Jeɑn 12

1Nzɔɔ, nyé osí lîʼ mélú mésɑmɑn, Yésʉs nzě tô Bétɑnî, kwɑ́r mé Lɑzɑre, mʉr nyé ɑ́ pɛh ɨ́ soo nyɑ́. 2Bê nzě tyêl dínɑ lɨ́ esoho épyɑ́l mé Yésʉs. Mɑ́ɑ́tɑ ɑ́ be ó lɨ́ ekɑ bʉ̂r mede. Lɑzɑre nyɨɛ ɑ́ be ó, ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o b'ɑ́ be mindîndǐl, bé e boo Yésʉs lɨ́ ede bɑ́. 3Mɑrie nzě nʉɑ̌ ntɑʼ múló mé lɔbínɑ, yé ɑ́ be ɨ́ bwɑʼ tɑ̂ŋ yɨ́. Yé ɑ́ be ó sɛ́ɑ́ e mpɑ̌ŋ “ nɑrd .” Nye nzě lœ̌m Yésʉs yɑ̌ ɨ́ mekʉ̌. Píe tɨ̂, nzě tin mé e mpuo nyé. Mbɛ̌r wɨ́wɛ̂h nzě lóno ɨ́ menumó mé lɔbínɑ. 4Yé ɑ́ be ó e nyʉ́ʉ́ mpʉ́n wé ɑ́ be e díe ó, Yʉ́dɑs Iskɑriôt nyɑ́. Nye ɑ́ be ó mʉr ɑ́ be ó, nye óbɛ́mɑ̌ Yésʉs nyɑ́. 5Nye nzě lɛ́ɛ ó: «Bê bé ɑbɛ́mɑ̌ lɔbínɑ yɨ̂ʼ minzɑŋ mí mɔnɨ́ minter milɛ̂l, tô e mɔnɨ́ yɑɑ́, tó jweŋɔɔ mínjyêbnjyéb ɨ́ yé?» 6(Nye ɑ́ bé ɑlɛ́ɛ nó ɨ́ lɔ̌b nkóó nyé ɑ́ jɨ̂ʼ bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r nyɨ́. Nye ɑ́ lwib nó ó, ebě, nye ɑ́ be ó njíblʉ̌. Nye ó b'ɑ́ bɨbɑʼle ekúró lɔ́ɔ́, le ejijíbě sɑ́ bʉ̂r, bé ɑ́ gbɨgbɑ̂ tɨ̂ʼ yɨ́.) 7Yésʉs, nye e né ó: «Bírɨ́ɨ́ gɑ́ nye ɨ́ puuu! Nyě sɑ́ syɛ́ɛlɑ̌ nɨ̌ ó, dumo e móhó mé ngɑ́ dɨlɔɔ wɨ́. 8Bɨ̌n e bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r ó dí edǐ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. Sɑ̂ gwɑ́r, mɨnɑ́ bɨɛ bé ɑ́be gɑ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h.» 9OYúden ɨ́ buo buo ntɔ̂ʼ jóʼǒ ó, Yésʉs ɑ́ be ó Bétɑnî. Bé ɑ́ bé ɑkɑ̌ tô gʉ̂ʼ njɨ lɨ́ esú lé ébeě Yésʉs. Yé ɑ́ be ntémé ó, lɨ́ esú lé étó beɔɔ̌ Lɑzɑre, mʉ̌r Yésʉs ɑ́ pɛh ɨ́ soo nyɑ́. 10Ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, bé ɑ́ kɑ cíʼe ó, bé ɨ́ jɑlɑ le ejʉ̂ ntémé ó Lɑzɑre, 11ebě, ɨ́ lɔ̌b wé ó óYúden ɨ́ buo buo, bé ɑ́ líʼe bê, kɑ̌ jyɛ̂ʼwo e Yésʉs yɨ́. 12Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, bʉr ɨ́ buo buo o b'ɑ́ nze ɨ́ nzɔɔ bɑ́, mpʉ bé ɑ́ jóʼo ó, Yésʉs múo nzě pyɑ̂l ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm yɨ́, 13bê nzě nʉɑ mébó mé élén, nzě tóŋɔɔ, tó bɔmɔɔ e né, le elɛ́ɔɔ ó: “Mɨnɑ́ jwêʼ gɑ́ Nzyɛ̌m kûm. Mɨnɑ́ gúmlɑɑ gɑ́ wɑɑ́ dí enze e díé mé Dɑ̂, mʉr dí njǿø kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l nyɑ́.” 