Jeɑn 16

1«Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n mekɑ̌n mbi wɨ̂ʼ ó, bɨ̌n sɑ́ ɑbɨm ébɔ̌ʼ ɨ́ miléme, nkʉ̂ sɑ̂ syóm. 2Bé óso bɨ́n ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ mɔ́ɔ́. Yé ópyɑ̂l ntémé jɔʼ bʉ̂r, bé ójʉ̂ bɨ́n, lɨ́ ejøʼ ó, bé séɑ́ ó Nzyɛ̌m syɛ́ɛ́ yɨ́. 3Bé ósɨsɑ̂ nó ó, ebě, bé ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ, dɑmɑ́ be Sɔ́ŋ wɑ̌m, dɑmɑ́ be mê. 4Mě boó lɛ́ɛ e bɨ̌n nó ó, ɨ́ jɔ̌ʼ jɔʼ yɑɑ́, yé ókɑ̌ pyɑ̂l yɨ́, bɨ̌n nkʉ̂ tʉtoŋlo ó, yé ó sɑ́ mé ɑ́ boo lɛ́ɛ bɨ̌n yɨ́.» «Me ɑ́ bé ɑboó lɛ́ɛ bɨ́n lɔ̌b nɨ̌ ó, ebě, mɨnɑ́ gɑ́ ó b'ɑ́ be. 5Bɑ́ɑ́nɑ̂, me múo nzě bérě nko mʉ̂r ɑ́ ntɨh me nyɑ́ dí yɨ́. Dɑmɑ́ jóʼo nó, mʉr ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, nyé ɑjî e me ó: “Gǒ tó wó?” 6Dɑmɑ́ jóʼo nó, menyʉ̂l, mɨ́ tyɛʼ bɨ́n ebe mé mû sí lwib e bɨ̌n mpʉ́nʉ̌. 7Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, embɨɑ, lé ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n ó, me tôʼ. Mé bé ɑtô nɛ́ɛ: lɛ́ɛ́, kɔmlʉ wɨ́n, nye ɑ́nze kwɑ́ nyɨ́n. Nó ó, mé sí tô nɛ́ɛ: me ntɨh bɨ́n nyɑ̌. 8Jɔʼ nyé ópyɑ̂l yɨ́, nye ónzě jwe bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ milɛ́ʼlɑ́ ó: ɨ́ sɑ́ dí “syóm” yɨ́; ɨ́ sɑ́ dí “otîtyěl” yɨ́; le ɨ́ lɔ̌b “cíʼɑ́ mílɔ̌b”. 9Nye ólɛ̂ʼle bʉ̂r syóm wɔ́ɔ́. Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ó yɨ̂: bé ɑjyɛ̂ʼwo e me. 10Nye ólɛ̂ʼle bé sɑ́ dí tîtyěl yɨ́, ebě, mě búlɑ́ ó, tô nko Sɔ́ŋ wɑ̌m dí yɨ́. Bɨ̌n bé ɑ́kɑ̌ bee mê. 11Nye ólɛ̂ʼle bé cíʼɑ́ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m, ebě, Nzyɛ̌m, nyɨ́ boó cíʼě lɔ̌b me njǿø sí yɨ̂, le ejwe nyé mebě. 12«Me jínɑ ó, ɨ́ buo bísɑ́ bí élɛ́ɛ bɨ́n. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bé ɑpɑ̌ be e nkul ejûhwo byé ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. 13Jɔ̌ʼ Sísǐm Ótyeetye ópyɑ̂l ɨ́ bɨ̌n yɨ́, nye ólɛ̂ʼle bɨ́n otyeetye wɨ́wɛ̂h. Nye ɑ́lwib e nkul nyé nye omér. Nye ólɨlɛ́ɛ ó, sɑ́ nyé ɑ́ pɑ jóʼo yɨ́. Nye ólɛ́ɛ bɨ́n sɑ́ yé ósyɛ́ɛ yɨ́. 