Jeɑn 13

1Yé ɑ́ be ó, nzɔɔ Pɑ́skɑ mû kúno ebwɑlɔɔ. Yésʉs nyɨɛ ɑ́ be ó sí boó gʉ́ɑ ó, jɔʼ dí ó, nye kɑ́ɑ duhǒ sí yɨ̂, bére kwɑ́ Sɔ́ŋ yɨ́, mû ó sí pyɑ̂l. Jɔʼ yɨ́yɛ̂h, nye ɑ́ be ɨ́ buú kpɛl bʉ̂r bé, bé ɑ́ di ɨ́ sí yɨ̂ʼ bɑ́. Nye ɑ́ kpɛl bé ó, ɑbe le odumo. 2Yésʉs, bé le ompʉ́n bé, bé ɑ́ be ó lɨ́ ede. Jɔʼ yɑɑ́, sɔ́ŋ meleme, wé ɑ́ be ó sí tyɛ̂b Yʉ́dɑs, mwɑ̂n mé Simon Iskɑriôt, ɨ́ léme, jwe nyé pɨʼ ó, nye bɛ́mɑɑ Yésʉs. 3Yésʉs nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ be lɨ́ egʉ́ɑ ó, nye ɑ́ duho ó kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. Nye ntémé óbúlɑ kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. Nó ntémé, Nzyɛ̌m ɑ́ be ɨ́ gbɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h sí jǿǿ yé. 4Bé jínɑ lɨ́ ede nɛ́ɛ: nye nzě mɔɑ sí, nzě pɛ̌ʼ kɑ́n kʉ́, nʉɑ sɑ́nɑ kɑ́n, tyeele nyé ɨ́ kuó. 5Nzě nʉɑ médíbé, gbɑ̂ ɨ́ sʉ́ɑ́, nzě nyɛl éjøø ómpʉ́n mekʉ̌, le epîm mékʉ̌ mɔ́ɔ́ e kɑ́n nyé ɑ́ be e wé ɨ́ kuó wɨ́. 6Nye nzě tó pyɑ̂l gúmó Simon Pierre ɑ́ be yɨ́. Simon Pierre, nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, nzê go ó jɑ́lɑ́ le ejøø mé mekʉ̌ ɛ̌?» 7Yésʉs, nye e né ó: «Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, go jínɑ ó, ɑpɑ̌ gʉ́ɑ̌ sɑ́ mé mû lɨ́ esɑ̂ bɨ́n yɨ̂. Sɑ̂ gwɑ́r, go ósûʼlɑ̌ gʉ́ɑ yê.» 8Pierre, nye e né ó: «Heʼé, Dɑ̂! Go ɑ́nyɑmlě jøø mé mekʉ̌.» Yésʉs nzě yɑlɑ e né ó: «Mé bé ɑjøø gó mekʉ̌ nó, go l'ɑbi nkɔ̂b ɨ́ pɑ́ʼ wɑ̂m.» 9Simon Pierre, nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, yé bé nó wɑ́, ɑyɨ́ jøø mé njɨ mekʉ̌ e mekʉ̌. Jøyɨɨ mé ntémé mebô ndu e lʉ̂.» 10Yésʉs, nye e né ó: «Mʉr mû sí boó jøɑ nyɑ́, nyé ɑkɑ̌ jɑlɑ le ebɑ́ʼɑ̌ jøɔɔ, ɑlɑɑ ó njɨ mekʉ̌, ebě, nye ó nyʉ̂l nyɨnyɛ̂h njøɑ́. Bɨ̌n bé ó minjøɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ntʉ bɨ́n bɨ́bɛ̂h dí minjøɑ́.» 11(Yésʉs ɑ́ be ó lɨ́ eboó gʉ́ɑ mʉ̂r óbɛ́mɑ nyé nyɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó: “Sɑ̂ gwɑ́r, ntʉ bɨ́n bɨ́bɛ̂h dí minjøɑ́” yɨ́.) 12Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ sil ejøø bé mekʉ̌ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ bwɑ̂r kɑ́n wé, bɑ́ʼɑ̌ di ɨ́ téble. Nye ó: «Nzê bɨ̌n bɨ́ gʉ́ɑ̌ sɑ́ mê sɑ́ bɨ́n nɨ̌ ɛ̌? 