Jeɑn 21

1Jɔʼ nzě bɑ́ lɑɑ. Yésʉs nzě bɑ́ʼɑ̌ pyɑ̂l gúmó ómpʉ́n bé, bé ɑ́ be yɨ́, ɨ́ mɑ̂ŋ bé ɑ́ jɨjébe “Tiberiɑ̂s” mɑ́. Nye ɑ́ kœb bé ó, mbi wɨ̂: ompʉ́n bé, bé ɑ́ be ó sɔ́mɑ́ gwɑ́r. Bé ɑ́ be ó 2Simon Pierre, Thomɑs (wɑɑ́ bé jɨ́jébé “Égbɑ̂h” nyɑ́), Nɑtɑnɑɛ̂l (mʉr Kɑnɑ̂, sí Gɑlilê), bwɑ́n mé Zebedê ndu e bʉ́ʉ́ ómpʉ́n mé Yésʉs obɑ́. 3Simon Pierre, nye e bé ó: «Me mû ó lɨ́ etó syɛb ósû.» Bé e né ó: «Bɨ̌h ntémé bé ónze.» Bê nzě tó pyɑ̂l lɨ́ ebʉ́m é mɑ̂ŋ, kɑlwɔɔ ɨ́ byɛ̂l. Pǔm nɨ̌ wɨ́wɛ̂h, bé ɑ́ bé ɑjʉ̂ sɔ̂ʼ. 4Ádwií ɨ́ melɔ́mɑ mé mɛ́n nɛ́ɛ: bê nzě beě Yésʉs lɨ́ etyɛ̂b lɨ́ ebʉ̂m lɑɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ompʉ́n bé, bé ɑ́ bé ɑjweʼe nyê. 5Yésʉs, nye e bé ó: «Bwɑ̂n ɔ́, bɨ̌n bé ɑbe e mede, yé ɑbe nó ɛ̌?» Bê nzě kɑm ó: «Eee!» 6Nye ó: «Guhɑɑ gɑ́ bé ontɑ̂m ɨ́ pɑ́ʼ mbó éjʉ̂m. Bɨ̌n bé óbee.» Bê nzě guho óntɑ̂m. Bé ɑ́ bé ɑkɑ̌ koʼo édulo wé ɨ́ medíbé, wé osí lóno lɨ́ osû. 7Mpʉ́n Yésʉs ɑ́ be ɨ́ buú kpɛl nyɑ́, nye e Pierre ó: «Tî Yésʉs ó nɨ̌!» Jɔ̌ʼ Pierre ɑ́ jóʼo ó, “Yé ó Tî Yésʉs” yɨ́, nye ntɔ̂ʼ bwɑ̂r kʉ̂r wé, ebě, nye ɑ́ be ó suswɑ́h. Nye nzě guho nyʉ̂l ɨ́ medíbé. 8Bʉ́ʉ́ ómpʉ́n ntɔ̂ʼ dúʼo byɛ̂l, lɨ́ enze le edulo óntɑ̂m lǿŋlɑ́ le osû. (Bé ɑ́ bé ɑbuú cɛrɑ le ebʉ̂m, bɛ̌m be ómérɑ nter.) 9Jɔʼ bé ɑ́ sulo ɨ́ byɛ̂l, bére cín yɨ́, bé kœb ó, duró, le sû tɨ̂ʼ lɨ́ ebɨ́e ti e blêr. 10Yésʉs, nye e bé ó: «Ntɑ́ʼ gɑ́ e bʉ́ʉ́ ósû ɨ́ bɑɑ́ bɨ̂n jʉ́ ónɨ̌.» 11Simon Pierre nzě kɑlwo ɨ́ byɛ̂l, dwih óntɑ̂m lǿŋlɑ́ le osú onɨ́nɨ́ɨ́ nter e mekɑ́m métɛ̂n le osú ólɛ̂l. Dɑmɑ́ bě bím ósû bɑɑ́, ontɑ̂m, wé ɑ́ bé ɑnyɛɛ. 12Yésʉs, nye e bé ó: «Ntɑɑ́ nzě de gɑ̂.» Abe e mpʉ́n ngwɑ́r ɑ́ jî e né ó: “Yê guɑ nzé?” Ebě, bé ɑ́ be ɨ́ gʉ́ɑ ó, yé ó Tî Yésʉs. 13Yésʉs nzě nʉɑ̌ blêr, pɛ̂ʼ bé yɑ̌, nzě jwe ntémé bé osû. 14Yé ɑ́ be ó jɔʼ lɛ̂l Yésʉs ɑ́ pyɑ̂l gúmó ómpʉ́n bé, bé ɑ́ be yɨ́, píe pɑhɑ́ nyé ɑ́ pɑh ɨ́ soo wɨ́. 15Jɔʼ bé ɑ́ sil ede yɨ́, Yésʉs, nye e Simon Pierre ó: «Simon, mwɑ̂n mé Jeɑn, nzê gʉ́ kpɛl mê, lɑɑ̌ bím bʉ̂r bɑ̂ʼ ɛ̌?» Nye nzě kɑm ó: «Dɑ̂ ɛ̌, go lɨ́ egʉ́ɑ ó, me lɨ́ ekpɛl gô.» Yésʉs, nye e né ó: «Bɑʼlɑɑ bwɑ́ bínteme bɑ̂m.» 16Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ jî e né ɨ́ jɔʼ mbɑ́ ó: «Simon, mwɑ̂n mé Jeɑn, nzê gʉ́ kpɛl mé ɛ̌?» Nye e né ó: «Eee, Dɑ̂, go lɨ́ egʉ́ɑ ó, me lɨ́ ekpɛl gô.» Yésʉs, nye e né ó: «Bɑʼlɑɑ bínteme byɑ̂m.» 17Píe tɨ̂, nye nzě bɑ́ʼɑ̌ jî e né ɨ́ jɔʼ lɛ̂l ó: «Simon, mwɑ̂n mé Jeɑn, nzê gʉ́ kpɛl mé ɛ̌?» Pierre nzě jóʼo ébúʼ ebě Yésʉs ɑ́ bɑʼɑ jî e né ɨ́ jɔʼ lɛ̂l ó: “Simon, mwɑ̂n mé Jeɑn, nzê gʉ́ kpɛl mé ɛ̌?” Nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, go lɨ́ egʉ́ɑ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h. Go lɨ́ egʉ́ɑ ntémé ó, me lɨ́ ekpɛl gô.» Yésʉs, nye e né ó: «Bɑʼlɑɑ bínteme byɑ̂m.» 18Me lɨ́ elɛ́ɛ gó lɨ́ otyeetye, ɨ́ jɔʼ gó ɑ́ be, go jínɑ loʼo yɨ́, go mʉr tɨ̂ʼ ó b'ɑ́ tityeele kɑnɑ́ gǒ, tô nko gó ɑ́ kpɨkpɛl yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ jɔʼ gó ngɑ́ jøm yɨ́, go óbɨ̂r mébô, mʉr swîh nzě tyeele gó kɑnɑ́, tô e go nko gúɑ dí ɑkpɛl étô yɨ́. 19(Yésʉs ɑ́ lwib nó ó, lɨ́ elɛ̂ʼlě mbi éswiě Pierre ngɑ́ jwe wɨ́. Eswie lɑɑ́, lé ójwě Nzyɛ̌m kûm.) Yésʉs, nye e né ó: «Dúʼóó mê.» 20Jɔ̌ʼ Pierre ɑ́ jwirɑ píhe yɨ́, nye nzě bee mpʉ́n Yésʉs ɑ́ be ɨ́ buú kpɛl nyɑ́, lɨ́ enze píhe. (Nye ó b'ɑ́ jyêʼ lʉ̂ wé ɨ́ bɨr mé Yésʉs ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ be lɨ́ ede ɨ́ nzɔɔ yɨ́. Nye ntémé ó b'ɑ́ jî ó: “Dɑ̂ ɛ̌, nzé óbɛ́mɑ gô?”) 21Pierre nzě bee nyê. Nye e Yésʉs ó: «Dɑ̂ ɛ̌, yé yɨ́ɛ ngɑ́ pyɑ̂l wɑɑ́ nyɑ̂ʼ ɛ̌?» 22Yésʉs, nye e né ó: «Mé sí kpɛl ó, nye díʼee, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mé óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́ nɛ́ɛ: gó e wɑ́ɑ̌ lɔ̌b tɨ̂? Guɑ, dúʼóó mê.» 23Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, lɔ́ɔ nzě myɑŋlɑ ɨ́ sɔ́mɑ́ óbûʼlɑ ó, mpʉ́n wɑɑ́, nye ɑ́kɑ̌ jwe. Tó kœb ó, Yésʉs ɑ́ bé ɑlɛ́ɛ̌ Pierre ó: “Nye ɑ́kóʼó jwe.” Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: “Mé sí kpɛl ó, nye díʼee, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mé óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́ nɛ́ɛ: gó e wɑ́ɑ̌ lɔ̌b tɨ̂?” 24Mʉr dí eboʼlo le etile bísɑ́ bîʼ nyɑ́, nye ó mpʉ́n mé Yésʉs wɑɑ́. Bɨ̌h bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ ó, bisɑ́ nyé dí eboʼlo bí, byé ó tyeetye. 25Yésʉs ɑ́ be ɨ́ sɑ̂ byúú bísyɛ́ɛlɑ ɨ́ buo buo. Bé tílé bíbyɛ̂h gúgwɑ́r gúgwɑ́r nɛ́ɛ: mé ɑbûʼlɑ ó, sí yɨ́yɛ̂h, yé e nkul ekoʼo ébɨ́ʼ lé ókɑ́lɑr lɑɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\