Jeɑn 19

1Pilɑ́tos ntɔ̂ʼ lómo bísójɑ byé, jwe byé nkul ó, byé nʉ́ŋɑɑ Yésʉs, le eŋmɛ́hɔɔ nyé mingɑ́hɑ́. 2Bisójɑ ntɔ̂ʼ tiɔɔ nyé kɑ́rɑ́ɑ́ e minjwínɨ́nɨ́, swɑmɔɔ nyé yɑ̌ ɨ́ lʉ̂. Byê nzě bórɔɔ nyé kɑ́n, e nyʉ̂l kɑɑ́ e kɑɑ́. 3Byé ɑ́ be lɨ́ esîhle bɑ̌ʼ e né. Bé e né ó: «Njǿø oYúden, bɨ̌h bé lɨ́ ebɑ̂ʼ e go.» Byé ntɔ̂ʼ ŋmɨŋmɛ̂h nyé mempɛ̂h. 4Pilɑ́tos nzě bɑ́ʼɑ̌ tô kʉ̌l. Nye le entumo e bʉ̂r ó: «Jóʼlɑ́ɑ́ gɑ̂: mě nzé bɨ́n e mʉr nyɑ̂ʼ kɑ̂ʼ kʉ̌l ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ ó, mɛm, mé ɑbee ó, nyě e mebě ó, nye ɨ́ jɑlɑ le ejwe.» 5Yésʉs nzě tô kʉ̌l e kɑ́rɑ́ɑ́, penɑ́ e minjwínɨ́nɨ́, ɨ́ lʉ̂ ndu e kɑ́n kɑɑ́ e kɑɑ́ ɨ́ nyʉ̂l. Pilɑ́tos, nye e bé ó: «Mʉr wɑɑ́ bê!» 6Mbeɑ́ ójǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m ndu e bisójɑ bí óYúden, bé ɑ́ bee nye yɨ́, bê nzě lwib kʉ́kʉ́. Bé ó: «Bomlɑɑ nyé ɨ́ kolôs! Bomlɑɑ nyé ɨ́ kolôs!» Pilɑ́tos, nye e bé ó: «Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, nʉŋɑɑ gɑ́ nye bé. Bɨ̌n ɑ bómló nyé ɨ́ kolôs, ebě, ɨ́ wɑ̂m pɑ̂ʼ, mé ɑbee ó, nyě e mebě dí ó, nye ɨ́ jɑlɑ le ejwe tɨ̂ʼ mɑ́.» 7OYúden, bé e né ó: «Bɨ̌h bé e lʉ́ʉ́ étié. Etié lɑɑ́, lé lɨ́ elɛ̂ʼle ó, bɨ̌h jʉ́ʼoo nye, ebě, nye ɑ́ be ó sí bɑ́nɑ̌ lɛ́ɛ ó, nye ó Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m.» 8Jɔ̌ʼ Pilɑ́tos ɑ́ jóʼo mekɑ̌n mɑɑ́ yɨ́, ekɛ̂n kʉ́ nzě søø nyé ɨ́ nyʉ̂l, 9nye nzě bɑ́ʼɑ̌ nî mbɛ̌r, tó jî e Yésʉs ó: «Go ɑ́ pʉgʉ duho wó?» Yésʉs ɑyɑlɑ. 10Pilɑ́tos, nye e né ó: «Nzê gó ɑkpɛl élwib e me ɛ̌? Gó ɑgʉ́ɑ ó, mě e nkul ebîr gó, nkʉ̂ ntémé lɛ́ɛ ó, bé bómlɑɑ go ɨ́ kolôs kʉ́?» 11Yésʉs, nye e né ó: «Nzyɛ̌m óbe, ɑjwe nkûl nó, gó ɑbe e nkul esɑ̂ mé sɔ̂ʼ. Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr bɛ́mɑ́ mé nyɑ́ nyɨɛ, nye ólîʼ e mebyɑʼ, lɑɑ gô.» 12Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, Pilɑ́tos nzě sɑ́ɑ ménzɨ̌ mé ébîr Yésʉs. OYúden bɨ́ɛ kʉ́ jɑɑ́ bɨ̂r mécyêl kʉ́kʉ́ ó: «Gó óbɑ́nɑ́ kʉ́ bîr mʉ̂r nɨ̌ nó, lɛ́ɛ́, gó ɑkɑ̌ be só mé njǿø gɑ́ wɨ́nɑ́, Kɛ́ɛzɑ! Mʉr nyɨnyɛ̂h dí elɛ́ɛ ó, nye ó njǿø nyɑ́, nye ó ntɨ̂m e mbɨn mé Kɛ́ɛzɑ.» 13Jɔ̌ʼ Pilɑ́tos ɑ́ jóʼo nó yɨ́, nye nzě pyêl Yésʉs kʉ̌l, nzě di ɨ́ diɑ́ cîʼ milɔ̌b ɨ́ gúmó bé ɑ́ jɨjébe “Ebɛhɛɛ e Mékóʼ” yɨ́. (Ɨ́ lwǐb ébrœ̂, yé ó “Gɑbɑ́tɑ”.) 14Yé ɑ́ be ó, nzɔɔ Pɑ́skɑ, nyé osí lîʼ móhó ngwɑ́r, kúnókúno e témé móhó. Pilɑ́tos, nye le oYúden ó: «Beyɨɨ gɑ́ njǿø wɨ́n ɛ̌?» 15Bê nzě bɑ́ʼɑ̌ tɑ́ɑre ébʉ̂ bícím. Bé ó: «Jʉ́ʼóó nyê! Jʉ́ʼóó nyê! Bomlɑɑ nyé ɨ́ kolôs!» Pilɑ́tos, nye e bé ó: «Nzê ó, me bómlɑɑ njǿø wɨ́n ɨ́ kolôs ɛ̌?» Ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, bé ó: «Bɨ̌h bé ɑbe e nyʉ́ʉ́ njǿø píe koo mé Kɛ́ɛzɑ.» 16Pilɑ́tos ntɔ̂ʼ jwe bé Yésʉs, ó bé tô bomlo nyé ɨ́ kolôs. 17Bisójɑ nzě nʉɑ̌ Yésʉs, bé le onɔ́ɔ́ ntɔ̂ʼ duhǒ nkɑnɑ, Yésʉs nye mʉr tɨ̂ʼ lɨ́ enkɛ́ɛ̌ kolôs yé. Bé le onɔ́ɔ́ nzě tóŋɔɔ̌ gúmó bé ɑ́ jɨjébe “Bʉ̌n Lʉ̂” yɨ́. (Ɨ́ lwǐb ébrœ̂, yé ó “Golgotɑ̂”.) 18Ɨ́ gʉ̂ʼ ó, bísójɑ, byé ɑ́ to bomlo Yésʉs e binzɑ̂ŋ, bɨ́nɔɔ nyé ɨ́ kolôs kʉ́ yɨ́. Byé ɑ́ si bomlo ntémé bʉ́ʉ́ bʉ̂r obɑ́ ɨ́ bikolôs biswîh bibɑ́: nyɑ̂, ɨ́ wɨ̂ʼ pɑ̂ʼ; nyʉ́ʉ́, ɨ́ gúú pɑ̂ʼ; Yésʉs témé tɨ̂. 19Pilɑ́tos nzě nʉɑ ébɔ́m, tile tɨ̂, nzě pɛn lé ɨ́ kolôs mé Yésʉs. Lé ɑ́ be e mitilɑ́ ó: Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t, Njǿø oYúden. 20OYúden ɨ́ buo buo, bé ɑ́ be ó lɨ́ elɑ́ɑ mítilɑ́ myɑɑ́, ebě, gúmó bé ɑ́ bomlo Yésʉs e binzɑ̂ŋ ɨ́ kolôs, bɨ́nɔɔ nyé kʉ́ yɨ́, yé ɑ́ be ɨ́ kúnwo e nkɑnɑ, le ntémé ó, mitilɑ́ myɑɑ́, myé ɑ́ be ó lɨ́ lwǐb ébrœ̂, le lwǐb lɑtɛ̂n ti e lwǐb grɛ̂k. 21Nó ó, ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, bé ɑ́ nze lɛ́ɛ e Pilɑ́tos ó: «Ayɨ́ tilě njɨ ó: “Njǿø oYúden.” Kʉ́ gwɑ́ tile ntémé mbɨ̂mbɨɑ́ ó: “Mʉr nyɑ̂ʼ ɑ́ bɑnɑ kʉ lɨlɛ́ɛ ó: Me ó Njǿø oYúden.”» 