Ebrœ̂ 10

1Metié, mé ó sisîm dí elɛ̂ʼlě mpʉ bísɑ́ bí émbɨɑ, byé ójɑlɑ le ebe ɨ́ jɔʼ byé ngɑ́ pyɑ̂l yɨ́ wɨ́. Metié mɑɑ́, mé ɑjilɑ míkuó bísɑ̂ byɑɑ́. Opɑrɑ, bé jwíjwé mínjwéɑ́ mimpwɑ́r ó, ɨ́ mbú wɨ́wɛ̂h lɨ́ esú é bʉ̂r o dí egø̂m ó, bé díʼee mbɨ̂mbɨɑ́ bɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, minjwéɑ́ myɔ́ɔ́, myé ɑ́kóʼó sɑ̂ ó, bʉr bɑɑ́ díʼee mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h. 2Bʉ̂r o dí edîʼ Nzyɛ̌m minjwéɑ́ bɑ́, sí pubɔɔ lɨ́ otyeetye nó, lɛ́ɛ́, bé ɑkɑ̌ be e mipɑhlɑ́ mí ébébe ɨ́ milémé myɔ́ɔ́. Lɛ́ɛ́ ntémé ó, bé ɑbe lɨ́ ekɑ̌ tô dóló le ejwijwe nyé minjwéɑ́ mí tɨ̂. 3Tó kœb ó, yé ɑbɑ́ be nó. Ɨ́ mbú wɨ́wɛ̂h, minjwéɑ́ myɑɑ́, myé jɑɑ́ jɨjɨm bítɔŋlɑ́ bí ébébe byɔ́ɔ́ ó, jɨ̌m jɨmɨ́ɨ, 4ebě, mecié bíntœœ ndu e mɑɑ́ mé óntɑmɑkɑ̌, mé ɑ́kóʼó sɑ̂ ó, Nzyɛ̌m tɨ́ʼee bɑɑ ébébe nyé ɑ́ pɑ niʼe mʉr yɨ́. 5Ɨ́ tɨ̂, ɨ́ jɔ̌ʼ Krîst ɑ́ be, nye mû kúno enî ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́, nye ɑ́ lɛ́ɛ e Nzyɛ̌m ó: «Gó ɑgø̂m ó, bé díʼɨɨ go otír, nkʉ̂ jwe gó yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ dí etɑ́ɑ mébyɑʼ yɨ́. Go ɑ́ komlo nyʉ̂l nyɑ̌m ó, nye búrɑɑ e mpɨŋ bʉr. 6Lémé gô, wé ɑ́ bé ɑkpɛl ó, bé cíʼɑɑ go otír. Wé ɑ́ bé ɑkpɛl ó, bé jwêʼ go yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ mpʉ mítɔ́ɔ. 7Me nzě lɛ́ɛ e go ó: «Me ó nyɑ̂! Mʉr dí elwibɔɔ ɨ́ lɔ̌b wé ɨ́ kɑ́lɑr metié gǒ nyɑ́, nye ó me! Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɛ̌, me nzé ó, me sɑ̂ʼ bigǿmɑ́ byô!» 8Sɑ́ Krîst ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́, yé ɑ́ be ó: «Gó ɑgø̂m ó, bé cíʼɑɑ go otír, nkʉ̂ jwe gó yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ, nkʉ̂ dîʼ gó tír ntinɨ̂, nkʉ̂ jwe gó yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ mpʉ mítɔ́ɔ. Go ɑ́ bé ɑgø̂m byê. Byé ɑ́ bé ɑbe ɨ́ lémé gô.» Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑkpɛl mínjwéɑ́ myɑɑ́, dɑmɑ́ jóʼo ó, metié nyé ɑ́ tyêl mɑ́, mé ɑ́ lɛ́ɛ ó, myé sɑ́ŋɔɔ. 9Krîst ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Me ó nyɑ̂. Me ɑ́ nze ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, me sɑ̂ʼ bigǿmɑ́ byô.» Nye ɑ́ pɛʼ sulɑ́ esôʼ ɨ́ diɑ́ ó, nye nkʉ̂ jilɑ yé e sulɑ́ mbɑ́. 