Jeɑn 14

1Yésʉs, nye e bé ó: «Bisɨ́ɑ̌ bî, byé ɑyɨ́ tɨ̂l bɨ́n mekʉ̌ sí. Jyɛ́ʼwɑ́ɑ́ gɑ́ e Nzyɛ̌m. Jyɛ́ʼwɑ́ɑ́ gɑ́ ntémé e me. 2Mbɛ̌r mé Sɔ́ŋ wɑ̌m, wé ɨ́ buo bídiɑ́. Me pɑ́ɑ tó komlo bɨ́n bidiɑ́ bɨ́n ngɑ́ tó di bí. Yé bé ɑbe nó wɑ́, mpɑ me bé ɑlɛ́ɛ bɨ́n. 3Jɔʼ mé óbe, me mû sí tó komlo bɨ́n bidiɑ́ byɑɑ́ yɨ́, me óbɑ́ʼɑ̌ nzě nʉɑ bɨ́n, bɨ̌n bé otó dǐ gúmó mé ódi yɨ́. 4Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ nzɨ́ dí etô nko mé dí etô yɨ́.» 5Thomɑs, nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, bɨ̌h bé ɑgʉ́ɑ̌ nko gó múo tô yɨ́. Á bɨ̌h bɨɛ̌ bé ójweʼe nzɨ́ nyɑɑ́ nyɑ́?» 6Yésʉs, nye e né ó: «Me ó dí nzɨ̌. Me ó otyeetye. Me ó etín é cwiʼ. Mʉr, nyé ɑbe e nkul etô nko Sɔ́ŋ wɑ̌m dí yɨ́, cɨɨ ɨ́ nyʉ́ʉ́ nzɨ́ swîh, njɨ lɨ́ ecɨɨ e nzɨ̌ nyɑ̌m. 7Yé bé bɨ̌n bɨ́ gʉ́ɑ mé nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n bɨ́ gʉ́ɑ ntémé Sɔ́ŋ wɑ̌m. Tɑ́ɑre ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌n mû ó sí gʉ́ɑ nyê, bee ntémé nye.» 8Philippe, nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, lɛ́ʼlɑ́ɑ́ bɨ́h Sɔ́ŋ gǒ. Yé jɑ́lɑɑ ɨ́ wɨ́h pɑ̂ʼ.» 9Yésʉs nzě yɑlɑ e né ó: «Á beɑ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ dwih di gɑ̂! Nó ó, Philippe, go jínɑ ó, ɑpɑ̌ gʉ́ɑ mê? Mʉr mû sí bee mé nyɑ́, nyɨ́ bee ntémé Sɔ́ŋ wɑ̌m. Á gǒ kɑ̌ lɛ́ɛ ó: “Lɛ́ʼlɑ́ɑ́ bɨ́h Sɔ́ŋ gǒ” ɨ́ yé? 10Nó ó, gó ɑbûʼlɑ ó, me ó ɨ́ mpúhlɑ́ e Sɔ́ŋ wɑ̌m, Sɔ́ŋ wɑ̌m ɨ́ mpúhlɑ́ e me? Lwǐb mé dí elwib e bɨ̌n óbɛ̂h yɨ́, yé ɑduho kwɑ́ nyɑ̌m. Sɔ́ŋ wɑ̌m bɨ́h e nɔ́ɔ́ dí edi nyɑ́ ó dí elóŋlo bísyɛ́ɛlɑ byé. 11Búʼlɑ́ɑ́ gɑ́ me ɨ́ jɔʼ mé dí elɛ́ɛ ó, “Me ó ɨ́ mpúhlɑ́ e Sɔ́ŋ wɑ̌m, Sɔ́ŋ wɑ̌m ɨ́ mpúhlɑ́ e me” yɨ́. Yé bé bɨ̌n bé ɑbûʼlɑ̌ lɔ́ɔ wɑɑ́ nó, búʼlɑ́ɑ́ gɑ́ ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ byɑ̂m. 12Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mʉr dí ejyêʼ koo e me nyɑ́, ósɑ̂ ntémé bisyɛ́ɛlɑ mé dí esɑ̂ bí. Nye ntémé ósɑ̂ byɑɑ́ bi dí ɨ́ buú bwɑʼ bí, ebe mé óbúlɑ, tô gúmó Sɔ́ŋ wɑ̌m dí yɨ́. 13Me ósɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h bɨ́n ngɑ́ kpɛl, lɨ́ ejɨʼlɑ e Sɔ́ŋ wɑ̌m, pɨr e díé lɑ̂m yɨ́. Nó ó bʉ̂r ngɑ́ gúmlǒ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ɨ́ lɔ̌b Mwɑ̂n wé yɨ́. 14Bɨ́n ójɑ̌ʼ sɔ̂ʼ, pɨr e díé lɑ̂m nɛ́ɛ: me ójwe bɨ́n yɑ̌.» 15«Bɨ́n ókpɛl mé nɛ́ɛ: bɨ̌n ntémé, bé óbɑʼle métié mɑ̂m. 16Me ójî e Sɔ́ŋ wɑ̌m ó, nye ntɨ́hɨɨ bɨ̌n nyʉ́ʉ́ kɔ́mlʉ mpʉ mê. Nye ónzě didi e bɨ̌n njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. 17Nye ó dí Sísǐm Ótyeetye. Bʉr ó sí yɨ̂, bé ɑbe e nkul enʉɑ nyê, ebě, bé ɑbe e nkul ebee nyê, nkʉ̂ gʉ́ɑ nyê. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bɨɛ bé lɨ́ egʉ́ɑ nyê, ebě, bɨ̌n le onɔ́ɔ́ ó mû. Nye ntémé, nye ó dí ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n. 18«Me ɑ́kóʼó líʼe bɨ́n ɨ́ ntɛ̂ʼ mpʉ bwɑ́ bé ónyʉ̌l. Me óbɑ́ʼɑ̌ nze kwɑ́ nyɨ́n. 19Yɨ́ lîʼ bɑ́ tîtííɑ̌: sí yɨ̂, yé ɑ́kɑ̌ bee mê. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bɨɛ óbee mê. Ɨ́ mpʉ mé dí kublɑkúblɑ yɨ́, nó yé lɛ́ʼlé ntémé ó, bɨ̌n bé óciʼe ó tɨ̂ʼ yɨ́. 20Ɨ́ móhó wɑɑ́, bɨ̌n bé ógʉ́ɑ ó, me ó ɨ́ mpúhlɑ́ e Sɔ́ŋ wɑ̌m, ndu e ntémé ó, bɨ̌n bé ó ɨ́ mpúhlɑ́ e me. Mɛm ntémé ɨ́ mpúhlɑ́ e bɨ̌n. 21«Mʉr dí ejóʼo métié mɑ̂m le ebɑʼle mé nyɑ́ ó dí ekpɛl mê. Sɔ́ŋ wɑ̌m ntémé ókpɛl nyê. Me mʉr tɨ̂ʼ ntémé ókpɛl nyê. Me ópîpyɑl kwɑ́ nyé.» 22Yʉ́dɑ (ɑbě Yʉ́dɑs Iskɑriôt nyɑ́), nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, go ójɑɑ́ pipyɑ̂l njɨ kwɑ́ nyɨ́h, ɑpyɑ̂l kwɑ́ bʉr ó sí yɨ̂ʼ ɨ́ yé ɛ́?» 23Yésʉs nzě yɑlɑ e né ó: «Mʉr dí ekpɛl mé nyɑ́, óbɑʼle mílɛ́ʼlɑ́ mé ɑ́ jwe bɨ̌n mí. Sɔ́ŋ wɑ̌m ókpɛl nyê. Nó ó, bɨ̌h e Sɔ́ŋ wɑ̌m, bé ónze kwɑ́ nyé le ekomlo ódiɑ́ wɨ́h tɨ̂. 24Mʉr dí ɑkpɛl mé nyɑ́, nyé ɑbe e nkul ebɑʼle mékɑ̌n mé dí elɛ́ɛ mɑ́. Sɑ́ bɨ́n dí ejóʼo, mé dí elɛ́ɛ yɨ̂, yé ɑbě lɔ́ɔ́ wɑ̂m. Yé duho ó, kwɑ́ mé Sɔ́ŋ wɑ̌m, mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́. 25«Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n bisɑ́ bínɨ̌ ó, jɔʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ jínɑ yɨ́. 26Kɔmlʉ wɨ́n, nye ó Sísǐm mé Nzyɛ̌m. Sɔ́ŋ wɑ̌m ólómlo bɨ́n wɑ̌ ó ɨ́ díé lɑ̂m. Nye ólɛ̂ʼle bɨ́n sɑ́ yɨ́yɛ̂h le esɑ̂ ó, bɨ̌n tóŋlɑɑ sɑ́ yɨ́yɛ̂h mé ɑ́ lɨ̂lɛɛ bɨ̌n yɨ́. 27«Mepyɛblɑ ó mé líʼé bɨ́n e mɑ̌ nɨ̌. Mepyɛblɑ mɑ̂m ó mé jwé bɨ́n nɨ̌. Mé ɑjwe bɨ́n mɑ̌ mpʉ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ dí ejwe bɨ́n bisɔ̂ʼ, kɑ̌ sûʼlɑ̌ dɛn byé yɨ́. Bisɨ́ɑ̌ bî, byé ɑyɨ́ tɨ̂l bɨ́n mekʉ̌ sí. Ayɨ́ jóʼo gɑ́ bʉ́ɑ́. 28Bɨ̌n bé ɑ́ be ɨ́ jóʼǒ mpʉ mé ɑ́ lɛ́ɛ e bɨ̌n ó: “Me múo nzě swîʼ. Me óbɑ́ʼɑ̌ nze, pyɑ̂l nko bɨ́n dí yɨ́.” Yé bé bɨ̌n bé ɨ́ kpɛl mé nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n mû ó lɨ́ esoho le egʉ́ɑ ó, mě swíʼ ó, tô kwɑ́ Sɔ́ŋ wɑ̌m, ebě, Sɔ́ŋ wɑ̌m ó lɑ́ɑ́ mê. 29Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n bisɑ́ bínɨ̌, byé jínɑ ɑpɑ̌ syɛ́ɛ ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ. Byé ópyɑ̂l nó, bɨ̌n bé obûʼlɑ ɨ́ jɔʼ yɑɑ́. 30Me ɑ́kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ buú lwib e bɨ̌n, ebě, njǿø sí yɨ̂, nye mû ó lɨ́ enze. Nyé ɑbe e nkul ejǿø mɛ̂m yɨ́ɛ. 31Nó ó, yé jɑlɑ ó, bʉr ó sí yɨ̂, bé gʉ́ŋɑɑ ó, me lɨ́ ekpɛl Sɔ́ŋ wɑ̌m, le ntémé ó, mě sɑ́ ó mpʉ nyé ɑ́ tɨ́e me yɨ́. «Gbɔlwɑɑ gɑ́ sí. Mɨnɑ́ dúhɑɑ gɑ́ wɑ̂.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\