bé ɑ́ si nʉɑ me mbɨ̂mbɨɑ́, go ó, me ɑ́ be ó, nkʉ̂ éngeles mé Nzyɛ̌m, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ Yésʉs-Krîst nye mʉr tɨ̂. 15Yé dí ekɑ̌ kɑmle bɨ́n lɨ́ esoho mé mpʉ bɨ́n ɑ́ nyɛɛ sʉsoho me yɨ́? Me lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ̌ mbɨ̂mbɨɑ́ ó, yé bé bɨ̌n bé ɑ́ be ó e nkul epɛʼ míh mɨ́n, jwe mé mɑ̌ nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n bé ɑ́ be ɨ́ sɑ̂ mé syɛ́ɛlɑ yɑɑ́. 16Mpʉ mé dí elɛ́ɛ bɨ́n otyeetye yɨ́, nzê yɨ́ kɑ̌ sɑ̂ ó, bɨ̌n nʉ́ŋɑɑ me mpʉ ntɨ̂m e mbɨn wɨ́n ɛ̌? 17Bʉr o bíbɛr ónɨ̌, bé lɨ́ ebɑʼ bɨ́n, bɨ́ɛ lɨ́ ekpɛl ó, bɨ̌n nɑ́rɑɑ e bê. Sɑ̂ gwɑ́r, gǿmɑ́ yɔ́ɔ́, yé ɑmbɨɑ. Bé gǿm ó, bɨ̌n bɔ́ʼɑɑ e me, ebě, bɨ̌n nkʉ̂ bɨbɑʼ bê. 18Yé mbɨɑ ó, ɨ́ jɔʼ mʉ̂r dí egø̂m yʉ́ʉ́ sɑ́ dí ɨ́ mbɨɑ yɨ́; nyě sɑ́ ɑsɑ̂ nó njɨ ɨ́ jɔʼ mé dí tɨ̂ʼ ɨ́ bɨ̌n yɨ́. 19Bwɑ́n bɑ̂m, me mû ó mpʉ mʉ́mɑ́ mû lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ jɑʼrɑ e mǐn nyɑ́. Mekpɑɑ mé ótô le emɨmɛ̂r mé nó ó, tó pyɑ̂l pyɑ́lɑ́ɑ ɨ́ jɔ̌ʼ Yésʉs-Krîst óbe, nye mû sí gǿe ɨ́ menyʉ́l mɨ́n yɨ́. 20Á dǐ bee mɨ́nɑ́ gɑ́ mû ó gúmo gwɑ́r! Ebě, ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, me ɑ́ gwɑ lwib e bɨ̌n ó, e cwíí swîh. Léme, wê me ɨ́ mo ó, e bɑ́ ɨ́ lɔ̌b wɨ́n. 21Jóʼlɑ́ɑ́ gɑ̂, bɨ̌n bʉr o dí elɛ́ɛ ó, bɨ̌n kpɛl édi ɨ́ mpilɑ métié tʉ́ŋlʉ̌ bɑ́. Lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ me sɑ́ yɨ̂: nzê bɨ̌n bé ɑjóʼǒ sɑ́ métié mɑɑ́ dí elɛ́ɛ yɨ́ ɛ́? 22Yê cɛmɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó, Abrɑhɑm ɑ́ si byɑ̂ bwɑ́n óbɑ́: nye ɑ́ si byɑ̂ nyʉ́ʉ́ mwɑ̂n ɨ́ bwɑ̂ bɑɑ́, bé e túʼɑ̌ mʉ́mɑ́ yé. Nyʉ́ʉ́, nye ɑ́ byɑ̂ ó, bé e dimé mʉ́mɑ́ yé. 23Mwɑ̂n mé túʼɑ̌ ɑ́ byɛ̂l ó, mbyɛ́lɑ́ nyʉ̂l bipúno e bijwehé jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ bwɑ́n bɨ́bɛ̂h pɑ́ boó bîbyɛl yɨ́. Nó ó, mwɑ̂n wɑɑ́ mé dimé mʉ́mɑ́ yé, nyɨɛ ɑ́ si byɛ̂l dû mpʉ nkɛ́ʼ mé Nzyɛ̌m ɑ́ be yɨ́. 