Ebrœ̂ 2

1Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó dí ó, milɛ́ʼlɑ́ bé ɑ́ nyɛɛ jwe mɨnɑ́ gɑ́ mí, mɨnɑ́ díʼee gɑ́ ɨ́ puuu lɨ́ egwɑ́ jôʼlo myé, lɨ́ esú ó, mɨnɑ́ sɑ́ ɑkɑ̌ cyenɔɔ gɑ́ díbé cie, jɨ́blɑ. 2Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, mpɑ́ŋlɑ bééngeles, bé ɑ́ nze e né nyɨ́, nye ɑ́ be ó e nkul. Mʉr nyɨnyɛ̂h ɑ́ gbɑh metié, le wɑɑ́ ɑ́ sɑ̂ mé ɑjóʼo nyɑ́, ɑ́ si bi myɛ́nɑ mé ɑ́ jɑlɑ le ebɨ̌h lé lɑɑ́ mɑ́. 3Mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ bé ɑ́ be ó sí ntɨhɔɔ̌ lɔ́ɔ́ cwiʼ dí elɑɑ mpɑ́ŋlɑ bééngeles bé ɑ́ túno nyɨ́. Mʉr ɑ́ nyɛɛ lɛ́ɛ lɔ́ɔ wɑɑ́ nyɑ́, ɑ́ be ó Tî Yésʉs nye mʉr tɨ̂. Ntémé, bʉr o b'ɑ́ jóʼo nye bɑ́ ó b'ɑ́ lɛ́ɛ mɨnɑ́ gɑ́ ó, wé ó lɔ́ɔ dí e nkul wɨ́. Á nó, mɨ́nɑ́ ópyêh wé nó, mɨnɑ́ bé okɑ̌ swɑb gɑ́ nkoó? 4Nzyɛ̌m, nyɨ́ nzě boʼlo ntémé ó, lɔ́ɔ wɑɑ́, wé ó tyeetye, ebě, nye ɑ́ si ntɨh bisyɛ́ɛlɑ bi nkûl, le byɑɑ́ bí ékɑ̂m, le mesimɑ́ mimbi mimbi, kumǒ kumɑ́ɑ e minjwéɑ́ Sísǐm wé dí entɨntɨh mɨ́nɑ́ gɑ́ mí, dû mpʉ wé dí ekpɛl yɨ́. 5Mpóʼǒ Nzyɛ̌m ngɑ́ sûʼlɑ̌ tyêl, nyɑɑ́ bɨ́h dí elwib, dumo e nye nyɨ́, nye óbe ó ɨ́ jǿǿ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r. Ntʉ bééngeles nyé ɑ́ tyêl lɨ́ esú lé éjǿø mpóʼo nyɑɑ́. 6Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ tile ɨ́ yʉ́ʉ́ pêh Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: «Mʉr, nye yé, ó go tóŋlɑɑ nye? Mwɑ̂n mé mʉr, nye yé, ó go tírwɑɑ e né? 7Ɨ́ mɑ̂ jɔʼ, go ɑ́ si sul nye sí. Beéngeles, bé ɑ́ si nyɨ̂n e júu, lɑɑ nyé bɑ́ tîtííɑ̌. Píe tɨ̂, gʉ́ kɑ̌ dil nyé kɑ́rɑ́ɑ́ jǿø ɨ́ lʉ̂, lɨ́ ejwe nyé kûm ndu e júu. 8Go ɑ́ si gbɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ɨ́ jǿǿ yé, sí mebo mé.» Mpʉ̌ Nzyɛ̌m mû sí syɛŋ bísɑ́ bíbyɛ̂h, gbɑ̂ byé ɨ́ jǿǿ yé yɨ́, yé ɑbe e sɑ̂ gwɑ́r dí ɑbě sulɑ́ sí ɨ́ jǿǿ yé yɑɑ́. Tó kœb ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, mɨnɑ́ jínɑ ɑpɑ̌ bee gɑ́ ó, bíbyɛ̂h, bí sîl égbɑ́ŋɔɔ ɨ́ jǿǿ yé. 9Sɑ́ mɨ́nɑ́ dí ekʉ́ gwɑ́ bee gɑ́ yɨ́, yé ó: ɨ́ mɑ̂ péh jɔʼ, Nzyɛ̌m ɑ́ si nyɛɛ sul Yésʉs sí, beéngeles bɑ́ lɑɑ nyé ɨ́ júu. Píe tɨ̂, nyɨ́ kɑ̌ dil nyé kɑ́rɑ́ɑ́ jǿø ɨ́ lʉ̂, lɨ́ ejwe nyé kûm ndu e júu, ebě, Yésʉs ɑ́ si siɑ e mitúú, ntɔ̂ʼ jwe. Ɨ́ mbi wɑɑ́ ó Nzyɛ̌m ɑ́ cǿɑ e bʉr bɨ́bɛ̂h yɨ́, lɨ́ esɑ̂ ó, Yésʉs jwêʼ lɨ́ esú lɔ́ɔ́. 10Sɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé duho ó kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. Nzyɛ̌m ɑ́ kuho sɑ́ yɨ́yɛ̂h ó, ɨ́ kpɛ̌l yé nye mʉr tɨ̂. Nzyɛ̌m ɑ́ si gø̂m etô e buobuo bwɑ́n bé, tô tóʼ, tó pyɑ̂l pyɑ́lɑ́ɑ ɨ́ diɑ́ kûm. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó yé ɑ́ jɑlɑ ó, Yésʉs tɑ́ɑrɑɑ ekomlo bé nzɨ̌ ebǐ cwiʼ, le ntémé ó, nye díʼee lǿŋlɑ́ e nkul eciʼ bé, duho ɨ́ mitúú nyé ɑ́ siɑ e myé mí yɨ́. 11Yésʉs, mʉr dí epubo bʉ̂r nyɑ́, bé e bʉr nyé dí epubo bɑ́, bé e boo nɔ́ɔ́ bɨ́bɛ̂h, bé mû ó bʉr o b'ɑ́ duhǒ gúmo gwɑ́r bɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Yésʉs dí ɑjóʼo sôn lɨ́ ejébe bé «bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m» yɨ́. 12Ɨ́ yʉ́ʉ́ jɔʼ, nye ɑ́ lɛ́ɛ, cɨɨ ɨ́ nzɨ̌ ogwíhɑ o mílɔ̌b ó: «Me ólɛ̂ʼle bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m díé lô. Me ótyɛ̂b témé bʉr o gó ɑ́ syɛŋ bɑ́, mé ojwe gó kûm ɨ́ mejéme.» 13Nye ntémé, nye lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ ó: «Mɛm, me ójyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m.» Nye ntémé, nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Me ó nyɑ̂, bɨ̌h e bwɑ́n Nzyɛ̌m ɑ́ jwe me bɑ́.» 14Bwɑ́n nyé dí elwib, dumo e bé bɑ́, bé e bipúno ndu e bijwehé. Jøʼ gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó Yésʉs ɑ́ ciʼe yɨ́. Nye ɑ́ si jwe lɨ́ esú ó, nye têʼlɑɑ mʉr ɑ́ bɨbe e nkul eswie nyɑ́. Mʉr wɑɑ́, nye ó sɔ́ŋ meleme. 15Nye ɑ́ jwe ntémé ó, nye pɛ́ʼɛɛ mɨnɑ́ gɑ́ lɨ́ okómó. Ebě, mɨnɑ́ bé ɑ́ nyɛɛ lɛŋ gɑ́ bicwiʼ gɑ́ bínɑ́ ó, kɛ́ʼɑ́ lɨ́ okómó. Mɨnɑ́ bé ɑ́ didi gɑ́ ɨ́ menkɑrɑ mé ókómó wɑɑ́ ó, ɨ́ kpɛ́ɛ́ éswie. 16Ebě, lɨ́ otyeetye, nye ɑ́ bé ɑnze bééngeles ɨ́ nkɔ̌m. Nye ɑ́ nze kɛm yɨ́ɛ ó, bwɑ́ bé óntɑ mé Abrɑhɑm. 17Sɑ́ tɨ̂ʼ ó yé ɑ́ jɑlɑ ó, nye díʼee kwɑhɑ́ mpʉ bɨ́ɔɔ́ bé, ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h yɨ́. Nye ɑ́ nøølɑ e mɨnɑ́ gɑ́ ó, lɨ́ esú ó, nye nkʉ̂ cǿɑ e mɨnɑ́ gɑ́, le edi njǿø opɑrɑ mɨ́nɑ́ ókʉ́ bûʼlɑ gɑ́ nyɑ́. Nye ó jɑ́lɑ́ le eséɑ ɨ́ pɑ́ʼ bísɑ̂ bi dí ejwɛ̂ʼ Nzyɛ̌m bí. Nye ó mʉr ɑ́ jwe, búrɑ le misyém mí bʉ̂r bé, le eleʼě Nzyɛ̌m ɨ́ nkpɑɑ nyé nyɑ́. 18Nyě e nkul ekɛm bʉ̂r ɨ́ bijɔʼ bé dí entɑɑ mébʉ́blɑ́ bí, ebě, nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ be ó sí siɑ e mitúú ɨ́ jɔʼ nyɨ́ɛ ɑ́ bóblɔɔ yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\