Ebrœ̂ 12

1Ɨ́ pɑ́ʼ gɑ́ wɨ́nɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ bé ó tʉ́ŋlʉ̌ bʉr bɑɑ́. Bé lɨ́ ebɔmɑ mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ nkɑ́, lɨ́ eboʼlo mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m. Nó ó, mɨnɑ́ líʼɑɑ gɑ́ mimbeʼ médile mímyɛ̂h le syóm dí ekwɑble mɨ́nɑ́ gɑ́ wɨ́ wɨ́wɛ̂h. Mɨnɑ́ sɑ̂ʼ gɑ́ bíhwó lɨ́ eswim míkɑ́m, tó pyɑ̂l ɨ́ súm Nzyɛ̌m ɑ́ lyɑ́ŋle njɨ ésíé é kɑ́m yɨ́. 2Míh gɑ́ mɨ́nɑ́, mé jwɛ́ʼɛɛ sɔ̂ʼ njɨ Yésʉs, ebě, nye ó b'ɑ́ kɑr nzɨ̌ búʼó. Nye ntémé ó b'ɑ́ swɑ̂hle nye. Nye ɑ́ kɑm ó, nye síɑɑ e mitúú, nye cyélɔɔ ɨ́ lɨ́ kʉ́, jʉ́ŋɔɔ. Nye ɑ́ si pyêh sôn mʉ̂r dí ebɛb ɨ́ mbi éswie lɑɑ́ nyɨ́. Nye ɑ́ kɑm ó, nye jwêʼ nó ó, nye nkʉ̂ bi bísʉhʉʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ boo komo nye bí. Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, nye mû ó ɨ́ mbó éjʉ́m mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ɨ́ mecǿǿ mé jǿø. 3Toŋlɑɑ gɑ́ nye. Toŋlɑɑ gɑ́ mpʉ ósyɛ̂l o mísyóm bé ɑ́ cɨ nye mekɑ̌n mé ébébe, nyɨɛ njɨ lɨ́ ejûhwo bé yɨ́. Tʉtoŋlo gɑ́ nó, bɨ̌n nkʉ̂ be, ɑkɑ̂r mítúú, nkʉ̂ tyɛʼ. 4Mpʉ bɨ́n dí elwímlɑ e njør ébébe wɨ́n yɨ́, bɨ̌n bé ɑpɑ̌ gwɑ́ lwímlɑ e wé mbɨ̂mbɨɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó étó é mécié lɨ́n, jínɑ ɑpɑ̌ tɔ́bɑ sí yɨ́. 5Pɑɑ́ bee gɑ́ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ ó: bɨ̌n bɨ́ jɨhɑ mélɨ́ Nzyɛ̌m ɑ́ jwe mɨnɑ́ gɑ́ mɑ́. Nye ɑ́ jwe bɨ̌n melɨ́ mɑɑ́ ó, ebě, bɨ̌n bé ó bwɑ́n bé. Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: Mwɑ̂n wɑ̌m, jɔ̌ʼ Dɑ̂ Nzyɛ̌m mû lɨ́ esɨ̂ʼ gó lʉ̂ yɨ́, sɑ́ ɑsɑ̂ épɨ̂h. Jɔʼ nyé mû lɨ́ ejwe gó mebě yɨ́, ɑjóʼo étyɛʼ e nyʉ̂l. 6Ebě, Dɑ̂ Nzyɛ̌m sɨ́ʼ lʉ̂ ó, mʉr nyé dí ekpɛl nyɑ́, wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h nyé dí etɨ̂ʼ bɨr ó: «Nyɑ̂ʼ, nye ó mwɑ̂n wɑ̌m» nyɑ́. 7Nó ó, júhwɑ́ɑ́ gɑ́ bintɨ́ʼɑ́ byɑɑ́. Byé tɨ́ɑɑ bɨ̌n mpɑ̌ŋ cwiʼ. Mpʉ̌ Nzyɛ̌m dí esɑ̂ bɨ́n nó yɨ́, yé ó ebe bɨ́n dí bwɑ́n bé. Sɔ́ŋ bé ɑsɨ̂ʼ mwɑ̂n lʉ̂ nó, go ó, nyɨ́hɑɑ́, nyé ɑbe mwɑ̂n mpɑ̂. 