Ebrœ̂ 9

1Sɑɑ́ esôʼ, nye ɑ́ be ó e wé mbi bísulɑ́ le nyé mpɑ́h Nzyɛ̌m. Nyɨɛ, nye ɑ́ sumɔɔ ó, ɨ́ sí yɨ̂. 2Mbɛ̌r kɑ́n wɑɑ́, wé ɑ́ sumɔɔ ó, mbi wɨ̂: Ntɔ́ɔ esôʼ, nye ɑ́ be ó ntɔ́ɔ ɑ́ be ci nyɨ́. Tɨ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌, yé ɑ́ be ó, e tyélɑ́tyélɑ élɑ́mɑ ndu e téble. Biblêr bé ɑ́ jwijwe Nzyɛ̌m bí, byé ɑ́ tyélɔɔ ó, kʉ́ téble wɑɑ́. 3Yé ɑ́ be ó, e gúú kɑ́n wé ɑ́ be lɨ́ elɑ ébê wɨ́. Wɨ́hɑɑ́ kɑ́n ébê, wé ó wɑɑ́ mbɑ́ pɑ́rɑ dí ebɔmɑ e wé ɨ́ jɔʼ nyé ní ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m yɨ́ wɨ́. Nko píhe kɑ́n ébê wɑɑ́, yé ɑ́ bě e ntɔ́ɔ mbɑ́. Bé ɑ́ jɨjébe nyɨ́hɑɑ́ ntɔ́ɔ ó: «Gúmó dí ɨ́ buú buǒ ci yɨ́.» 4Alɑtɑ̂r ɑ́ be ó tɨ̂, wɑɑ́ ɑ́ sɑ́ŋɔɔ ɨ́ gʉ̂l nyɑ́. Bé ɑ́ si titirɑ duró tɨ̂ʼ kʉ́, lɨ́ edidîʼ ótú ó júu. Yé ɑ́ be ntémé ó, e Mpɔrɑ Sɑ́ɑ́. Mpɔrɑ yɑɑ́, yé ɑ́ si gbɑ́ŋɔɔ gʉ̂l ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h. Tɨ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌, bé ɑ́ si komo mpɨ̌ ɑ́ sɑ́ŋɔɔ e gʉ̂l nyɨ́. Nye ɑ́ be ó lǿŋlɑ́ e mɑ̂n: medě Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh, duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ mɑ́. Ɨ́ Mpɔrɑ Sɑ́ɑ́ yɑɑ́, yé ɑ́ be ntémé ó, e ntúm mé Árɔn wé ɑ́ pɑ̂h bikɑ́ wɨ́. Mpɔrɑ yɑɑ́, yé ɑ́ be ntémé ó, e bipéh mékóʼ bíbɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ tile metié tɨ̂ʼ bí. 5Ɨ́ Mpɔrɑ Sɑ́ɑ́ kʉ́, yé ɑ́ be ó milúlɑ́ bééngeles mimbɑ́. Myé ó b'ɑ́ lɛ̂ʼle ó, Nzyɛ̌m, nye ó tɨ̂ʼ gúmo yɑɑ́. Mempɑbɑɑ́ mɔ́ɔ́, mé ɑ́ be ó misyɛ́mɑ́, lɨ́ ebúblǒ gúmó bé ɑ́ mimyɛʼ mecié mé ótír yɨ́. Mecié mɑɑ́, mé ɑ́ si leʼe Nzyɛ̌m ɨ́ nkpɑɑ nyé. Mé ɑbe le epʉ́lɑ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, me lɛ́yɨɨ bisɑ̂ byɑɑ́ bíbyɛ̂h. 6Jɔʼ bé ɑ́ sil ekomlo bisɑ̂ byɑɑ́ bíbyɛ̂h, le ekomo byé ɨ́ bijɑ́ byɔ́ɔ́ yɨ́, opɑrɑ bɨ́ɛ nzě tɑ́ɑre éninî ɨ́ ntɔ́ɔ esôʼ ɨ́ ti ti ti, lɨ́ etô le elóŋlǒ syɛ́ɛ́ yɔ́ɔ́. 7Sɑ̂ gwɑ́r, njǿø opɑrɑ nye omér ó b'ɑ́ ninî ɨ́ ntɔ́ɔ mbɑ́. Nye ɑ́ jɑɑ ninî tɨ̂ʼ ó, njɨ jɔʼ gwɑ́r ɨ́ mbû. Nye ɑ́ tʉ̂to gʉ̂ʼ ó, e sʉ́ɑ́ mécié mé ótír, ó Nzyɛ̌m pɛ́ʼɛɛ bibɑɑ bí ébébe nyé ɑ́ pɑ niʼe bí, byɑɑ́ ɨ́ lɔ̌b ébébe lé nye mʉr tɨ̂, ti e lɑɑ́ e bʉ̂r oswîh, bé ɑ́ sɑ̂, bɨ́ɛ l'ɑgʉ́ɑ lɨ́. 