Ebrœ̂ 3

1Bɨ́ɔɔ́ bɨ́h le okɛ́l bɨ́h dí ci bɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ ó bé ɑ́ bi gɑ́ nkɔb mpwɑ́r: njɨ́blɨ́ Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh mɨnɑ́ gɑ́, duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ wɨ́. Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ́ sɔ̂ʼ njɨ Yésʉs mpʉ nyé dí yɨ́: nye ó mʉr milʉ́mlʉ́ mé Nzyɛ̌m, bɑ́ʼɑ̌ be ntémé njǿø opɑrɑ gɑ́ wɨ́nɑ́ mpʉ mɨ́nɑ́ dí ekɑm gɑ́ yɨ́. 2Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ tyêl Yésʉs ɨ́ dǐ njǿø opɑrɑ gɑ́ wɨ́nɑ́. Yésʉs, nye ó mʉr ebûʼlɔɔ, ɨ́ mpʉ̌ Moïse ɑ́ bûʼlɔɔ, nzě tyélɔɔ ɨ́ dǐ yé tʉ́ŋlʉ̌ mbɛ̌r bʉ̂r mé Nzyɛ̌m yɨ́. 3Yésʉs nyɨɛ ó dí ejɑlɑ e kûm ɨ́ buo buo, lɑɑ̌ Moïse, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ swîm mbɛ̌r dí ɨ́ buú gúmlɔɔ, lɑɑ̌ mbɛ̌r wé, wé mʉr tɨ̂ʼ yɨ́. 4Abe e mbɛ̌r dí e nkul edi, ɑbe e swim. Tó kœb ó, Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ sumo sɑ́ yɨ́yɛ̂h. 5Ɨ́ pɑ́ʼ mé Moïse, nye ɑ́ be ó mʉr ebûʼlɔɔ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bísɑ́ bíbyɛ̂h bi dí tʉ́ŋlʉ̌ mbɛ̌r bʉ̂r mé Nzyɛ̌m bí. Nye ɑ́ tyélɔɔ syɛ̂l mesɑ̂ ó, nye bôʼlɑɑ sɑ́ yɨ́yɛ̂h Nzyɛ̌m ɑ́ be ó, nye ólɛ́ɛ bʉ̂r yɨ́. 6Tó kœb ó, Krîst nyɨɛ ɑ́ si tyélɔɔ ɨ́ dǐ Mwɑ̂n ɑ́ jɑlɑ le edǐ lʉ́ mbɛ̌r bʉ̂r wɑɑ́ nyɑ́. Mbɛ̌r bʉ̂r wɑɑ́, wé gúmó ntémé ó, e né. Mɨ́nɑ́ bé ódi gɑ́ e mpûʼlɑ ɨ́ miléme, le ekʉ́ gʉ́ɑ̌ sɑ́ mɨ́nɑ́ dí ebûʼlɑ gɑ́ yɨ́, ɑbɑ́ɑwǒ sɔ̂ʼ nó, lɛ́ɛ́, mɨnɑ́ gɑ́ ó dí bʉ̂r ó mbɛ̌r bʉ̂r wé wɑɑ́. 7Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó, Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí elɛ́ɛ ó: «Bɨ́n sí jóʼo cwíí mé Nzyɛ̌m mûh nɛ́ɛ: 8mʉr ɑsɑ̂ élele é lʉ̂ mpʉ bímpɑ́m bín ɑ́ sɑ̂ ɨ́ jɔʼ byé ɑ́ gbɔbɑ e Nzyɛ̌m, lɨ́ ebóblo nyé ɨ́ lʉɑ́ yɨ́. 9Bimpɑ́m bín, byé ɑ́ si bóblo me gʉ̂, lɨ́ esɑ́ɑ égʉ́ɑ̌ nkʉ̂ me ó dí mpɑ̌ŋ Nzyɛ̌m. Bé ɑ́ si bee bisyɛ́ɛlɑ byɑ̂m mimbû mekɑ́m ménɑ̂. 