Jɑcques 5

1Bɨ̌n bʉr o dí okúmɑ́ ó bʉ̂r bɑ́, jóʼlɑ́ɑ́ gɑ́ me: Jɨʼee gɑ̂. Címɑ́ɑ́ gɑ́ ɨ́ lɔ̌b mítúú mû lɨ́ enze kwɑ́ nyɨ́n mí. 2Okúm le ogbɑɑ wɨ́n, wé ó bol. Mikɑ́n mín, mí dɨ́ɨ ósyôʼ. 3Gʉ̂l ndu e mɔnɨ́ yɨ́n, yɨ́ bǐl myɑ́m-nkɛ̂l. Myɑ́m-nkɛ̂l wɑɑ́, wé óboʼlo mébébe mɨ́n. Wé ntémé, wé ódîʼ bɨ́n mpʉ̌ siʼe, ebě, bɨ̌n bé ɑ́ si komo okúm ɨ́ melú mé épíhé mɑ̂. 4Bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑjɛ́nɑ e bilóbilɑ byé ɑ́ lilî bipemé bín bí. Jóʼlɑ́ɑ́ gɑ́ bipurɑ́ byɔ́ɔ́. Dɑ̂ Nzyɛ̌m, dí Njǿø bisɔ́mɑ́ bí mɔ̂m nyɑ́, nyɨ́ jóʼo bícím bí ókpɛmɑ bô. 5Bɨ̌n bé ɑ́ ciʼe ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, ɨ́ mepwɑʼ, lɨ́ ejɑɑ́ sɑ́ɑ̌ njɨ elóŋlǒ gǿmɑ́ bísɑ̂. Bɨ̌n ntémé bé ɑ́ be ó sí buú de ɨ́ de de de, bwɑ̌ʼ mpʉ mímyɑ́ʼ ɨ́ tu, bɨ̌n bɨɛ lɨ́ ekʉ́ gwɑ́ gʉ́ɑ ó, yé e dʉ́ó mímyɑ́ʼ ngɑ́ cíʼɔɔ lɨ́. 6Bɨ̌n bé ɑ́ si jwe bʉr o b'ɑ́ be ɑkúnwo e mpɨŋ bɑ́ mebě, le ejʉ̂ bê. Bé ɑ́ bé ɑkɑmle e menyʉ́l mɔ́ɔ́. 7Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Diʼee gɑ́ e bíhwó, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́. Diʼee gɑ́ e bíhwó mpʉ óbel o mémpeʼ dí e nye yɨ́. Ebě, bé lɨ́ ejûhwo, ó bipemé bé ɑ́ be bí, byé gúmɑɑ mpumó mpɑ̂. Bé júhwó ó, ebóno ómpíé bé ésôʼ le bɑɑ́ bé épíhe. 8Júhwɑ́ɑ́ gɑ̂. Biʼee gɑ́ nkul ɨ́ miléme, ebě, Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ mû ó kúno ebɑ́ʼɑ̌ nze. 9Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Ayɨ́ sɛ́ɛlɑ gɑ́ bipurɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n, ebě, Nzyɛ̌m nkʉ̂ be, ɑcíʼe bɨ́n lɔ̌b tɨ̂. Cîʼ milɔ̌b mû ó kúno enze. 10Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Dúʼóó gɑ́ jweʼle yɨ̂: mpʉ ógwíhɑ o mílɔ̌b bé ɑ́ jûhwo mitúú e bíhwó yɨ́. Bé ó b'ɑ́ kɑlɑ mɨnɑ́ gɑ́ lwǐb mé Dɑ̂. 11Mɨnɑ́ lɨ́lɛ́ɛ́ gɑ́ ó, mʉr ɑ́ jûhwo mitúú e bíhwó nyɑ́, nyě e metyɛʼ me mpóm. Bɨ̌n bé ɑ́ be ó sí jóʼǒ mpʉ̌ Job nyɨɛ ɑ́ jûhwo mitúú yɨ́. Bɨ̌n ntémé bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ mpʉ̌ Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ kɑ sɑ̂ nye ncǿncǿɑ lɨ́ epíhé yɨ́, ebě, Dɑ̂ Nzyɛ̌m, nyě e njɨ́ʼɑ́ nkóó. Nye ɨ́ buú cǿɑ e bʉr. 12Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Kʉ́ buú syɛ̂hle gɑ́ entɑɑ mínkɑ̂l. Akɑ́ɑle, gbɑ̂ díé é jʉ́o ɨ́ minkɑ̂l. Agbɑ̂ díé é sí ɨ́ minkɑ̂l. Lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó: «Heʼé!» ɨ́ jɔʼ yé dí «Heʼé!» yɨ́, nkʉ̂ ó: «Eee!» ɨ́ jɔʼ yé dí «Eee!» yɨ́, lɨ́ ekpɛ́ɛ ó, bɨ̌n ɑ́mû jɑɑ́ nʉɑ mébě ɨ́ cíʼɑ́ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m. 13Mʉ̂r sɔ́mɑ́ yɨ́n bê sí bee ó, nye ɨ́ mitúú nó, nye jɨ̂ʼlɑɑ e Nzyɛ̌m. Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r bé ɨ́ bisʉhʉʉ nó, nye ɨ́ jɑlɑ le ejyɛɛ méjéme mé éjwě Nzyɛ̌m kûm. 14Wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí ebíle ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n nyɑ́, nye jébɑɑ otyɛ̂b bé ésôʼ ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. Bé onzě jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m lɨ́ esú lé, le elœm nyé múlo, le epɨr e díé mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́. 15Minjɨʼlɑ myɑɑ́, myé sɨ́sɑ́ŋɔ́ɔ́ ó e búʼó. Nó yé ósɑ̂ ó, Nzyɛ̌m cíʼɨɨ mʉr wɑɑ́ yɨ́. Yé bé nye ɑ́ be ó sí sɑ̂ syóm nó, Nzyɛ̌m ópɛʼ nyé bɑɑ ébébe nyé ɑ́ pɑ niʼe ɨ́ lɔ̌b syóm wɑɑ́ yɨ́. 16Jɔʼ bɨ́n dí ebíle yɨ́, mʉr nyɨnyɛ̂h, nye ɨ́ jɑlɑ le egwîh ébébe lé. Bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le ejɨʼlɑ pɑ́ʼ nyɨ́n, bɨ̌n bʉr o tɨ̂, ɨ́ jɨʼlɑ jɨʼlɑ, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bɨ́n ngɑ́ ciʼe yɨ́, ebě, minjɨʼlɑ mi mʉ̂r dí tîtyěl nyɑ́, myé e nkul. 17Élie ɑ́ be ó mʉr mpʉ mɨ́nɑ́ gɑ̂. Nye ɑ́ si jɨʼlɑ e nkul ó, mpíé sɑ́ ɑkɑ̌ nǿø, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mpíé ɑ́ bɑnɑ tyɛ̂b, ɑkɑ̌ nǿø tɑ̂ŋ mimbú mílɛ̂l e pêh yɨ́. 18Píe tɨ̂, nye ɑ́ si bɑʼɑ jɨʼlɑ. Jʉ́o ntɔ̂ʼ sul mpíé. Sí yɑɑ́ ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre égúmo méde. 19Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n sí dû míkóo, bɔ́ʼɑ le otyeetye, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ntɔ̂ʼ nze e né ɨ́ nzɨ̌ cwiʼ nó, 20gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, mʉr wɑɑ́ dí epɛʼ syɛ̂l misyóm ɨ́ nzɨ̌ misyóm myé, tyêl nyé ɨ́ nzɨ̌ mpɑ̂ nyɑ́, nyɨ́ cǐʼ sísǐm me syɛ̂l misyóm wɑɑ́. Nyɨ́ sɑ̂ ó, Nzyɛ̌m pɛ́ʼɛɛ nye bibɑɑ bí ébébe ɨ́ buo buo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\