Ebrœ̂ 11

1Búʼó, yé ó sɑ́ gó dí ebûʼlɑ ó, yé ósyɛ́ɛ, yɨ́ɛ jínɑ ɑpɑ̌ syɛ́ɛlɨ yɨ́. Búʼó, yé ó sɑ́ gó dí egʉ́ɑ ɨ́ léme ó, yé ó tɨ̂, yɨ́ɛ ɑpɑ̌ nyɨ̂n yɨ́. 2Nzyɛ̌m ɑ́ sêʼle bʉr o mélú mé épíhe ó, ɨ́ lɔ̌b búʼó yɔ́ɔ́. 3E nzɨ̌ búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́ ó mɨ́nɑ́ dí egʉ́ɑ gɑ́ ó, Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ kuho kʉ́ e sí e lwǐb yé yɨ́. Nó ó, sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí enyɨ̂n yɨ́, yé ɑ́ duho ó, ɨ́ yɑɑ́ dí ɑnyɨ̂n yɨ́. 4Búʼó mé Ábɛl ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, nye jwêʼ Nzyɛ̌m mpɑ̌ŋ njwéɑ́, lɑɑ wɑɑ́ mé Kɑyɨ̂n. Nzyɛ̌m ɑ́ si sêʼle nye ɨ́ lɔ̌b búʼó yé, le elɛ́ɛ ó, nye ó tîtyěl mʉr, le ekɑm ntémé njwéɑ́ wé. Ɨ́ búʼó yé, Ábɛl jínɑ ó lɨ́ elwib e mɨnɑ́ gɑ̂, dɑmɑ́ jóʼo ó, nyɨ́ jwe. 5Búʼó mé Énɔk ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, nye ɑyɨ́ jwe. Nye ɑ́ si bɑnɑ bɨ́nɔɔ kʉ́, kumo ɨ́ kwɑ́r mé Nzyɛ̌m. Yé ɑ́ bé ɑbe e mʉr ɑ́ bɑʼɑ bee nye, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ si nʉɑ nye. Yê cɛmɑ́ ó, Énɔk ɑpɑ̌ bére kʉ́, Nzyɛ̌m ɑ́ si boo bee nye mbɨ̂mbɨɑ́. 6Nzyɛ̌m ɑ́kóʼó kpɛl mʉ̂r dí ɑbe e búʼó nyɑ́. Búʼó ó dí esɑ̂ ó, mɨnɑ́ gʉ́ŋɑɑ gɑ́ ó, Nzyɛ̌m, nye ó tɨ̂ʼ tyeetye. Búʼó ntémé ó dí elɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, nyě jwé myɛ́nɑ mé émbɨɑ ó, njɨ bʉr o dí edû nyé bɑ́. Abe e búʼó yɑɑ́ nɛ́ɛ: lɛ́ɛ́, yé ɑbe e mʉr ngwɑ́r ngɑ́ sîhlě nkǒ Nzyɛ̌m dí yɨ́. 7Ɨ́ lɔ̌b búʼó, Nóe ɑ́ si jóʼo Nzyɛ̌m jɔʼ nyé ɑ́ cɨ̂l nye ɨ́ lɔ̌b sɑ́ yé ɑ́ be ó, yé ósyɛ́ɛ yɨ́. Nye jínɑ ɑpɑ̌ bee yé e dîh, nye nzě gbɑ̂ lwǐb mé Nzyɛ̌m yɑɑ́ ɨ́ júu, ntɔ̂ʼ kpɑʼ byɛ̂l, dû mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ tɨ́e ó, nye sɑ̂ʼ yɨ́. Nye nzě nî tɨ̂, bé e mbɛ̌r bʉ̂r wé, bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ ciʼe. Ɨ́ lɔ̌b búʼó yé ó nyé ɑ́ lɛ̂ʼle ó, syɛ́ɛlɑ bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ sɑ̂ yɨ́, yé ɑ́ be ɨ́ bébe yɨ́. Bɨ́ɛ bé ɑ́ bé ɑjyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ bi nkɑm ó, tɑ̂ŋ nkɔb nyé, ɨ́ lɔ̌b búʼó yé. 8Ɨ́ lɔ̌b búʼó, Abrɑhɑm ɑ́ si sɑ̂ Nzyɛ̌m mejóʼo ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ jébe nye ó, nye tôʼ di ɨ́ sí Nzyɛ̌m ɑ́ be ó, nyě jwé ó nye yɨ́. Nye ɑ́ tô ó, ɑpʉgʉ́ gʉ́ɑ̌ titii gúmó nyé ɑ́ be ó, nye tôʼ di yɨ́. 