10Ɨ́ gǿmɑ́ yé yɑɑ́ ó mɨ́nɑ́ bé ɑ́ pubɔɔ gɑ́ jɔʼ gwɑ́r lɨ́ esú é bíjɔʼ bíbyɛ̂h yɨ́. Mɨnɑ́ mû pubɔɔ gɑ́ ó, ɨ́ lɔ̌b njwéɑ́ Yésʉs-Krîst ɑ́ jwe Nzyɛ̌m nyʉ̂l nyé tɑ̂ŋ njwéɑ́ wɨ́. 11Opɑrɑ, bé sɨ́séɑ́ ó, mimóhó mímyɛ̂h. Bé lɨ́ etyɛ̂b mítîtyěl lɨ́ edîʼ mínjwéɑ́ ɨ́ ti ti ti, lɨ́ esɑ́ɑ étɑ́ɑ mébyɑʼ, dɑmɑ́ bě mpʉ mínjwéɑ́ myɔ́ɔ́ dí ɑbe e nkul esɑ̂ ó, Nzyɛ̌m tɨ́ʼee bɑɑ ébébe gwɑ́r yɨ́. 12Tó kœb ó, Krîst nyɨɛ ɑ́ si jwe wé njwéɑ́ ngwɑ́r ɨ́ kpɔ́ŋ lɨ́ edwih mísyóm lɨ́ esú é bíjɔʼ bíbyɛ̂h. Nye nzě tó di sí ɨ́ mbó éjʉ́m mé Nzyɛ̌m. 13Yé jɑɑ́ kɑ̌ lîʼ nyé sɔ̂ʼ ó, njɨ sɑ̂ gwɑ́r: ebónǒ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ngɑ́ liŋ óntɨ̂m le obɨn bé tyélɑ́tyélɑ mékʉ̌ yé yɨ́. 14Nyɨɛ ɑ́ jɑɑ jwe ó njɨ njwéɑ́ ngwɑ́r, bʉr o b'ɑ́ be ó, bé púbɔɔ bɑ́, bé ntɔ̂ʼ pubɔɔ mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h. Bé ódidi nó ó, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. 15Ɨ́ lɔ̌b ngwɑ́r wɑɑ́, Sísǐm mé Nzyɛ̌m boʼlo ntémé ɨ́ mɨnɑ́ gɑ́ ó: 16«Dɑ̂ Nzyɛ̌m, nyě lɛ́ɛ́ ó: “Jɔʼ, yé lɨ́ enze. Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, me ókɑ̌ sɑ̂ sɑ́ɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́h le onɔ́ɔ́ ó, ɨ́ mbi wɨ̂: Me ólíʼe métié mɑ̂m ɨ́ milémé myɔ́ɔ́. Me ótile mé ɨ́ milʉ́ myɔ́ɔ́.”» 17Píe jɔʼ nyé ɑ́ lwib nó yɨ́, nye nzě lɛ́ɛ ntémé ó: «Me ɑ́kɑ̌ toŋlo mébébé ndu e mebyɑʼ mɔ́ɔ́.» 18Jɔʼ bíbɑɑ bí ébébe, byé mû sí lɑ́ŋɔɔ, epɛʼɔɔ yɨ́, minjwéɑ́ mi dí epubo mʉ̂r mí, myé ɑkɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ be. 19Bɨ́ɔɔ́ bɨ́h le okɛ́l bɨ́h! Mɨnɑ́ mû ó sí nʉɑ gɑ́ pîm ɨ́ búʼó lɨ́ esøø e mécié mé Yésʉs mé ɑ́ søø sí lɨ́. Nó, mɨnɑ́ sîhlɑɑ gɑ́, tó pyɑ̂l ɨ́ gúmó dí ɨ́ buú buǒ ci yɨ́. 20Yésʉs ɑ́ dib mɨnɑ́ gɑ́ ejwɑ́n é nzɨ́ ó, mɨnɑ́ ntɑ́ŋɑɑ gɑ́ kɑ́n wé ɑ́ nyɛɛ be cyelɑ́ lɨ́ elɑ ébê wɨ́. Mɨnɑ́ bi gɑ́ cwiʼ ó tɨ̂. Nɑ́ɑ̌ yé lɛ́ʼlé ó, mɨnɑ́ bi gɑ́ cwiʼ ó, ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ cɨ́ɨ́ gɑ́ ɨ́ nyʉ̂l nyé yɨ́. 