Jɑcques 3

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, yé ɑjɑlɑ ó, bʉr ɨ́ buo buo díʼee ɨ́ dǐ lɛ̂ʼlɑ. Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ócíʼe bɨ́h, olɛ̂ʼlɑ, milɔ̌b yɨ́, nye ócíʼe myé ó, e ngɨ́r ɨ́ léme, ɑbě mpʉ nyé ócíʼe bʉ́ʉ́ bʉ̂r myɔ́ɔ́ yɨ́. 2Mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h, bé lɨ́ esɑ̂ gɑ́ mebébe, mimbi mímyɛ̂h. Yé bé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, nye lɨ́ eboó lwib ɨ́ lwib lwib, sîl, ɑsɑ̂ ébébe nó, lɛ́ɛ́, mʉr wɑɑ́, nyɨ́ pɔʼɑ lɨ́ ontwǒm, tô lɨ́ obwɑm. Mʉr wɑɑ́, nyě e nkul ekɑmle nyʉ̂l nyé nyɨnyɛ̂h lɨ́ esɑ̂ ébébe. 3Mɨnɑ́ swɑm gɑ́ binkóho ɨ́ minum bíkɑblɑ́ ó, byé sɑ̂ʼ mɨnɑ́ gɑ́ mejóʼo. Ɨ́ mbi wɑɑ́ ó mɨ́nɑ́ dí ecyen gɑ́ menyʉ́l mɔ́ɔ́ nko mɨ́nɑ́ dí egø̂m étô gɑ́ yɨ́. 4Yʉ́ʉ́ jweʼle, yé ó sitímɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́. Yé dɑmɑ́ bwɑʼ yɑ́ɑ̌ bím, nkúǒ dɑmɑ́ kwoolo e nkǔl nɨ́nɨ́ɨ́, yé e mɑ̂ nkɔ́b nɛrɑ́ nkǒ píhe dí ecyen yé nko ndûl sitímɑ kpɛ́l étô yɨ́. 5Jɨ́m mʉ̂r, yé ó nó. Yé dɑmɑ́ twɑ̂ʼwo, yé e nkul enkʉ́nɑ ɨ́ bisɑ́ bínɨ́nɨ́ɨ́ yé dí esɑ̂ bí. Sɑ́ swîh ó yɨ̂: Mɑ̂ njʉ̌l siʼe ɑ́béɑ́ le edîʼ ékomo é dwǐʼ ebeɔɔ. 6Yê tyeetye ó, jɨ̂m, yé ó mpʉ̌ siʼe. Syɛ́ɛlɑ yɨ́yɛ̂h dí egbɑh métié yɨ́, yé duho ó tɨ̂. Diɑ́ jɨ̂m dí edi ɨ́ num mʉ̂r yɨ́, yé sɑ́ ó lœ̌ʼ kuó mʉ̂r wɨ́wɛ̂h. Yé lɨ́ edîʼ mɨ́nɑ́ gɑ̂, dîʼ ntémé sɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ yɨ́yɛ̂h! Siʼe, yé ɑ́ tɑɑre ekɑlwo tɨ̂ʼ ó, duho ɨ́ bɨ́ siʼe. 7Mʉr, nye lɨ́ egbɑ̂ míkómó mí ótír bɨ́bɛ̂h ɨ́ jǿǿ yé. Nye ɑ́ be ɨ́ bɑ́nɑ̌ gbɑ̂ bé ɨ́ jǿǿ yé, tɑ́ɑre le otír, binʉ̌n, onyʉ́ɑ, osû, tótôʼ. 8Abe e mʉr ngwɑ́r dí ɨ́ pɑ̌ mɛ̂r num wé, ó wé sɑ́ ɑlɛ́ɛ̌ sɑ́ ébébe. Jɨ́m mʉ̂r, yé ɨ́ buú bébe. Yé ɑbɑ́nɑ mʉ̂r ó, nye kɑ́mlɑɑ jɨ́m yé lɨ́ elɛ́ɛ ébébe, jɨ̂m yɨ́ɛ lǿŋlɑ́ e joʼo nó. 9Mɨnɑ́ bé lɨ́ egúmlo gɑ́ Dɑ̂ Nzyɛ̌m, dí Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́. E jɨ̂m gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ó mɨ́nɑ́ dí esyɛm gɑ́ bʉr dí mikuhɑ́ ɨ́ jweʼle mé Nzyɛ̌m bɑ́. 