8Sísǐm mé Nzyɛ̌m lɛ́ʼlé mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́ ó, jɔ̌ʼ mbɛ̌r kɑ́n mé Nzyɛ̌m jínɑ tîtyěl yɨ́, mʉr, nyé ɑbe e nkul edi e nzɨ̌ mběʼ dí ó, nye kúmɑɑ ɨ́ ntɔ́ɔ ɑ́ be ɨ́ buú buǒ ci nyɨ́. 9Yɨ̂ʼ, yé ó jweʼle dí elɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ jɔʼ yɨ̂ʼ ó, bʉ̌r dɑmɑ́ cíʼe ótír, tɑ́ɑ̌ Nzyɛ̌m mebyɑʼ mɔ́ɔ́ ɨ́ nzɨ̌ minjwéɑ́ myɑɑ́, myé ɑbe e nkul epubo míléme mi bʉ̂r o dí edîʼ nyé myɑ̌ bɑ́. Myé ɑbe lɨ́ esɑ̂ ntémé ó, mipɑhlɑ́ mílémé myɔ́ɔ́, myé díʼee ɨ́ pyɛɛɛ. 10Nzyɛ̌m ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wé ó, bʉr, bé ósɨsɑ̂ nyé mbǐ yébé nɨ̌ ó, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ nyé ókɑ̌ tyêl bʉ̂r metié me dí tîtyěl mɑ́ yɨ́. Metié mé ésôʼ, mé ɑ́ jɑɑ jwɛ̂ʼ ó, njɨ ɨ́ pɑ́ʼ nyʉ̂l mʉr. Metié mɑɑ́, mé ɑ́ jɑɑ tɨ́e mʉr tɨ̂ʼ ó, njɨ mimbi méde le menyoʼ myé ɑ́ jɑlɑ ó, nye dêʼ mí, le mimbi míndubó myé ɑ́ jɑlɑ ó, nye dúŋɔɔ mí. 11Krîst, nye mû ó sí nʉɑ̌ dǐ njǿø opɑrɑ. Nye ɑ́ nze ó, lɨ́ enzě kɑb mɨ́nɑ́ gɑ́ bisɑ́ bí émbɨɑ mɨ́nɑ́ mû kúno enʉɑ gɑ́ bí. Nyě séɑ́ ó ɨ́ mpɑ̌ŋ mpɑ́h Nzyɛ̌m, nyɑɑ́ dí ɨ́ buo kûm nyɨ́. Yé ɑbe e sɑ́ dí esɑ̂ sɔ́ɔlʉ tɨ̂. Nye ɑ́ bé ɑsumɔɔ e mebô. Nye ntémé, nyé ɑbe lɨ́ egúmo e sí yɨ̂. Nye lɨ́ elɑɑ mpɑ́h nyé ɑ́ nyɛɛ be nyɨ́ ɨ́ mpwɑʼ. 12Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ nî mpɑ́h Nzyɛ̌m nyɑɑ́ yɨ́, nye ɑ́ bé ɑnʉɑ sʉ́ɑ́ mécié mé óntɑmɑkɑ̌, nkʉ̂ mɑɑ́ bíntœœ. Mecié nyé ɑ́ nʉɑ, nî e mé mɑ́, mé ɑ́ be ó mɑɑ́ mé nye mʉr tɨ̂. Nye nzě tó nî ɨ́ ntɔ́ɔ ɑ́ be ɨ́ buú buǒ ci nyɨ́. Nye ɑ́ nî ó, jɔʼ gwɑ́r lɨ́ esú é bíjɔʼ bíbyɛ̂h, ó nye nkʉ̂ tɑ́ɑ góo, le edwih mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ mpilɑ ébébe, ó mɨnɑ́ díʼee gɑ́ onzyɛh o bʉ̂r, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. 13Bʉr o b'ɑ́ pɑ syel bici bɑ́, bé ɑ́ kɑ pubɔɔ ɨ́ pɑ́ʼ ményʉ̂l ó, e mecié. Mecié bíntœœ ndu e mɑɑ́ mé óntɑmɑkɑ̌, le meswií bwɑ́ bíntœœ, pɑ̌ nyɛɛ́ pubo mʉ̂r, 14ɑ́ jwɛʼrɑ e mecié mé Krîst! Nye ókʉ́ pubo mípɑhlɑ́ mílémé gɑ́ mínɑ́, e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí edǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ wɨ́. Mɨnɑ́ dɑmɑ́ sɑ̂ gɑ́ Nzyɛ̌m bisyɛ́ɛlɑ bi dí mpʉ mímúu bí, mɨnɑ́ bé ógwɑ́ pubɔɔ gɑ́ tɨ̂ʼ ó, e mecié mé, ɑ́ntɑ nye, mɑɑ́ nyé mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ nkɛ́ɛ, tó jwě Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ mɑ́. Nye ɑ́ be ntémé ó, ɑbe e sɑ̂ gwɑ́r bʉ̂r, bé ɑ́ gwɑ jwe nye mebě tɨ̂. Ɨ́ tɨ̂ʼ ó mɨ́nɑ́ bé ókɑ̌ sɑ̂ gɑ́ Nzyɛ̌m dí kublɑkúblɑ nyɑ́ sulɑ́ mpɑ̂ yɨ́. 