Ebrœ̂ 7

1Mɛlkisédɛk wɑɑ́ ɑ́ be ó njǿø nkɑnɑ̌ Sɑlɛ̂m. Nye ntémé ó b'ɑ́ be pɑrɑ ɑ́ séɑ Nzyɛ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́ syɛ́ɛ́ nyɑ́. Ɨ́ jɔ̌ʼ Abrɑhɑm ɑ́ tô ɨ́ dɔm lɨ́ etó lwímlɑ e bʉ́ʉ́ ójǿø yɨ́, mpúlɑ nyé ɑ́ búlɑ, nyé osí ntɑɑ bé ɨ́ dɔm yɨ́, Mɛlkisédɛk ntɔ̂ʼ tô, tó bɔmɑ e né, nzě syɛɛ nyé mecyéelé. 2Ɨ́ bisɑ́ bíbyɛ̂h Abrɑhɑm ɑ́ nʉɑ ɨ́ dɔm lɑɑ́ bí, nye ntémé ɑ́ si jwe Mɛlkisédɛk nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb kɑ́m. Díé é «Mɛlkisédɛk», lé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ɨ́ lwǐb ébrœ̂ ó: «njǿø dí tîtyěl mʉr nyɑ́». Mpʉ nyé ɑ́ be njǿø Sɑlɛ̂m yɨ́, díé é Sɑlɛ̂m lɨ́ɛ, lé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó, «mepyɛblɑ». Nó ó, nye ó b'ɑ́ gbɨgbɑ̂ bʉr mepyɛblɑ ɨ́ miléme. 3Yé ɑbe e mʉr ngwɑ́r dí egʉ́ɑ sɔ́ŋ, nkʉ̂ nyɔ̌ŋ mé Mɛlkisédɛk, nkʉ̂ ntɑ́n yé. Mʉr, nyé ɑgʉ́ɑ̌ mpʉ̌ Mɛlkisédɛk ɑ́ byɛ̂l yɨ́, ɑgʉ́ɑ ntémé nkʉ̂ nye ɑ́ si jwe. Nyě nøølɑ ó, e Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m. Nyě di ɨ́ dǐ pɑ́rɑ yé ó, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. 4Pɑɑ́ jwɛ̂ʼ gɑ́ mpʉ nyé dí mpɑŋ mʉ̂r yɨ́! Abrɑhɑm, sɔ́ŋ kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l ɑ́ jwe nye ɨ́ bisɑ́ nyé ɑ́ búlɑ e byé ɨ́ dɔm bí ó, nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb kɑ́m. 5Bʉr o bó ónzweh mé Levî, bé ó dí enʉɑ̌ dǐ pɑ́rɑ. Etié, lé jwé bé nkul ntémé ó, bé nʉ́ŋɑɑ péh bísɑ́ bíbyɛ̂h bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l dí ebi bí, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb kɑ́m. Bé bibi nkɔ̂b nyɑɑ́ ó, ɨ́ mebó mé bɨ́ɔɔ́ bɔ́ɔ́, dí ontɑ mé Abrɑhɑm bɑ́. 6Tó kœb ó, Mɛlkisédɛk ɑ́ bé ɑbe mʉ̂r onzweh mé Levî. Dɑmɑ́ jóʼo nó, Mɛlkisédɛk wɑɑ́ ɑ́ be ó sí jî Abrɑhɑm ó, Abrɑhɑm jwêʼ nye nkɔb bisɑ́ bíbyɛ̂h nyé ngɑ́ bi bí, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb kɑ́m. Mɛlkisédɛk ntɔ̂ʼ syɛɛ Abrɑhɑm mecyéelé, nyɨɛ mʉr ɑ́ pɑ bi menkɛ̌ʼ mé Nzyɛ̌m nyɑ́. 7Yé ɑbe e mʉr dí e nkul esóŋlǒ sɑ́ yɨ̂: le mʉr dí e nkʉ̂ŋ nɨ́nɨ́ɨ́, le wɑɑ́ dí ɑbe e wé nyɑ́, wɑɑ́ dí e nkʉ̂ŋ nyɑ́ ó dí esyɛɛ nyʉ́ʉ́ mecyéelé. 