Jeɑn 15

1«Me ó etín é rɑisin . Sɔ́ŋ wɑ̌m ó dí mbel tɨ̂. 2Lɔ́ɔ́ tɨ̂ʼ wɨ́wɛ̂h dí ɑgúmo mpúmó wɨ́, nye lɨ́ esyɛ̂h wê. Nó ó, milɔ́ɔ́ mímyɛ̂h mi dí e mpumó mí, nyě komlo myé ó, myé gúmɑɑ mpumó ɨ́ buo buo. 3Bɨ̌n mû ó mipubɑ́ ɨ́ lɔ̌b mílɛ́ʼlɑ́ mê jwé bɨ́n mí. 4Diʼee gɑ́ ɨ́ mpúhlɑ́ e me mpʉ mé ntémé dí ɨ́ mpúhlɑ́ e bɨ̌n yɨ́. Lɔ́ɔ́ rɑisin, wé ɑbe e nkul egúmo mpúmó wé omér, ɑnɑrɑ le etíné lé. Bɨ́n óbe, ɑnɑrɑ e me nɛ́ɛ: lɛ́ɛ́, bɨ̌n bé ɑbe e nkul gúmó mpúmó. 5«Me ó dí etíné é rɑisin . Bɨ̌n bɨɛ bé ó milɔ́ɔ́ mí tɨ̂. Mʉr dí ɨ́ mpúhlɑ́ e me nyɑ́ ó dí egúmo mpúmó menkû menkû, ebě, mé bé ɑbe tɨ̂ʼ nó, bɨ̌n bé ɑbe e nkul esɑ̂ yʉ́ʉ́ mpɑ̌ŋ sɔ̂ʼ. 6Mʉr dí ɑpûhlɑ e me nyɑ́, ómyɑhɔɔ̌ kʉ̌l mpʉ̌ lɔ́ɔ́ rɑisin dí emyɑhɔɔ yɨ́. Wé lɨ́ eswɑ̂h. Bé ntɔ̂ʼ syɛŋ mílɔ́ɔ myɑɑ́, guhɔɔ myé lɨ́ ebéʼé é siʼe. Myé ntɔ̂ʼ síe lɨ́ edíʼe. 7Bɨ́n ódi ɨ́ mpúhlɑ́ e me, mekɑ̌n mɑ̂m lóŋlo bɨ́n ɨ́ miléme nó, jíʼéé gɑ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h bɨ́n ngɑ́ kpɛl yɨ́, yé osyɛ́ɛ kwɑ́ nyɨ́n. 8Sɔ́ŋ wɑ̌m ónʉɑ kûm ó, ɨ́ jɔʼ bɨ́n ngɑ́ gúmo mpúmó menkû menkû, le edi ómpʉ́n bɑ̂m yɨ́. 9Me lɨ́ ekpɛl bɨ́n mpʉ Sɔ́ŋ wɑ̌m dí ekpɛl mé yɨ́. Diʼee gɑ́ tʉ́ŋlʉ̌ kpɛ̌l yɑ̂m! 10Bɨ́n sí bɑʼle métié mɑ̂m nó, bɨ̌n bé óbe ó bʉr mé dí ekpɛl bɑ́, ebě, mɨ́ bɑʼle métié me Sɔ́ŋ wɑ̌m. Mě gʉ́ɑ́ ntémé ó, nye lɨ́ ekpɛl mê. 11«Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n nó ó, bɨ̌n sóhɑɑ mpʉ mé dí esoho yɨ́. Mě kpɛl ó, bisʉhʉʉ bín, byé díʼee ntinɨ̂ e ntinɨ̂. 12Me lɨ́ elíʼe bɨ́n etié ó, kpɛlɑɑ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n mpʉ mé ɑ́ pɑ kpɛl bɨ̌n yɨ́! 13Kpɛ̌l dí ɨ́ buú bwɑʼ yɨ́, yé ó yɑɑ́ mʉ̂r dí ejwě cwiʼ yé lɨ́ esú lé ósó bé nyɑ́. 14Bɨ́n ódû étié mê líʼé bɨ́n e lɑ̌ lɨ̂ʼ nó, bɨ̌n bé óbe ó osó bɑ̂m. 15Me ɑ́kɑ̌ jébe bɨ́n “osyɛ̂l o mésɑ̂ bɑ̂m”, ebě, syɛ̂l, nyé ɑgʉ́ɑ̌ sɑ́ njǿø wé dí esɑ̂ yɨ́. Me ókɑ̌ jɨjébe bɨ́n ó, “osó bɑ̂m”, ebě, mɨ́ lɛ́ɛ bɨ́n sɑ́ yɨ́yɛ̂h mé ɑ́ jóʼo kwɑ́ mé Sɔ́ŋ wɑ̌m yɨ́, ó bɨ̌n nkʉ̂ gʉ́ɑ yê. 16Ntʉ bɨ́n ɑ́ pɛ̂h me. Mɛm ó b'ɑ́ twɑ̂r bɨ̌n. Me ó b'ɑ́ lómo bɨ̌n ó, bɨ̌n tôʼ, tó gúmo mpúmó. Mpumó nyɑɑ́ ódǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Nó ó Sɔ́ŋ wɑ̌m ngɑ́ jwe bɨ́n sɑ́ yɨ́yɛ̂h bɨ́n ngɑ́ gwɑ̂m, lɨ́ ejɨʼlɑ e né, pɨr e díé lɑ̂m yɨ́. 