Jeɑn 10

1«Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí ɑnî lɨ́ ebé é nkɑ́l binteme, tó ntɑɑ̌ kóʼ ɨ́ pɑ́ʼ swîh nyɑ́, nye ó njíblʉ̌, nkʉ̂ nzilngɑ̌n. 2Wɑɑ́ dí enî lɨ́ ebê nyɑ́, nye ó mbɔʼlʉ binteme. 3Mʉr dí ejwéele ébê nyɑ́, nyě dib ó mbɔʼlʉ lɑ̌. Binteme, byé lɨ́ ejweʼe écyél lé. Nyě jɨ́jébé bínteme byé ó, e míé mɔ́ɔ́, tʉtô e byé kʉ̌l. 4Jɔʼ nyé pyél byé kʉ̌l yɨ́, nye mʉr tɨ̂, nye ó dóló, binteme ntɔ̂ʼ dû nyé píhe, ebě, byé lɨ́ ejweʼe écyél lé. 5Byé ɑbe e nkul edû mʉ̂r byé dí ejéʼe nyɑ́. Byé kpɨ́kpɛ́ɛ́ nyé ó kpɛ́yɨ́ɨ, ebě, byé ɑjweʼe mécyél mé bʉ̂r oswîh.» 6Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ bé lɔ́ɔ́ nɨ̌ ó, ɨ́ nzɨ̌ bikɨkɛnɑ, bɨ́ɛ l'ɑjóʼǒ sɑ́ nyé ɑ́ lɛ́ɛ bé tɨ̂ʼ yɨ́. 7Jɔʼ yɑɑ́ ó Yésʉs ɑ́ nze bɑʼɑ lɛ́ɛ e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, me ó ebé é nkɑ́l binteme. 8Bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ nze esôʼ e me bɑ́, bé ɑ́ be ó minjíblʉ̌ ndu e binzilngɑ̌n. Sɑ̂ gwɑ́r, binteme, byé ɑ́ bé ɑjóʼo bê. 9Me ó ebê. Mʉr nyɨnyɛ̂h dí enî ɨ́ me nyɑ́, óciʼe. Nye óninî, bɑ́ʼɑ̌ tô kʉ̌l. Nye ókœb méde mé. 10Njíblʉ̌ nzé ó, lɨ́ enzě jíbe, le ejʉ̂, le egbɑh. Mɛm ɑ́ nze ó, bʉr bíʼee cwiʼ. Bé bíʼee yé ɨ́ buo buo. 11«Me ó mbɔʼlʉ binteme mpɑ̂. Mbɔʼlʉ binteme mpɑ̂, nye lɨ́ ejwě cwiʼ yé ɨ́ jilɑ́ bínteme byé. 12Mʉr dí eséɑ ɨ́ lɔ̌b mɔnɨ́ nyɑ́, nyé ɑbě mbi mbɔ̂ʼlʉ binteme wɑɑ́. Binteme nyé dí ebɑʼle bí, byé ɑbe byɑɑ́ byé. Nyé sí bee tír menyɑn nɛ́ɛ: nye lɨ́ elíʼe bínteme, kpɛ́ɛ, mbi dí ó, tír wɑɑ́, nyě e nkul emɛ̂r byúú bínteme, gbɑh byúú yɨ́. 13Nyě kpɛ́ɛ́ ó, ebě, nyě jɑɑ́ séɑ ó, njɨ mɔnɨ́. Nyé ɑjɨ̂ʼ bínteme nkoó. 14Mɛm, me ó mbɔʼlʉ binteme mpɑ̂. Mpʉ Sɔ́ŋ wɑ̌m dí egʉ́ɑ mé yɨ́, me lɨ́ egʉ́ɑ nyê. Nó ntémé ó mé dí egʉ́ɑ bínteme byɑ̂m, binteme byɑ̂m ntémé gʉ́ɑ mé yɨ́. Mě jwé cwiʼ yɑ̂m ó, lɨ́ esú é bínteme byɑ̂m. 16Me jínɑ ó, e byúú bínteme bi dí ɑpɑ̌ nî ɨ́ nkɑ́l bí. Me ɨ́ jɑlɑ le etó nʉɑ byê, níŋle byé ɨ́ nkɑ́l nyɑɑ́. Byé ójóʼo cwíí nyɑ̌m. Bɨ̌n le onɔ́ɔ́, bé óbe ó sɔ́mɑ́ gwɑ́r, mbɔʼlʉ ngwɑ́r. 17«Sɔ́ŋ wɑ̌m kpɛl mé ó, ebe mé mû lɨ́ ejwě cwiʼ yɑ̂m. Me ójwe yê, ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ nʉɑ yé, yé mû ejwɑ́n. 18Mʉr ɑ́kóʼó nʉɑ mé cwiʼ. Mɛm mʉr tɨ̂ʼ ó dí ejwě cwiʼ yɑ̂m lɨ́ edû gǿmɑ́ yɑ̂m. Mě e nkul ejwe yê. Me ntémé, mě e nkul ebɑ́ʼɑ̌ nʉɑ yé ejwɑ́n. Yé ó sɑ́ Sɔ́ŋ wɑ̌m ɑ́ jwe me nkul jǿø ó, me sɑ̂ʼ yɨ́.» 19OYúden nzě bɑ́ʼɑ̌ bɔ́ʼɑ mécwíí ɨ́ lɔ̌b lwǐb nɨ̌. 20Bʉr ó sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ ɨ́ buo buo, bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó: «Nyě le eleme. Nye ó gʉ̌. Bɨ̌n jʉ́jóʼló nyé ɨ́ yé?» 21Bʉ́ʉ́, bé ó: «Mʉr dí le eleme nyɑ́, nyé ɑbe e nkul elwǐb mpʉ́nʉ̌. Nzê mʉr dí le eleme nyɑ́, nyě e nkul ebɛ́ɛ bɑ́ɑ́ntím mîh ɛ̌?» 22Yé ɑ́ be ó jɔ̌ʼ kóló. Bʉr ó Yerʉ́zɑlɛm, bé ɑ́ bwɑl ó, nzɔɔ, le esohǒ móhó bímpɑ́m byɔ́ɔ́ bé ɑ́ pûb mpɑ́h Nzyɛ̌m wɨ́. 23Yésʉs nzě tô le edwɑ́ɑlɑ ɨ́ gwɑl mé Sɑlomɔ̂ŋ ɑ́ be dóló mpɑ́h Nzyɛ̌m yɨ́. 24OYúden nzě tó kɛb nyê. Bé e né ó: «Go ókɑ̌ sul bɨ́h miléme sí ɨ́ yɑ́ɑ̌ jɔʼ? Yé bé go ó Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́ nó, pɑ́ʼlɑ́ɑ́ bɨ́h yɑ̌!» 25Yésʉs, nye e bé ó: «Me ɑ́ si boo lɛ́ɛ bɨ̌n. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bé ɑbûʼlɑ. Bisyɛ́ɛlɑ mé dí esɑ̂ e nkul me Sɔ́ŋ wɑ̌m bí, byé ó dí elɛ̂ʼlě mbi mʉ̂r mé dí wɨ́. 26Bɨ̌n di, ɑjyɛ̂ʼwo e me ó, ebě, bɨ̌n bé ɑbe ɨ́ sɔ́mɑ́ bínteme byɑ̂m. 27Binteme byɑ̂m, byé lɨ́ ejóʼo cwíí nyɑ̌m. Me lɨ́ egʉ́ɑ byê. Bíɛ ntémé, byé lɨ́ edû mê. 28Me lɨ́ ejwe byé cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Byé ɑ́kóʼó dîm ɨ́ nkɔb bʉr. Kɑ̂r mʉ̂r ngɑ́ pɛʼ mé byɑ̌ ɨ́ mebô. 29Sɔ́ŋ wɑ̌m, mʉr ɑ́ jwe me byɑ̌ nyɑ́, nyě e nkul, lɑɑ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h. Nó ó, mʉr, nyé ɑbe e nkul edɛ̂ʼ sɔ̂ʼ ɨ́ mbó wé. 30Bɨ̌h e nɔ́ɔ́, bé ó sɑ̂ gwɑ́r.» 31OYúden nzě