22Pilɑ́tos, nye e bé ó: «Sɑ́ mɛ̂m mû sí tile yɨ́, mɨ́ tile.» 23Jɔʼ bísójɑ, byé ɑ́ sil ebomlo Yésʉs ɨ́ kolôs yɨ́, byê nzě nʉɑ míkɑ́n myé, nzě kɑbɔɔ ménkɔb menɑ̂, sójɑ yɨ́yɛ̂h lɨ́ ebi nyé nkɔ̂b. Byê nzě nʉɑ̌ dur yé. Yé ɑ́ bé ɑbě lɛrɑ́. Yé ɑ́ be ó kɑ́n ntinɨ̂, tiɑ́ tɑ́ɑre kʉ́, pyɑ̂l sí. 24Jɔʼ yɑɑ́ ó bé ɑ́ nze lɛ́ɛ ó: «Mɨnɑ́ bé ɑyɨ́ nyɑ gɑ́ dur yɨ̂. Mɨnɑ́ dôʼ gɑ́ yé ebyɑ, mɨnɑ́ nkʉ̂ gʉ́ɑ gɑ́ mʉr ngɑ́ nʉɑ yé nyɑ́.» Syɛ́ɛlɑ yɔ́ɔ́ yɑɑ́, yé ɑ́ lóŋlo ó, mitilɑ́ mi Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m. Yé ó tilɑ́ ó: “Bé ɑ́ si kɑblɑ mikɑ́n myɑ̂m pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Bê nzě dǒ dur yɑ̂m ebyɑ.” Ntɔ̂ʼ nzě sɑ́ŋɔɔ ntémé nó. 25Bɑ̌ʼ e kolôs mé Yésʉs, nyɔ̌ŋ wé ɑ́ be ó tɨ̂, bé e mɨ́ɔɔ́ ti e Mɑrie, mʉmɑ́ mé Klopɑ̂s, bé e Mɑrie, silě Mɑgdɑlɑ̂. 26Yésʉs nzě bee nyɔ́ŋ lɨ́ etyɛ̂b bɑ̌ʼ e né, bé e mpʉ́n nyé ɑ́ bu kpɛl nyɑ́. Nye e nyɔ̌ŋ wé ó: «Mʉmɑ́, bee mónǒ?» 27Nye e mpʉ́n wé ó: «Bee nyʉ́ŋ ɨ́?» Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó mpʉ́n wɑɑ́ ɑ́ nze nʉɑ nye, dil nyé ɨ́ mbɛ̌r wé yɨ́. 28Píe tɨ̂, mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ gʉ́ɑ ó, sɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé ɑ́ be ó, yé mû ó lɨ́ elǿŋlɨ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ lóŋlo sɑ́ yé ɑ́ be tilɑ́ yɨ́. Nye ó: «Me lɨ́ ejóʼǒ jwéh médíbé.» 29Mpɨ̌ ɑ́ be ó tɨ̂ʼ e kɛ̌ʼlɑ ményoʼ. Bisójɑ nzě nʉɑ éponge, dubɔɔ ɨ́ menyoʼ mɑɑ́, pɛnɔɔ yé ɨ́ mɑ̂ lɨ́ ésɔp, nzě cyenɔɔ nyé yɑ̌ bɑ̌ʼ e num, ó nye júʼoo mê. 30Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ sil ejû bikɛ̌ʼlɑ ményoʼ byɑɑ́ yɨ́, nye ó: «Sɑ́ yɨ́yɛ̂h, yɨ́ lǿŋlɨ!» Nye nzě gœ̌r lʉ̂ sí, nzě jwě Nzyɛ̌m sísǐm wé. 31Yé ɑ́ be ó móhó ci-tír. Nó ó, oYúden, bé ɑ́ bé ɑkpɛl ó, bʉr líʼɔɔ ɨ́ bikolôs ɨ́ móhó sɑ́bɑt. Bê nzě tó jíŋɔɔ̌ Pilɑ́tos ó, bé tô búʼo bʉ̂r bɑɑ́ mekʉ̌. Bé opɛʼ bé ɨ́ bikolôs. 