Jɑcques 4

1Bitɔm e melwímlɑ dí esyɛ́ɛlɨ pɑ́ʼ nyɨ́n bí, byé duhǒ nkoó? Byé duho ó, ɨ́ bigǿmɑ́ bɨ́n dí e byé jɔʼ yɨ́yɛ̂h ɨ́ menyʉ́l mɨ́n bí. 2Bɨ̌n bé lɨ́ egø̂m bísɔ̂ʼ. Bɨ̌n bɨɛ ɑbe e byê. Ɨ́ tɨ̂, bɨ̌n bé ɨ́ cɑ̌r ó, bɨ̌n jʉ́ʼoo bʉr, le esíe bê. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bé ɑbe e nkul ebi byê, ebě, bɨ̌n bé ɑbe lɨ́ ejɑ̌ʼ Nzyɛ̌m. 3Bɨ́n jɑ́ʼ nyé byɑ̌ nó, bɨ̌n bé ɑbe lɨ́ ebi yɨ́ɛ byê, ebě, bɨ̌n bé lɨ́ ejɑʼ ɨ́ mbi dí ɨ́ bébe wɨ́. Sɑ́ bɨ́n dí egø̂m yɨ́, bɨ̌n jɑɑ́ kpɛl yé ó, njɨ lɨ́ esú lé élóŋlo bígǿmɑ́ bín e tɨ̂. 4Bɨ̌n odûl bé ónzyɛ̌m oswîh, nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ ó, jɔʼ bɨ́n tíɑ́ ésó e sí yɨ̂ʼ yɨ́, bɨ̌n kɑ̌ lɛ̂ʼlě Nzyɛ̌m nɑ́ɑ̌ ó, bɨ̌n bɨ́ jwirɑ e né, le edi óntɨ̂m le obɨn bé ɛ́? 5Nzê bɨ̌n mû lɨ́ ebee ó, lwǐb mé Nzyɛ̌m, yé ó jwêh? Ebě, nye ɑ́ si boo lɛ́ɛ ó: «Sísǐm Nzyɛ̌m ɑ́ gbɑ̂ ɨ́ mɨnɑ́ gɑ́ wɨ́, wé ɨ́ buú sɑ̂ mbɔʼ.» 6Dɑmɑ́ be nó, Nzyɛ̌m, nye lɨ́ esʉ mɨ́nɑ́ gɑ́ metyɛʼ me mpóm ɨ́ buo buo. Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, nye lɨ́ elɛ́ɛ ó nó: «Nzyɛ̌m, nye lɨ́ elwímlɑ e bʉr o dí enkɛ́ɛ ményʉ́l mɔ́ɔ́ bɑ́. Bɑɑ́ dí ejɔr ményʉ́l mɔ́ɔ́ bɑ́ bɨɛ, nye lɨ́ esʉ bé metyɛʼ me mpóm.» 7Ɨ́ tɨ̂, sɑ́ʼ gɑ́ Nzyɛ̌m mejóʼo. Lwímlɑ́ɑ́ gɑ́ e sɔ́ŋ meleme. Wé okpɛ́ɛ bɨ́n, tó di ɨ́ pɨ́nʉ́ʉ́. 8Síhlɑ́ɑ́ gɑ́ bɑ̌ʼ e Nzyɛ̌m. Nyé osîhlě nko bɨ́n dí yɨ́. Jøyɨɨ gɑ́ mebó mɨ́n, bɨ̌n osyɛ̂l o mísyóm. Sohlɑɑ gɑ́ milémé mín, bɨ̌n bʉr o dí mekʉ̌ me kø̂h bɑ́. 9Bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le edi le ebúʼ, jɨŋɔɔ méjwê, myɛ́ɛlé lóno mîh. Syɛ́ɛ́lɑ́ɑ́ gɑ́ jo yɨ́n lɨ́ esú lé éjwê. Syɛ́ɛ́lɑ́ɑ́ gɑ́ sʉhʉʉ yɨ́n lɨ́ esú lé ébúʼ! 10Jɔrɨɨ gɑ́ menyʉ̂l ɨ́ mpǒm mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m. Nyé ogbɛl bɨ́n. 11Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Asɑ̂ gɑ́ mesyɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɨ́n. Wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí esɑ̂ mɨ́ɔɔ́ mesyɛ́ɛlɑ, jwe nyé mebě nyɑ́, nye mû ó mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, nyɨ́ bee étié mé Nzyɛ̌m e bigwih. Yé ntémé, yé ó mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, nyě jwé ó etié lɑɑ́ mebě. Nyé ɑkɑ̌ be mʉ̂r dí ebɑʼle étié lɑɑ́ nyɑ́. Nye mû ó lɨ́ ejwe lé mebě. 12Nó ó, Nzyɛ̌m, nye omér ó dí etyêl métié. Nye ntémé ó dí ecíʼe mílɔ̌b. Nye óbɛ̌m ciʼ mʉ̂r, nkʉ̂ jʉ̂ nyê. Guɑ, go nzé, gó dí ejwe mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉr mebě nɨ̌? 13Jóʼlɑ́ɑ́ gɑ́ me, bɨ̌n bʉr o dí elɛ́ɛ ó: «Mûh, nkʉ̂ ómɛ́n, bɨ̌h bé ótô nkɑnɑ swîh, nkɑnɑ kɛl, gúmó bɨ́h ngɑ́ lɛ̌ŋ mbû yɨ́, sɑ̂ mpɛ́mɑ, bi bímɔnɨ́» bɑ́. 14Bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ̌ mpʉ̌ cwiʼ yɨ́n yé óbe ómɛ́n yɨ́, ebě, bɨ̌n bé ó mpʉ̌ jwiné dí enyɨ̂n ɨ́ mɑ̂ péh jɔʼ, ntɔ̂ʼ dîm ɨ́ mîh yɨ́. 15Sɑ́ bɨ́n jɑ́lɑ́ le elɛ́ɛ yɨ́, yé ó: «Dɑ̂ Nzyɛ̌m sí kɑm nó, bɨ̌h bé óciʼe. Bɨ̌h bé osɑ̂ sɑ̂ swîh, sɑ̂ kɛl.» 16Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n mû ó lɨ́ esɑ̂ énkɛ́ɛ e nyʉ̂l ɨ́ jɔʼ bɨ́n sɑ́ jɑ́ɑ́lé nó yɨ́. Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, mbǐ nkɛ́ɑ́ nyʉ̂l wɨ́wɛ̂h, wé ɨ́ bébe. 17Nó, wɑɑ́ dí egʉ́ɑ̌ syɛ́ɛlɑ mpɑ̂ nyé jɑ́lɑ́ le esɑ̂, sɑ̂ gwɑ́r ɑsɑ̂ yé nyɑ́, mʉr wɑɑ́ kʉ́ sɑ̂ ó syóm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\