Jeɑn 17

1Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ sil elwib nó yɨ́, nye nzě bɨ̂n mîh kʉ́. Nye ó: «Dɑ̂ ɛ̌, jɔʼ, yɨ́ pyɑ̂l! Lɛ́ʼlɑ́ɑ́ bʉ̂r kûm me mwɑ̂n gǒ, mbi dí ó, nye lɛ̂ʼlɑɑ ntémé bʉr kûm nyǒ yɨ́. 2Ebe go ɑ́ si jwe nye nkul jǿø ɨ́ bʉr bɨ́bɛ̂h. Nyě e nkul ejwe bʉ̂r o gó ɑ́ jwe nye bɑ́, cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 3Cwǐʼ njʉ̌m dǐ, yé ó, bé gʉ́ŋɑɑ go, guɑ mpɑ̌ŋ Nzyɛ̌m dí ngwɑ́r e ngwɑ́r nyɑ́. Bé gʉ́ŋɑɑ ntémé Yésʉs-Krîst, mʉr gó ɑ́ lómo nyɑ́. 4Me ɑ́ si lɛ̂ʼle bʉr kûm nyǒ ɨ́ sí yɨ̂. Mɨ́ sîl syɛ́ɛ́ gó ɑ́ jwe me ó, me séɑɑ yɨ́. 5Nó ó, dɑ̂, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, jwéʼ mé kûm nyǒ, kûm mé ɑ́ be e né kwɑ́ nyǒ, sí yɨ̂ʼ ɑpɑ̌ be nyɨ́. 6«Go ɑ́ si twɑ̂r bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ sí yɨ̂, jwe mé bɑ̌. Me nzě sɑ̂ ó, bé gʉ́ŋɑɑ go. Bé ɑ́ boo be ó bʉr bô. Go ó b'ɑ́ jwe me bɑ̌. Nó ntémé ó bé ɑ́ bɑʼle lwǐb yô yɨ́. 7Bé lɨ́ egʉ́ɑ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, sɑ́ yɨ́yɛ̂h gó ɑ́ jwe me yɨ́, yé ɑ́ duho ó kwɑ́ nyǒ. 8Ebě, lwǐb gó ɑ́ lwib e me yɨ́, mɨ́ kɑlɑ bé yɑ̌. Bé ntémé, bɨ́ bɑʼle yê. Bé ɑ́ si kʉ gʉ́ɑ tyeetye ó, me ɑ́ duho ó kwɑ́ nyǒ. Bé ntémé, bɨ́ kʉ́ bûʼlɑ ó, go ó b'ɑ́ lómo me. 9«Mě jɨʼlɑ́ e go ó, lɨ́ esú lɔ́ɔ́. Mé ɑjɨʼlɑ lɨ́ esú é bʉ̂r ó sí yɨ̂, njɨ lɨ́ esú é bʉ̂r o gó ɑ́ jwe me bɑ́, ebě, bɨ́hɑɑ́, bé ó bô. 10Sɑ́ yɨ́yɛ̂h mé dí e yé yɨ́, yé ó yô. Yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h gó dí e yé yɨ́, yé ó yɑ̂m. Mě e kûm, duho e bʉr bɑ̂m bɑɑ́. 11Mé ɑkɑ̌ be ɨ́ sí yɨ̂. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ́ɛ jínɑ ó ɨ́ sí yɨ̂. Me mû ó lɨ́ enzě nko gó dí yɨ́. Dɑ̂ ɛ̌, go ó mʉr dí ci nyɑ́. Bɑʼlɑɑ bʉ̂r bɑɑ́ ɨ́ díé lô, díé lô gó ɑ́ jwe me lɨ́. Sɑ́ʼ ó, bé díʼee sɑ̂ gwɑ́r mpʉ mɨ́nɑ́ e go dí njɨ sɑ̂ gwɑ́r yɨ́. 12Jɔʼ bɨ́h le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ bɨbe yɨ́, me ɑ́ bɨbɑʼle bé ó, e nkul díé lô gó ɑ́ jwe me lɨ́. Me ɑ́ si kɑmle e bê. Kɑ̂r mʉ̂r ngwɑ́r ɑ́ dîm ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, ɑlɑɑ ó, wɑɑ́ ɑ́ boo be ó, nye ɨ́ jɑlɑ le edîm nyɑ́, lɨ́ esú ó, mitilɑ́, myé lǿŋlɨɨ. 