Ebrœ̂ 6

1Nó, mɨnɑ́ gwɑ́ʼɑɑ ejwe gɑ́ milɛ́ʼlɑ́ bé dí enyɛɛ́ jɨ̂ʼ ésôʼ, myɑɑ́ mi dí edumo e Krîst mí. Mɨnɑ́ jwéelɑɑ gɑ́ myɑɑ́ mi dí esɑ̂ ó, mʉr tɔ́mɑɑ ɨ́ pɨʼ mí. Bɨ̌h bé ɑ́kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ lɛ̂ʼle bɨ́n milʉ́ mékɑ̌n mɑ̂: etúmǒ koo e bisyɛ́ɛlɑ bi dí mpʉ mímúu bí, ejyêʼ koo e Nzyɛ̌m, 2milɛ́ʼlɑ́ mi dí ejwɛ̂ʼ míndubó mí, myɑɑ́ mi dí ejwɛ̂ʼ kɛlɑ́ mébô mí, nkʉ̂ ɨ́ lɔ̌b pɑhɑ́ ójwe, nkʉ̂ ɨ́ cíʼɑ́ mílɔ̌b, wɑɑ́ mésíé. 3Nzyɛ̌m ókpɛl nó, mɨnɑ́ bé ókʉ́ jweelɑ gɑ́ milɛ́ʼlɑ́ mi dí ejwe bʉ̂r pɨʼ otɔ́mɑ́ bʉ̂r mí. 4Nó ó, bʉr o b'ɑ́ nyɛɛ kʉnɔɔ mimbɑh bɑ́, bé ɑ́ be lɨ́ enyɛɛ́ bibi mínjwéɑ́ mi dí eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ mí. Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, Sísǐm mé Nzyɛ̌m bé e boo nɔ́ɔ́ ó b'ɑ́ bɨbe. 5Bé ɑ́ be lɨ́ ebibi ntémé lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m dí ɨ́ buú mbɨɑ wɨ́, jóʼo ménwɑ̌n me tɨ̂. Bɨ́ɛ, bé ɑ́ si nyɛɛ jweŋɔɔ mbi nkûl ngɑ́ jweŋɔɔ ɨ́ mpóʼǒ Nzyɛ̌m ngɑ́ tyêl nyɨ́ wɨ́. 6Ɨ́ jɔ̌ʼ mbi bʉ̂r bɑɑ́ kɑ́ dímlě búʼó yɔ́ɔ́ yɨ́, yé ɑbe e yʉ́ʉ́ sɑ́ swîh dí e nkul ekɑ̌ sɑ̂ ó, mʉr bɑ́ʼɑ jwǐr mbi bʉ̂r bɑɑ́ miléme. Ebě, bé bʉr o tɨ̂, bɨ́ bomlo Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m e binzɑ̂ŋ, bɨ́nɔɔ nyé ɨ́ kolôs kʉ́ ɨ́ jɔʼ mbɑ́, lɨ́ esɑ̂ ó, nye búu pyɑŋɔɔ ɨ́ kpɛŋlɛm. 7Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, pemé ómpíé dí enǿø tɨ̂ʼ jɔʼ yɨ́yɛ̂h, dí egúmo mpúmó lɨ́ esú é mépwɑʼ mé óbel o tɨ̂ʼ yɨ́, yé ósøø métyɛʼ me mpóm mé Nzyɛ̌m. 8Yé sí kɑ̌ be yɨ́ɛ ó, pemé yɑɑ́, yé pɑ́h ó, mbɨ́ bikɑ́ mpʉ mínjwínɨ́nɨ́ le ntʉ̌msɑkpɛl nó, go ó, pemé yɑɑ́, yé ɑbe e nyɔm. Yé ókɑ̌ lîʼ ó, tyé méjwíne mé nyɑ̂ ó, nye syɛ́mɨɨ yê. Bé ójɑɑ́ kɑ̌ dîʼ yé ó, díʼɨ́ɨ. 9Bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m, bɨ̌h dɑmɑ́ lwib nó, mě e mpûʼlɑ ɨ́ léme ɨ́ lɔ̌b wɨ́n ó, sɑ́ dí mbɨɑ, lɑɑ méswomlʉ le medíʼe yɨ́, yé ó bɨ̌n dóló. Sɑ̂ yɑɑ́, yé ó cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 10Ebě, Nzyɛ̌m, nyé ɑbe wɑɑ́ onzyɛ́h ónzyɛ́h. Nye ɑ́jɨ́hɑ́ syɛ́ɛ́ bɨ́n dí eséɑ nyé yɨ́. Nye ntémé, nyé ɑbe e nkul ejɨhɑ̌ kpɛ̌l bɨ́n dí elɛ̂ʼle nyé yɨ́. Yé ɑ́ si nyɨ̂n ɨ́ ponó ɨ́ jɔʼ bɨ́n ɑ́ be lɨ́ ekɛm bʉ̂r bé yɨ́. Bɨ̌n ntémé jínɑ ó lɨ́ etô e menkɔ̌m mɑɑ́ dóló. 11Bɨ̌h gǿm ó, mʉr nyɨnyɛ̂h sɑ̂ʼ sɨ́n lɨ́ eséɑ̌ syɛ́ɛ́ yɑɑ́, tó kumo lɨ́ odumo, ɑkɑ̂r. Jɔʼ yɑɑ́ ó lémé wé ngɑ́ lóno ɨ́ mpûʼlɑ yɨ́. 