8Nzyɛ̌m titirwo e bwɑ́n bé bɨ́bɛ̂h ó nó. Nyé bé ɑsɨ̂ʼ bɨ́n milʉ̂ nó, go ó, bɨ̌n bé ɑbe bwɑ́n bé ó tɨ̂ʼ yɨ́. Lɛ́ɛ́, bɨ̌n bé ó bwɑ̂n o b'ɑ́ byɛ̂l ɨ́ mbɛ̌r bɑ́. 9Yé e yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ: ɨ́ jɔʼ ósɔ́ŋ gɑ́ bɨ́nɑ́, bé ɑ́ byɑ̂ mɨnɑ́ bɑ́, sɨ́ʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ milʉ̂ yɨ́, mɨnɑ́ sɨ́sɑ́ ó, jwe gɑ́ bé júu. Nó ó, Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́ ɑ́ ciʼ mɨnɑ́ gɑ́ misísǐm nyɑ́, nyé ósɨ̂ʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ ntémé milʉ̂ nó, nzê mɨnɑ́ bé ɑjɑlɑ le ejwe gɑ́ nye júu ɨ́ buo buo ɛ̌? Mɨ́nɑ́ sí sɑ̂ gɑ́ nye mejóʼo nó, lɛ́ɛ́, mɨnɑ́ bé óciʼe gɑ́ ɨ́ nzɨ̌ mejóʼo mɑɑ́. 10Osɔ́ŋ gɑ́ bɨ́nɑ́, bé ɑ́ jɑɑ sɨ̂ʼ mɨnɑ́ gɑ́ milʉ̂ ó, njɨ ɨ́ mɑ̂ jɔʼ. Bé ɑ́ si bee embɨɑ lɨ́ esɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ nó. Nó, Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɨɛ, nyě jɑɑ́ sɨ̂ʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ milʉ̂ ó, njɨ lɨ́ esú é nyɔm gɑ́ wɨ́nɑ́. Nyě sɑ́ nó ó, mɨnɑ́ nǿølɑɑ gɑ́ e né, le edi bʉ̂r o dí ci bɑ́ mpʉ nyé dí yɨ́. 11Jɔʼ mɨ́nɑ́ dí ejweŋɔɔ gɑ́ bintɨ́ʼɑ́ byɑɑ́ yɨ́, yé ɨ́ kpɑɑ ɨ́ léme, ɑnøølɑ ó, yé ó sɑ́ ésoho. Jɔ̌ʼ túú wɑɑ́ kɑ́ lɑɑ yɨ́, bʉr o dí egʉ́ɑ̌ sɑ̂ dí tɨ̂ʼ yɨ́ bɑ́, bé ntɔ̂ʼ kɑ̌ gʉ́ɑ ó, nkúnɑ́ wɨ́ komlo bé miléme. Bé mû kɑ̌ lîʼ le esɑ̂ ó, njɨ bisyɛ́ɛlɑ bi dí tîtyěl bí, bi ntémé mepyɛblɑ tɨ̂. 12Yé bé nó wɑ́, bɨ̌n ɑ gwɑ́ lɨl mébó mɨ́n me mû sí jeʼe mɑ́. Bɨ̌n ɑ júhwó élɨl mébóó mɨ́n me mû minjyɛ́mɑ́ mɑ́. 13Bɨ̌n ɑ gwɑ́ komlo ménzɨ̌, tyêl mé ɨ́ lîm, ó mekʉ̌ me dí e bijyɛ̂m mɑ́, mé sɑ́ ɑkɑ̌ pihɑ. Bé cíʼɑɑ yɨ́ɛ ciʼɑ́ɑ. 14Sɑ́ʼ gɑ́ sɨ́n lɨ́ eciʼe ɨ́ mepyɛblɑ, pɑ́ʼ nyɨ́n e bʉr bɨ́bɛ̂h. Sɑ́ʼ gɑ́ sɨ́n ntémé lɨ́ edi bʉ̂r o dí egúmo e Nzyɛ̌m, bɑɑ́ o dí ci bɑ́. Mʉ̂r óbe, ɑbě ci nó, nye ɑ́kóʼó beě Tî Yésʉs. 15Gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó, ó mʉ̌r sɑ́ ɑbɔ́ʼɑ e Nzyɛ̌m dí e ncǿncǿɑ nyɑ́. Kɑɑlé dí ɨ́ jwie jwie wɨ́, wé sɑ́ ɑpɑ̂h bíntoʼju, ntɔ̂ʼ lœʼ bʉ̂r ɨ́ buo buo ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 16Gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó. Mʉr ɑsɑ̂ bímolɑ́. Mʉ̌r sɑ́ ɑsɑ̂ nkěh ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɨ́ mpʉ̌ Esô ɑ́ sɑ̂ yɨ́. Nye ɑ́ si jwɛ́nɑ dǐ tʉ́l yé, jwe ntwóm, lɨ́ esyɛ́ɛlɑ yé lɨ́ esú lé énʉɑ mɑ̂ kɑ̌r méde! 17Píe tɨ̂, nye nzě kɑ̌ kpɛl ó, sɔ́ŋ syɛ́yɨɨ nye mecyéelé, ó nye líʼɨɨ e bilíʼé bí sɔ́ŋ wé. Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, sɔ́ŋ ɑ́ si bene esɑ̂ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́. Esô nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ si kʉ jɨ ɨ́ jɨ jɨ jɨ, sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ bé ɑkɑ̌ be e nkul ejwirɑ̌ léme, nkʉ̂ bi métyɛʼ me mpóm mɑɑ́ ɨ́ lɔ̌b myɛ́ɛlé mé mɑɑ́. 18Gúmó bɨ́n tyɛ́b ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m yɨ́, yé ɑbě mpʉ écø̂ʼ e dí bɛ̌m mɛ́rɔɔ e mebô lɨ́, gúmó bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bé ɑ́ di mélú mé épíhe yɨ́. Bé ɑ́ si bee siʼe yé ɑ́ júo tɨ̂ʼ yɨ́, bee ntémé ejúrʉ́ʉ́ ɨ́ gúú pɑ̂ʼ, lɨ́ɛ ɑbe e bɑ́ jwê tɨ̂. Bé ɑ́ si bee ntémé nkúo lɨ́ ekwoolo. 19Bé ɑ́ si jóʼo lwǐb sébé ndu e cwíí mé Nzyɛ̌m. Jɔʼ bé ɑ́ jóʼo cwíí nyé yɨ́, bê nzě jóʼo bʉ́ɑ́, bê nzě jɨʼlɑ e né ó, nye ɑyɨ́ kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ cɨ bé lʉ́ʉ́ ékɑ̌n, 20ebě, sɑ́ nyé ɑ́ lɛ́ɛ bé yɨ́, yé ɑ́ si ntɑɑ bé ɨ́ nkul. Nye ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó, nkʉ̂ mʉr, nkʉ̂ tír kúnɑ́ le ecø̂ʼ lɑɑ́ nó, bé ɑ lúmó nyé mekóʼ, nye ɑ jwê. 21Sɑ́ bé ɑ́ bee yɨ́, yé ɑ́ be ó sí gbɑ̂ bé ekɛ̂n ɨ́ nyʉ̂l. Moïse, nye ó: «Me lɨ́ ebuú sɑ̂ʼ le ejóʼo bʉ́ɑ́.» 22Bɨ̌n bɨɛ, bé ɑbe nó. Bɨ̌n mû ó sí sîhle kúnókúno le ecǿʼ é Síon. Yé ó gúmǒ nkɑnɑ mé Nzyɛ̌m dí kublɑkúblɑ nyɑ́ dí yɨ́. Yé ó nkɑnɑ̌ Yerʉ́zɑlɛm, yɑɑ́ dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ yɨ́. Beéngeles ɨ́ buo buo, bé ó tɨ̂, ɑbe e tólɔ́ɔ. Bé ɨ́ nzɔɔ sʉhʉʉ. 