13Bɨ̌n jɨ́jébé mé ó: “Lɛ̂ʼlɑ”, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ “Tî Yésʉs”. Bɨ̌n bé lɨ́ ekʉ́ gwɑ́ jébe, ebě, me ó dí kwɑhɑ́ nye. 14Mɛ̂m, Lɛ̂ʼlɑ ndu e Tî wɨ́n sí jøø bɨ́n mekʉ̌ nó, nó yé lɛ́ʼlé ó, bɨ̌n ntémé bé ɨ́ jɑlɑ le ejøølɑ mékʉ̌ pɑ́ʼ nyɨ́n. 15Mě jwé bɨ́n ó, jweʼle, ó bɨ̌n ntémé nkʉ̂ sɨ̂sɑ̌ mpʉ mê sɑ́ bɨ́n yɨ̂. 16Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, ɑbe e syɛ̂l ngwɑ́r dí elɑɑ njǿø wé. Lʉ́mlɑ ɑ́lɑ́ɑ́ mʉ̂r lómó nyé nyɑ́ ɨ́ júu. 17Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌n bɨ́ gʉ́ɑ bísɨ́ɑ̌ byɑɑ́. Bɨ́n ósɑ̂ byé nó, bɨ̌n bé óbe ó mbɨ̂mbɨɑ́.» 18«Mé ɑlwib e bɨ̌n óbɛ̂h. Me lɨ́ egʉ́ɑ bɑɑ́ mé ɑ́ twɑ̂r bɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, yé jɑlɑ ó, sɑ́ dí tilɑ́ yɨ́, yé lǿŋlɨɨ. Yê tilɑ́ ó: “Mʉr dí ede méde mɑ̂m nyɑ́, nyɨ́ jwirɑ e me.” 19Me lɨ́ eboó lɛ́ɛ bɨ́n nó, ɨ́ jɔ̌ʼ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ jínɑ ɑpɑ̌ syɛ́ɛ yɨ́. Mě lɛ́ɛ́ nó ó, ebě, ɨ́ jɔʼ yé ókɑ̌ syɛ́ɛ yɨ́, bɨ̌n bé obûʼlɑ ó, mɛm ó dí Me-ó-tɨ̂. 20Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mʉr dí enʉɑ mʉ̂r mé dí elómo nyɑ́, nyě nʉɑ ntémé ó me. Nó ntémé, mʉr dí enʉɑ mé nyɑ́, nyě nʉɑ ó, mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́.» 21Jɔʼ nyé ɑ́ sil elwib mpʉ́nʉ̌ yɨ́, milɔ̌b myɑɑ́, myé ntɔ̂ʼ tɨ̂l nyé mekʉ̌ sí. Nye nzě boʼlo ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ óbɛ́mɑ mê.» 22Ompʉ́n nzě tɑ́ɑre éjwɛ̂ʼlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́, miléme ɨ́ mo ɨ́ nzɑmɑ́, ɑgʉ́ɑ mʉ̂r nyé ɑ́ lwib ɨ́ lɔ̌b wé nyɑ́. 23Nyʉ́ʉ́ mpʉ́n Yésʉs ɑ́ bu kpɛl nyɑ́, ɑ́ be ó bɑ̌ʼ e Yésʉs, lʉ́ wé lɨ́ ejyɛ̂ʼwo ɨ́ bɨr mé Yésʉs. 24Simon Pierre nzě kwɑ̂b nyé ó, nye jíʼee Yésʉs díé é mʉ̂r nyé ɑ́ lwib, dumo e né nyɑ́. 25Mpʉ́n wɑɑ́ nzě jwirɑ, jyêʼ lʉ̂ ɨ́ bɨr mé Yésʉs, nzě jî e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, mʉr wɑɑ́, nye nzé?» 26Yésʉs nzě yɑlɑ ó: «Me ótwɑ̌r péh blêr ɨ́ sʉ́ɑ́ méde. Mʉr mé ójwe nyɑ́, mʉr wɑɑ́ ó tɨ̂ʼ nyɑ́.» Yésʉs ntɔ̂ʼ nʉɑ̌ péh blêr, twɑr méde, nzě jwě Yʉ́dɑs, mwɑ̂n mé Simon Iskɑriôt. 