9Ɨ́ lɔ̌b búʼó yé ó nyé ɑ́ ciʼe ɨ́ sí Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ nye yɨ́, dɑmɑ́ jóʼo ó, nye ɑ́ ciʼe tɨ̂ʼ ó mpʉ njwóo. Nye ɑ́ didi tɨ̂ʼ ó, ɨ́ mbɛ̌r kɑ́n. Isɑɑc, bé e Jɑcob, bʉr o bé e boo nɔ́ɔ́ bé ɑ́ kɛʼɔɔ sí yɑɑ́ bɑ́, bé ɑ́ di ntémé ó, ɨ́ mbi mímbɛ̌r myé ɑ́ be ɨ́ nøølɑ e wɨ́hɑɑ́ mí. Bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si bóno ebi mémbɨɑ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ Abrɑhɑm mɑ́. Mé ó b'ɑ́ be nkɔb líʼe nyɔ́ɔ́. 10Abrɑhɑm ntémé ɑ́ sɑ̂ nó ó, nyɨɛ lɨ́ ebóno ó, nye ódi ɨ́ mpɑ̌ŋ nkɑnɑ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ bono le esumo, dí e melele yɨ́. 11Ɨ́ lɔ̌b búʼó, Abrɑhɑm ɑ́ si jwe Sɑrɑ ebum, nyé osí lɑɑ̌ jɔʼ nyé ɑ́ be ó, nye díʼee sɔ́ŋ mwɑ̂n yɨ́. Sɑrɑ ntémé kǔn mʉ́mɑ́. Abrɑhɑm ɑ́ bě e búʼó ó, Nzyɛ̌m ókʉ́ bɑ́nɑ̌ lóŋlo nkɛ́ʼ nyé. 12Nzyɛ̌m nzě jwě Abrɑhɑm nkul ebono mpóʼo dí ɨ́ buú buo bʉ̂r nyɨ́, dɑmɑ́ jóʼo ó, nye ɑ́ be ó mpʉ njwê. Bʉr o mpóʼo nyé, bé óbuǒ mpʉ ócwícwén, nkʉ̂ osɨ́ɑ̌ o mɑ̂ŋ, ɑbe e tólɔ́ɔ. 13Bʉr bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ jwe ó, bɨ́ɛ lɨ́ ejyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m. Jɔʼ bé ɑ́ jwijwe nó yɨ́, bé ɑ́ bé ɑpɑ̌ bǐ sɑ́ nyé ɑ́ kɛʼ bé yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ bee nkɛ̌ʼ nyɑɑ́ ó, nye jínɑ kɑ́ kɑ́ lɨ́ ejɑɑ. Bê nzě soho nyê. Bé bʉr o tɨ̂, bé ɑ́ si gʉ́ɑ lɨ́ otyeetye ó, bé ó ojwóo ti e milɑɑ-nkpɑ̌ʼ ɨ́ sí yɨ̂. 14Bʉr o dí elɛ́ɛ nó bɑ́, bé lɛ́ʼlé tɨ̂ʼ ó, bé sɑ́ɑ́ ó, mpóʼo nyɔ́ɔ́ bé bʉr o tɨ̂. 15Yé bé bé ɑ́ be lɨ́ etoŋlo mpóʼo bé ɑ́ duho tɨ̂ʼ nyɨ́ nó, mpɑ bé ɑ́ si búlɑ, swîʼ, tô píhe. 16Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ be ó, e jwéh édi ɨ́ mpɑ̌ŋ mpóʼo, nyɑɑ́ dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɨ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Nzyɛ̌m dí ɑjóʼo sôn ɨ́ jɔʼ bé dí egbɑ̂n nyé yɨ́. Nyɨ́ komlo bé mpɑ̌ŋ nkɑnɑ yɑɑ́. 17Ɨ́ búʼó, Abrɑhɑm ɑ́ si kɑm ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ bóblo nye yɨ́. Abrɑhɑm nzě sɑ̂ ó, nyě jʉ́ ó nye Isɑɑc, tɑ̂ŋ njwéɑ́. Nyɨɛ Abrɑhɑm ó b'ɑ́ bi menkɛ̌ʼ ménɨ́nɨ́ɨ́ mé Nzyɛ̌m. Nye ntémé ó b'ɑ́ be ɨ́ cɑ̌r ó, nye díʼɨɨ nye ecíʼé é mwɑ̂n lé lɑɑ́ tɑ̂ŋ njwéɑ́, 18dɑmɑ́ jóʼo ó, Nzyɛ̌m ɑ́ si boo lɛ́ɛ Abrɑhɑm ó: «Go ókuho mpóʼo nyǒ ó, cɨɨ le Isɑɑc.» 