14Yésʉs nzě kœb mɑ̂ kɑm-ntʉl, nzě di ɨ́ yé kʉ́ mpʉ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m dí elɛ́ɛ yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: 15“Sɑ́ ɑjóʼo bʉ́ɑ́, nkɑnɑ̌ Síon. Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ̂! Njǿø gǒ, nye lɨ́ enze. Nye ó ndîndǐl ɨ́ mɑ̂ kɑm-ntʉl kʉ́.” 16(Ompʉ́n bé, bé ɑ́ bé ɑnyɛɛ́ jóʼǒ pêh Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɑɑ́. Bé ɑ́ kɑ nze gʉ́ɑ yé ó, píe jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ nʉɑ kûm nyé yɨ́. Jɔʼ yɑɑ́ ó bé ɑ́ kɑ gʉ́ɑ ó, nkúnɑ́ ogwíhɑ o mílɔ̌b, bé ɑ́ titile bisɑ́ bínɨ̌ bíbyɛ̂h ó, dumo e né. Bê nzě gʉ́ɑ ntémé ó, bʉr ónɨ̌, bé ɑ́ sɑ̂ nye bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ ó, mpʉ byé ɑ́ boo be mitilɑ́ yɨ́.) 17Bʉr bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ bě gúmó Yésʉs ɑ́ jébe Lɑzɑre ɨ́ soo, pɛʼ nyé lɨ́ ojwe yɨ́ bɑ́, bê nzě tô le eboʼlǒ sɑ́ yɨ́yɛ̂h bé ɑ́ bee yɨ́. 18Nó yɑɑ́ ó bʉ̂r, bé ɑ́ tô nye lɨ́ esóʼ é nzɨ́ yɨ́, ebě, bé ɑ́ si jóʼo lɔ́ɔ́ ésimɑ́ nyé ɑ́ sɑ̂ lɨ́. 19OFɑrizyɛ̂n nzě nyɛl élwiblɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Bé ó: «Beyɨɨ gɑ́, mɨnɑ́ bé ɑ́koʼo gɑ́ nye! Bʉr ó sí bɨ́bɛ̂h mû kɑ̌ dû ó, njɨ nye omér.» 20Yé ɑ́ be ó, e bʉ́ʉ́ bʉ̂r o Grɛ̂s, ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o b'ɑ́ tô Yerʉ́zɑlɛm bɑ́. Bé ɑ́ nze ó, lɨ́ ebwɑl nzɔ́ɔ oYúden, lɨ́ enzě jwě Nzyɛ̌m kûm. 21Bê nzě sîhlě bɑ̌ʼ e Philippe, mʉr Bétsɛ́dɑ ɨ́ sí Gɑlilê. Bé e né ó: «Bɨ̌h bé lɨ́ ekpɛl ébeě Yésʉs wɑɑ́.» 22Philippe, nyɨ́ lɑɑ, tó lɛ́ɛ̌ André, bɨ́bɛ̂h obɑ́ nzě tó lɛ́ɔɔ̌ Yésʉs. 23Yésʉs, nye e bé ó: «Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, jɔʼ Mwɑ̂n mé Mʉr jɑ́lɑ́ le enʉɑ kûm nyé yɨ́, yé mû ó sí pyɑ̂l. 24Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, bumó, yé ódidi gwɑ́r ó, jɔʼ yé jínɑ ɑpɑ̌ swɑhɔɔ ɨ́ bibwɑ̌h yɨ́. Bumó sí swɑhɔɔ ɨ́ bibwɑ̌h, pɑ̂h nɛ́ɛ: yé ógúmo mpúmó menkû menkû. 25Mʉr nyɨnyɛ̂h dí ekpɛ̌l cwiʼ yé nyɑ́, ódímle yê. Mʉr dí ebeně cwiʼ yé ɨ́ sí yɨ̂ʼ nyɑ́, óbɑʼle yê. Nye ódi ó, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. 