Jeɑn 18

1Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ sil ejɨʼlɑ nó yɨ́, bé le ompʉ́n bé, bê nzě lɑɑ, ntɑŋɔɔ énó é Kédron, tóŋɔɔ kɔ́m nkɛ́ɛ́. Pemé bílɨ́ bí ólivier, yé ɑ́ be ó gʉ̂. Bé le ompʉ́n bé, nzě tó diŋɔɔ tɨ̂. 2Yʉ́dɑs, mʉr ɑ́ bɛ́mɑ Yésʉs nyɑ́, ɑ́ be ó lɨ́ eboó gʉ́ɑ̌ gúmo yɑɑ́, ebě, Yésʉs, bé le ompʉ́n bé, bé ɑ́ be ó lɨ́ etʉ̂to gʉ̂. 3Yʉ́dɑs nzě dû bé gʉ̂, bé e sɔ́mɑ́ bísójɑ bí Rôm ndu e byúú bísójɑ ójǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le oFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ lómo bí. Bé ɑ́ be ó, e bisɑ́ bí dɔ̂m ndu e metwǐm me mpɑ̂h. Bɑ̂ʼ e melɑ́mɑ. 4Nɑ́ɑ̌ yé ó, mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ be lɨ́ egʉ́ɑ̌ sɑ́ ngɑ́ pyɑ̂l nyé yɨ́, nye ntɔ̂ʼ tô nko bé ɑ́ be yɨ́, nzě jî e bé ó: «Bɨ̌n sɑ́ɑ́ nzé?» 5Bé e né ó: «Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t.» Yésʉs, nye e bé ó: «Me ó nyɑ̂.» (Yʉ́dɑs, mʉr ɑ́ bɛ́mɑ nye nyɑ́, nɑ́ɑ̌ ɨ́ sɔ́mɑ́.) 6Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó, “Me ó nyɑ̂” yɨ́, bê nzě tulwɑ e mikoo, cwe ɨ́ nkɨ́ŋlɨ́m. 7Yésʉs nzě bɑ́ʼɑ̌ jî e bé ó: «Bɨ̌n sɑ́ɑ́ nzé?» Bé ó: «Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t.» 8Yésʉs, nye e bé ó: «Me sí boó lɛ́ɛ bɨ́n ó, me ó nyɑ̂. Yé bé me ó bɨ́n dí esɑ́ɑ nyɑ́ nó, bírɨ́ɨ́ gɑ́ bɑɑ́ bɑ̂, bé tôʼ!» 9Yé ɑ́ syɛ́ɛ nó ó, lɨ́ elóŋlo mékɑ̌n nyé ɑ́ lɛ́ɛ mɑ́ ó: “Dɑ̂ ɛ̌, me ɑ́ bé ɑdímle mʉ̂r ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o gó ɑ́ jwe me bɑ́” yɨ́. 10Nɑ́ɑ̌ yé ó, Simon Pierre ɑ́ be ó, e pɑ-sʉŋ. Nye nzě gœ̂m nyê, nzě syɛ̂h égwɑ̌l lé éjʉ̂m e syɛ̂l mesɑ̂ me njǿø opɑrɑ. (Díé é syɛ̂l mesɑ̂ wɑɑ́, lé ɑ́ be ó Mɑ́lkus.) 11Yésʉs, nye e Pierre ó: «Swɑmɑɑ pɑ̂-sʉŋ gǒ lɨ́ ebɔ́m. Nzê gǒ jøʼ ó, me ɑ́nkɛ́ɛ mítúú Sɔ́ŋ wɑ̌m jwé mé mîʼ ɛ̌?» 12Sɔ́mɑ́ bísójɑ bí Rôm, bé e njǿø wɔ́ɔ́ ti e bisójɑ bí óYúden, bê nzě mɛ̂r Yésʉs, kɑ́ʼɔɔ nyê. 13Bê nzě nyɛɛ́ tô e né kwɑ́ mé Ánɑs. Ánɑs ɑ́ be ó cǐ mé Kɑyɨɑ́fɑ, mʉr ɑ́ be njǿø opɑrɑ ɨ́ mbû wɑɑ́ nyɑ́. 14Kɑyɨɑ́fɑ wɑɑ́ ó b'ɑ́ jwe oYúden metǿǿ ó: “Yé mbɨɑ ó, mʉr ngwɑ́r jwêʼ lɨ́ esú é kúl bʉ̂r yɨ́yɛ̂h” nyɑ́. 15Simon Pierre, bé e nyʉ́ʉ́ mpʉ́n, bé ɑ́ be ó lɨ́ edû Yésʉs. Njǿø opɑrɑ nzě gʉ́ɑ nyɨ́hɑɑ́ mpʉ́n. Sɑ̂ yɑɑ́ ó bé ɑ́ sɑ̂ ó, bé e Yésʉs níʼee jɔʼ gwɑ́r ɨ́ bíí mé njǿø opɑrɑ yɨ́. Bé ɑ́ tyɛ̂b ó, témé ebɛhɛɛ. 