24Sɑ̂ yɑɑ́, yé ó jweʼle. Yé lɨ́ etɨ́e mɨ́nɑ́ gɑ́ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ: bʉbɑ́ obɑ́ bɑɑ́, Agɑ̂r bé e Sɑrɑ, bé lɨ́ elɛ̂ʼle mímbi mimbɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl mempʉ́n pɑ́ʼ bé e bʉr mí. Agɑ̂r, nye ó b'ɑ́ be túʼɑ̌. Bím bwɑ̂n nyé ɑ́ bibyɑ̂ bɑ́, bé ɑ́ jɑɑ bɨbe ó, njɨ bitúʼɑ̌. Agɑ̂r, nye mʉr tɨ̂, nye ó jweʼle. Nye ó mpʉ sɑ́ɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ boo sɑ̂ e nzɨ̌ mé Moïse nyɨ́. Nye ɑ́ ntɨh bʉr nyɑ̌ ó, lɨ́ ecø̂ʼ é Sinɑ́yɨ̂. 25Agɑ̂r, nye ó jweʼle écø̂ʼ é Sinɑ́yɨ̂, dí ɨ́ sí Arɑbî lɨ́. Nye ntémé, nye ó jweʼlě nkɑnɑ̌ Yerʉ́zɑlɛm, yɑɑ́ ɨ́ jɔʼ yɨ̂, ebě, bʉr bɨ́bɛ̂h o dí edi tɨ̂ʼ bɑ́, bé ó bitúʼɑ̌. 26Sɑ̂ gwɑ́r, mpɑ̌ŋ Yerʉ́zɑlɛm dí tɨ̂ʼ yɨ́, yé ó yɑɑ́ dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ yɨ́. Bʉr o dí tɨ̂ʼ bɑ́, Nzyɛ̌m nyɨ́ tɑ́ɑ̌ góo, le edwih bé ɨ́ mpilɑ métié, pɛʼ bé ɨ́ fɑ́. Nkɑnɑ yɑɑ́ ó dí dimé nyɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́. 27Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Guɑ kǔn mʉ́mɑ́, wé ɑ́ be ɑbyɑ̂ mwɑ̂n wɨ́, sohɑ́ɑ. Guɑ mʉmɑ́ ɑ́ be ɑpɑ̌ jóʼo mín nyɑ́, sohɑɑ kʉ́kʉ́. Ebě, mʉmɑ́ dí nzihle, ɑbe e njʉ̂m nyɑ́, nyě e bwɑ̂n ɨ́ buo buo, lɑɑ wɑɑ́ dí e njʉ̂m nyɑ́.» 28Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bɨ̌n bɨɛ bé ó bwɑ́n bé ɑ́ byɛ̂l mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ yɨ́. Bɨ̌n bé ó mpʉ̌ Isɑɑc, wɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ tɑɑre ekɛʼ, ntɔ̂ʼ ntɨh nyɑ́. 29Jɔ̌ʼ Agɑ̂r ɑ́ bě sí byɑ̂ wé mwɑ̂n mpʉ bʉ́ʉ́ bwɑ̂n dí eboó bibyɛ̂l yɨ́, mwɑ̂n wɑɑ́ ɑ́ si bu tíble mwɑ̂n Sɑrɑ ɑ́ kɑ byɑ̂ e nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m nyɑ́. Syɛ́ɛlɑ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ó mɨ́nɑ́ dí ebee gɑ́, kumǒ bɑ́ɑ́nɑ̂. 30Yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m? Yê cɛmɑ́ ó: «Sǒʼ túʼɑ̌, bé e mwɑ̂n wé, ebě, mwɑ̂n mé túʼɑ̌, nyé ɑjɑlɑ le enʉɑ bílíʼé bí sɔ́ŋ wé. Mwɑ̂n mé dimé mʉ́mɑ́ ó jɑ́lɑ́ le enʉɑ bílíʼé bí sɔ́ŋ wé.» 31Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Mɨnɑ́ bé ɑbe gɑ́ bwɑ́n ó túʼɑ̌ mʉ́mɑ́. Mɨnɑ́ gɑ́ bé ó bwɑ́ ó dimé mʉ́mɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\