26Mʉ̂r bé lɨ́ egø̂m éséɑ e me nó, nye dúʼoo sɔ̂ʼ njɨ me. Nó, gúmó mé dí yɨ́, gúmo yɑɑ́ ó syɛ̂l mesɑ̂ wɑ̌m ntémé ngɑ́ di yɨ́. Wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h ngɑ́ séɑ e me nyɑ́, Sɔ́ŋ wɑ̌m ójwe nyé kûm.» 27«Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, lémé wɑ̂m, wé mû ó lɨ́ ekʉ́ jóʼǒ túú. Nó ó, me ólɛ́ɛ yé? Nzê me lɛ́yɨɨ Sɔ́ŋ wɑ̌m ó, nye pɛ́ʼɛɛ me ɨ́ sɑ́ múo nzě pyɑ̂l mé ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ yɨ̂ʼ ɛ̌? Heʼé, ebě, me ɑ́ nze ó ɨ́ lɔ̌b sɑ̂ yɑɑ́, ó me bɔ́mɑɑ e mitúú mí tɨ̂. 28Dɑ̂ ɛ̌, jwéʼ díé lô kûm ɨ́ buo buo.» Cwíí nzě duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ ó: «Me ɑ́ si nyɛɛ jwe lé kûm. Nó ó, me óbɑ́ʼɑ̌ jwe lé nyɑ̌.» 29Entumo e bʉ̂r, lé ɑ́ be tɨ̂ʼ lɨ́, lé ɑ́ bě sí jóʼo cwíí ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɨ́. Lé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Yé ó mindum mi mpíé.» Bɑ̂ʼ, bé ó: «Éngeles, nyɨ́ lwib e né.» 30Yésʉs, nye e bé ó: «Cwíí nɨ̌, nye bé ɑjø̂ʼ lɨ́ esú lɑ̂m. Nye jǿʼ ó, lɨ́ esú lɨ́n. 31Bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ mû ó jɔ̌ʼ lɔ̌b sí yɨ̂ʼ múo nzě cîʼ yɨ́. Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, njǿø sí yɨ̂, múo nzě soŋɔɔ. 32Nó ɨ́ jɔʼ mé óduhǒ sí yɨ̂, bɨ́nɔɔ kʉ́ yɨ́, me ódulo bʉ̂r bɨ́bɛ̂h nko mé óbe yɨ́.» 33(Ekɑ̌n énɨ̌, lé ɑ́ be ó lɨ́ elɛ̂ʼlě mbi éswie nyé ójwe wɨ́.) 34Entumo e bʉ̂r, lé e né ó: «Bɨ̌h bé ɑ́ be ɨ́ jóʼo ɨ́ kɑ́lɑr metié gɑ́ wɨ́nɑ́ ó, Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, ódǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Gǒ kɑ̌ lɛ́ɛ ó, Mwɑ̂n mé Mʉr, nye ɨ́ jɑlɑ le ebɨ́nɔɔ kʉ́ ɨ́ yé ɛ́? Nzé pʉ́gʉ́ be “Mwɑ̂n mé Mʉr” ɨ́ sɨ̂?» 35Yésʉs, nye e bé ó: «Njʉl, wé jínɑ lɨ́ epɑ̌n jwê kwɑ́ nyɨ́n njɨ mɑ̂ jɔʼ. Bʉŋlɑɑ gɑ́ ɨ́ jɔ̌ʼ njʉl jínɑ lɨ́ epɑ̌n jwê yɨ́, ebě, ejúrʉ́ʉ́, lé ɑ́mû jɑɑ́ go bɨ́n, ebě, mʉr dí etô le entímɑ lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ nyɑ́, nyé ɑgʉ́ɑ̌ nko nyé dí etô yɨ́. 36Jyɛ́ʼwɑ́ɑ́ gɑ́ e njʉl wɑɑ́ ɨ́ jɔʼ wé jínɑ lɨ́ epɑ̌n jwê yɨ́. Nó yɑɑ́ ó bɨ́n ngɑ́ sûʼlɑ bʉ̂r ó jwê yɨ́.» Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ be sí lwib nó yɨ́, nye nzě lɑɑ, tó swɑb bê. 37Dɑmɑ́ be ó Yésʉs ɑ́ si bu sɑ̂ mesimɑ́ ɨ́ míh mɔ́ɔ́, oYúden, bé ɑ́ bé ɑjyɛ̂ʼwo e né. 38Sɑ́ tɨ̂ʼ ó lɔ́ɔ́ mé ngwíhɑ milɔ̌b Ésɑïe, wé ɑ́ dirɑ yɨ́. Mbi wɨ̂ʼ ó wé ɑ́ dirɑ: “Dɑ̂ ɛ̌, nzé ɑ́ bûʼlɑ lɔ́ɔ́ wɨ́h? Onzé b'ɑ́ bee ɨ́ jɔ̌ʼ Dɑ̂ ɑ́ be ó, nyě lɛ́ʼlé ó bé nkul nyé yɨ́?” 