19Nye ɑ́ jøʼ ó, Nzyɛ̌m óbɛ̌m pɛ̌ʼ Isɑɑc lɨ́ ojwe. Mɨnɑ́ bé óbɛ̌m lɛ́ɛ gɑ́ ó, nye ɑ́ si bɑʼɑ nʉɑ Isɑɑc píe nyé ɑ́ jwe yɨ́. 20Ɨ́ búʼó, Isɑɑc ɑ́ si syɛɛ Jɑcob, bé le Esô mecyéelé. Nye ɑ́ si boo gwîh sɑ́ yé ɑ́ be ó, yé ngɑ́ syɛ́ɛlɨ yɨ́. 21Ɨ́ búʼó, Jɑcob, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be, nye mû kúno ejwe yɨ́, nye nzě syɛɛ bwɑ́n óbɑ́ mé Joseph mecyéelé. Nye nzě gbɔlwɑ sí, kúrwo ɨ́ ntúm wé, nzě jwě Nzyɛ̌m kûm. 22Ɨ́ búʼó, Joseph ɑ́ si lɛ́ɛ bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, lɨ́ esíé é cwiʼ yé ó, bé óduhǒ sí Egîpten, swîʼ. Nye nzě lɛ́ɛ bé ntémé sɑ́ bé ósɑ̂ e bijwehé byé yɨ́. 23Ɨ́ búʼó, obyɛ́l mé Moïse, bé ɑ́ si bɑʼle nye lɨ́ esǒ ongɔn olɛ̂l píe l'ebyɛ́l lé. Bé ɑ́ bee ó, nye ɑ́ be ó mbɨɑmbɨɑ cyéé. Bé ɑ́ si pɛʼ bʉ́ɑ́ ɨ́ milémé myɔ́ɔ́, ntɔ̂ʼ ntɑɑ̌ lɛ́ɑ́ mé njǿø Egîpten. 24Ɨ́ búʼó mé Moïse, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be, nye mû tɔ́mɑ́ mʉr yɨ́, nye nzě bene ékɑ̌ sêʼlɔɔ ó, «mwɑ̂n mé sile mé Fɑrɑɔ̂ŋ». 25Nye ɑ́ kpɛl ó, nye síɑɑ e túú, bé e bʉr o mé Nzyɛ̌m, lɑɑ ó, nye díʼee e bisʉhʉʉ tɑ̂ŋ mɑ̂ jɔʼ, nyɨɛ lɨ́ esɑ̂ mísyóm. 26Nye ɑ́ kpɛl ó, bé pyéhee bé e Krîst sɔ́mɑ́, lɑɑ ó, nye bíʼee okúm ɨ́ sí Egîpten. Nye ɑ́ si bee myɛ́nɑ Nzyɛ̌m ɑ́ komo nye mɑ́. 27Ɨ́ búʼó yé, nye ɑ́ si duhǒ sí Egîpten, ɑkpɛ́ɛ ébúʼ mé njǿø Egîpten. Nye ɑ́ kʉ tyɛ̂b ó, ɨ́ píʼi, le esɑ̂ mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, nye ɑ́ bɨbee ó Nzyɛ̌m, mʉr dí ɑbeɔɔ nyɑ́. 28Ɨ́ búʼó yé ó nyé ɑ́ komlo nzɔɔ Pɑ́skɑ, mimyɛʼ mécié ɨ́ meníŋlɨ́ mébê yɨ́. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, éngeles sɑ́ ɑjʉ̂ méjwéʼé mé bwɑ́n bɔ́ɔ́. 29Ɨ́ búʼó, Moïse, bé e jyɛɛ́ yé, bé ɑ́ si ntɑɑ Mɑ̂ŋ mé Ácʉʼ. Bé ɑ́ ntɑɑ ó, e mekʉ̌ mɔ́ɔ́ mpʉ bʉ̂r dí ecye ɨ́ nzwɑ̂h yɨ́. Mpʉ bʉ̂r ó sí Egîpten bɨ́ɛ, bé ɑ́ gwɑ ntɑɑ nó yɨ́, medíbé nzě bílɑ bê. Bê nzě síe ɨ́ twíilʉ̌. 30Ɨ́ búʼó, bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bé ɑ́ si lie Yerikô bijɔʼ bísɑmɑn, jɔʼ gwɑ́r ɨ́ móhó. Nó ó, ɨ́ móhó nzɑɑngbɑ́, bipɑ̌b bí kóʼ Yerikô nzě dumɑ sí. 31Ɨ́ búʼó mé Rɑhɑ̂b, sɑdɑ́gɑ mʉ́mɑ́, nye ɑ́ bé ɑjwe ɨ́ jɔʼ bʉ̂r oswîh, bé ɑ́ jʉ́ŋɔɔ yɨ́. Bé ɑ́ si sɑ̂ Nzyɛ̌m ebɨ̌h. Nyɨɛ ó b'ɑ́ gʉ́ɑ ebɑʼle bʉr o b'ɑ́ nze byɑmle sí Kɑnɑ̂n bɑ́. 