17Etié mé dí elíʼe bɨ́n e lé lɨ́, lé ó: bɨ̌n kpɛ́lɑɑ pɑ́ʼ nyɨ́n.» 18«Bʉ̂r ó sí yɨ̂, bé ónwinwim bɨ́n nó, gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, bé ɑ́ tɑɑre enwim ó me. 19Yé bé bɨ̌n bé ɑ́ be ó bʉr ó sí yɨ̂ʼ nó, lɛ́ɛ́, bʉr ó sí, bé lɨ́ ekpɛl bɨ́n, ebě, bɨ̌n bé ɑ́ gwɑ be ó mbi bʉ̂r wɔ́ɔ́. Sɑ̂ gwɑ́r, me ɑ́ be ɨ́ twɑ̂r bɨ́n, pɛʼ bɨ́n ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r ó sí yɨ̂, ó bɨ̌n ɑyɨ́ kɑ̌ gúmo e sí yɨ̂. Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ mû sí bene bɨ́n yɨ́. 20Toŋlɑɑ gɑ́ sɑ́ mé ɑ́ lɛ́ɛ bɨ̌n yɨ́: “Kómó ɑ́lɑ́ɑ́ njǿø wé.” Yé bé bé ɑ́ si tíble mɛm nó, lɛ́ɛ́, bé ótîtible bɨ́n ntémé. Yé bé bé ɑ́ si jóʼo lɛ́ʼlɑ́ wɑ̂m nó, lɛ́ɛ́, bé ójóʼo ntémé wɨ́n. 21Sɑ̂ gwɑ́r, bé ótîtible bɨ́n nó ó ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m, ebě, bé ɑgʉ́ɑ mʉ̂r ɑ́ ntɨh me nyɑ́. 22Yé bé me ɑ́ bé ɑnzě lwib e bé nó, lɛ́ɛ́, bé ɑ́ bé ɑgwɑ́ be e misyóm. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bé ɑkɑ̌ be e nkɑr ɨ́ lɔ̌b mísyóm myɔ́ɔ́. 23Mʉr dí enwim mé nyɑ́, nyě nwim ntémé ó Sɔ́ŋ wɑ̌m. 24Yé bé me ɑ́ bé ɑsɑ̂ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ mbi bísyɛ́ɛlɑ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be ɑpɑ̌ sɑ̂ bí nó, lɛ́ɛ́, bé ɑ́ bé ɑgwɑ́ be e misyóm. Tó kœb ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ́ bee bísyɛ́ɛlɑ byɑ̂m. Bɨ́ɛ ntémé jínɑ ó, lɨ́ ebene bɨ́h e Sɔ́ŋ wɑ̌m. 25Sɑ̂ gwɑ́r, bé sɑ́ nó ó, lɨ́ elóŋlǒ sɑ́ dí tilɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr metié wɔ́ɔ́ yɨ́. Yé ó: “Bé ɑ́ nwim me ó, bɨ̌h le onɔ́ɔ́ ɑbe e lɔ̌b.” 26«Kɔmlʉ wɨ́n, nye ónze. Nye ó dí Sísǐm Ótyeetye ngɑ́ duho kwɑ́ mé Sɔ́ŋ wɑ̌m wɨ́. Me óntɨh bɨ́n nyɑ̌. Nyé onzě boʼlǒ lɔ̌b wɑ̂m. 27Bɨ̌n bɨɛ ntémé, bé óboʼlǒ lɔ̌b wɑ̂m, ebě, mɨnɑ́ gɑ́ ó b'ɑ́ be, duho ɨ́ menyɛ̌l.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\