39Bé ɑ́ bé ɑbe e nkul ebûʼlɑ. Yé lɨ́ ebɔmɑ e sɑ́ Ésɑïe ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́. Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: 40“Nzyɛ̌m ɑ́ be ó sí liŋ bé bɑɑ́ntím. Nye ɑ́ si dibe bé mepɨʼ mɔ́ɔ́, ó míh mɔ́ɔ́, mé ɑyɨ́ bee; bé ntémé díʼee ɑbe e mepɨʼ, lɨ́ ebene ó, bé ɑ́mû jɑɑ́ jwirɑ míléme, tóŋɔɔ kwɑ́ nyé ó, nye cíʼɨɨ bê.” 41Ésɑïe ɑ́ lɛ́ɛ nó ó, ebě, nye ɑ́ si bee kûm mé Yésʉs. Nó nyé ɑ́ lwilwib ɨ́ lɔ̌b wé yɨ́. 42Dɑmɑ́ jóʼo nó, myúú mílʉ́ mí óYúden ɨ́ buo buo, myé ɑ́ be ó lɨ́ ejyɛ̂ʼwo e Yésʉs. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ bé ɑlɛ́ɛ bʉ̂r nó. Bé ɑ́ be lɨ́ ekpɛ́ɛ óFɑrizyɛ̂n, ebě, bé ɑ́mû soŋɔɔ ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ nyɔ́ɔ́. 43Ebě, bé ɑ́ be ó lɨ́ ekpɛl kûm, nyɑɑ́ dí eduho kwɑ́ bʉr nyɨ́, bene nyɑɑ́ dí eduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m nyɨ́. 44Yésʉs nzě túno. Nye ó: «Mʉr dí ejyɛ̂ʼwo e me nyɑ́, nyé ɑjyêʼ koo njɨ e me. Nyě jyɛ́ʼwó ntémé ó, e mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́. 45Mʉr dí ebee mé nyɑ́, bee ntémé ó, mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́. 46Mɛm ɑ́ nze ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, me pɑ́nɑɑ jwê, ó mʉr nyɨnyɛ̂h dí ejyêʼ koo e me nyɑ́, nkʉ̂ duho lɨ́ ejúrʉ́ʉ́, tô pyɑ̂l ɨ́ jwê. 47Mʉ̂r sí jóʼǒ lɛ́ʼlɑ́ wɑ̂m, ɑbɑ̂ʼle wé nɛ́ɛ: nye mû ó e lɔ̌b. Sɑ̂ gwɑ́r, ntʉ mé ócíʼe nyé wɑ̌, ebě, me ɑ́ nze ó, me ntɑ́ɑ nzě ciʼ bʉ̂r, ɑbe lɨ́ enzě cíʼe mílɔ̌b. 48Mʉr nyɨnyɛ̂h dí eso mê, ɑkɑ̌m lɛ́ʼlɑ́ wɑ̂m nyɑ́, nyě e mʉr ngɑ́ cíʼě lɔ̌b wé nyɑ́. Milɛ́ʼlɑ́ mé mû sí jwe bɨ́n mî, myé ó ngɑ́ cíʼě lɔ̌b wé ɨ́ móhó ésúʼlɑ́ é sí yɨ̂. 49Ebě, me ɑ́ bé ɑlwib yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ e mɛm mʉr tɨ̂. Sɔ́ŋ wɑ̌m, mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́ ó b'ɑ́ lɛ́ɛ me sɑ́ mé jɑ́lɑ́ le elɛ́ɛ bɨ́n yɨ́. 50Ebě, me lɨ́ egʉ́ɑ ó, metié nyé dí etyêl mɑ́, mé ó dí ejwě cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Nó ó, sɑ́ mé dí elɛ́ɛ yɨ́, mě lɛ́ɛ́ yé ó, lɨ́ edû mpʉ Sɔ́ŋ wɑ̌m ɑ́ lɛ́ɛ me yɑ̌ yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\