Ebrœ̂ 8

1Lʉ́ ékɑ̌n e bísɑ́ bɨ́h dí elɛ́ɛ bɨ́n bí, wé ó wɨ̂: mɨnɑ́ gɑ́ bé ó, e mbi njǿø opɑrɑ wɑɑ́. Nye ó ndîndǐl ɨ́ jʉ́ó kʉ́ ɨ́ mbó éjʉ́m mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ nkul nyɨnyɛ̂h. 2Nyě séɑ́ syɛ́ɛ́ njǿø opɑrɑ yé ó, ɨ́ gúmó dí ɨ́ buú buǒ ci yɨ́. Nó ó, nyě séɑ́ ó, ɨ́ mbɛ̌r kɑ́n mpɑ̂, wɑɑ́ Dɑ̂ Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ sumo wɨ́. Wé ɑbě sumɑ́ mébó mé bʉ̂r. 3Njǿø opɑrɑ nyɨnyɛ̂h, nye tyélɑ́ ɨ́ dǐ pɑ́rɑ yé ó, nye tɑ́ŋɑɑ mebyɑʼ me bʉ̂r le ejwijwě Nzyɛ̌m minjwéɑ́. Nó ntémé ó Yésʉs ɑ́ be ɨ́ bi ó, nye tôʼ jwě Nzyɛ̌m yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ. 4Yé bé syɛ́ɛ́ pɑ́rɑ yé, yé ɑ́ jɑlɑ le eséɔɔ ó, ɨ́ sí yɨ̂ʼ nó, mpɑ Yésʉs ɑ́ bé ɑbe pɑ́rɑ, ebě, yé le opɑrɑ oswîh o dí ejwě Nzyɛ̌m minjwéɑ́, dû mpʉ métié mé Moïse dí etɨ́e yɨ́ bɑ́. 5Opɑrɑ bɨ́ɛ, bé sɨ́séɑ́ ó, ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m, nyɑɑ́ sí yɨ̂. Nye ɑ́ sumɔɔ ó, lɨ́ ejweʼle mpɑ́h Nzyɛ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɨ́. Nó ɨ́ jɔ̌ʼ Moïse ɑ́ be ó, nyě sumo ó mbɛ̌r kɑ́n mé Nzyɛ̌m yɨ́, Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Gwɑ́ sumǒ sɑ́ yɨ́yɛ̂h lɨ́ edû jweʼlě mbɛ̌r gó ɑ́ lɛ̂ʼlɔɔ lɨ́ ecø̂ʼ kʉ́ yɨ́.» 6Syɛ́ɛ́ pɑ́rɑ Yésʉs dí eséɑ lɨ́ esú gɑ́ lɨ́nɑ́ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ yɨ́, yé e nyɔm ɨ́ buo buo, lɑɑ̌ syɛ́ɛ́ pɑ́rɑ yé ɑ́ duho myɑ̂ yɨ́. Nye ó dí mesɑɑ́-dɔm dí etyɛ̂b pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Nzyɛ̌m nyɑ́. Sɑɑ́ jwɑ̂n, nye ɨ́ buú buo nkûl ɨ́ lɔ̌b ménkɛ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ mɑ́. Menkɛ̌ʼ mɑɑ́, mɨ́ lɑɑ mɑɑ́ me sɑ́ɑ́ esôʼ lɨ́ embɨɑ. 7Sɑɑ́ esôʼ, nye ɑ́ bé ɑgwɑ́ jɑlɑ. Yé bé nye ɑ́ si jɑlɑ nó, mpɑ Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑkɑ̌ jilɑ nyé e nyɑɑ́ mbɑ́. 8Sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m ɑ́ be ɨ́ kœb ó, bʉr, bé e bijyɛʼ. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Dɑ̂ Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ó: “Jɔʼ, yé ópyɑ̂l. Jɔʼ yɑɑ́ ó mé ósɑ̂ sɑ́ɑ́ jwɑ̂n pɑ́ʼ nyɨ́h e bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l yɨ́. Me ósɑ̂ nyé ntémé ó, pɑ́ʼ nyɨ́h e bʉr ó Yʉ́dɑ. 9Jɔʼ mé ɑ́ mɛ̂r bimpɑ́m byɔ́ɔ́ ɨ́ mebô, pɛʼ bé ɨ́ sí Egîpten yɨ́, me ɑ́ si sɑ̂ sɑɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́h le onɔ́ɔ́. Nó ó, ejwɑ́n é sɑ́ɑ́ mé ókɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ lɨ́, lɨ́hɑɑ́, lé ɑ́kɑ̌ bě mpʉ nyɨ́hɑɑ́. Bé ɑ́ bé ɑdû sɑ́ɑ́ esôʼ mé ɑ́ sɑ̂ nyɨ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé ɑ́ túmo koo e bé yɨ́.”» 10Ebě, Dɑ̂ Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ó: «Píe melû mɑɑ́, sɑɑ́ mé ngɑ́ sɑ̂ pɑ́ʼ nyɨ́h e kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l nyɨ́, nye óbe ó, mbi wɨ̂: Me ólíʼe métié mɑ̂m ɨ́ lʉ́ wɔ́ɔ́. Me ótile bé mɑ̌ ɨ́ miléme. Me óbe ó Nzyɛ̌m wɔ́ɔ́. Bɨ́ɛ, bé óbe ó bʉr bɑ̂m. 11Yé ɑ́kóʼó kɑ̌ be e mʉr ókɑ̌ tó lɛ́ɛ só wé, nkʉ̂ mɨ́ɔɔ́ wé ó: Wɛɛ, pɑɑ́ cɨ́! Me pɑ́ɑ lɛ̂ʼle gó mpʉ gó jɑ́lɑ́ le egʉ́ɑ̌ Dɑ̂ Nzyɛ̌m yɨ́! Ebě, bɨ́bɛ̂h, bé óbɑ́nɑ̌ gʉ́ɑ mê, tɑ́ɑre e bwɑ́ ó ntwǒm, kɑlɑ le otɔ́mɑ́ bʉ̂r. 12Me ójɨ̂ʼ bʉ̂r o b'ɑ́ gbɑh metié mɑ̂m bɑ́ nkoó. Me ɑ́kɑ̌ toŋlo mísyóm myɔ́ɔ́.” 13Ɨ́ njɨ́blɨ́ Nzyɛ̌m ɑ́ jébe sɑɑ́ mbɑ́ «ejwɑ́n é sɑ́ɑ́» wɨ́ yɨ́, syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ó b'ɑ́ liŋ nyɑɑ́ esôʼ mbǒr. Nó ó, sɑ́ mû mbǒr, nkʉ̂ yɑɑ́ mû sí jøm yɨ́, yé mû ntémé ó kúno edîm yɨ́yɛ̂h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\