12Bɨ̌h bé ɑkpɛl ó, bɨ̌n díʼee mipǿpø̂h mí ósyɛ̂l o mésɑ̂. Bɨ̌h jɑɑ́ gø̂m ó, njɨ bɨ̌n sɑ̂ʼ mpʉ bʉ́ʉ́ óbûʼlɑ mé Nzyɛ̌m dí eboó sɨsɑ̂ yɨ́: bé e búʼó ndu e bíhwó. Bɨ́ɛ ntémé ó ngɑ́ nʉɑ̌ sɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ bé yɨ́, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɔ́ɔ́. 13Yé ɑ́ be ó, ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ Abrɑhɑm bisɑ́ bí émbɨɑ yɨ́, nye ɑ́ si ntɑɑ minkɑ̂l. Mpʉ yé dí ó, yé ɑbe e mʉr dí elɑɑ̌ Nzyɛ̌m yɨ́, nó ó nyé ɑ́ gbɑ̂ díé lé nye mʉr tɨ̂ʼ ɨ́ minkɑ̂l yɨ́. 14Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Lɨ́ otyeetye, me ósʉ gó metyɛʼ me mpóm, le ejwe gó bwɑ̂n mebɨ̂ʼ mepɑ̌m.» 15Abrɑhɑm ɑ́ si jûhwo mpʉ̂n. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó nyé ɑ́ bi sɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ nye yɨ́. 16Jɔʼ bʉ̂r ntɨ́ntɑ́ɑ́ mínkɑ̂l yɨ́, bé ntɨntɑɑ myé ó, lɨ́ egbɑ̂ díé é mʉ̂r dí entɑɑ bé ɨ́ júu nyɑ́ ɨ́ minkɑ̂l. Minkɑ́l myɔ́ɔ́ myɑɑ́, myé lɨ́ egbɑ̂ nkɑ̌-ci ɨ́ mesónó. 17Nzyɛ̌m ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě sɑ́ ó bʉr gʉ́ŋɑɑ lɨ́ otyeetye ó, nye ɑ́bîr mbɨɑmbɨɑ nkɛ̌ʼ nyé. Nó yɑɑ́ ó nyé ɑ́ ntɑɑ minkɑ̂l ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ kɛʼ bʉr membɨɑ mé yɨ́. Minkɑ́l myé myɑɑ́ ó b'ɑ́ lɨl nkɛ̌ʼ nyé. Bʉr o jɑ́lɑ́ le ebi nkɛ́ʼ nyɑɑ́ bɑ́, bé ogʉ́ɑ̌ tyeetye ó, bé ókʉ́ bi nyê. 18Yé e bisɑ́ bíbɑ́ bi dí ɑbe e nkul ecénɔɔ bí: bisɑ̂ byɑɑ́, byé ó nkɛ̌ʼ ti e minkɑ́l mé Nzyɛ̌m. Mɨnɑ́ nʉɑ gɑ́ pîm ɨ́ búʼó ó, duho tɨ̂. Nzyɛ̌m, nyé ɑbe e nkul elɛ́ɛ bíbɛr ɨ́ sí, tɔʼ e bɑ́ tîtííɑ̌. Mɨnɑ́ gɑ́ bé ó bʉr o mû sí bîr sɑ́ yɨ́yɛ̂h, lɨ́ esú lé édi e mpûʼlɑ ɨ́ milémé gɑ́ mínɑ́ bɑ́. Mpûʼlɑ nyɑɑ́, nye ó kwɑhɑ́ ɨ́ ponó ɨ́ míh gɑ́ mɨ́nɑ́. 19Mpûʼlɑ nyɑɑ́, nye lɨ́ esúʼo míléme gɑ́ mínɑ́ e nkul. Nyé ɑbɑ́ tyɛ̂b. Nyě súʼó mílémé gɑ́ mínɑ́ ó, ɨ́ kpɨ́ɨ́ɨ́ mpʉ̌ kǒl dí emɛ̂r byɛ̂l ɨ́ sʉ̌m díbé wɨ́. Mpûʼlɑ nyɑɑ́, nye ó mpʉ̌ kǒl dí entɑɑ̌ kɑ́n ébê dí cyelɑ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m wɨ́. Wɨ̂ʼ ódumo ó kǒl wɑɑ́, wê tyeelɑ́ ó, ɨ́ mɨnɑ́ gɑ̂. Gúú ódumo wɨ́ɛ, wé ó ɨ́ gúmó dí ci yɨ́, ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m tʉ́ŋlʉ̌. 20Tɨ̂ʼ ó Yésʉs ɑ́ nî yɨ́. Nye ɑ́ nî ó, esôʼ e mɨnɑ́ gɑ̂. Nye mû ó njǿø opɑrɑ gɑ́ wɨ́nɑ́, mpʉ̌ Mɛlkisédɛk ɑ́ be yɨ́. Nye ódi ntémé ó njɨ nó, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\