23Bɨ̌n mû ó bɑ̌ʼ e gǿhlɑ́ méjwéʼé mé bwɑ́n mé Nzyɛ̌m. Míé mɔ́ɔ́, mé ó mitilɑ́ ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Bɨ̌n bé ɑ́ si sîhle bɑ̌ʼ e Nzyɛ̌m Cîʼ milɔ̌b, mʉr ngɑ́ pɑhle bʉ̂r bɨ́bɛ̂h nyɑ́. Bɨ̌n bé ɑ́ si pyɑ̂l gúmó ótîtyěl o bʉ̂r dí yɨ́. Bé mû ó lɨ́ eciʼe mbɨ̂mbɨɑ́, ntinɨ̂ e ntinɨ̂. 24Bɨ̌n bé ɑ́ si nze kwɑ́ mé Yésʉs, mesɑɑ́-dɔm ɑ́ sɑ̂ ejwɑ́n é sɑ́ɑ́ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Nzyɛ̌m nyɑ́. Bɨ̌n bé ɑ́ si pyɑ̂l, cɨɨ ɨ́ nzɨ̌ mecié mé nyé ɑ́ pubo bɨ̌n e mé mɑ́. Mecié mé mɑɑ́ jɑɑ́ lwilwib ó, njɨ mekɑ̌n me dí ɨ́ mbɨɑ mɑ́, lɑɑ mɑɑ́ Ábɛl nyɨɛ ɑ́ cɨ mɑ́. 25Nó, gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó, ó bɨ̌n sɑ́ ɑbene mʉ̂r mû lɨ́ ecɨ̂l bɨ́n nyɑ́. Ɨ́ mimbú mí píhe, bé ɑ́ si bene ejóʼo mʉr ɑ́ nze ɨ́ sí yɨ̂ʼ nyɑ́, ɑkpɛl éjóʼo ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ boo lɛ́ɛ bé sɑ́ nyé óntɨh bé yɨ́. Jɔʼ yé ɑ́ kɑ pyɑ̂l yɨ́, bé ntɔ̂ʼ sɑ́ɑ ékɨ̂ŋ ntɨ́ʼɑ́. Yé ɑ́ bé ɑkɑ̌ bɑ́nɑ. Mʉr ɑ́ nze kɑ lwib e mɨnɑ́ gɑ́ nyɑ́, nyɨ́hɑɑ́, nyé cwíí, nye ɑ́ duho ó kʉ́. Mɨ́nɑ́ bé óbene gɑ́ lɔ́ɔ́ wé nó, nzê mɨnɑ́ bé ókɨ̂ŋ gɑ́ ntɨ́ʼɑ́ tɨ̂ʼ yɨ́ɛ ɛ̌? Nzyɛ̌m pɑ̌ nyɛɛ́ ntɨ̂ʼ bímpɑ́m gɑ́ bínɑ́ ɨ́ lɔ̌b ɑjóʼo wɔ́ɔ́, ɑ́ jwɛʼrɑ e mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ! 26Ɨ́ mimbú mí píhe, cwíí nyé, nye ɑ́ be ó sí pɨ̂ʼ sí. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, nyɨ́ jwe nkɛ́ʼ. Nye ó: «Me óbɑ́ʼɑ̌ pɨ̂ʼ sí, kɑlɑ le jʉ́o, le ejwoo le bɑɑ́ntɛ́n ɨ́ sʉʼ gwɑ́r.» 27Mpʉ nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó, nye ópɨ̂ʼ byé ó, sʉʼ gwɑ́r yɨ́, nó yé lɛ́ʼlé ó, bisɑ́ nyé ɑ́ kuho bí, byé ópɨ̂ʼlɑ; byé odîm. Sɑ́ dí ɨ́ píʼi, ɨ́ sɨ́ŋ, ɑpɨ̂ʼlɑ yɨ́, yɨ́hɑɑ́ ó ngɑ́ lîʼ. 28Ɨ́ tɨ̂, mɨnɑ́ lɛ́yɨɨ gɑ́ Nzyɛ̌m henɑ́rɑ́, ebě, nyɨ́ níŋle mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ mpóʼo nyé dí ejǿø nyɨ́. Mpóʼo nyé, nyé ɑbe e nkul epɨ̂ʼlɑ. Mɨnɑ́ jwêʼ gɑ́ nye kûm, jwɑ́ɑwo nyé, le ejóʼo nyé bʉ́ɑ́. Mɨnɑ́ séɑɑ gɑ́ e né mbǐ syɛ́ɛ́ nyé ngɑ́ buú kpɛl wɨ́. 29Ebě, Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́, nye ó mpʉ̌ siʼe dí ɨ́ buú júo yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\