bɑ́ʼɑ̌ bɨ̂n mékóʼ ó, bé lúmó ó nye. 32Yésʉs, nye e bé ó: «Me ɑ́ si lɛ̂ʼle bɨ̌n bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ ɨ́ buo buo, byɑɑ́ Sɔ́ŋ wɑ̌m ɑ́ lɛ́ɛ ó, me sɑ̂ʼ bí. Lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ me: bɨ̌n lúmó mé mekóʼ ɨ́ yɑɑ́ yɑ́ɑ?» 33OYúden, bé e né ó: «Bɨ̌h bé ɑgø̂m élúmo gó mekóʼ ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛlɑ mpɑ̂ yô e yʉ́ʉ́. Yé ó, ebe go dí esɑ̂ Nzyɛ̌m nkěh. Guɑ mʉr, go lɨ́ ebɑ́nɑ̌ pɨrɑ e Nzyɛ̌m.» 34Yésʉs, nye e bé ó: «Nzê yé ɑbě tilɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr metié wɨ́n ó: “Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ ó, bɨ̌n bé ó onzyɛ̌m” ɛ̌? 35Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, mɨnɑ́ gɑ́ bé ɑbe e nkul edímlě sɑ̂ gwɑ́r Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́. Nzyɛ̌m ɑ́ jébe “onzyɛ̌m” ó, bɑɑ́ bé ɑ́ jóʼo lwǐb yé bɑ́. 36Nó ó bɨ̌n lɛ́ɛ́ ó, me lɨ́ esɑ̂ nyé nkěh ɨ́ yé? Nzê ebe mê gwíh bɨ́n ó, me ó Mwɑ̂n wé yɨ́ ɛ́? Me ó wɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ pɛ̂h, lómo ɨ́ sí yɨ̂ʼ nyɑ́. 37Mé bé ɑsɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ me Sɔ́ŋ wɑ̌m nɛ́ɛ: ɑjyɛ̂ʼwo gɑ́ e me! 38Sɑ̂ gwɑ́r, mé sí sɑ̂ byé nɛ́ɛ: bɨ̌n dɑmɑ́ be, ɑjyêʼ koo e me, búʼlɑ́ɑ́ gɑ́ yɨ́ɛ ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ byɑ̂m. Nó ó bɨ́n ngɑ́ sûʼlɑ̌ gʉ́ɑ ó, Sɔ́ŋ wɑ̌m ciʼe ó, ɨ́ mpúhlɑ́ e me; mɛm ntémé ɨ́ mpúhlɑ́ e né yɨ́.» 39Bé ntɔ̂ʼ kʉ́ bɑ́ʼɑ̌ sɑ́ɑ ó, bé mɛ́r ó nye. Nye nzě pɔʼɑ ɨ́ mebó mɔ́ɔ́. 40Yésʉs nzě bɑ́ʼɑ̌ tô pɨ̌n díbé Yɔrdên kɔ́m nkɛ́ɛ́, nkǒ Jeɑn ɑ́ dudu bʉr yɨ́, tó di gʉ̂. 41Bʉr ɨ́ buo buo nzě dû nko nyé ɑ́ tô yɨ́. Bé ó: «Jeɑn ɑ́ be ó, ɑsɑ̂ dɑmɑ́ jóʼo ésimɑ́ egwɑ́r. Sɑ̂ gwɑ́r, sɑ́ yɨ́yɛ̂h nyé ɑ́ lɨlɛ́ɛ, dumo e mʉr nyɑ̂ʼ yɨ́, yé kʉ́ be ó tyeetye.» 42Bʉr ɨ́ buo buo bé ɑ́ be tɨ̂ʼ bɑ́, bê nzě jyɛ̂ʼwo e Yésʉs.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\