16Nɑ́ɑ̌ yé ó, Pierre nyɨɛ ɑ́ lîʼ ó kʉ̌l, bɑ̌ʼ le ebé lé ébɛhɛɛ. Nyʉ́ʉ́ mpʉ́n mé Yésʉs, wɑɑ́ njǿø opɑrɑ ɑ́ be lɨ́ egʉ́ɑ nyɑ́, nzě tô kʉ̌l, lwib e mʉmɑ́ ɑ́ be lɨ́ ejwéele ébê nyɑ́. Mʉmɑ́ wɑɑ́ nzě níŋle ntémé Pierre. 17Mʉmɑ́ ɑ́ be lɨ́ ejwéele ébê nyɑ́, nye e Pierre ó: «Nzê guɑ ntémé, go ó nyʉ́ʉ́ mpʉ́n mʉr nyɑ̂ʼ ɛ̌?» Pierre, nye ó: «Abe mɛ̂m dɑ.» 18Mpʉ éjwóo lé ɑ́ be lɨ́ ebuú sɑ̂ yɨ́, osyɛ̂l o mésɑ̂ ndu e bisójɑ bí óYúden, bé ɑ́ be ó si pɑʼrɑ dúró, lɨ́ ejwɑ́blɔɔ̌ siʼe. Pierre ntémé ɑ́ be ó tɨ̂, lɨ́ ejwɑ́blě siʼe, bé e boo nɔ́ɔ́. 19Njǿø opɑrɑ nzě tɑ́ɑre éjî Yésʉs mecíɑ́ ɨ́ lɔ̌b ómpʉ́n bé ndu e milɛ́ʼlɑ́ nyé ɑ́ jwijwe mí. 20Yésʉs, nye e né ó: «Me ɑ́ jɑɑ lwilwib ó, njɨ ɨ́ hǿm, bʉr bɨ́bɛ̂h lɨ́ ejóʼo. Me ɑ́ lɨlɛ̂ʼle bʉr ó, ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ mɔ́ɔ́ ndu e mpɑ́h Nzyɛ̌m, bigúmó óYúden bɨ́bɛ̂h dí egø̂hlɑ̌ jɔʼ yɨ́yɛ̂h bí. Me ɑ́ bé ɑlɛ́ɛ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ mesǒ. 21Gǒ bɑ́ʼɑ́ jî mé mecíɑ́ ɨ́ yé? Jíʼéé bʉ̂r o b'ɑ́ jʉjóʼo lɔ́ɔ́ wɑ̂m bɑ́. Bé ɨ́ gʉ́ɑ̌ sɑ́ mé ɑ́ lɨlɛ́ɛ yɨ́ mbɨ̂mbɨɑ́.» 22Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ be lɨ́ elwib mpʉ́nʉ̌ yɨ́, nyʉ́ʉ́ mɑ̂ sójɑ ɑ́ bě bɑ̌ʼ e né nyɑ́, kʉ́ nzě tʉ̂l nyé bɛ̂h lɨ́ emúʼ. Nye e né ó: «Nzê mpʉ́nʉ̌ ó gó dí eyɑlɑ e njǿø opɑrɑ yɨ́ ɛ́?» 23Yésʉs, nye e né ó: «Áɑ́ʼ! Gǒ bɑ́ ŋmɛ̂h mé mpʉ́nʉ̌ ɨ́ yé? Yé bé me sí jéʼe élwib nó, lɛ́ʼlɑ́ɑ́ sɑ́ ébébe mê lɛ́ɛ́ yɨ́. Yé bé me bé ɨ́ lwib mbɨ̂mbɨɑ́ nó, go bé ɑjɑlɑ le eŋmɛ̂h mê.» 24Ánɑs nzě bɑ́ʼɑ̌ cyen nyé nkɑrɑ́ mebó mé nʉ̌n kwɑ́ mé Kɑyɨɑ́fɑ, ɑ́ be ntémé njǿø opɑrɑ nyɑ́. 25Bím bé ɑ́ didi nɑ́ɑ̌ yɨ́, Simon Pierre nyɨɛ lɨ́ ejwɑ́blě siʼe. Bê nzě jî e né ó: «Nzê go ntémé, go ó mpʉ́n mʉr nyɑ̂ʼ ɛ̌?» Pierre nzě kɛ́lɑ. Nye e né ó: «Abe mɛ̂m dɑ! Mɛm mé ɑbe nyê!» 26Nyʉ́ʉ́ syɛ̂l njǿø opɑrɑ ɑ́ be mbyɛ́l mʉ̌r Pierre ɑ́ cíʼe egwɑ̌l nyɑ́, nye e né ó: «Nzê me bé ɑsí bee gó, bɨ̌n le onɔ́ɔ́ kɑ̂ʼ ɨ́ pemé ɛ́?» 