10Mpʉ bé ɑ́ bóblo me nó yɨ́, me ɑ́ si jóʼo ebúʼ e myɑ̌ bʉ̂r wɑɑ́. Nó ó mé ɑ́ lɛ́ɛ ó: Bé lɨ́ eboó tô le edîm. Bé jínɑ lɨ́ ekʉ́ jéʼe édû nzɨ́ mé dí etɨ́e bé nyɨ́. 11Ɨ́ nkpɑɑ nyɑ̌m, me nzě kɑ́ɑle ó: Bʉr ópɑ̌ bee gɑ́ nkʉ̂ bé ókɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ nî lɨ́ egbɑlɑ́ lɑ̂m!» 12Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó, ó mʉr ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n ɑyɨ́ be e lémé dí ɨ́ lele lɨ́ ebûʼlɑ wɨ́. Nyě sɑ́ ɑgbɔbɑ e Nzyɛ̌m dí kublɑkúblɑ nyɑ́. 13Jyɛ́m bɨ́n jínɑ mûh sɔ́mɑ́ yɨ́, yé mbɨɑ ó, bɨ̌n jwîjweelɑɑ melɨ́ pɑ́ʼ nyɨ́n móhó wɨ́wɛ̂h. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mísyóm, myé óbe, ɑlɨl bɨ́n miléme, nkʉ̂ dímle nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n ɨ́ nzɨ̌ mikóo yɨ́. 14Sɑ́ dí tɨ̂ʼ yɨ́, yé ó: mɨ́nɑ́ ódi gɑ́ ɨ́ bidǐ gɑ́ bínɑ́, ɑpɔʼɑ tɨ̂, tó pyɑ̂l ɨ́ mesíé nó, go ó, mɨnɑ́ gɑ́ be ó bʉr ó njoo mé Krîst ó tɨ̂ʼ yɨ́. 15Ebě, yê tilɑ́ ó: «Bɨ́n jóʼó cwíí mé Nzyɛ̌m mûh nɛ́ɛ: mʉr ɑsɑ̂ élele é lʉ̂ mpʉ bímpɑ́m bín ɑ́ sɑ̂ ɨ́ jɔʼ byé ɑ́ gbɔbɑ e Nzyɛ̌m yɨ́.» 16Onzé bé ɑ́ jóʼo cwíí mé Nzyɛ̌m, nzě gbɔbɑ e né bɑ́? Yé ɑ́ be ó bʉr bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ duhǒ sí Egîpten ɨ́ sɔ́mɑ́ mé Moïse bɑ́. 17Ɨ́ mimbû mekɑ́m ménɑ̂ myɑɑ́, Nzyɛ̌m ɑ́ jóʼo ebúʼ le onzé? Nye ɑ́ jóʼo ebúʼ ó, e bʉr o b'ɑ́ sɑ̂ syóm bɑ́. Bɨ́hɑɑ́ ó b'ɑ́ jwe, ntɔ̂ʼ debe ɨ́ lʉɑ́ e lʉɑ́ wɛ̂h. 18Nzyɛ̌m ɑ́ kɑ́ɑle ó: «Bʉr ópɑ̌ bee gɑ́ nkʉ̂ bé ókɑ̌ nî lɨ́ egbɑlɑ́ lɑ̂m!» Bʉr o nyé ɑ́ lwib ɨ́ lɔ̌b wɔ́ɔ́ bɑ́, bé onzé? Bé ó bɑɑ́ bé ɑ́ sɑ̂ nye ebɨ̌h bɑ́! 19Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mɨ́nɑ́ dí ebee gɑ́ ó, bé ɑ́ bé ɑnî lɨ́ egbɑlɑ́ lé yɨ́, ebě, bé ɑ́ bé ɑjyɛ̂ʼwo e né.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\