Jɑcques 2

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Yé ɨ́ mbɨɑ̌ mpʉ bɨ́n dí ejyêʼ koo e Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst, wɑɑ́ mɨ́nɑ́ dí egúmlo gɑ́ nyɑ́ yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, sɑ́ ɑjwɑ́ɑwo bʉ́ʉ́ bʉ̂r mempǒm, pyêh bʉ́ʉ́. 2Ebě, ɨ́ jɔʼ bɨ́n sɑ́ bísulɑ́ bín yɨ́, bɨ̌n sɨ́sɑ́ nyɑ́? Bɨ̌n sɨ́sɑ́ ó: bʉ̂r obɑ́, bé ópyɑ̂l ɨ́ sulɑ́ yɨ́n: nyɑ̂, e milɔnɑ́ mí gʉ̂l ɨ́ mpiné ndu e mikɑ́n ɨ́ nyʉ̂l ɨ́ nkɑɑɑ́; nyʉ́ʉ́, e binyɛɛ́lɑ míkɑ́n ɨ́ nyʉ̂l nó, 3bɨ̌n lɨ́lɛ́ɛ́ e mʉr dí e mikɑ́n ɨ́ nyʉ̂l ɨ́ nkɑɑɑ́ nyɑ́ ó: «Beě mbɨɑmbɨɑ diɑ́? Diʼee wɑ̂.» Ntɔ̂ʼ kɑ̌ lɛ́ɛ le ɑ́ntéʼenteʼe mʉr nyɨɛ ó: «Tyɛ́bɨ́ɨ́ nɑ́ɑ̌ tîtyěl» nkʉ̂ ntɔ̂ʼ ó: «Diʼee wɑ̂ʼ ɨ́ bibwɑ̌h, gúmó mékʉ̌ mɑ̂m dí yɨ̂.» 4Bɨ̌n bé ɑsí gbɑ̂ mímbɔ́ʼ ɨ́ milémé mín ɨ́? Syɛ́ɛlɑ yɨ́n yɑɑ́, yé lɛ́ʼlé ó, bɨ̌n mû kɑ̌ pɨpɑhle mílɔ̌b ó, e pɨʼ dí onzyɛ́h ónzyɛ́h wɨ́. 5Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bʉr mé dí ekpɛl bɑ́! Jóʼlɑ́ɑ́ gɑ̂: Nzyɛ̌m ɑ́ si twɑ̂r bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ lɨ́ esú ó, nye gbɑ̂ʼ bé buobuo búʼó ɨ́ miléme. Nzyɛ̌m ɑ́ si kɛʼ bʉr o dí ekpɛl nyé bɑ́ ó, nye ójwe bé mimbɨɑmbɨɑ bísɑ̂ ɨ́ Mpóʼo nyé. Ntʉ́ʼ bɑ́ɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ ó ngɑ́ lîʼ e bisɑ́ nyé ɑ́ kɛʼ bí ɛ́? 6Tó kœb ó, bɨ̌n bé ɑ́ si sɑ̂ bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r bɑɑ́ bisɑ́ bí ésɔ́m! Ntʉ́ʼ ókúm ó bʉ̂r ónɨ̌ ó dí esɑ̂ bɨ́n mpêl ɛ̌? Ntʉ́ʼ bé dí etó pur bɨ́n ɨ́ mempɑ́h mílɔ̌b ɛ́? 7Ntʉ́ʼ bé dí epyêh mbɨɑmbɨɑ díé mé Yésʉs-Krîst bɨ́n dí ejørɔɔ e tɨ̂ʼ lɨ́ ɛ́? 8Yé kʉ́ jɑlɑ ó bɨ̌n lóŋlɑɑ etié me Njǿø gɑ́ wɨ́nɑ́. Lé lɨ́ elɛ́ɛ ó: «Kpɛlɨɨ mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉr mpʉ gó dí ekpɛl gó mʉr tɨ̂ʼ yɨ́.» 