Gɑlɑ́siɑ 6

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bɨ́n óbee mʉ̂r lɨ́ esɑ̂ syóm nó, bɨ̌n bʉr o dí e Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɨ́ miléme bɑ́, kɛmɨɨ gɑ́ nye ó, nye pɔ́ʼɑɑ ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, tɨ́ɑ́ɑ́ gɑ́ nye e mekɑ̌n ɨ́ tɑlɑ tɑlɑ. Mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, nye jwɛ́ʼɛɛ ntémé mpʉ nyé mʉr tɨ̂ʼ dí yɨ́, ebě, nye ntémé ɑ́mû dumɑ ɨ́ mebʉ́blɑ́. 2Nkɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ mimbeʼ mi bʉ́ʉ́ bʉ̂r. Bɨ́n sɑ́ nó wɑ́, lɛ́ɛ́, bɨ̌n bɨ́ dû étié Krîst ɑ́ líʼe mɨnɑ́ e lé lɨ́. 3Ebě, nɛ́ɛ: nyʉ́ʉ́ mʉ̂r bé lɨ́ ejøʼ ó, nye ó mpɑ̌ŋ sɔ̂ʼ, nyɨɛ yɨ́ɛ ɑbě mpɑŋ mʉ̂r nó, mʉr wɑɑ́, nyě dímlé ó, nye mʉr tɨ̂. 4Mʉr nyɨnyɛ̂h pɑ̂hlɑɑ syɛ́ɛ́ yé, nye mʉr tɨ̂ʼ dí eséɑ yɨ́. Syɛ́ɛ́ yɑɑ́, yé óbě mbɨ̂mbɨɑ́ nó, nye mɛ́ɛlɑɑ ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛ́ nyé mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ pɑ séɑ yɨ́ yɑɑ́. Nyě sɑ́ ɑmɛɛlɑ ebe nyé dí ejøʼɑ e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r. 5Ebě, mʉr nyɨnyɛ̂h, nye ɨ́ jɑlɑ le esɑ̂ syɛ́ɛlɑ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ pɑ jwe nye yɨ́. 6Mʉr di ejɨ̂ʼ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nye kɑ́bɑɑ bisɑ́ bí émbɨɑ byé bíbyɛ̂h e mʉr dí ejwe nyé milɛ́ʼlɑ́ nyɑ́. 7Mʉ̌r sɑ́ ɑjéʼě sɨ̂: Nzyɛ̌m ɑ́pyéhɔ́ɔ́ jwêh. Mpeʼ mbêl pemé dí ebe yɨ́, yé ó ngɑ́ sûʼlɑ méde nyé ókpɛm mɑ́. 8Mʉr dí edû bígǿmɑ́ bi nyʉ̂l nyé nyɑ́, óbi éswie duho ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ bi tɨ̂. Tó kœb ó, wɑɑ́ dí edû sɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí ekpɛl yɨ́ nyɑ́, óbǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Sísǐm mé Nzyɛ̌m ó dí entɨh nyé cwiʼ yɑɑ́. 9Mɨnɑ́ tôʼ dóló le esɨsɑ̂ gɑ́ bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂, ɑkɑ̂r. Mɨ́nɑ́ bé ɑbîr gɑ́ bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ nó, mɨnɑ́ bé ódirɑ gɑ́ nyɔm tɨ̂, píe mɑ̂ jɔʼ. 10Ɨ́ mpʉ yé dí nó yɨ́, mɨ́nɑ́ bí gɑ́ epʉ́lɑ e tɨ̂ʼ nó, mɨnɑ́ gbɑ̂ʼ gɑ́ nkul ó, mɨnɑ́ cǿɑɑ gɑ́ e bʉr bɨ́bɛ̂h. Sɑ̂ gwɑ́r, kʉ́ buú cǿɑ gɑ́ e bʉr ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́, dí bʉr ó búʼó gwɑ́r bɑ́. 11Pɑɑ́ bee gɑ́ bikɑŋɑ́ bínɨ́nɨ́ɨ́ mé mû lɨ́ etile bɨ́n ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ e mbó wɑ̂m mɛm mʉr tɨ̂ʼ bí! 12Bʉr o dí ekpɛl ényɨ̂n ótîtyěl bɑ́, bé ó dí etíne bɨ́n ó, bɨ̌n cíʼɑɑ mpʉ́n. Bé sɑ́ nó ó, bʉr nkʉ̂ bîr bɨ́ɛ l'ɑtíblɔɔ. Bé lɨ́ ekpɛ́ɛ bʉ̂r o dí ebeně lɔ́ɔ dí edumo le eswie Krîst ɑ́ jwe ɨ́ kolôs kʉ́ lɨ́. 13Tɔʼ e mʉr ngwɑ́r dí ebɑʼle métié mé Moïse. Dɑmɑ́ jóʼǒ bɑɑ́ o dí etíne bɨ́n ó, bɨ̌n cíʼɔɔ mpʉ́n bɑ́, bé bʉr o tɨ̂ʼ ntémé, bé ɑbɑʼle mê. Bé kpɛl yɨ́ɛ ó, bɨ̌n cíʼɔɔ mpʉ́n. Nó ó, bé ónkʉ́nɑ ɨ́ bibɑm byé ólîʼ ɨ́ bipúnó bín bí. 14Yé sɑ́ ɑbɑ́ kúnwo ɨ́ pɑ́ʼ wɑ̂m ó, me nkʉ́nɑɑ ɨ́ sɑ̂ swîh. Me nkʉ́nɑɑ ɨ́ sɔ̂ʼ njɨ mbi éswie Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst ɑ́ jwe ɨ́ kolôs kʉ́ wɨ́. Eswie lé lɑɑ́, lé ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, bisɑ́ bí sí yɨ̂, byé ɑyɨ́ kɑ̌ be mé e nyɔm. Lɨ́ sɑ̂ ntémé ó, bʉr ó sí yɨ̂, bé ɑyɨ́ kɑ̌ nʉɑ mé, gbɑ̂ ɨ́ nkɔb. 15Yé ɑsyɛ́ɛlɑ̌ sɔ̂ʼ nkʉ̂ mʉr, nyɨ́ cíʼɔɔ mpʉ́n, nkʉ̂ nyé ɑcíʼɔɔ nyê. Bwɑʼbwɑ̌ʼ sɔ̂ʼ, yé ó njɨ cwiʼ éjwɑ́n Nzyɛ̌m dí ejwe mɨ́nɑ́ gɑ́ yɨ́. 16Bʉr bɨ́bɛ̂h o dí edû nzɨ́ nyɨ̂ʼ bɑ́, bé ó dí ɨ́ mpɑ̌ŋ Mpóʼo Ɨ́zrɑɛ̂l mé Nzyɛ̌m. Nzyɛ̌m gbɑ̂ʼ bé mepyɛblɑ ɨ́ miléme. Nye jɨ́ʼɨɨ bé nkoó. 17Tɑ́ɑre ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, mʉr ɑkɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ kɛl mé túú swîh, ebě, bibɑm mé dí e tɨ̂ʼ ɨ́ nyʉ̂l nyɑ̌m bî, byé lɛ́ʼlé ó, me lɨ́ egúmo e Yésʉs. 18Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst, nye sʉ́ʼoo bɨ̌n metyɛʼ me mpóm mé ɨ́ milémé mín. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\