Ebrœ̂ 13

1Mʉr ɑkɑ̂r gɑ́ ekpɛlɑ pɑ́ʼ nyɨ́n, mbǐ kpɛ̌l dí pɑ́ʼ bɨ́ɔɔ́ e bɨ́ɔɔ́ ɨ́ Krîst wɨ́. 2Mʉ̌r sɑ́ ɑsɑ̂ épɨ̂h lɨ́ enʉɑ ójwóo o dí epyɑ̂l kwɑ́ nyɨ́n bɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ si nʉɑ ojwóo mbɨ̂mbɨɑ́, bé ntɔ̂ʼ kœb ó, nkúnɑ́ yé ɑ́ be ó beéngeles, bɨ́ɛ l'ɑgʉ́ɑ. 3Toŋlɑɑ gɑ́ mimbʉʼ: diʼee gɑ́ mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bɨ̌n le onɔ́ɔ́ bɨ́bɛ̂h ó dí ɨ́ mbʉʼ. Toŋlɑɑ gɑ́ bʉr o dí esiɑ e mitúú bɑ́, ebě, bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ mpʉ bíntɨ́ʼɑ́ dí ɨ́ kpɑɑ ɨ́ nyʉ̂l yɨ́. 4Bʉr, bé ɨ́ jɑlɑ le ejwe mímbɛ́ɑ́ mí bʉ̂r júu. Syɛ́ɛlɑ mpîr, yé ɑjɑlɑ le esyɛ́ɛlɨ̌ súm mímbɛ́ɑ́ mí bʉ̂r dí esyɛŋɑ yɨ́. Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, Nzyɛ̌m ócíʼe ósyɛ̂l o míswɛbɑ, bé le osyɛ̂l o bímolɑ́ milɔ̌b. 5Mʉ̌r sɑ́ ɑlɑ̂ʼ nyʉ̂l nyé ɨ́ kpɛ̌l mɔnɨ́. Sohɑɑ gɑ́ bím bísɑ́ bɨ́n dí ebi bí, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Mé ɑbe e nkul ejɨhɑ gô, nkʉ̂ líʼe gó ɨ́ ntɛ̂ʼ.» 6Nɑ́ɑ̌ ntémé ó mɨ́nɑ́ dí elɨl gɑ́ búʼó ɨ́ miléme, ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Dɑ̂ ó dí kɛmɑ wɑ̌m. Me ɑ́kóʼó kpɛ́ɛ̌ sɔ̂ʼ. Yé mʉ̂r ósɑ̂ mé yɨ́?» 7Toŋlɑɑ gɑ́ otyɛ̂b bé ésôʼ bɨ́n, bɑɑ́ bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ bɨ̌n lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m bɑ́. Toŋlɑɑ gɑ́ kʉ̌ cyen wɔ́ɔ́ le ndumló bícwiʼ byɔ́ɔ́. Jyɛ́ʼwɑ́ɑ́ gɑ́ e Nzyɛ̌m mpʉ bé ɑ́ sɑ̂ yɨ́. 8Mpʉ̌ Yésʉs-Krîst ɑ́ bě kʉ̌ʼ yɨ́, mpʉ yɑɑ́ ntémé ó nyé dí mûh. Nye ódi ntémé ó njɨ nó, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. 9Gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó. Sɑ́ ɑbîr gɑ́ ó, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r mɛ́rɨɨ bɨ̌n lɨ́ okómó ɨ́ nzɨ̌ metǿǿ méswîh nyé dí ejwe bɨ́n mɑ́. Ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m ó dí egbɑ̂ bʉ̂r pîm ɨ́ búʼó. Yé mbɨɑ ó, bɨ̌n bíʼee nkul tɨ̂. Mede bé dí elɛ́ɛ ó, mʉr, nye ɨ́ jɑlɑ le ede lɨ́ esú lé éjwě Nzyɛ̌m júu tɨ̂ʼ mɑ́, mé ɑbe e nyɔm ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r o dí ede mé bɑ́. 10Mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ ó dí le ɑlɑtɑ̂r mé Nzyɛ̌m. Bʉr o dí eséɑ ɨ́ mbɛ̌r kɑ́n mé Nzyɛ̌m bɑ́, bé ɑbe e nkul enze lɨ́ ɑlɑtɑ̂r wɑɑ́, nkʉ̂ de méde mû kɛlɑ́ tɨ̂ʼ mɑ́. 11Njǿø opɑrɑ nyɨnyɛ̂h sɨ́sɑ́ ó, nî ɨ́ ntɔ́ɔ dí ɨ́ buú buǒ ci nyɨ́. Nyě ní tɨ̂ʼ ó, e mecié me tír nyé ɑ́ cíʼe nyɑ́. Kuó tír wé mʉr tɨ̂ʼ wɨ́ɛ, wé pɛʼɔɔ ó, nkɑnɑ, tó díʼɔɔ ɨ́ nkɑnɑ̌ kʉ̌l. 12Yésʉs ɑ́ kʉ be ntémé ó nó. Nye ɑ́ to siɑ e mitúú ó, ɨ́ nkɑnɑ̌ kʉ̌l. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, nye púbɑɑ kúl bʉ̂r yé e mecié mé nye mʉr tɨ̂. 13Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mɨ́nɑ́ jɑ́lɑ́ le eduho tʉ́ŋlʉ̌ nkɑnɑ yɑɑ́ yɨ́. Mɨnɑ́ dúhɑɑ gɑ́ tɨ̂, tó pyɑ̂l nkǒ Krîst dí ɨ́ nkɑnɑ̌ kʉ̌l yɨ́, mɨnɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ nkʉ̂ pyɑŋɔɔ̌ jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r. 14Ebě, ɨ́ sí yɨ̂, mɨnɑ́ bé ɑbe gɑ́ e nkɑnɑ dí edǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ yɨ́. Mɨnɑ́ bé lɨ́ esɑ́ɑ gɑ́ nkɑnɑ swîh, yɑɑ́ dí enze yɨ́. 15Mɨnɑ́ jwêʼ gɑ́ Nzyɛ̌m kûm jɔʼ yɨ́yɛ̂h. Jwéʼ gɑ́ nye njwéɑ́ wɑɑ́, lɨ́ etoŋlǒ mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ jwe cwiʼ yé yɨ́. Lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ bʉr mpʉ díé lé dí e nkul yɨ́. Lɛ́ɑ́ wɑɑ́, wé ntémé, wé ó sɑ́ dí ejwe nyé kûm yɨ́. 16Sɑ́ʼ gɑ́ bʉr oswîh embɨɑ. Súʼɑ́ɑ́ gɑ́ bʉr e mebi mɨ́n. Mʉ̌r sɑ́ ɑjɨhɑ̌ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, ebě, yé ó njwéɑ́ Nzyɛ̌m dí ebeě mbɨ̂mbɨɑ́ wɨ́. 17Jóʼɑ́ɑ́ gɑ́ otyɛ̂b bé ésôʼ bɨ́n. Bɨ̌n ɑ cyé ɨ́ jǿǿ yɔ́ɔ́. Ebě, bé ó dí ebɑʼle mísísǐm mín. Bé ntémé ó ngɑ́ tó lɛ́ɛ̌ Nzyɛ̌m mpʉ bé ɑ́ séɑ lɨ́ esú lɨ́n yɨ́. Bɨ́n sɑ́ bé mejóʼo nɛ́ɛ: bé oséɑ̌ syɛ́ɛ́ yɔ́ɔ́ e bisʉhʉʉ. Yé bé ɑbe nó wɑ́, bé ójóʼo mébúʼ. Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, ɑbe bɨ́n e nyɔm. 18Sɑ́ʼ gɑ́ sɨ́n ɨ́ minjɨʼlɑ ɨ́ lɔ̌b wɨ́h. Ɨ́ wɨ́h pɑ̂ʼ, bɨ̌h bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, bɨ̌h dú ó, kʉ̌ cyen dí tîtyěl wɨ́. Bɨ̌h bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ ntémé ó, mipɑhlɑ́ mílémé míh, myé ó njɨ myɑɑ́ mi dí ɨ́ pyɛɛɛ mí. 19Sɑ́ mé dí ejî nɨ̌, yé ó, bɨ̌n jɨ̂ʼlɑɑ e Nzyɛ̌m, ó nye kɑ́mɑɑ ó, me bɑ́ʼɑ nzě kœb bɨ́n kɑ́m e kɑ́m. 20Me lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m, mʉr dí egbɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ mepyɛblɑ ɨ́ miléme, wɑɑ́ ɑ́ pɛh «Mbɔʼlʉ bintemě nɨ́nɨ́ɨ́», Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs nyɑ́. Ɨ́ tɨ̂ʼ, Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ ó, sɑɑ́ ngɑ́ dǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ nyɨ́, ɨ́ nzɨ̌ mecié mé. 21Mě jɨʼlɑ́ e né ó, nye tyɛ́bɨɨ bɨ̌n ɨ́ miléme, ó bɨ̌n sɑ̂ʼ syɛ́ɛlɑ nyé dí ebeě mbɨ̂mbɨɑ́ yɨ́, mɨnɑ́ nkʉ̂ lóŋlo gɑ́ gǿmɑ́ yé ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst, dí e kûm njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ nyɑ́. Amen! 22Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Mě tile bɨ́n ó, bɨ̌n bíʼee nkul ɨ́ miléme. Me tile ó, mekɑ̌n ɑbuo. Nó ó, mě jɨʼlɑ́ e bɨ̌n ó, bɨ̌n jûhwɑɑ mekɑ̌n mɑɑ́ lɨ́ ejóʼo! 23Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, mɨ́ɔɔ́ gɑ́ wɨ́nɑ́ Timothée, nye mû ó sí pɔʼɑ ɨ́ mbʉʼ. Nó, nyé sí pyɑ̂l mé wɑ̂ʼ nó, bɨ̌h e né, bé onze ɨ́ jɔʼ mé ónzě bee bɨ́n yɨ́. 24Sohɑɑ gɑ́ otyɛ̂b bé ésôʼ bɨ́n bɨ́bɛ̂h, bé e bʉr o mé Nzyɛ̌m oswîh bɨ́bɛ̂h. Obûʼlɑ ó sí Itɑlî, bé lɨ́ esoho bɨ́n. 25Nzyɛ̌m sʉ́ʼoo bɨ̌n óbɛ̂h metyɛʼ me mpóm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\