14Nye ójwe mé kûm, ebě, nye ónʉɑ ótyeetye dí eduho e me wɨ́, ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ bɨ́n wɑ̌. 15Sɑ́ yɨ́yɛ̂h Sɔ́ŋ wɑ̌m dí e yé yɨ́, yé ó sɑ́ yɑ̂m. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mê lɛ́ɛ́ e bɨ̌n ó, Sísǐm mé Nzyɛ̌m ónʉɑ ótyeetye dí eduho e me wɨ́, ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ bɨ́n wɑ̌ yɨ́.» 16«Yɨ́ lîʼ njɨ bɑ́ mɑ̂ jɔʼ, bɨ̌n bé ɑ́kɑ̌ bee mê. Yé óbɑ́ʼɑ̌ lɛŋ mɑ̂ jɔʼ, bɨ̌n bé obɑ́ʼɑ̌ bee mê.» 17Bʉ́ʉ́ ómpʉ́n nzě tɑ́ɑre éjíilɑ mécíɑ́ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Bé ó: «Nó yɨ́ɛ̌ dǐ lɛ́ɛ yé ɛ́? Ó “Yɨ́ lîʼ njɨ bɑ́ mɑ̂ jɔʼ, bɨ̌n bé ɑ́kɑ̌ bee mê. Yé óbɑ́ʼɑ̌ lɛŋ mɑ̂ jɔʼ, bɨ̌n bé óbɑ́ʼɑ̌ bee mê.” Nyě kpɛl élɛ́ɛ yé ɨ́ jɔʼ nyé lɨ́lɛ́ɛ́ ó: “Yé ó ebe mé dí ebúlɑ, tô nko Sɔ́ŋ wɑ̌m dí yɨ́”?» 18Bê nzě lɛ́ɛlɑ ntémé ó: «Ekɑ̌n é “mɑ̂ jɔʼ” lɨ̂, lé lɨ́ elɛ̂ʼle yé? Mɨnɑ́ bé ɑkɑ̌ jóʼo gɑ́ sɑ́ nyé dí elɛ́ɛ yɨ́.» 19Yésʉs ntɔ̂ʼ gʉ́ɑ ó, bé ɑ́ be ó lɨ́ egø̂m éjî nyé mecíɑ́. Nye ó: «Me sí gwîh bɨ́n ó: “Yɨ́ lîʼ bɑ́ mɑ̂ jɔʼ, bɨ̌n bé ɑ́kɑ̌ bee mê. Yé óbɑ́ʼɑ̌ lɛŋ nyʉ́ʉ́ mɑ̂ jɔʼ, bɨ̌n bé óbɑ́ʼɑ̌ bee mê.” Nzê ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́ ó bɨ́n dí ejíilɑ mécíɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n wɨ́ ɛ́? 20Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, bɨ̌n bé ójɨ méjwê, bʉr ó sí bɨ́ɛ, bé óbe lɨ́ esoho. Menyʉ̂l, mé ótyɛʼ bɨ́n. Sɑ̂ gwɑ́r, ebúʼ lɨ́n lɑɑ́, lé ókɑ̌ liŋɑ ó bisʉhʉʉ. 21Jɔʼ mʉ́mɑ́ mû lɨ́ enzě byɑ̂ mwɑ̂n yɨ́, nyʉ̂l, nye lɨ́ etyɛʼ nyê, ebě, jɔʼ mín, yɨ́ pyɑ̂l nyê. Jɔʼ mwɑ̂n óbe, nye mû sí byɛ̂l yɨ́, nyɔ̌ŋ, nye lɨ́ ejɨhɑ mékpɑɑ mé, ebě, nye lɨ́ esoho ó, mʉr, nyɨ́ byɛ̂l ɨ́ sí yɨ̂. 22Jøʼ gwɑ́r, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, menyʉ̂l, mɨ́ tyɛʼ bɨ́n. Nó ó, me óbɑ́ʼɑ̌ bee bɨ́n, bɨ̌n bé ojóʼo bísʉhʉʉ. Abe e mʉr ókɑ̌ pɛʼ bɨ́n byɑ̌ ɨ́ miléme. 23«Jɔ̌ʼ móhó wɑɑ́, wé ópyɑ̂l yɨ́, bɨ̌n bé ɑ́kɑ̌ jî mé cíɑ́ ɨ́ gúú lɔ̌b e gúú. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, Sɔ́ŋ wɑ̌m ójwe bɨ́n sɑ́ yɨ́yɛ̂h bɨ́n ngɑ́ gwɑ̂m, lɨ́ ejɨʼlɑ e né, le epɨr e díé lɑ̂m yɨ́. 24Nzě kumo ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌n bé ɑpɑ̌ gwɑ̂m sɔ̂ʼ, lɨ́ ejɨʼlɑ e Sɔ́ŋ wɑ̌m, pɨr e díé lɑ̂m. Gwɑ́mɑ́ɑ́ gɑ̂, bɨ̌n bé óbi. Bisʉhʉʉ bín, byé díʼee ntinɨ̂ e ntinɨ̂. 25«Me ɑ́ lɨlɛ́ɛ bɨ̌n milɔ́ɔ mínɨ̌ mímyɛ̂h ó, ɨ́ nzɨ̌ bikɨkɛnɑ. Yé ópyɑ̂l jɔʼ mé óbe, ɑkɑ̌ lwib e bɨ̌n e nzɨ̌ nyɑɑ́ yɨ́. Me ókʉ́ lwilwib e bɨ̌n, dumo e Sɔ́ŋ wɑ̌m ó, lɨ́ epɑ̂ʼlɑ mékɑ̌n. 26Jɔ̌ʼ móhó wɑɑ́, wé ópyɑ̂l yɨ́, bɨ̌n bé ógûgwɑm bísɑ́ bín ó, lɨ́ ejɨʼlɑ e Sɔ́ŋ wɑ̌m, pɨr e díé lɑ̂m. Nó ó, mé ɑlɛ́ɛ ó, me ójî nyé byɑ̌ lɨ́ esú lɨ́n. 27Ebě, Sɔ́ŋ wɑ̌m nye mʉr tɨ̂, nye lɨ́ ekpɛl bɨ́n. Nyě kpɛl bɨ́n ó, ebe bɨ́n ntémé dí ekpɛl mê. Bɨ̌n bɨ́ bûʼlɑ ntémé ó, me ɑ́ duho ó kwɑ́ nyé. 28Me ɑ́ duho ó kwɑ́ Sɔ́ŋ wɑ̌m, me nzě pyɑ̂l ɨ́ sí yɨ̂. Me óbɑ́ʼɑ̌ mɔɑ, líʼě sí yɨ̂, bérě nko Sɔ́ŋ wɑ̌m dí yɨ́.» 29Ompʉ́n bé, bé e né ó: «Áɑ́ʼ! Pɑɑ́ bee: gʉ́ lwib bɑ́ɑ́nɑ̂, pɑ̂ʼlɑ mékɑ̌n, ɑbe e nzɨ̌ bikɨkɛnɑ! 30Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌h bɨ́ gʉ́ɑ ó, gʉ́ gʉ́ɑ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h, ndu e ntémé ó, yé ɑjɨ ó, mʉr jíʼee go cíɑ́. Nó yɑɑ́ ó bɨ́h dí ebûʼlɑ ó, go ɑ́ duho ó kwɑ́ mé Nzyɛ̌m yɨ́.» 31Yésʉs nzě jî bé cíɑ́ ó: «Nzê bɨ̌n bɨ́ bûʼlɑ ɨ́ jɔʼ yɨ̂ʼ ɛ̌? 32Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ̂, jɔʼ, yé múo nzě pyɑ̂l. Yé ntémé, yɨ́ pyɑ̂l: jɔʼ bɨ́n ngɑ́ gbɛhɑ, mʉr e mʉr ɑsyɛŋɑ nzɨ́ yɨ́. Bɨ̌n bé ólíʼe mé me omér. Me ɑ́kóʼó be yɨ́ɛ me omér, ebě, bɨ̌h e Sɔ́ŋ wɑ̌m ó dí. 33Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n milɔ̌b mîʼ ó, bɨ̌n nkʉ̂ di ɨ́ mpúhlɑ́ e me, milémé mín nkʉ̂ lóno ɨ́ mepyɛblɑ. Bɨ̌n bé ósiɑ e mitúú lɨ́ edi ɨ́ sí yɨ̂. Dɑmɑ́ jóʼo nó, biʼee gɑ́ menyɑn ɨ́ milémé mín. Mɛm, mɨ́ ntɑɑ̌ sí yɨ̂ʼ ɨ́ nkul.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\