Jɑcques 1

1Yé ó mɛm Jɑcques, syɛ̂l mesɑ̂ mé Nzyɛ̌m le Tî Yésʉs-Krîst ó dí ecɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂. Me lɨ́ esoho bɨ́n, bʉr o ménzweh kɑ́m e mebɑ́ mû mingbɛhɑ́ míngbɛhɑ́ ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h bɑ́. 2Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Jɔʼ bé dí ebóblo bɨ́n mimbi mímyɛ̂h yɨ́, bɨ̌n ɑ gʉ́ɑ́ ó, yê bɨ̌n ó jɔʼ bísʉhʉʉ. 3Ebě, bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le egʉ́ɑ ó, ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, yé ónyɨ̂n ɨ́ ponó ɨ́ míh mé bʉ̂r, nkʉ̂ bɨ̌n bé lɨ́ ejyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m lɨ́ otyeetye. Búʼó yɨ́n, yé ójwe bɨ́n bíhwó ɨ́ buo buo. 4Kɑmɑɑ gɑ́ bé ejûhwǒ sɑ́ yɨ́yɛ̂h, ebě, bíhwó nyɑɑ́, nye óbe bɨ́n e nyɔm. Bɨ̌n bé otɔ́mɑ ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h. Bɨ̌n bé óbe ó, e sɑ́ yɨ́yɛ̂h, ɑbe e sɑ́ yé ósɑ̂ bɨ́n sɔ́ɔlʉ. 5Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n bé lɨ́ ejɨ ócwóó nó, nye jɑ́ʼɑɑ Nzyɛ̌m wɑ̌. Nye ókʉ́ jwe nyé wɑ̌. Nzyɛ̌m jwíjwé bʉ̂r ocwóó ó, jwě jwêʼ, ɑbe e túú ɨ́ léme. 6Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɨ́ jɑlɑ le ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m ó, lɨ́ ekʉ́ jyɛ̂ʼwo e né. Nyě sɑ́ ó, ɑlíʼɑ lɨ́ ejɑʼ ócwóó wɑɑ́, ebě, mʉr dí elíʼɑ lɨ́ ejɑʼ mínjwéɑ́ mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nyě nøølɑ ó, le obóʼó ó mɑ̂ŋ pubó dí etíne, cyěn gúmó yɨ́yɛ̂h wɨ́. 7Nó ó, mʉr dí e milémé mímbɑ́ nyɑ́, nye ɑ́kóʼó bi yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ kwɑ́ mé Dɑ̂ ɨ́ lɔ̌b mínjɨʼlɑ myé myɑɑ́. 8Ebě, nye ó mekʉ̌ me kø̂h. Kʉ̌ cyen wé ntémé, wé ó ɨ́ yéŋe yeŋé yéŋê. 9Mɨ́ɔɔ́ wɨ́nɑ́ ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m dí ɑ́ntéʼenteʼe mʉr nyɑ́, nye ɨ́ jɑlɑ le enkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b dǐ nɨ́nɨ́ɨ́ Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl nye tɨ̂ʼ yɨ́. 10Nó ó, mɨ́ɔɔ́ gɑ́ wɨ́nɑ́ dí ɨ́ twíhɑ nyɑ́, nye ɨ́ jɑlɑ le enkʉ́nɑ ɨ́ dǐ nkóó Nzyɛ̌m ɑ́ dil nye tɨ̂ʼ yɨ́. Nye ɨ́ jɑlɑ le egʉ́ɑ ó, nye ólɑɑ̌ mpʉ nzɔ́m bilɨ́. 11Dʉ́o, lé lɨ́ ekɑh; jwéhé, dîʼ nzɔ́m. Nye lɨ́ ekur sí; ojɔɔ́ wé bʉ̂r bé ɑ́ bɨbee wɨ́, wé ntɔ̂ʼ síe. Yé lɛ́ʼlé ntémé ó mpʉ kúmɑ́ mʉr ngɑ́ dumlo yɨ́. Nye ójwě ntuʼ ɨ́ jɔʼ nyé óbe, nye jínɑ lɨ́ elûhwɑ lɨ́ edû mílɔ̌b myé yɨ́. 12Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e mʉr dí ejûhwo mébʉ́blɑ́ nyɑ́. Ebe mʉ̂r tɨ̂ʼ síl ébóblɔɔ nó, nye óbi myɛ́nɑ me tɨ̂: cwǐʼ Tî Yésʉs ɑ́ kɛʼ bʉr o dí ekpɛl nyé bɑ́ yɨ́. 13Jɔʼ mʉ̂r mû lɨ́ ekʉ́ bóblɔɔ yɨ́, nye sɑ́ ɑlɛ́ɛ ó, Nzyɛ̌m ô lómó nyé ó, nye sɑ̂ʼ ebébe. Nzyɛ̌m, nyé ɑbe e nkul ebóblɔɔ ɨ́ nzɨ̌ ebébe. Nye ntémé, nye ɑ́bóbló mʉ̂r. 14Bibébebébe bígǿmɑ́ bi dí ɨ́ léme bí, byé ó dí etíne mʉ̂r tɨ̂ʼ ó, nye sɑ̂ʼ ebébe. Byé lɨ́ ekwɑ̂b nyê. 15Bigǿmɑ́ mû lɨ́ eciʼe ɨ́ léme tʉ́ŋlʉ̌ bí, byé súʼlɑ́ ó, byɑ̂ mwɑ̂n. Mwɑ̂n wɑɑ́, nye ó misyóm mɨ́nɑ́ dí esɑ̂ gɑ́ mí. Jɔʼ mísyóm gɑ́ mínɑ́, myé óbe, myé mû sí bwɑʼ yɨ́, míɛ, myé okɑ̌ byɑ̂ wé mwɑ̂n: eswie. 16Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m, bʉr mé dí ekpɛl bɑ́! Mʉ̌r sɑ́ ɑjéʼě sɨ̂: 17bisɑ́ bíbyɛ̂h bi dí ɨ́ mbɨɑ bí, le minjwéɑ́ mi dí ɨ́ pémémé ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h mí, byé duho ó, ɨ́ jʉ́ó kʉ́, kwɑ́ mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ. Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ kuho ocwícwén, le dʉ́o ti e l'ɑ́lomó. Nó ó, nyé ɑbe lɨ́ ecéně mpʉ bísɑ̂ byɑɑ́ dí ecéne bítyé byɔ́ɔ́ yɨ́. Nyé ɑcéně mpʉ dʉ́o, sɑ́ dí edíme, kɑ̌ líʼe bʉ̂r ɨ́ pyóo yɨ́. 18Nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ byɑ̂ mɨnɑ́ gɑ́ ó, ɨ́ lɔ̌b gǿmɑ́ yé, ɨ́ nzɨ̌ lwǐb yé dí tyeetye yɨ́. Nó ɨ́ bisɑ́ bíbyɛ̂h nyé ɑ́ kuho bí, mɨnɑ́ ó dí gɑ́ ɨ́ tyé ésôʼ. 19Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m, bʉr mé dí ekpɛl bɑ́! Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó: mʉr, nye ɨ́ jɑlɑ le ekpɑ̂hwɑ̌ jóʼo, sɑ̂ gwɑ́r, ɑkpɑ̂hwɑ̌ lwib, ɑkpɑ̂hwɑ̌ kpɑɑ ébúʼ. 20Ebě, ɨ́ jɔ̌ʼ lémé mʉ̂r dí ɨ́ kpɔɔ kpɔɔ yɨ́, mʉr tɨ̂ʼ, nyé ɑbe e nkul ekɑ̌ sɑ̂ syɛ́ɛlɑ dí tîtyěl ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m yɨ́. 21Pɛʼɛɛ gɑ́ mebomo dí ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n mɑ́. Bɨ̌n ɑ gwɑ̂ʼ le esɑ̂ ébébe é léme, ntɑɑ sʉ́ŋɑ. Bɨ̌n ɑ nʉ́ɑ́ lwǐb mé Nzyɛ̌m e miléme mi dí ɨ́ pyɛɛɛ mí. Lwǐb yé yɑɑ́, yé mû ó mbeɑ́ tʉ́ŋlʉ̌ milémé mín. Lwǐb yɑɑ́ ó dí e nkul eciʼ bɨ́n. 22Sɑ́ Nzyɛ̌m mû lɨ́ elɛ́ɛ bɨ́n yɨ́, bɨ̌n ɑ sɑ́ yé mejóʼo. Ayɨ́ jóʼo gɑ́ njɨ e megwɑ̌l. Bɨ́n jóʼó njɨ e megwɑ̌l nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n kʉ́ɑ́ ó bɨ̌n bʉr o tɨ̂. 23Ebě, mʉr dí ejóʼǒ lwǐb yɑɑ́, ɑgbɑ̂ yé ɨ́ nkɔb nyɑ́, nye ó mpʉ mʉ̂r dí ejwɛ̂ʼ mpóm nyé lɨ́ enyɨ́n, beě mpʉ nyé ɑ́ byɛ̂l yɨ́. 24Le nyé jwír koo, le ntɔ̂ʼ nyé jɨ́hɑ́ mpʉ nyê bé yɨ́. 25Nó ó, mʉr wɑɑ́ dí esɑ̂ étié mé Nzyɛ̌m mejóʼo, le esɑ̂ sɨ́n lɨ́ ebɑʼle lé nyɑ́, nyɨ́hɑɑ́ ó Nzyɛ̌m ngɑ́ sʉ métyɛʼ me mpóm. Nye ósøø métyɛʼ me mpóm ɨ́ syɛ́ɛlɑ yé yɨ́yɛ̂h nyé ngɑ́ sɑ̂ yɨ́, ebě, nyé ɑbě mbi mʉ̂r dí, le nyê jóʼó, le nyê jɨhɑ́ nyɑ́. Nye lɨ́ esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bi tɨ̂. Etié lɑɑ́, lé ó mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h. Lé e nkul etyêl mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ tyé ónzyɛh o bʉ̂r. 26Mʉ̂r lɑ́ɑ́ ó, nye ó mbûʼlɑ, nye l'ɑmɛ̂r jɨ̂m yé nó, nyě kʉ́ɑ́ ó nye mʉr tɨ̂. Búʼó mʉ̂r wɑɑ́, yé ó jwêh. 27Mpɑ̌ŋ búʼó ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ɨ́ pémémé, yé ó nɛ́ɛ: mʉr tôʼ bwɑ́ bé ónyʉ̌l ɨ́ menɔɔlʉ. Nye súʼɑɑ ntémé mikúho mi dí esiɑ e mitúú mí. Nye díʼee e ncɛrɑ́ le bisɑ́ bí sí yɨ̂, lɨ́ esú ó, byé ɑyɨ́ kɑlɑ nyé bilœ̌ʼ byɔ́ɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\