15Mpʉ̌ Krîst ɑ́ sɑ̂ nó yɨ́, nye mû ó mesɑɑ́-dɔm dí etyɛ̂b pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Nzyɛ̌m nyɑ́. Nye ɑ́ tyɛ̂b nó ó, lɨ́ esɑ̂ éjwɑ́n é sɑ́ɑ́ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Nzyɛ̌m. Sɑɑ́ nyɑɑ́, nye mû sɛ́ɑ́ ó, lɨ́ esú é bʉ̂r ó Nzyɛ̌m ɑ́ jébe bɑ́, ó bé bíʼee cwǐʼ njʉ̌m dǐ, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɔ́ɔ́. Yé ó sɑ́ Nzyɛ̌m nyɨɛ ɑ́ kɛʼ bé yɨ́, ebě, Krîst ɑ́ si jwe, lɨ́ enzě tɑ́ɑ̌ góo, le edwih mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ mpilɑ ébébe, pɛʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ fɑ́. Mɨnɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ ɨ́ mpilɑ yɑɑ́ ó, tɨ̂ e bisyɛ́ɛlɑ bí ébébe mɨ́nɑ́ bé ɑ́ sɑ̂ gɑ́ ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ ɨ́ sɑɑ́ esôʼ yɨ́. 16Mʉ̂r sí cɛmɑ mékɑnɑ́ mé líʼe, nzě jwe nó, bʉr, bé ókɑblɑ bílíʼe byé byɑɑ́ ó, bé osí pɑ̌ nyɛɛ́ beě jøʼ dí elɛ̂ʼle ó, mʉr ɑ́ pɑ cɛmɑ mekɑnɑ́ mɑɑ́ nyɑ́, nyé ɑkɑ̌ be ɨ́ cwiʼ yɨ́. 17Yé bé mʉr ɑ́ cɛmɑ mekɑnɑ́ mé líʼe nyɑ́, nye jínɑ ɨ́ cwiʼ nó, mekɑnɑ́ mɑɑ́, mé ɑ́pɑ̌ gbɑ́ŋɔɔ ɨ́ nkɔb. Mé ójɑɑ́ kɑ̌ gbɑ́ŋɔɔ ɨ́ nkɔb ó, njɨ píe l'eswie lé. 18Sɑɑ́ esôʼ Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl pɑ́ʼ bé e bʉr nyɨ́, nye ɑ́ tɑɑre enʉɑ nkul ó, ɨ́ jɔʼ mécié mé ótír, mé ɑ́ søø sí yɨ́. 19Jɔ̌ʼ Moïse ɑ́ be, nye mû sí lɑ́ɑ bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l bɨ́bɛ̂h metié mé Nzyɛ̌m mɨ́mɛ̂h yɨ́, nye ɑ́ si cíʼe bwɑ́ bíntœœ le ontɑmɑkɑ̌, nʉɑ mécié mɔ́ɔ́, nzě pûhlɑ mé e medíbé. Nye nzě sɑ̂ ébúhó é bíkɑ́ bí lɨ́ ésɔp ndu e myě bínteme, mé ɑ́ dubɔɔ ɨ́ bikɑɑ́ mɑ́, nzě nʉɑ ébúho lɑɑ́, dubo lé ɨ́ mecié, nzě pupubo kɑ́lɑr metié wɑɑ́, ndu e bʉr bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h. 20Nye ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Mɑ̂ʼ, mé ó mecié mû lɨ́ esøø, sɑ̂ sɑ́ɑ́ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ le Nzyɛ̌m mɑ́.» 