Ebrœ̂ 4

1Nzyɛ̌m ɑ́ líʼe nkɛ̌ʼ e mɨnɑ́ gɑ́ ó, nye ódib nzɨ́ egbɑlɑ́ lɨ́ esú gɑ́ lɨ́nɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó, lɨ́ ekpɛ́ɛ ó, mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n ɑ́mû sû myɛ́nɑ mɑɑ́, nye ntɔ̂ʼ ɑkɑ̌ nî lɨ́ egbɑlɑ́ lɑɑ́. 2Mɨnɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ ó, sí jóʼǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, wé ɑ́ bé ɑbe byé e nyɔm, ebě, byé ɑ́ bé ɑbûʼlɑ ɨ́ jɔʼ byé ɑ́ jóʼo wé yɨ́. 3Mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ obûʼlɑ ó dí egbɑlɑ gɑ̂, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ, dumo e bé ó: Ɨ́ nkpɑɑ nyɑ̌m nyɑɑ́, me ɑ́ si kɑ́ɑle ó: «Bʉr ópɑ̌ bee gɑ́ nkʉ̂ bé ókɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ nî lɨ́ egbɑlɑ́ lɑ̂m!» Nzyɛ̌m dɑmɑ́ lwib nó, syɛ́ɛ́ yé, yé ɑ́ síe tyeetye ó, jɔʼ nyé ɑ́ sîl ekuho sí yɨ̂ʼ yɨ́. 4Ebě, yê tilɑ́ ɨ́ yʉ́ʉ́ péh Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, dumo e móhó nzɑɑngbɑ́ ó: «Nzyɛ̌m ɑ́ gbɑlɑ syɛ́ɛ́ yé yɨ́yɛ̂h ó, ɨ́ móhó nzɑɑngbɑ́.» 5Gúú tilɑ́ dí ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m wɨ́, wé ó: «Bʉr ópɑ̌ bee gɑ́ nkʉ̂ bé ókɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ nî lɨ́ egbɑlɑ́ lɑ̂m!» 6Ebě, lɔ̌b, wɨ́ cîʼ tyeetye ó, bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé ógbɑlɑ, bé e boo Nzyɛ̌m sɔ́mɑ́. Nó ó, bʉr o b'ɑ́ nyɛɛ bi Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, ó bé níʼee ɨ́ gúmó égbɑlɑ́ yɑɑ́ bɑ́, bé ɑ́ bé ɑgbɑlɑ, ebě, bé ɑ́ si sɑ̂ ebɨ̌h e Nzyɛ̌m. 7Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Nzyɛ̌m ɑ́ kɑ bɑʼɑ tyêl gúú móhó nyé dí ejɨjébe ó, «mûh» wɨ́ yɨ́. Nye ɑ́ si boo sɑ̂ nó, nye nzě lɛ́ɛ mɨ́nɑ́ gɑ́ lɔ̌b wɑɑ́ ɨ́ num mé Dɑvid mpʉ bɨ̂h nyɛɛ tile yɨ́ ó: «Bɨ́n jóʼó cwíí mé Nzyɛ̌m múh nɛ́ɛ: mʉr ɑlelě léme.» 8Yé bé Josué ɑ́ si tô e bʉr bé, tó níŋle bé ɨ́ gúmó égbɑlɑ́ nó, lɛ́ɛ́, Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑkɑ̌ lwib ɨ́ lɔ̌b móhó égbɑlɑ́ swîh. 9Lɔ̌b, wɨ́ cîʼ ntémé ó, bʉr o mé Nzyɛ̌m, bé ónî lɨ́ egbɑlɑ́, lɑɑ́ e dʉ́ó é sɑ́bɑt. 10Ebě, mʉr dí enî lɨ́ egbɑlɑ́ lé nyɑ́, nyě gbɑlɑ bísyɛ́ɛ́ ó, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ gbɑlɑ byɑɑ́ byé ntémé yɨ́. 11Nó mɨnɑ́ gbɑ̂ʼ gɑ́ nkul lɨ́ esú lé énî ɨ́ gúmó bʉ̂r dí egbɑlɑ yɨ́. Gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó, ó mʉ̌r sɑ́ ɑsɑ̂ ébɨ̌h e Nzyɛ̌m, nkʉ̂ dumɑ sí mpʉ bímpɑ́m gɑ́ bínɑ́ byé ɑ́ dumɑ yɨ́. 12Lwǐb mé Nzyɛ̌m, yé ó sɑ́ dí kublɑkúblɑ yɨ́. Yé e nkul. Yé ntémé, yé ɨ́ bɑ́blɑ, lɑɑ pɑ̂-sʉŋ dí njebɑ́ myoo mipɑ́ʼ mímbɑ́ nyɑ́. Ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m dí elwib yɨ́, lwǐb yé, yé lɨ́ ekʉ́ bɑ́nɑ̌ syɛ̂h bípúno, tó kumo ɨ́ mebɨ̌l, ntɔ̂ʼ pin bícíl bí nyʉ̂l ɨ́ mebʉó. Yé lɨ́ ekpɑ̂hlɑ̌ gúmó léme ndu e sísǐm dí edirɑ yɨ́. Yé lɨ́ epɑhle le egbɑ̂ mbɔ́ʼ ɨ́ bitɔŋlɑ́ ndu e bijøʼ gɑ́ bínɑ́. 13Yé ɑbe e yʉ́ʉ́ kwihɑ́ sɔ̂ʼ dí solɑ́ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. Sɑ́ yɨ́yɛ̂h nyé ɑ́ kuho yɨ́, yé ɨ́ ponó, ɨ́ nkɛŋlɛ̂m ɨ́ míh mé. Bíbyɛ̂h, byé ókɑr mínkɑr myɔ́ɔ́ ó, ɨ́ mpǒm nyé. 14Mɨnɑ́ gɑ́ bé e ɑ́nɨ̂nɨ̂n njǿø opɑrɑ: Yésʉs, Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ si ntɑɑ jʉ́o, le ejwoo le bɑɑ́ntɛ́n, tó di ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Nó, mɨnɑ́ tôʼ gɑ́ dóló le ekɑ̌m búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́. 15Ebě, njǿø opɑrɑ gɑ́ wɨ́nɑ́, nye ó wɑɑ́ dí e nkul ejɨ̂ʼ nkóó e mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ jɔʼ nyé dí ebee étyɛʼ gɑ́ lɨ́nɑ́ yɨ́ nyɑ́. Nye ɑ́ si bóblɔɔ mimbi mímyɛ̂h, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mɨnɑ́ gɑ̂; sɑ̂ gwɑ́r, nyɨɛ l'ɑdumɑ, nkʉ̂ sɑ̂ syóm. 16Nó, mɨnɑ́ sîhlɑɑ gɑ́ bɑ̌ʼ e né, tó pyɑ̂l pyɑ́lɑ́ɑ ɨ́ mecǿǿ mé jǿǿ yé. Mɨnɑ́ pyɑ́lɑɑ gɑ́ ɨ́ mpǒm nyé, ɑbɑ́ɑwǒ sɔ̂ʼ, le ebûʼlɑ ó, nyě di ɨ́ mecǿǿ mɑɑ́ ó, lɨ́ esú ó, nye lɛ̂ʼlɑɑ bʉr ncǿncǿɑ, le ejɨ̂ʼ bé nkoó. Mɨnɑ́ bi gɑ́ ncǿncǿɑ nyé ó, ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ dí ebuú jɨ gɑ́ nkɔ̌m nyé yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\