9Nó ó, bɨ́n gbɑ́ mbɔ́ʼ pɑ́ʼ bʉ̂r e bʉr, le ejwɑ́ɑwo bʉ́ʉ́ bʉ̂r mempǒm nó, bɨ̌n bɨ́ sɑ̂ syóm ó tɨ̂ʼ yɨ́. Etié lɑɑ́, lé ókʉ́ lɛ̂ʼle bɨ́n ó, bɨ̌n bɨ́ gbɑh lê. 10Mʉ̂r sɑ́ sɨ́n lɨ́ ebɑʼle métié mé Nzyɛ̌m mɨ́mɛ̂h, kɑ̌ gbɑh étié egwɑ́r nɛ́ɛ: nye mû ó mbyɔʼ ó tɨ̂ʼ yɨ́. Yê ɨ́ wé pɑ̂ʼ mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́ ó, nyɨ́ gbɑh mɨ́mɛ̂h. 11Ebě, mʉr ngwɑ́r ɑ́ pɑ lɛ́ɛ ó: «Asɑ̂ míswɛbɑ» nyɑ́, nye ntémé ó b'ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Ajʉ̂ mʉ̂r.» Nó ó, gó bé ɑsɑ̂ míswɛbɑ, jʉ̂ yɨ́ɛ mʉr nó, go ó, gʉ́ bɑ́nɑ̌ ntɑɑ mpéné Nzyɛ̌m ɑ́ gbɑ̂ nyɨ́ ó tɨ̂ʼ yɨ́. 12Nó, ɨ́ jɔʼ bɨ́n mû lɨ́ ekpɛl écɨ ékɑ̌n eswîh, ekɑ̌n é kɛl, nkʉ̂ ó, bɨ̌n sɑ́ ó yʉ́ʉ́ syɛ́ɛlɑ yɨ́, bɨ̌n ɑ gʉ́ɑ́ ó, Nzyɛ̌m ópɑhle mékɑ̌n le bisyɛ́ɛlɑ bín. Nye ókʉ́ dû étié e dí esɑ̂ ó, mɨnɑ́ díʼee gɑ́ onzyɛh o bʉ̂r lɨ́. 13Mʉ̂r bé ɑjɨ̂ʼ bʉ́ʉ́ bʉ̂r nkoó nó, ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ólwǐb lɔ̌b wé yɨ́, nye ɑ́jɨ̂ʼ nyé ntémé nkoó. Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr dí ejɨ̂ʼ bʉ̂r nkoó nyɑ́, nye ɑ́bɑ́ɑwǒ sɔ̂ʼ ɨ́ jɔ̌ʼ móhó élɑb, wé ópyɑ̂l yɨ́. 14Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Mʉ̂r sí lɛ́ɛ ó, nye lɨ́ ejyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m, nyɨɛ yɨ́ɛ ɑbe e bisyɛ́ɛlɑ bi dí ebɔmɑ e milɔ́ɔ́ myé bí nó, lɛ́ɑ́ wé wɑɑ́, wé ópʉgʉ́ be nyé e wɑ́ɑ̌ nyɔm? Búʼó yɑɑ́, yé ɑ́kóʼó ciʼ nyê. 15Yé bé mɨ́ʉ̌ nkʉ̂ nyʉ́ʉ́ kɛ́lô, nyé ɑbe e mimbór le sɑ́ nyé dêʼ ɨ́ dʉ́ó lɨ́lɛ̂h nó, 16nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n lɛ́ɛ́ e né ó: «Guɑ tóʼ mbɨ̂mbɨɑ́! Go ɑ swɑ́mɑ́ kɑ́n ɨ́ nyʉ̂l lɨ́ epemle éjwóo. Go ɑ dé, jíle» nó, nyé bé ɑjwe nyé bisɑ́ nyé dí egø̂m bí nó, go ó, lɛ́ɑ́ wé wɑɑ́, wé ɑbɑ́ be nyé e nyɔm. 17Ebûʼlɑ̌ Nzyɛ̌m, lé ó nó. Mʉ̂r dí ɑbe lɨ́ esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ nyɑ́, búʼó yé, yé ó mpʉ̌ múu, ɨ́ jɔʼ yé dí yé omér yɨ́. 18Mʉr óbɛ̌m lɛ́ɛ ó: «Guɑ, go lɨ́ ejyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m; mɛm, mě e bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂.» Nó ó mé dí elɛ́ɛ e mʉr dí njɨ búʼó e búʼó nyɑ́ ó nɛ́ɛ: Lɛ́ʼlɑ́ɑ́ mé búʼó yô, ɑbe ɨ́ nzɨ̌ bisyɛ́ɛlɑ bi tɨ̂. Nó ó, mɛm ólɛ̂ʼle gúɑ bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ byɑ̂m, ó go béyɨɨ ó, mě jyɛ́ʼwó ó e Nzyɛ̌m. 19Nzê gǒ búʼlɑ́ ó, Nzyɛ̌m, nye ó njɨ ngwɑ́r ɛ̌? Yé ó mbɨ̂mbɨɑ́. Dɑmɑ́ jóʼo méleme, mé lɨ́ ebɑ́nɑ̌ bûʼlɑ ntémé nó. Meleme mɑɑ́, mé lɨ́ ebûʼlɑ ndu e l'esɑ̂ʼ ɨ́ ngbɑ ngbɑ ngbɑ. 20Go sɑ́ mʉ̂r yɨ̂! Nzê yê tyeetye ó, go lɨ́ edǐ gʉ́ɑ ó, mʉ̂r búʼlɑ́ Nzyɛ̌m, ɑsɑ̂ yɨ́ɛ bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ nó, nyé ɑbɑ́ dirɑ̌ nyɔm ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ yé yɑɑ́ ɛ́? 21Sɔ́ŋ mpɑ́m gɑ́ wɨ́nɑ́ Abrɑhɑm ɑ́ bi nkɑm ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ yé? Yé ɑ́ be ó, ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ nyé ɑ́ sɑ̂ ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ nʉɑ mwɑ̂n wé, Isɑɑc ó, nyě tó cíʼe ó nye, jwě Nzyɛ̌m nyɑ̌ yɨ́. 22Go lɨ́ egʉ́ɑ ó, Abrɑhɑm ɑ́ si bûʼlɑ. Nye ɑ́ si sɑ̂ ntémé bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂. Bisyɛ́ɛlɑ nyé ɑ́ sɑ̂ Nzyɛ̌m bí, byé ó b'ɑ́ swɑ̂hle búʼó nyé ɑ́ bûʼlɑ Nzyɛ̌m yɨ́. 23Yé ntɔ̂ʼ pyɑ́l mpʉ bé ɑ́ tile ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: Abrɑhɑm ɑ́ si jyêʼ koo e Nzyɛ̌m. Nzyɛ̌m nzě beě mpʉ̌ Abrɑhɑm ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né yɨ́. Nye ntɔ̂ʼ lɑ́ɑ ó, nye ó tîtyěl mʉr ɨ́ lɔ̌b búʼó yé yɑɑ́* yɨ́. Nzyɛ̌m nzě jør nyé «só wé». 24Nó ó, bɨ̌n bɨ́ bee ó, mʉr bi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ó, ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ yɨ́. Nyé ɑbi nkɑ̂m ɨ́ lɔ̌b búʼó yé, yé omér. 25Toŋlɑɑ gɑ́ ntémé Rɑhɑ̂b, sɑdɑ́gɑ mʉ́mɑ́. Jɔʼ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bé ɑ́ nze kwɑ́ nyé yɨ́, nye ɑ́ si kɛm bê, lɛ̂ʼle bé nyʉ́ʉ́ nzɨ́ ó, bé kpɛ́yɨɨ. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó nyé ɑ́ be ngwɑ́r ɑ́ bi nkɑm ɨ́ mɨ́h mé Nzyɛ̌m nyɑ́ yɨ́. 26Sísǐm sí pɔʼɑ mʉ̂r ɨ́ nyʉ̂l nó, mʉr wɑɑ́ mû ó múu. Ejyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m ntémé, lé ó nó. Bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂, byé bé ɑnyɨ̂n kwɑ́ mʉr dí ejyêʼ nyé koo nyɑ́ nó, lɛ́ɛ́, búʼó mʉ̂r wɑɑ́, yé ó múu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\