21Moïse ɑ́ be ntémé ó, sí pubǒ mbɛ̌r kɑ́n mé Nzyɛ̌m e mecié mɑɑ́, pubo ntémé bisɑ́ bíbyɛ̂h nyé ɑ́ bibi ɨ́ bijɔʼ nyé ɑ́ sɑ̂ Nzyɛ̌m bisulɑ́ bí. 22Metié mé Nzyɛ̌m, mé lɛ́ɛ́ ó, bé púbɑɑ bɛ̌m bě sɑ́ yɨ́yɛ̂h e mecié mé ótír. Jɔʼ mécié me tɨ̂ʼ jínɑ ɑpɑ̌ søø sí yɨ́, Nzyɛ̌m, nyé ɑbe lɨ́ epɛʼ mʉ̂r bibɑɑ bí ébébe nyé ɑ́ niʼe nye bí. 23Yé ɑ́ kʉ jɑlɑ ó, bʉr púbɑɑ bisɑ́ bí sí yɨ̂ʼ e mecié mé ótír, ebě, byɑɑ́ bí sí yɨ̂ʼ, byé ó bijweʼle, lɨ́ ejweʼle byɑɑ́ bimpɑ̂ bi dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bí. Nó ó, bisɑ̂ bimpɑ̂ byɑɑ́ bíɛ, byé ɨ́ jɑlɑ le epubɔɔ ó, ɨ́ nzɨ̌ mpɑ̌ŋ njwéɑ́ mécié. Wɨ́hɑɑ́ njwéɑ́, wé lɨ́ esyɛ́ɛlɑ e wɑɑ́ ésôʼ. Wé ntémé ó dí ɨ́ buú buo ódimé. 24Ebě, Krîst ɑ́ bé ɑnî mbɛ̌r kɑ́n bʉ̂r, bé ɑ́ sumo Nzyɛ̌m wɨ́, wɑɑ́ dí enøølɑ e mpɑ̌ŋ mpɑ́h Nzyɛ̌m wɨ́. Mbɛ̌r wɑɑ́, wé ó njɨ jweʼle, lɨ́ enøølɑ e mpɑ́h mpɑ̂. Nye ɑ́ nî ó, ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Nye mû ó lɨ́ etyɛ̂b ɨ́ jʉ́ó kʉ́ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m lɨ́ elwib ɨ́ nkɔ̌m gɑ́ nyɨ́nɑ́. 25Njǿø opɑrɑ̌ nʉnʉɑ mécié, ninî e tɨ̂ʼ ɨ́ mbɛ̌r kɑ́n ó, mbú wɨ́wɛ̂h. Nye ɑ́tô e mecié mé, ɑ́ntɑ nye. Krîst nyɨɛ ɑ́ bé ɑnî ɨ́ jʉ́o nzɔʼ nzɔʼ, lɨ́ etó jwě Nzyɛ̌m nyʉ̂l nyé. 26Yé bé nye ɑ́ jwijwe njwéɑ́ wé ó, nzɔʼ nzɔʼ nó, mpɑ nye ɑ́ siɑ ntémé e mitúú ó, nzɔʼ nzɔʼ, tɑ́ɑre ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ kuho kʉ́ e sí yɨ́. Nye ɑ́ jɑɑ nyɨ̂n ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, njɨ jɔʼ gwɑ́r ɨ́ kpɔ́ŋ. Yé ɑ́ be ó, ɨ́ jɔʼ éswéhlɨ́ é sí yɨ̂, lé ɑ́ pyɑ̂l ɨ́ mɨnɑ́ gɑ́ yɨ́. Nye nzě jwě Nzyɛ̌m nyʉ̂l nyé, lɨ́ epɛʼ bʉ̂r misyóm myɔ́ɔ́ lɨ́ esú é bíjɔʼ bíbyɛ̂h. 27Sɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ komo lɨ́ esú é mʉ̂r nyɨnyɛ̂h yɨ́, yé ó, nye jwêʼ jɔʼ gwɑ́r. Píe tɨ̂, mʉr wɑɑ́ ótô kwɑ́ mé Nzyɛ̌m, ó nye tôʼ pɑhlɔɔ. 28Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e Krîst. Nye ɑ́ si jwe jɔʼ gwɑ́r, ó nye búrɑɑ le misyóm lɨ́ esú é bʉ̂r ɨ́ buo buo. Ɨ́ jɔʼ mbɑ́ nyé ókɑ̌ nze yɨ́, nye ɑ́kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ nze ɨ́ lɔ̌b ébúrɑ e misyóm. Nye ónze ó, lɨ́ enzě ciʼ bʉ̂r o dí ebóno nyé bɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\