32Ɨ́ bʉr obɑ́ bé ɑ́ be mimbomlɑ́ ɨ́ bikolôs kʉ́, bé e boo Yésʉs bɑ́, bisójɑ ntɔ̂ʼ búʼɔɔ mʉ̂r esôʼ mekʉ̌ ti e wɑɑ́ nyʉ́ʉ́. 33Jɔʼ byé ɑ́ kɑ pyɑ̂l gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́, byé kɑ̌ kœb ó, nyé osí boó jwe. Sɑ̂ yɑɑ́ ó, byé ɑ́ be ɑkɑ̌ búʼo nyé mekʉ̌ yɨ́. 34Dɑmɑ́ jóʼo nó, yʉ́ʉ́ sójɑ, yé ɑ́ si lúmo nye ekʉɑ́ ɨ́ bimpɑh. Tólɔ́m mécié ndu e medíbé ntɔ̂ʼ sɑ̂h. 35(Mʉr dí eboʼlo bísyɛ́ɛlɑ bínɨ̌ nyɑ́, nye ó mʉr ɑ́ bě sí kʉ́ bee byé nyɑ́. Sɑ́ nyé dí eboʼlo yɨ́, yé kʉ́ be ó tyeetye. Nye ntémé, nye lɨ́ egʉ́ɑ ó, nyě lɛ́ɛ́ ó otyeetye, ó bɨ̌n bûʼlɑɑ. 36Bisyɛ́ɛlɑ bínɨ̌, byé ɑ́ syɛ́ɛ nó ó, lɨ́ elóŋlo ékɑ̌n lé ɑ́ boo be tilɑ́ lɨ́ ó: “Bé ɑ́kóʼó búʼo nyê, dɑmɑ́ bě jwehé gwɑ́r.” 37Lʉ́ʉ́ ékɑ̌n e Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, lé lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ ó: “Bé ógwɑ́ bee mʉ̂r bé ɑ́ lúmo ekʉɑ́, ekʉɑ́ kpɑ̂hlɑ nyɑ́.”) 38Píe tɨ̂, Joseph, mʉr Arimɑtê, nzě jî e Pilɑ́tos mʉ́ʉ́ mé Yésʉs, ó nye tôʼ dɨl wé ɨ́ soo. (Joseph ɑ́ be ó mpʉ́n mé Yésʉs, ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né ɨ́ mesǒ nyɑ́, ebě, nye ɑ́ be ó lɨ́ ekpɛ́ɛ óYúden.) Pilɑ́tos nzě kɑm. Joseph ntɔ̂ʼ nkɛ́ɛ̌ múú mé Yésʉs, tô e wê. 39Nikodɛ́mos, mʉr ɑ́ nyɛɛ to bee Yésʉs ɨ́ pum nyɑ́, nzě nʉɑ múló bé dí elœm mímúu mɑ́. Yé ɑ́ be ó okílo ó mirrhe nzyɛŋɑ́ le ɑloɛ̂s, kúnókúno e mekɑ́m ménɑ̂ e metɛ̂n. 40Bé e Joseph nzě nkɛ́ɛ̌ múú mé Yésʉs, lœmɔɔ wé múlo mɑɑ́, lɨ́ edû métum mé óYúden, bʉr o dí elœm mímúu múlo, le edíblɔɔ myé ɨ́ kɑ́n ndɔ́mɑ́ bɑ́. 41Gúmó bé ɑ́ bomlo Yésʉs ɨ́ kolôs yɨ́, pemé, yé ɑ́ be ó tɨ̂. Ɨ́ pemé yɑɑ́, yé ɑ́ be ó, le ejwɑ́n é sóo, gúú múu jínɑ ɑpɑ̌ debe tɨ̂. 42Mpʉ yé ɑ́ be, móhó nzɔ́ɔ, wé osí lîʼ élû egwɑ́r yɨ́, bê nzě tó dɨlɔɔ̌ múú mé Yésʉs ɨ́ soo nyɑɑ́, ɑ́ be kúnókúno nyɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\