Ebrœ̂ 5

1Ebě, bé pɨ́pɛ́h njǿø opɑrɑ nyɨnyɛ̂h ó, tʉ́ŋlʉ̌ bʉr. Nye tyélɑ́ ɨ́ dǐ yɑɑ́ ó, nye tyɛ́bɨɨ ɨ́ mejilɑ́ me bʉ̂r ɨ́ pɑ́ʼ bísɑ̂ bi dí ejwɛ̂ʼ Nzyɛ̌m bí. Nye ó mʉr dí etɨtɑ́ɑ mébyɑʼ mɔ́ɔ́ nyɑ́, le edîʼ Nzyɛ̌m minjwéɑ́. 2Pɑrɑ nyɨnyɛ̂h, nyě e nkul ekɛm bígʉʼlʉgʉ́ le bʉr o mû sí dîm bɑ́, ebě, ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h, etyɛʼ lé, lé lɨ́ enyɨ̂n ɨ́ míh mé. 3Sɑ̂ yɑɑ́ ó nyé dí ejɑlɑ le etɑ́ɑ mébyɑʼ mé ɨ́ lɔ̌b mísyóm myé jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ nyé jɑ́lɑ́ le etɑ́ɑ mébyɑʼ me bʉ́ʉ́ bʉ̂r yɨ́. 4Mʉr, nyé ɑbe e nkul egbɑ̂n dǐ pɑ́rɑ, nkʉ̂ júú tɨ̂. Bʉr ó Nzyɛ̌m ɑ́ jébe bɑ́ ó dí ejɑlɑ e dǐ yɑɑ́. Yé ó jøʼ gwɑ́r mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ nyɛɛ jébe Árɔn, tyêl nyé ɨ́ dǐ pɑ́rɑ yɨ́. 5Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé e Krîst. Nye ɑ́ bé ɑgbɑ̂n dǐ njǿø opɑrɑ, nkʉ̂ sɑ́ɑ kûm dí tɨ̂ʼ nyɨ́. Nye ɑ́ si tyélɔɔ ɨ́ dǐ yɑɑ́. Mʉr ɑ́ tyêl nye nyɑ́, ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Go ó mwɑ̂n wɑ̌m. Mɨ́ byɑ̂ gó mûh.» 6Ɨ́ yʉ́ʉ́ pêh Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m swîh, Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ ntémé ó: «Go ódidi pɑrɑ wɑ̌m ó, ɨ́ melú mé mpóʼo mɨ́mɛ̂h. Go ó mbi pɑ́rɑ̌ Mɛlkisédɛk ɑ́ be wɨ́.» 7Jɔ̌ʼ Krîst ɑ́ ciciʼe ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́, nye ɑ́ bɨbe lɨ́ ejɨʼlɑ e mʉr ɑ́ be e nkul epɛʼ nyé lɨ́ eswie nyɑ́. Nye ɑ́ si bʉ̂ bicím, jɨ kʉ́kʉ́, Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ jóʼo nyé ntémé ɨ́ lɔ̌b méjóʼǒ Yésʉs ɑ́ sɑ̂ nye mɑ́. 8Dɑmɑ́ bě mpʉ nyé ɑ́ be Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m yɨ́, nye ɑ́ be ó si jɨ̂ʼ ésɑ̂ Nzyɛ̌m mejóʼo. Nye ɑ́ jɨ̂ʼ mejóʼo mɑɑ́ ó, ɨ́ nzɨ̌ mitúú nyé ɑ́ siɑ e myé mí. 9Píe mitúú myé myɑɑ́ ó nyé ɑ́ kɑ be, nye mû lǿŋlɑ́ ɨ́ nkʉ́ŋ wé yɨ́. Nye ɑ́ be ó, nye mû sɑ́ ngɑ́ kɑ̌ jwe bʉ̂r cwǐʼ njʉ̌m dǐ yɨ́. Bʉr bɨ́bɛ̂h ngɑ́ sɑ̂ nyé mejóʼo bɑ́, bé óbǐ cwiʼ yɑɑ́. 10Nó ó Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl nye njǿø opɑrɑ ɨ́ mpʉ mé Mɛlkisédɛk yɨ́. 11Bɨ̌h bé ɨ́ buo mílɛ́ʼlɑ́ mí éjwe ɨ́ lɔ̌b wɨ̂. Sɑ̂ gwɑ́r, yé ɨ́ buú kɔblɑ lɨ́ ejwe bɨ́n myɑ̌, ɨ́ lɔ̌b élele e mílémé mín lɨ́ enʉɑ mílɛ́ʼlɑ́ myɑɑ́. 12Yɨ́ boó lɑɑ̌ jɔʼ bɨ́n ɑ́ jɑlɑ le epyɑ̂l ólɛ̂ʼlɑ yɨ́. Yé jɨ ó, bé bɑ́ʼɑ nzě lɛ̂ʼle bɨ́n bisɑ́ bí ésôʼ bɨ́n ɑ́ nyɛɛ lɛ̂ʼlɔɔ ɨ́ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m bí. Bɨ̌n jínɑ ó mpʉ bícyéé bi dí ede ébêl bí. Bɨ̌n bé ɑpɑ̌ jyɛnwɑ e mede mé ótɔ́mɑ́ bʉ̂r. 13Yé ó nó, ebě, mʉr jínɑ lɨ́ ede ébêl nyɑ́, nyé ɑpɑ̌ jyɛnwɑ le milɛ́ʼlɑ́ mi dí edumo le otîtyěl gɑ́ wɨ́nɑ́ mí, ebě, nye jínɑ ó mɑ̂ cyéé. 14Otɔ́mɑ́ bʉ̂r bɨ́ɛ ó dí ejɑlɑ e mpɑ̌ŋ mede. Bɨ́ɛ e bɨ́ɛ ó dí e pɨʼ dí ó, bé gʉ́ŋɑɑ ebɛ̂ʼ pɑ́ʼ ébébe le embɨɑ nyɨ́. Bé bi pɨ̂ʼ nyɑɑ́ ó, ɨ́ lɔb nzyéé bé dí egbɑ̂ lɨ́ egʉ́ɑ ébɛ̂ʼ bísɑ̂ byɑɑ́ nyɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\