13Nó ɨ́ jɔʼ yɨ̂, me múo nzě búlɑ, nzě nko gó dí yɨ́. Jɔʼ yɨ́yɛ̂h mé jínɑ ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́, mě jɨʼlɑ́ e go ó, ompʉ́n bɑ̂m bíʼee bisʉhʉʉ mpʉ mé dí esoho yɨ́. Bisʉhʉʉ byɔ́ɔ́, byé óbe ó ntinɨ̂ e ntinɨ̂. 14Me ɑ́ si kɑlɑ ompʉ́n bɑ̂m lwǐb yô. Bʉr ó sí nzě nwim bê, ebě, bɨ́ɛ, bé ɑkɑ̌ gúmo e sí yɨ̂ʼ mpʉ mɛ̂m mʉr tɨ̂ʼ dí, ɑgúmo e yé yɨ́. 15Mé ɑjɨʼlɑ ó, go pɛ́ʼɛɛ bé ɨ́ sí yɨ̂. Mě jɑɑ́ jɨʼlɑ ó, njɨ go kɑ́mlɑɑ e bé ɨ́ pɑ́ʼ mé Bɨ́blɑ mʉ̂r. 16Bé ɑduhǒ sí yɨ̂ʼ mpʉ mɛ̂m ntémé dí ɑduho tɨ̂ʼ yɨ́. 17Sɑ́ʼ ó, bé díʼee kwɑhɑ́ bʉr bô ntinɨ̂ e ntinɨ̂ lɨ́ otyeetye. Lwǐb yô, yé ó tyeetye. 18Mɨ́ lómo bé ɨ́ sí yɨ̂ʼ mpʉ gó ntémé ɑ́ lómo me yɨ́. 19Me lɨ́ etímle gó cwiʼ yɑ̂m yɨ́yɛ̂h ó, bé nkʉ̂ be bʉ̂r bô, lɨ́ otyeetye tʉ́ŋlʉ̌. 20«Mé ɑjɨʼlɑ lɨ́ esú lɔ́ɔ́, bé omér. Mě jɨʼlɑ́ ntémé ó, lɨ́ esú é bʉ̂r o ngɑ́ jyɛ̂ʼwo e me e nzɨ̌ lɔ́ɔ́ wɔ́ɔ́ bɑ́. 21Me lɨ́ ejɨʼlɑ e go ó, bɨ́bɛ̂h, bé díʼee sɑ̂ gwɑ́r. Dɑ̂ ɛ̌, bé díʼee ɨ́ mpúhlɑ́ e mɨnɑ́ mpʉ gó dí ɨ́ mpúhlɑ́ e me, mɛm ɨ́ mpúhlɑ́ e go yɨ́. Bé díʼee ɨ́ mpúhlɑ́ e mɨnɑ́. Nó ó bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ ngɑ́ bûʼlɑ ó, go ó b'ɑ́ ntɨh me yɨ́. 22Kûm gó ɑ́ jwe me nyɨ́, mɛm, mɨ́ jwe bé nyɑ̌. Me ɑ́ sɑ̂ nó ó, bé nkʉ̂ di sɑ̂ gwɑ́r mpʉ mɨ́nɑ́ dí sɑ̂ gwɑ́r yɨ́. 23Mɛm ɨ́ bé; guɑ ɨ́ mɛm. Nó ó bé ngɑ́ dǐ njɨ sɑ̂ gwɑ́r yɨ́. Nó ó bʉ̂r ó sí bɨ́bɛ̂h ngɑ́ gʉ́ɑ mbɨ̂mbɨɑ́ ó, go ó b'ɑ́ lómo me yɨ́. Bé ógʉ́ɑ ntémé ó, go lɨ́ ekpɛl bé mpʉ gó dí ekpɛl mé mʉr tɨ̂ʼ yɨ́. 24«Dɑ̂ ɛ̌, go ɑ́ be ó sí jwe mé bɑ̌. Mě kpɛl ó, bé díʼeě gúmó mé ódidi yɨ́. Bé obee kûm nyɑ̌m gó ɑ́ jwe me nyɨ́, ebě, go ɑ́ si boo kpɛl me, tɑ́ɑre ɨ́ jɔ̌ʼ kʉ́ e sí, byé ɑ́ be ɑpɑ̌ bě kuhɑ́ yɨ́. 25Sɔ́ŋ Otîtyěl, bʉr ó sí yɨ̂, bé ɑgʉ́ɑ gô. Mɛm ó dí egʉ́ɑ gô, ti e bʉr o mû sí gʉ́ɑ ó, go ó b'ɑ́ ntɨh me bɑ́. 26Me ɑ́ si lɛ̂ʼle bé mpʉ gó dí yɨ́. Me ntémé óbɑ́ʼɑ̌ lɛ̂ʼle bê. Nó ó kpɛ̌l gó dí ekpɛl mé yɨ́, yé óntɑɑ kwɑ́ nyɔ́ɔ́ yɨ́, ebě, mɛm mʉr tɨ̂, me óbɨbe ó, ɨ́ bê.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\