21Mpʉ mɨ́nɑ́ gɑ́ mû e njǿø opɑrɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ dí lʉ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m nyɑ́ yɨ́, 22nó mɨ́nɑ́ jɑ́lɑ́ le esîhle gɑ́ bɑ̌ʼ e Nzyɛ̌m, ɑbe e mesónó ɨ́ miléme, e milémé lǿŋlɑ́ e búʼó yɨ́. Milémé gɑ́ mínɑ́, myé mû ó mipubɑ́. Menyʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́ mɨ́ɛ, mé mé ó minjøɑ́ e medíbé me dí ɨ́ ncyɛ́h ncyɛ́h mɑ́. 23Mɨnɑ́ bôʼlɑɑ gɑ́ sɑ́ mɨ́nɑ́ dí ekɑm gɑ́ yɨ́. Milɔ̌b myɑɑ́ ó dí egbɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ mpûʼlɑ ɨ́ miléme. Mʉ̌r sɑ́ ɑpɨ́ŋlɑ, ebě, mʉr ɑ́ jwe mɨnɑ́ gɑ́ menkɛ̌ʼ ɨ́ buo buo nyɑ́, nye ó mʉr ebûʼlɔɔ. 24Mʉr nyɨnyɛ̂h, nye kpɛ́lɨɨ mɨ́ɔɔ́, lɨ́ esɑ̂ nyé ncǿncǿɑ. Yé ó ngɑ́ sɑ̂ ó, mɨ́ɔɔ́ wɑɑ́ tôʼ le ekpɛl bʉ̂r oswîh, le ekɛm bê. 25Adû gɑ́ tum bʉ́ʉ́ bʉ̂r mû e né nyɨ́: lɨ́ ekpɛ́ɛ bígǿhlɑ́ gɑ́ bínɑ́. Gbɑ́ʼ gɑ́ nkul ɨ́ dwííí lɨ́ esisyɛŋɑ. Kʉ́ gbɑ́ʼ gɑ́ nkul ɨ́ miléme pɑ́ʼ nyɨ́n ɨ́ mpʉ mɨ́nɑ́ mû lɨ́ ebee gɑ́ dʉ́ó é Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ mû lɨ́ enze yɨ́. 26Yé bé mɨnɑ́ bɨ́ gʉ́ɑ gɑ́ otyeetye ɨ́ pébébé, mɨnɑ́ ntɔ̂ʼ kʉ́ gbɑ́ɑ gɑ́ ó, mɨnɑ́ tó gɑ́ ó dóló le esɑ̂ syóm nó, lɛ́ɛ́, yé ɑbe e minjwéɑ́ myé óbɛ̌m pubo mɨ́nɑ́ gɑ́ e misyóm myɑɑ́. 27Mʉr dí egbɑh métié nó nyɑ́, yé jɑɑ́ kɑ̌ lîʼ nyé ó, njɨ ejóʼo bʉ́ɑ́ le ebóno ébeě mbi mébě Nzyɛ̌m ójwe nyé wɨ́. Nyé otô ɨ́ bɨ́ siʼe dí ɨ́ díʼɑ díʼɑ, yɑɑ́ ngɑ́ dîʼ bʉ̂r o dí egbɔbɑ e Nzyɛ̌m bɑ́ yɨ́. 28Mʉr nyɨnyɛ̂h gbɑ́h métié mé Moïse nyɑ́, nye jʉ́ŋɔɔ ó jʉ́ʼóo, ɑjɨ́ʼɔɔ nyé nkoó. Bé sɑ́ nyé nó ó, ɨ́ jɔʼ bʉ̂r obɑ́, nkʉ̂ olɛ̂l, dí esyɛŋɑ lɨ́ eboʼlo nyé mboʼlɑ́ ngwɑ́r yɨ́. 29Bʉr pɑ̌ nyɛɛ́ jʉ́ŋɔɔ ɨ́ lɔ̌b ébɨ̌h bé sɑ́ métié mé Moïse lɨ́, ɑ́ jwɛʼrɑ e mʉr dí etyéele Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m sí mebo mé nyɑ́! Nye ókʉ́ jɑlɑ e bibɨ́blɑ bíntɨ́ʼɑ́, lɑɑ nɑ́ɑ̌, ɨ́ lɔ̌b jøʼ yé yɨ̂: mecié Krîst ɑ́ pyêl, lɨ́ esɑ̂ éjwɑ́n é sɑ́ɑ́ e mé mɑ́, mé mû nye ó tʉ̂toʼó, nyɨɛ yɨ́ɛ sí pɑ̌ pubɔɔ e tɨ̂! Bɨ̌n jøʼ nyɑ́ ɨ́ lɔ̌b mʉ̂r ɑ́ pyɑ Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ̂ʼle nye ncǿncǿɑ wɨ́ nyɑ́? Mʉr tɨ̂ʼ ósɑ́ŋɔɔ nyɑ́ ɛ́? 