Jeɑn 20

1Ɨ́ jwiné mɛ́n sóno, ejúrʉ́ʉ́ jínɑ sí, Mɑrie, silě Mɑgdɑlɑ̂, nzě tô nko sóo nyɑɑ́. Nyě kɑ̌ tó bee ó, ekóʼ, lɨ́ pɛʼɔɔ ɨ́ num sóo. 2Nye ntɔ̂ʼ búlɑ e kɑ́m, tó beě Simon Pierre, bé e nyʉ́ʉ́ mpʉ́n, wɑɑ́ Yésʉs ɑ́ bu kpɛl nyɑ́. Nye ó: «Bɨ́ pɛʼ Tî Yésʉs ɨ́ soo. Nó ó, bɨ̌h bé ɑkɑ̌ gʉ́ɑ̌ nko bê tó e né yɨ́.» 3Pierre, bé e mpʉ́n wɑɑ́ nzě tóŋɔɔ̌ nko sóo. 4Bɨ́bɛ̂h obɑ́ nzě tóŋɔɔ míkɑ́m. Nó ó, nyʉ́ʉ́ mpʉ́n ɑ́ be ɨ́ buú lɨ̌ kɑ́m, lɑɑ̌ Pierre. Nye ó b'ɑ́ nyɛɛ to pyɑ̂l esôʼ ɨ́ soo. 5Nye nzě kúrwo sí lɨ́ edéŋle sóo, nzě beě njɨ kɑ́n ndɔ́mɑ́ wé omér. Nyɨɛ ɑ́ bé ɑnî tʉ́ŋlʉ̌ soo. 6Simon Pierre kɑ̌ nzě pyɑ̂l, nî tʉ́ŋlʉ̌ soo, bee ntémé kɑ́n ndɔ́mɑ́ 7ndu e kɑ́n wé ɑ́ be Yésʉs ɨ́ lʉ̂ wɨ́. Kɑ́n wɑɑ́, wé ɑ́ bé ɑbě gúmó myúú míkɑ́n myé ɑ́ be yɨ́. Wé ɑ́ be ó ndíblɑ́, komɑ́ lɨ́ empɑh. 8Mpʉ́n ɑ́ nyɛɛ pyɑ̂l ɨ́ soo nyɑ́, nye ntémé nzě nî, nzě bee, ntɔ̂ʼ kʉ́ bûʼlɑ. 9(Yé ɑ́ be ó, ompʉ́n jínɑ ɑpɑ̌ gwɑ́ jóʼǒ mpʉ mítilɑ́ myé ɑ́ boo lɛ́ɛ ó, “Nye ɑ́ si jɑlɑ le epɑh, duho lɨ́ ojwe” yɨ́.) 10Bê nzě bɑ́ʼɑ̌ tóŋɔɔ ɨ́ mediɑ́ mɔ́ɔ́. 11Mɑrie ɑ́ tityɛ̂b ó, bɑ̌ʼ e soo, lɨ́ ejɨ. Nye jínɑ lɨ́ ejɨ nɛ́ɛ: nye nzě kúrwo sí, lɨ́ edéŋle sóo tʉ́ŋlʉ̌, 12nzě bee bééngeles obɑ́ e mikɑ́n ɨ́ pumo pumo. Bé ɑ́ be ó mindîndǐl gúmó múú mé Yésʉs, wé ɑ́ be yɨ́, nyɑ̂ʼ nkǒ lʉ̂, nyʉ́ʉ́ nko mékʉ̌. 13Jɔʼ yɑɑ́ ó bééngeles bé ɑ́ jî e né ó: «Mʉmɑ́, gǒ jɨ yé?» Nye ó: «Bɨ́ nzě pɛʼ Tî Yésʉs wɑ̂. Nó ó, mé ɑgʉ́ɑ̌ nko bê tó e né yɨ́.» 14Nyé osí lɛ́ɛ bé nó, nyé kɑ́ jwirɑ nɛ́ɛ: nyě bee ó, Yésʉs nɑ́ɑ̌ tîtyěl! Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ ó, yé ó Yésʉs. 15Yésʉs nzě jî e né ó: «Mʉmɑ́, gǒ jɨ yé? Nzé ntɔ̂ʼ gó pʉ́gʉ́ di lɨ́ esɑ́ɑ?» Mʉmɑ́ wɑɑ́ ɑ́ jøʼ ó, yé ɑ́ be ó mbɔʼlʉ mesoo. Nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, yé bé go ô nkɛ́ɛ́ múú wé, tô e wé gúú pɑ̂ʼ nó, lɛ́yɨ́ɨ́ mê, me ótó nʉɑ wê.» 16Yésʉs, nye e né ó: «Mɑrie!» Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ jwirɑ̌ nkǒ Yésʉs ɑ́ be yɨ́. Nye e né ɨ́ lwǐb ébrœ̂ ó: «Rɑbunî!» (Díe lɑɑ́, lé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó, “lɛ̂ʼlɑ”.) 17Yésʉs, nye e né ó: «Sɑ́ ɑkɑ̌ mɛ̂r mê, ebě, me jínɑ ɑpɑ̌ bɨ́nɔɔ ɨ́ jʉ́ó kʉ́, tô kwɑ́ mé Dɑ̂. Tóʼ, tó lɛ́ɛ bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m ó, me mû ó lɨ́ ebére, búlɑ̌ nko Sɔ́ŋ wɑ̌m dí yɨ́. Nye ntémé, nye ó sɔ́ŋ wɨ́n. Nye ó Nzyɛ̌m wɑ̌m. Nye ó Nzyɛ̌m wɨ́n ntémé.» 18Mɑrie, silě Mɑgdɑlɑ̂ ntɔ̂ʼ tó lɛ́ɛ ómpʉ́n ó: «Mɨ́ bee Tî Yésʉs!» Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ bé sɑ́ nyé ɑ́ lɛ́ɛ nye yɨ́. 