32Wɑ́ɑ̌ lɔ́ɔ mé ókɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ bɨ́n wɨ́? Yé kɑ̌ sɑ́ɑ mé ó jɔʼ, ó me lɛ́yɨɨ bɨ̌n milɔ̌b mé Gedeyɔ̂n, bé e Bɑrɑ̂k, ndu e Sɑmsɔ̂n, Yɛftɑ̂, Dɑvid, Sɑmuel, le ogwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m. 33Ɨ́ nzɨ̌ búʼó yɔ́ɔ́ ó bé ɑ́ lwímlɑ e mesí meswîh, ntɑŋɔɔ mé yɨ́. Bé ɑ́ si cíʼe bʉr milɔ̌b lɨ́ otîtyěl ɨ́ nzɨ̌ búʼó yɔ́ɔ́. Bé ɑ́ si bi nkɛ̌ʼ mé Nzyɛ̌m ɨ́ nzɨ̌ búʼó yɔ́ɔ́. Bé ɑ́ si pɨr mingbɑmpɨɨ minum ɨ́ nzɨ̌ búʼó yɔ́ɔ́. 34Bé ɑ́ si díme medíʼe, le ekɨ̂ŋ ópɑ-sʉŋ ebě búʼó yɔ́ɔ́. Bé ɑ́ nyɛɛ be ɨ́ tyɛʼ, ntɔ̂ʼ bi pîm ɨ́ menyʉ̂l ebě búʼó yɔ́ɔ́. Bé ɑ́ lwímlɑ mɔm ntémé, le eso bísɔ́mɑ́ bí mɔ̂m bíbyɛ̂h ó, ɨ́ nzɨ̌ búʼó yɔ́ɔ́. 35Bʉ́ʉ́ bʉ́bɑ́, bé ɑ́ bɑʼɑ nʉɑ bʉr bɔ́ɔ́ bé ɑ́ nyɛɛ jwe, kɑ̌ pɑh bɑ́ ó, ɨ́ nzɨ̌ búʼó yɔ́ɔ́. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ si bɔmɑ e bintɨ́ʼɑ́ ɨ́ lɔ̌b búʼó, ɑkɑm ó, bé dwíhɔɔ lɨ́ okómó, ebě, bé ɑ́ kpɛl ó, bé pɑ́hɑɑ lɨ́ ojwe, mbǐ pɑhɑ́ dí ɨ́ buú mbɨɑ wɨ́. 36Bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ si kɑm elǿɔɔ le ebíŋɔɔ ɨ́ lɔ̌b búʼó yɔ́ɔ́. Bɑ̂ʼ, bé ɑ́ si kɑ́ʼɔɔ e mikʉ̂kɔ̌b, cyenɔɔ lɨ́ okómó ɨ́ lɔ̌b búʼó yɔ́ɔ́. 37Bʉ́ʉ́, bé ɑ́ si lúmɔɔ mekóʼ, bé ntɔ̂ʼ jwe. Bɑ̂ʼ, cíʼɔɔ bípéh bíbɑ́ e menziʼ. Bʉ́ʉ́, jʉ́ŋɔɔ le opɑ-sʉŋ. Bʉ́ʉ́, bé ɑ́ si soŋɔɔ ɨ́ mimbɛ̌r myɔ́ɔ́, didiŋɔɔ̌ kʉ̌l e kʉ̌l. Bé ɑ́ jɑɑ tyeele ó, njɨ bikʉ́r bítɑb lɨ́ odyɛ́m. Bʉr, bé ɑ́ si bu tíble bé, le esɑ́ŋɔɔ bé jélé ɨ́ lɔ̌b búʼó yɔ́ɔ́. 38Bé ɑ́ cicye ó, ɨ́ lʉɑ́ e lʉɑ́ ndu e ɨ́ mecø̂ʼ. Bé ɑ́ jɨjɑ̂ ó, ɨ́ mekul ndu e bibɑ́h mékóʼ, tó kœb ó, bé ɑ́ be ɨ́ mbɨɑ bʉ̂r. Yé ɑ́ bé ɑjɑlɑ ó, bé díʼee ɨ́ bébe bébe sí yɨ̂. 39Nzyɛ̌m ɑ́ si kɑm bʉr bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h ɨ́ lɔ̌b búʼó yɔ́ɔ́, bɨ́ɛ yɨ́ɛ ɑpɑ̌ bǐ sɑ́ nyé ɑ́ kɛʼ bé yɨ́. 40Mpʉ nyé ɑ́ cǿɑ e mɨnɑ́ gɑ́, lɑɑ bé yɨ́, nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó, nye ójɑɑ́ komlo bícwiʼ byɔ́ɔ́ ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h ó, njɨ ɨ́ jɔʼ nyé ókomlo byɑɑ́ gɑ́ bínɑ́ le onɔ́ɔ́ bíbyɛ̂h yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\