27Lě Yʉ́dɑs ɑ́ nʉɑ blêr yɑɑ́, lě Sɑ́tɑn ntɔ̂ʼ ɑ́ nî ɨ́ nye. Yésʉs, nye e né ó: «Sɑ́ gó dí egø̂m ésɑ̂ yɨ́, kɑɑ́ sɑ̂ yé kɑ́m e kɑ́m!» 28(Bé ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ̌ sɑ́ nyé ɑ́ lɛ́ɛ nye nó yɨ́. 29Ɨ́ mpʉ yé dí ó Yʉ́dɑs ó b'ɑ́ be lɨ́ ebɑʼle ékúró yɨ́, bʉr ɨ́ buo buo, bé ɑ́ be lɨ́ ejøʼ ó, Yésʉs ɑ́ lómo nye ó, nye tôʼ bwɑ̂m sɑ́ yé óbe bé e nyɔm ɨ́ nzɔɔ yɨ́, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ ó, nye súʼɑɑ bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r.) 30Lě Yʉ́dɑs ɑ́ kʉ nʉɑ blêr, le nyé ɑ́ tô kʉ̌l. Yé ɑ́ be ó ɨ́ pum. 31Jɔ̌ʼ Yʉ́dɑs ɑ́ bě sí tô kʉ̌l yɨ́, Yésʉs, nye e bé ó: «Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, kûm Mwɑ̂n mé Mʉr, nyɨ́ pɑn. Kûm mé Nzyɛ̌m, nyɨ́ pɑn ntémé ɨ́ nye. 32Kûm mé Nzyɛ̌m bé lɨ́ epɑn ɨ́ Mwɑ̂n mé Mʉr nó, lɛ́ɛ́, Nzyɛ̌m ntémé ógúmlo Mwɑ̂n wé ɨ́ nye mʉr tɨ̂. Nó ntémé nyé múo nzě gúmlo nyé yɨ́. 33Bwɑ́n bɑ̂m, me kɑ líʼ lɨ́ edi e bɨ̌n ó, mɑ̂ jɔʼ. Bɨ̌n bé ósɑ́ɑ mê. Nó, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, sɑ́ mé ɑ́ nyɛɛ lɛ́ɛ le oYúden yɨ́. Yé ó: bɨ̌n bé ɑbe e nkul etô nko mé múo tô yɨ̂. 34Me mû ó lɨ́ etyêl bɨ́n ejwɑ́n lé étié: kpɛlɑɑ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n mpʉ mé ɑ́ kpɛl bɨ̌n yɨ́. 35Bɨ́n sí kpɛlɑ pɑ́ʼ nyɨ́n nɛ́ɛ: bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ogʉ́ɑ tɨ̂ʼ ó, bɨ̌n bé ó ompʉ́n bɑ̂m.» 36Simon Pierre nzě jî e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, go ótô nkoó?» Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Gó ɑbe e nkul edû mé ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ nko mé múo tô yɨ́. Go ósûʼlɑ̌ dû mê.» 37Pierre, nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, mé ɑbe e nkul edû gó bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ɨ́ yé ɛ́? Me ɨ́ cɑ̌r ó, me jwêʼ cwiʼ yɑ̂m lɨ́ esú lô.» 38Yésʉs, nye e né ó: «Nzê yê tyeetye ó, go ɨ́ cɑ̌r ó, go bírɨɨ cwiʼ yô lɨ́ esú lɑ̂m ɛ̌? Me lɨ́ elɛ́ɛ gó lɨ́ otyeetye, njʉ́m kúo ɑpɑ̌ kwɑ̂ʼ, go ókɛ́lɑ nzɔ̂ʼ lɛ̂l ó, gó ɑgʉ́ɑ mê.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\