8Ɨ́ wɨ̂ʼ pɑ̂ʼ, mɨnɑ́ bé ɑ́ be ɨ́ bee gɑ́ mpʉ ónzweh mé Levî wé ɑ́ nʉnʉɑ nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb kɑ́m, bɨ́ɛ ntémé lɨ́ ejwijwe nyé yɨ́. Ɨ́ gúú pɑ̂ʼ, mɨnɑ́ bé lɨ́ ebee gɑ́ ntémé mpʉ̌ Mɛlkisédɛk dí enʉɑ nkɔ̂b nyɑɑ́, nye yɨ́ɛ l'ɑjwe nyʉ́ʉ́ mʉ̂r nyé nkɔ̂b yɨ́. Ebě, mitilɑ́, myé boʼlo ó nó. 9Mɨnɑ́ bé óbɛ̌m lɛ́ɛ gɑ́ ntémé ó, Mɛlkisédɛk wɑɑ́ ɑ́ be ó sí tyêl Levî etié ó, nyɨɛ bíʼee péh bísɑ́ bíbyɛ̂h Levî ngɑ́ bibi bí, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb kɑ́m. Ebě, Levî, mʉr dí enʉnʉɑ mínjwéɑ́ mí bʉ́ʉ́ bʉ̂r nyɑ́, ɑ́ si jwe Mɛlkisédɛk wé njwéɑ́ mpúhlɑ́ le wɑɑ́ Abrɑhɑm ɑ́ jwe Mɛlkisédɛk wɨ́. 10Ebě, mpʉ̌ Levî ɑ́ be ɑpɑ̌ byɛ̂l yɨ́, yé ɑ́ be ó mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, nye ɑ́ be ó, nye jínɑ tʉ́ŋlʉ̌ nyʉ̂l mé sɔ́ŋ mpɑ́m wé Abrɑhɑm, ɨ́ jɔʼ bé e Mɛlkisédɛk, bé ɑ́ bɔmɑ yɨ́. 11Dǐ pɑ́rɑ bʉ̂r o bó ónzweh mé Levî, bé ɑ́ didi yɨ́, yé ó b'ɑ́ be etín é métié mé ɑ́ tyélɔɔ bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l mɑ́. Yé bé oLevît, bé ɑ́ si lóŋlo syɛ́ɛ́ yɔ́ɔ́ mbɨ̂mbɨɑ́ nó, lɛ́ɛ́, yé ɑ́ bé ɑkɑ̌ be e nyɔm ó, nyʉ́ʉ́ pɑ́rɑ swîh jílɑɑ bê, nøølɑ e Mɛlkisédɛk. Nye ntémé ɑ́ bé ɑbyɛ̂l ɨ́ mpóʼo mé Árɔn. 12Yé bé syɛ́ɛ́ pɑ́rɑ, yé mû ó sí céne nó, yé jɨ ntémé ó, metié mé ésôʼ, mé cénɔɔ, ó mɑɑ́ meswîh, mé tyélɔɔ. 13Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, mʉr dí elwibɔɔ ɨ́ lɔ̌b wé nyɑ́, ɑ́ bé ɑbyɛ̂l lɨ́ onzweh mé Levî. Nye ɑ́ byɛ̂l ó, ɨ́ wɑɑ́ oswîh. Tɔʼ e mʉr onzweh wɑɑ́ ɑ́ tirwo e syɛ́ɛ́ édîʼ mínjwéɑ́ lɨ́ ɑlɑtɑ̂r. 14Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ ɑ́ byɛ̂l ó, lɨ́ onzweh mé Yʉ́dɑ. Nó ó, Moïse ɑ́ bé ɑlɛ́ɛ̌ sɔ̂ʼ, dumo le onzweh wɑɑ́, ó nyʉ́ʉ́ mʉ̂r tɨ̂ʼ óbɛ̌m nʉɑ̌ dǐ pɑ́rɑ. 15Sɑ́ bɨ́h dí elɛ́ɛ yɨ́, yé nyɨ́n ó, yé ó tyeetye, ebě, pɑrɑ swîh mû sí pyɑ̂l lɨ́ esú lé éséɑ̌ syɛ́ɛ́ yɑɑ́ nyɑ́, nye ɨ́ buú nøølɑ e Mɛlkisédɛk! 16Nye ɑ́ bé ɑnʉɑ̌ dǐ pɑ́rɑ ɨ́ lɔ̌b mbyɛ́lɑ́ wé. Nye ɑ́ tyélɔɔ ɨ́ dǐ njǿø opɑrɑ ó, e nkul nyé nye mʉr tɨ̂, le cwiʼ yé dí ɑbe e nkul epɛʼɔɔ yɨ́. 17Ebě, mitilɑ́ myé lɨ́ eboʼlo, dumo e né ó: «Go ódidi pɑ́rɑ ó, ɨ́ melú mé mpóʼo mɨ́mɛ̂h. Go ó mbi pɑ́rɑ̌ Mɛlkisédɛk ɑ́ be wɨ́.» 18Nzyɛ̌m ɑ́ si jyɛ̂ʼ metié mé ésôʼ lɨ́ empɑh, ebě, mé ɑ́ bé ɑbe e nkul. Mé ntémé, mé ɑ́ bé ɑbe bʉ̂r e bɑ́ mɑ̂ nyɔm. 19Metié mé ésôʼ mɑɑ́, mé ɑ́ bé ɑbe e nkul epubo syɛ̂l misyóm ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h. Nó ó, mpɑ̌ŋ sɑ́ dí elɑɑ métié mɑɑ́ yɨ́, yɨ́ pyɑ̂l: mpûʼlɑ mɨ́nɑ́ mû e nye ɨ́ léme nyɨ́. Nye ó dí esɑ̂ ó, mɨnɑ́ sîhlɑɑ gɑ́ bɑ̌ʼ e Nzyɛ̌m. 20Yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ ntémé ó yɨ̂: jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl Tî Yésʉs ɨ́ dǐ njǿø opɑrɑ yɨ́, nye ɑ́ ntɑɑ ó minkɑ̂l. Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ jɔʼ bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ, bé ɑ́ nʉnʉɑ dǐ yɑɑ́ yɨ́, nye ɑ́ bé ɑntɑɑ myê. 21Nzyɛ̌m ɑ́ si ntɑɑ minkɑ̂l ɨ́ lɔ̌b wé. Nye ɑ́ lwib ó mbi wɨ̂: «Dɑ̂ ɑ́ si ntɑɑ minkɑ̂l. Nye ɑ́céně pɑhlɑ́ wé. Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: Go ódidi pɑ́rɑ ó, ɨ́ melú mé mpóʼo mɨ́mɛ̂h.» 22Mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ ntɑɑ minkɑ̂l mpʉ́nʉ̌ yɨ́, sɑɑ́ nyé ɑ́ sɑ̂ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e nɔ́ɔ́ nyɨ́, nye ɨ́ mbɨɑ, lɑɑ nyɑɑ́ esôʼ. Mʉr dí ebɑʼle sɑ́ɑ́ nyɑɑ́ nyɑ́, nye ó Yésʉs. 23Opɑrɑ bé ésôʼ, bé ɑ́ be ɨ́ buo, ebě, bé ɑ́ be ó, nyɑ̂ʼ jwe, nyʉ́ʉ́ jilɑ. Eswie ó b'ɑ́ kɑmle nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ lɨ́ edǐ dǐ yɑɑ́ ɨ́ beɑ beɑ. 24Sɑ̂ gwɑ́r, mpʉ̌ Yésʉs dǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ yɨ́, nyě bɑʼle yé dǐ pɑ́rɑ yɑɑ́ ó, njɨ nye omér. 25Sɑ́ tɨ̂ʼ ntémé ó nyé dí e nkul eciʼ bʉ̂r o ngɑ́ sîhlě bɑ̌ʼ e Nzyɛ̌m, cɨɨ ɨ́ nzɨ̌ nyé bɑ́. Nyě jɑɑ́ pɛʼ mébébe mɔ́ɔ́ ó mɨ́mɛ̂h. Mpʉ nyé dí njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ yɨ́, nó ntémé ó nyé dí e nkul ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m lɨ́ esú lɔ́ɔ́ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h yɨ́. 26Nye ó mbi njǿø opɑrɑ wé ɑ́ kʉ jɑlɑ e mɨnɑ́ gɑ́ wɨ́: nye ó mʉr dí ci, wɑɑ́ dí ɑkúnwo e mpɨŋ nyɑ́. Sɑ́ mébomo, yé ɑbe ɨ́ nye. Nyé ɑkúnwo bɑ́ le osyɛ̂l o mísyóm. Nye ntémé, nye ó mbɨ́nɑ́ kʉ́, lɑɑ̌ jʉ́o le ejwoo le bɑɑ́ntɛ́n. 27Nyé ɑbě mpʉ bʉ́ʉ́ ójǿø bé ópɑrɑ, bé ɑ́ bɨbe yɨ́. Yé ɑbe nyé bi ó, nye díʼɨɨ minjwéɑ́ melú mɨ́mɛ̂h lɨ́ etɑ́ɑ̌ góo, tɑ́ɑre e mebyɑʼ mé, kumo e mɑɑ́ me bʉ́ʉ́ bʉ̂r, ebě, nye ɑ́ jɑɑ jwe Nzyɛ̌m njwéɑ́ ó, njɨ jɔʼ gwɑ́r, lɨ́ misyém gɑ́ mínɑ́ mímyɛ̂h, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ jwe cwiʼ yé nye mʉr tɨ̂ʼ yɨ́. 28Metié, mé ɑ́ jɑɑ tyêl ɨ́ dǐ njǿø opɑrɑ ó, bʉr o b'ɑ́ be ɨ́ tyɛʼ bɑ́. Nó ó, píe metié mɑɑ́, Nzyɛ̌m ɑ́ si kɑ́ɑle, nye mʉr tɨ̂ʼ ntɔ̂ʼ tyêl Mwɑ̂n wé ɨ́ dǐ njǿø opɑrɑ lɨ́ esú é bíjɔʼ bíbyɛ̂h. Mwɑ̂n wé wɑɑ́ ó dí e nkul elóŋlǒ syɛ́ɛ́ yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\