27Pierre nzě bɑ́ʼɑ̌ kɛ́lɑ. Nye e né ó: «Yê bé ɑbe mɛ̂m.» Tyé e tyé yɑɑ́, njʉ́m kúo ntɔ̂ʼ kwɑ̂ʼ. 28Bê nzě búlɑ e Yésʉs kwɑ́ mé Kɑyɨɑ́fɑ, nzě tóŋɔɔ e né mbɛ̌r me njǿø sí yɑɑ́. Yé ɑ́ be ó, yé mû ɨ́ jwiné mɛ́n. OYúden, bé ɑ́ bé ɑnî mbɛ̌r me njǿø, lɨ́ ekpɛ́ɛ ó, bé ɑ́mû lœʼ ményʉ́l mɔ́ɔ́, bé ntɔ̂ʼ kɑ̌ sû méde me nzɔ́ɔ Pɑ́skɑ. 29Sɑ̂ yɑɑ́ ó Pilɑ́tos ɑ́ tô kʉ̌l, tô nko bé ɑ́ be yɨ́. Nye nzě jî e bé ó: «Bɨ̌n pur mʉ̂r nyɑ̂ʼ ɨ́ yé ɛ́?» 30Bé e né ó: «Yé bé nye bé ɑbě bɨ́blɑ mʉ̂r nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌h bé ɑnze e né nko gó dí yɨ́.» 31Pilɑ́tos, nye e bé ó: «Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, nʉŋɑɑ gɑ́ nye. Tó cíʼe gɑ́ lɔ̌b wé mpʉ métié mɨ́n dí ekɑm yɨ́.» OYúden, bé e né ó: «Metié mɨ́n, mé ɑjwe nkûl ó, bɨ̌h jʉ́ʼoo mʉr.» 32(Nó ó lwǐb mé Yésʉs ɑ́ dirɑ, lɨ́ elɛ̂ʼle mbi éswie nyé ɑ́ be ó, nye ójwe wɨ́ yɨ́.) 33Pilɑ́tos nzě bɑ́ʼɑ̌ nî mbɛ̌r wé tʉ́ŋlʉ̌. Nye nzě jébě Yésʉs, jî e né ó: «Nzê go ó dí njǿø oYúden ɛ̌?» 34Yésʉs nzě yɑlɑ e né ó: «Nzê gǒ lɛ́ɛ́ nó ó, ebě, yé ó pɑhlɑ́ gô, go mʉr tɨ̂ʼ ɛ̌? Nzê yé ó ebě bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ si lɛ́ɛ go lɔ̌b wɑ̂m ɛ̌?» 35Pilɑ́tos, nye e né ó: «Nzê me ó Yúden ɛ̌? Bʉr ó sí yô le ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m bô, bé ô ntɨ̌h gó wɑ̂. Go ɑ́ pʉgʉ sɑ̂ yé ɛ́?» 36Yésʉs nzě yɑlɑ ó: «Jǿǿ yɑ̂m, yé ɑbe yɑɑ́ sí yɨ̂. Yé bé me ɑ́ be ó njǿø-bʉ̌r sí yɨ̂ʼ nó, lɛ́ɛ́, osyɛ̂l o mésɑ̂ bɑ̂m, bɨ́ lwímlɑ dɔ̂m lɨ́ ekɑmle bʉ̂r lɨ́ ebɛ́mɑ mé kwɑ́ ojǿǿ bé óYúden. Sɑ̂ gwɑ́r, yé ɑbe nó. Jǿǿ yɑ̂m, yé ɑbe kɑ̂.» 37Pilɑ́tos, nye e né ó: «Nó ó, go ó njǿø-bʉr ɨ́?» Yésʉs nzě yɑlɑ ó: «Yé ó mpʉ gô lɛ́ɛ́ nɨ̌. Me ó Njǿø-bʉr. Me ɑ́ byɛ̂l, nze ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, lɨ́ enzě lɛ́ɛ bʉ̂r otyeetye. Mʉr nyɨnyɛ̂h dí egúmo e mʉr dí le otyeetye nyɑ́, jóʼó ó, sɑ́ mé dí elɛ́ɛ yɨ́.» 38Pilɑ́tos nzě jî e né ó: «Otyeetye wɨ́ɛ, wé pʉgʉ́ be yé?» Mpʉ̌ Pilɑ́tos ɑ́ sil elwib nó yɨ́, nye nzě bɑ́ʼɑ̌ tô kʉ̌l, tô nko óYúden, bé ɑ́ be yɨ́. Nye ó: «Ɨ́ wɑ̂m pɑ̂ʼ, mé ɑbee nyé e mebě ó, nye ɨ́ jɑlɑ le ejwe. 39Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bé e tum ó, me bírɨɨ mbʉʼ ngwɑ́r ɨ́ nzɔɔ Pɑ́skɑ. Nzê bɨ̌n kpɛl ó, me bírɨɨ bɨ̌n njǿø wɨ́n ɛ̌?» 40Bɨ́bɛ̂h nzě lwib kʉ́kʉ́. Bé ó: «Heʼé, ɑbe nyɨ́nɨ̌! Bɨ̌h gǿm ó, Bɑrɑ́bɑs. Nó ó, Bɑrɑ́bɑ̌s nɨ̌ ɑ́ be nɑ́ɑ̌ ó nzilngɑ̌n.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\