10Num ngwɑ́r wɑɑ́, wé lɨ́ epyêl méswomlʉ ndu e syɛɑ́ mécyéelé. Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Yé ɑjɑlɑ le ebe nó. 11Nzê enó é díbé égwɑ́r, lé e nkul epyêl médíbé me dí ejwie mɑ́ ndu e mɑɑ́ mempɑ̂ ɛ̌? 12Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Lɨ́ nkoo, yé ɑbe e nkul egúmǒ bwɑ̌n. Lɨ́ ójɔɔ ɑgúmǒ bumó nwɑ̂ʼ. Médíbé me dí ɨ́ jómo mɑ́ sí pyɑ̂l lɨ́ enó nó, lɛ́ɛ́, enó lɑɑ́, lé ɑbe e nkul epyêl médíbé mé éde. 13Wɑ́ɑ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n dí le ocwóó? Wɑ́ɑ mʉ̂r dí egʉ́ɑ ókɑ́lɑr, sɑ̂ bínzololo? Yé jɑlɑ ó, mʉr wɑɑ́ gʉ́ŋɑɑ elɛ̂ʼle ócwóó wé ɨ́ nzɨ̌ mbɨɑmbɨɑ kʉ̌ cyen nyé dí edû yɨ́. Nye sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂. Nye díʼee le njør dí ɨ́ tɑlɑ tɑlɑ wɨ́. Mpɑŋ ócwóó ó tɨ̂ʼ wɨ́. 14Sɑ̂ gwɑ́r, yé bé bɨ̌n bé lɨ́ esɑ̂ égú le epɨrɑ e bʉr ɨ́ milémé mín nó, ɑyɨ́ nkʉ́nɑ gɑ́ jwêh. Milɔ́ɔ́ bíbɛr myɑɑ́, myé ó kwɑhɑ́ tʉ̂toʼó. 15Ntʉ ócwóó wɨ́n wɑɑ́ dí eduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. Sɑ́ ócwóó yɑɑ́, yé duho ó ɨ́ sí yɨ̂, ɨ́ bipúno bi bʉ̂r. Yé lɨ́ eduho ntémé kwɑ́ sɔ́ŋ meleme. 16Ebě, gúmó bʉ̂r dí esɑ̂ égú, le epɨrɑ e bʉr yɨ́, tɨ̂ʼ yé ó, le oleŋéleŋé, ndu e mebébe mimbi mímyɛ̂h. 17Sɑ́ ésôʼ mɨ́nɑ́ jɑ́lɑ́ le elɛ́ɛ gɑ́ yɨ́ ó yɨ̂: ocwóó dí eduho kʉ́ wɨ́, wé ɑbe ɨ́ mpúhlɑ́ le ebébe. Píe tɨ̂, wé ó sɑ́ dí esɑ̂ ó, bʉr cíʼɑɑ ɨ́ mepyɛblɑ yɨ́. Wé ó sɑ́ dí elɛ̂ʼle mʉ̂r mpʉ nyé tɑ́lɑɑ njør, le edi e léme sulɑ́ sí yɨ́. Ocwóó wɑɑ́ ó dí esɑ̂ ó, mʉr jɨ́ʼɨɨ bʉ́ʉ́ bʉ̂r nkoó. Wé lɨ́ ejwe mʉ̂r ngǿɑ́ ésɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂. Wé ɑbe e nkɔ̌m ɨ́ gúú pɑ̂ʼ. Wé ɑbe e mikóo. 18Bʉr o dí egbɑ̂ mépyɛblɑ pɑ́ʼ bʉ̂r e bʉr bɑ́, bé sɑ́ nó ó, e miléme mi dí ɨ́ mepyɛblɑ mí. Sɑ́ dí eduho ɨ́ bʉr bɑɑ́ yɨ́, yé ó bisyɛ́ɛlɑ bi dí tîtyěl ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m bí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\