19Ɨ́ bíí kʉ̌ʼ ɨ́ móhó sóno ngwɑ́r wɑɑ́, ompʉ́n bé, bé ɑ́ bě sí tó syɛŋɑ ɨ́ gúú mbɛ̌r, pɨrɔɔ mébê e mengʉŋ, ebě, bé ɑ́ be ó lɨ́ ekpɛ́ɛ óYúden. Yésʉs nzě pyɑ̂l, tyɛ̂b pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Nye ó: «Mepyɛblɑ, mé díʼee bɨ̌n ɨ́ miléme.» 20Jɔʼ nyé ɑ́ be ɨ́ lɛ́ɛ bé nó yɨ́, nye nzě lɛ̂ʼle bé mebó mé ti e bimpɑh byé. Ompʉ́n bé kʉ́ nzě buú soho lɨ́ ebee Tî Yésʉs. 21Yésʉs ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ e bé ó: «Mepyɛblɑ, mé díʼee e bɨ̌n. Mpʉ Sɔ́ŋ wɑ̌m ɑ́ lómo me yɨ́, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó mɛ̂m dí elómo bɨ́n yɨ́.» 22Jɔʼ nyé ɑ́ be ɨ́ lɛ́ɛ bé nó yɨ́, nye ntɔ̂ʼ gúmlo bé ngûl ɨ́ menyʉ̂l. Nye ó: «Biʼee gɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m! 23Bɨ́n ópɛʼ bíbɑɑ bɨ́n ɑ́ niʼe ɨ́ lɔ̌b syóm mé nyʉ́ʉ́ mʉ̂r bí nó, Nzyɛ̌m ntémé ópɛʼ bíbɑɑ nyé mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ niʼe ɨ́ lɔ̌b mísyóm myɑɑ́ bí. Mʉr nyɨnyɛ̂h bɨ́n óbe, ɑpɛʼ bíbɑɑ bí ébébe nyɑ́, Nzyɛ̌m ntémé, nye ɑ́kóʼó pɛʼ nyé byɑɑ́ byé.» 24Thomɑs, mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ ómpʉ́n kɑ́m le obɑ́, wɑɑ́ bé ɑ́ jɨjébe “Egbɑ̂h” nyɑ́, ɑ́ bé ɑbe tɨ̂ʼ ɨ́ jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ pyɑ̂l yɨ́. 25Bʉ́ʉ́ ómpʉ́n, bé e né ó: «Bɨ̌h bé ó sí bee Tî Yésʉs!» Thomɑs, nye e bé ó: «Mé bé ɑbee mépɨ́ɨ́ bínzɑ̂ŋ ɨ́ mebó mé, lɑ̂ʼ jiné yɑ̂m tɨ̂, swɑm ntémé mbó wɑ̂m ɨ́ mpɑh yé nɛ́ɛ: me l'ɑbûʼlɑ̌ lɔ́ɔ́ wɨ́n.» 26Sóno ntinɨ̂, nyé osí lɑɑ, ompʉ́n mé Yésʉs bɑ́ʼɑ̌ tó syɛŋɑ ɨ́ mbɛ̌r wɑɑ́. Thomɑs ɑ́ be ó tɨ̂. Mebê, mé ɑ́ be ó mipɨrɑ́ e mengʉŋ. Yésʉs nzě pyɑ̂l, tyɛ̂b pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Nye ó: «Mepyɛblɑ, mé díʼee bɨ̌n ɨ́ miléme!» 27Nye e Thomɑs ó: «Ntɑɑ́ nzě lɑ̂ʼ jiné yô wɑ̂. Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ mékœ́h mɑ̂m. Swɑmɑɑ̌ mbó gô ɨ́ mpɑh yɑ̂m. Go ɑ gwɑ́ʼ mésónó. Go ɑ dí mbûʼlɑ.» 28Thomɑs nzě lɛ́ɛ e né ó: «Tî wɑ̌m! Nzyɛ̌m wɑ̌m!» 29Yésʉs, nye e né ó: «Nzê gǒ búʼlɑ́ ó, ebě, gʉ́ bee mé ɛ̌? Metyɛʼ me mpóm, mé buú buo ó, e bʉr o ngɑ́ jyêʼ koo e me, bɨ́ɛ yɨ́ɛ ɑpɑ̌ bee mé bɑ́.» 30Yésʉs ɑ́ be ɨ́ bɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ mʉ́ʉ́ mésimɑ́ ɨ́ buo buo ɨ́ míh mé ómpʉ́n bé. Mɨ́mɛ̂h, mé ɑbe mítilɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr nyɑ̂. 31Sɑ́ dí tilɑ́ wɑ̂ʼ yɨ́, yé ɑ́ tilɔɔ ó, lɨ́ esú ó, bɨ̌n bûʼlɑɑ ó, Yésʉs ó dí Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, nye ntémé Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m. Bɨ́n ójyɛ̂ʼwo e né nó, bɨ̌n bé óbǐ cwiʼ, cɨɨ e nzɨ̌ nyé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\