Gɑlɑ́siɑ 5

1Krîst ɑ́ pɛʼ mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ dǐ ótúʼɑ̌ ó, mɨnɑ́ díʼee gɑ́ onzyɛh o bʉ̂r. Nó ó, gbɑ́ʼ gɑ́ nkul lɨ́ ebɑʼlě dǐ yɨ́n yɑɑ́. Mʉ̌r sɑ́ ɑkɑm ó, nye bɑ̂ʼlɑɑ di ɨ́ dǐ ótúʼɑ̌. 2Mɛ̌m Pɑul, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: bɨ́n sí kpɛl ó, bʉr cíʼɑɑ bɨ̌n mpʉ́n nó, lɛ́ɛ́, syɛ́ɛlɑ̌ Krîst ɑ́ sɑ̂ bɨ̌n yɨ́, yé ɑ́kɑ̌ be bɨ́n e nyɔm. 3Mě bɑ́ʼɑ́ lɛ́ɛ bɨ́n ó, mʉ̂r óbǐ cíʼɑ́ mpʉ́n nó, nyé olîʼ ɨ́ mpilɑ métié mɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌. Nɑ́ɑ̌ yé ó, mʉr wɑɑ́, nye ɨ́ jɑlɑ le ebɑʼle métié mɑɑ́ mɨ́mɛ̂h. 4Bɨ̌n, bʉr o dí elɛ́ɛ ó, bɨ̌n bé óbi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b mbɑʼlɑ́ métié wɨ́n bɑ́, bɨ̌n e Krîst, bɨ́ bɔ́ʼɑ! Bɨ̌n bɨ́ pɔʼɑ̌ súm Nzyɛ̌m ɑ́ gwɑ be ó, nye ósʉ bɨ́n metyɛʼ me mpóm mé yɨ́. 5Bɨ̌h bɨɛ, bé ɑ́ si jyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m. Nyɨ́ gbɑ̂ bɨ́h mpûʼlɑ ɨ́ miléme ó, nye ójwe bɨ́h nkɑm. Bɨ̌h bé e mpûʼlɑ nyɑɑ́ ó, e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 6Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r óbe ɨ́ mpúhlɑ́, bé e Yésʉs-Krîst nó, lɛ́ɛ́, ecíʼɔɔ mpʉ́n, lé ɑ́kɑ̌ be nyé e nyɔm. Nyé óbe, ɑcíʼɔɔ mpʉ́n nó, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé ɑ́ntɨ̂ʼ sɔ̂ʼ. Yé ó jøʼ gwɑ́r ɨ́ pɑ́ʼ mʉ̂r wɑɑ́. Sɑ́ dí e nyɔm yɨ́, yé ó búʼó dí enyɨ̂n ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ bi ncǿncǿɑ yɨ́. 7Bɨ̌n bé ɑ́ nyɛɛ be ó, lɨ́ ekʉ́ swim ɨ́ juo bíjʉ́ʉ́. Nzé ɑ́ kɑ kɑmle bɨ̌n lɨ́ edû ótyeetye? 8Ndulɑ́ mʉ̂r wɑɑ́ ɑ́ dulo bɨ̌n píhe wɨ́, wé ɑduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m, mʉr ɑ́ jébe bɨ̌n nyɑ́. 9«Ejye egwɑ́r, lé ó b'ɑ́ bol mejye mé num mɨ́mɛ̂h.» 10Tî Yésʉs, nyɨ́ gbɑ̂ mé mpûʼlɑ ɨ́ léme ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n ó, bɨ̌n bé ópɨpɑhlě mpʉ mé dí epɑhle yɨ́. Me lɨ́ egʉ́ɑ ntémé ó, mʉr mû lɨ́ ejwe mílɛ́ʼlɑ́ mi dí etɨ̂l bɨ́n mekʉ̌ sí mí nyɑ́, ójweŋɔɔ mébě tɨ̂, nyě dɑmɑ́ be wɑ́ɑ̌ mbi mʉ̂r. 11Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Yé bé me lɨ́ etô le etíne bʉ̂r dóló ó, bé cíʼɔɔ mpʉ́n nó, lɛ́ɛ́, bé ɑbe lɨ́ ekɑ̌ tíble mê. Wɑɑ́ dí etíne bʉ̂r ó, bé cíʼɔɔ mpʉ́n nyɑ́, nyě sɑ́ɑ́ ó, nye dwíhɨɨ ebɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ gbɑ̂ ɨ́ nzɨ̌ lɨ́. Ebɔ̌ʼ lɑɑ́, lé ó mbi éswiě Krîst ɑ́ jwe ɨ́ kolôs kʉ́ lɨ́. 12Bʉr o dí entɨ̂ʼ bɨ́n bɑ́, bé tôʼ dóló: bé cǿhøø bé bʉr o tɨ̂. 13Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Nzyɛ̌m ɑ́ jébe bɨ̌n ó, nye pɛ́ʼɛɛ bɨ̌n lɨ́ mpilɑ ébébe, bɨ̌n búlɑɑ ɨ́ fɑ́. Ɨ́ tyé yɨ́n yɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌, ɑkɑm gɑ́ ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ syóm ményʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́ dí egø̂m wɨ́. Kpɛlɑɑ gɑ̂. Séɑ́ɑ́ gɑ́ ntémé pɑ́ʼ nyɨ́n. 14Metié mɨ́mɛ̂h, mé lɨ́ ebɔmɑ le etié egwɑ́r ó: «Kpɛlɨɨ mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉr mpʉ gó dí ekpɛl gó mʉr tɨ̂ʼ yɨ́!» 15Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ́n ókoʼlɑ, le etɛ̂l pɑ́ʼ nyɨ́n mpʉ ótír ó méntwǐʼ dí esɑ̂ yɨ́ nó, bɨ̌n ɑ bɑ̂ʼ. Bɨ̌n bé ɑ́mû síe lɨ́ ejǿølɑ pɑ́ʼ nyɨ́n. 16Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí elɛ́ɛ bɨ́n ó, dúʼóó gɑ́ nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí etɨ́e bɨ́n nyɨ́ yɨ́. Bɨ́n sí sɑ̂ nó nɛ́ɛ: bɨ̌n bé ɑ́kɑ̌ sɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ ményʉ́l mɨ́n dí egø̂m bí. 17Ebě, menyʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́, mé jɑɑ́ gøgø̂m ó, njɨ bisyɛ́ɛlɑ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí ebene bí. Sísǐm mé Nzyɛ̌m wɨ́ɛ, wé jɑɑ́ kpɛl ó, njɨ byɑɑ́ ményʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́ dí ebene bí. Bigǿmɑ́ mé Nzyɛ̌m le byɑɑ́ gɑ́ bínɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ bʉr o tɨ̂, byé lɨ́ elwímlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Tɨ̂ʼ ó bɨ́n dí ɑbe e nkul esɑ̂ syɛ́ɛlɑ dí epɑ́lwo bɨ́n ɨ́ miléme yɨ́. 18Sísǐm mé Nzyɛ̌m ótɨ́e bɨ́n nzɨ̌ nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n bé ɑ́kɑ̌ be ɨ́ mpilɑ métié tʉ́ŋlʉ̌. 19Bisyɛ́ɛlɑ bi dí epɑ́lwo mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ miléme, byɑɑ́ ményʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́ dí egø̂m bí, byé ɑsɑ̂ dɨ̂ʼ. Byé ó dí: elœʼ nyʉ̂l ɨ́ nzɨ̌ bijoó, esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bi dí edulo mpîr ɨ́ nyʉ̂l bí, esɑ̂ bímolɑ́ nzɑm le ekomo, 20ngúmlɑ́ bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m, sɛ́ɑ́ mímǐr mí éleme, ntémé pɑ́ʼ bʉ̂r e bʉr, megô, nzwíí, ebúʼ, gǿmɑ́ épɨrɑ e bʉr, nzyɛ́ɛ́lɑ́ mecwíí, mpɔ́ʼɑ́ menkɔ̌m, 21gǿmɑ́ bísɑ́ byé onkɑ́n, mpur menyoʼ, elɔ̂ʼwɑ lɨ́ ede méde, tótôʼ. Mpʉ mé ɑ́ boo lɛ́ɛ bɨ̌n ɨ́ metɑ́ɑ́ré yɨ́, me lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ cɨ̂l bɨ́n ó, bʉr o dí esɑ̂ mímbi bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ bɑ́, bé ɑ́kóʼó nʉɑ̌ diɑ́ ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɔ́ɔ́. 22Sɑ̂ gwɑ́r, Sísǐm mé Nzyɛ̌m, nyě e byé bísyɛ́ɛlɑ nyé dí esɑ̂ ɨ́ mɨnɑ́ gɑ́ bí. Byé ó dí: kpɛ̌l, bisʉhʉʉ, mepyɛblɑ, bíhwó, njɨ́ʼɑ́ nkóó, ncǿncǿɑ, edirɑ ménkɛ̌ʼ, 23embɨɑ é njør le emɑ̂r é léme. Lʉ́ʉ́ étié, lé ɑpɑ̌ kɑmle mʉ̂r lɨ́ esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bínɨ̌. 24Bʉr o dí egúmo e Krîst bɑ́, bé ɑ́ si bene bibébebébe bígǿmɑ́ bíbyɛ̂h. Bisɑ́ bí ébébe bé ɑ́ bɨbe e byé ɨ́ miléme bí, byé ɑkɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ be. Bé ó mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bɨ́ jʉ̂ bígǿmɑ́ byɑɑ́, lɨ́ ebomlo byé e binzɑ̂ŋ, bɨ́nɔɔ byé ɨ́ kolôs kʉ́. 25Yé bé yê tyeetye ó, mɨnɑ́ dí gɑ́ ɨ́ mpúhlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m nó, mɨnɑ́ dúʼoo gɑ́ nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí etɨ́e gɑ́ mɨnɑ́ nyɨ́. 26Mɨnɑ́ bé ɑyɨ́ nkɛ́ɛ gɑ́ menyʉ̂l gɑ́ mɨ́nɑ́. Mɨnɑ́ bé ɑjɑlɑ le egbɑ̂ gɑ́ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ebúʼ ɨ́ miléme. Mɨnɑ́ bé ɑjɑlɑ le egø̂m gɑ́ bisɑ́ byé onkɑ́n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\