30Mɨnɑ́ bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ gɑ́ mʉr ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Me óbɔlɑ ébébe. Me ójɛ́nɑ bé myɛ́nɑ me tɨ̂ʼ» nyɑ́. Nye ntémé ó b'ɑ́ bɑʼɑ lɛ́ɛ ó: «Dɑ̂ nye mʉr tɨ̂ʼ ócíʼe bʉ̂r bé milɔ̌b.» 31Nzyɛ̌m, nye ó kʉ́ bě kublɑkúblɑ. Yé ɨ́ buú sɑ̂ ékɛ̂n lɨ́ etó cwe ɨ́ mebó mé, nyɨɛ e léme lǿŋlɑ́ le ebúʼ ɨ́ lúrúdú! 32Toŋlɑɑ gɑ́ mpʉ bɨ́n ɑ́ be, ɨ́ jɔʼ bɨ́n ɑ́ nyɛɛ bûʼlɑ yɨ́. Bɨ̌n bé ɑ́ nyɛɛ bi ó, cwǐʼ Nzyɛ̌m dí egbɑ̂ bʉ̂r ɨ́ miléme yɨ́. Bɨ̌n nzě siɑ e mitúú ɨ́ buo buo e bíhwó. 33Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé ɑ́ be lɨ́ elǿɔɔ le etíblɔɔ ɨ́ kpɛŋlɛm. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ, bé ɑ́ kɑm ó, bé súʼó ó bʉr o b'ɑ́ sɑ́ŋɔɔ nó bɑ́. 34Bɨ̌n e mimbʉʼ bé ɑ́ si siɑ e mitúú mímpwɑ́r. Jɔʼ bʉ̂r bé ɑ́ dɛn mebi mɨ́n yɨ́, bɨ̌n bé ɑ́ si bîr byé e bisʉhʉʉ, ebě, bɨ̌n bé ɑ́ be ɨ́ kʉ́ gʉ́ɑ ó, bɨ̌n bé óbɑ́nɑ̌ bi bídimé bísɑ̂. Bisɑ̂ byɑɑ́, byé ɨ́ buú mbɨɑ, lɑɑ byɑɑ́ bé ɑ́ nyɛɛ dɛn bí. Byé ntémé, byé ó bisɑ́ bi dí ɨ́ di bí. 35Mʉ̌r sɑ́ ɑmyɑ̌h búʼó dí elɛ́ɛ nyé ó, nye óbɛ̌m sîhle kwɑ́ mé Nzyɛ̌m yɨ́. Búʼó yɑɑ́, yé óbe nyé ó, e myɛ́nɑ ménɨ́nɨ́ɨ́. 36Sɑ́ dí ejɨŋɔɔ ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n yɨ́, yé ó bíhwó. Bɨ́n ósɑ̂ bíhwó nó, bɨ̌n bé ósɑ̂ gǿmɑ́ mé Nzyɛ̌m ɨ́ jɔʼ yɑɑ́. Bɨ̌n bé obǐ sɑ́ nyé ɑ́ kɛʼ bɨ̌n yɨ́. 37«Ebě, yɨ́ lîʼ njɨ mɑ̂ jɔʼ tîtííɑ̌, mʉr nzê nyɑ́, nyé opyɑ̂l; nye ɑ́deʼ. 38Mʉr wɑ̌m ngɑ́ bi nkɑ̂m ɨ́ lɔ̌b búʼó yé nyɑ́, óbǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ, duho tɨ̂. Yé sí kɑ̌ pyɑ̂l ó, nyɨ́ bwóolo ntúʼó nó, lémé wɑ̂m, wé l'ɑkɑ̌ bee nyé mbɨ̂mbɨɑ́.» 39Sɑ̂ gwɑ́r, mɨnɑ́ gɑ́ bɨ́ɛ bé ɑbe bʉ̂r o dí ebwóolo ntúʼó, ntɔ̂ʼ dîm bɑ́. Mɨnɑ́ gɑ́ bé ó bʉr o dí e búʼó bɑ́. Ndumló tɨ̂, wé ó, ebɑʼle bícwiʼ gɑ́ bínɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\