Ebrœ̂ 1

1Ɨ́ mimbú mí píhe, Nzyɛ̌m ɑ́ lwilwib e bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́ ó, cɨɨ é nzɨ̌ ogwíhɑ o mílɔ̌b. Nye ɑ́ lwilwib e byé ó, mimbi mimbi, le ɨ́ bijɔʼ ɨ́ buo buo. 2Ɨ́ yɨ̂ʼ jɔʼ mpʉ mélú mé mpóʼo sí yɨ̂ʼ mû lɨ́ ekɔ́ɑ yɨ́, nye mû kɑ̌ lwib e mɨnɑ́ gɑ́ ó, cɨɨ ɨ́ nzɨ̌ Mwɑ̂n wé. Nye ó wɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ ó, nye ónʉɑ bílíʼé bí sí yɨ̂ʼ bíbyɛ̂h nyɑ́. Nzyɛ̌m ɑ́ kuho kʉ́, e sí le sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí tɨ̂ʼ yɨ́ ó, ɨ́ nzɨ̌ nyé. 3Nye ó dí e mencyɛnwɑ ndu e kûm mé Nzyɛ̌m. Nye ó dí gulo dí elɛ̂ʼlě mpʉ̌ Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ dí yɨ́ nyɑ́. Nyě bɑʼlě sɑ́ yɨ́yɛ̂h ó, ɨ́ nzɨ̌ lwǐb yé, dí e nkul yɨ́. Nye ɑ́ si sîl ekomlo nzɨ̌ epubo bʉ̂r misyóm myɔ́ɔ́. Nye nzě bɨ́nɔɔ ɨ́ jʉ́ó kʉ́, tó di sí ɨ́ mbó éjʉ́m mé Nzyɛ̌m kûm nɨ́nɨ́ɨ́. 4Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Mwɑ̂n wé mû mbɨ́nɑ́ kʉ́, lɑɑ bééngeles yɨ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ntémé ó Nzyɛ̌m ɑ́ jwe nye nkʉ̂ŋ nɨ́nɨ́ɨ́, dí ɨ́ bwɑʼ, lɑɑ wɑɑ́ wɔ́ɔ́ wɨ́ yɨ́. Nye ɑ́ nʉɑ nkʉ̂ŋ wɑɑ́ ó, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyé. 5Kɑ̂r éngeles ngwɑ́r Nzyɛ̌m dí ɨ́ pɑ̌ lɛ́ɛ e né ó: «Go ó mwɑ̂n wɑ̌m. Mɨ́ byɑ̂ gó mûh.» Nye ntémé, nyé ɑpɑ̌ lɛ́ɛ, dumo e nyʉ́ʉ́ éngeles ó: «Me óbe ó sɔ́ŋ lɨ́ esú lé. Nyɨɛ óbe ó mwɑ̂n lɨ́ esú lɑ̂m.» 6Jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl nye ɨ́ nkʉ̂ŋ dí ɨ́ buú bwɑʼ wɨ́, kɑ̌ lɛ̂ʼle bʉ̂r bɨ́bɛ̂h nyɑ̌ yɨ́, nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Beéngeles bɨ́bɛ̂h ɛ̌! Bɨʼɨɨ gɑ́ nye mebóó sí lɨ́ ejwe nyé kûm.» 7Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ, dumo e beéngeles bɑɑ́ ó, «Nyě sɑ́ bééngeles o mílʉ́mlʉ́ bé ó, bé díʼee mpʉ̌ pubó. Nye ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, osyɛ̂l o mésɑ́ bé bɑɑ́, bé díʼee ntémé mpʉ mínjʉl mí siʼe.» 8Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ lɛ́ɛ, dumo e Mwɑ̂n wé nyɨɛ ó: «Nzyɛ̌m ɛ́! Go ó dí edi ɨ́ mecǿǿ mé jǿǿ yô njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Go ó dí ejǿø lɨ́ otîtyěl. 9Gǒ kpɛl ó, sɑ́ dí tîtyěl yɨ́, bene yɑɑ́ dí onzyɛ́h ónzyɛ́h yɨ́. Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó dí ó, Nzyɛ̌m ɛ̌! Nzyɛ̌m gǒ ɑ́ si lœm go múló mé jǿø, lɨ́ ejwe gó nkul jǿø, le elóŋlǒ lémé gô e bisʉhʉʉ, lɑɑ bʉ̂r ó njoo yô.» 10Yé ntémé, yê cɛmɑ́, dumo e Mwɑ̂n wé ó: «Dɑ̂ ɛ̌, go ó b'ɑ́ kuho sí yɨ̂. Le jʉ́o, le ejwoo, byé ó syɛ́ɛ́ mébó mô. 11Bisɑ̂ byɑɑ́ bíbyɛ̂h, byé ódîm. Guɑ, go ódi ó, njɨ̌ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Bisɑ́ bíbyɛ̂h bíɛ jø̌m mpʉ míkɑ́n. 12Go óbɑ̂ʼ byé mpʉ bé dí ebɑ̂ʼ dur, nɛŋ yé lɨ́ empɑh yɨ́. Yé ó nó. Go ócéne bísɑ́ bíbyɛ̂h mpʉ mʉ̂r dí ecéne míkɑ́n myé yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ gó pɑ̂ʼ, guɑ go ójɑɑ́ di ó, njɨ jøʼ gwɑ́r, ɑjømjøm.» 13Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑlɛ́ɛ ɨ́ lʉ́ʉ́ dʉ́o, dumo e nyʉ́ʉ́ éngeles wé ó: «Diʼee sí wɑ̂, ɨ́ mbó éjʉ́m wɑ̂m, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mé ósɑ̂ óntɨ̂m le obɨn bô ó, bé díʼee tyélɑ́tyélɑ mékʉ̌ yô yɨ́.» 14Beéngeles bɨ́ɛ, bê onzé? Bɨ́bɛ̂h, bé ó misísǐm mi dí eséɑ̌ Nzyɛ̌m syɛ́ɛ́ mí. Nyě lómló mɨ́nɑ́ gɑ́ bɑ̌ ntémé ó, bé ntɑ́ɑ súʼo bʉ̂r o ngɑ́ bǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɔ́ɔ́ bɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\