Jeɑn 3

1Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be e díe ó, Nikodɛ́mos. Nye ɑ́ be ó ɨ́ sɔ́mɑ́ óFɑrizyɛ̂n. Nye ntémé ɨ́ bʉm nɨ́nɨ́ɨ́ dí ejǿø óYúden yɨ́. 2Nye ɑ́ nze ó kwɑ́ mé Yésʉs ɨ́ pum. Nye e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, bɨ̌h bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, go ó lɛ̂ʼlɑ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh, lɨ́ enzě lɛ̂ʼle bɨ́h nyɑ́, ebě, yé ɑbe e mʉr ngwɑ́r dí e nkul esɑ̂ mésimɑ́ mbi gó dí esɑ̂ wɨ́, Nzyɛ̌m bé ɑbe e né nó.» 3Yésʉs, nye e né ó: «Me lɨ́ elɛ́ɛ gó lɨ́ otyeetye ó, mʉ̂r bé ɑbɑ́ʼɑ̌ byɛ̂l jɔʼ jwɑ̂n nó, nyé ɑbe e nkul enî ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m.» 4Nikodɛ́mos nzě jî e né ó: «Njʉ̌m mʉ̂r, wé e nkul ebɑ́ʼɑ̌ byɛ̂l wɑ́ɑ̌ mbi? Nzê wé e nkul enî ɨ́ mo nyɔ́ŋ wé, ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ byɛ̂l ɛ̌?» 5Yésʉs, nye ó: «Me lɨ́ elɛ́ɛ gó lɨ́ otyeetye ó, mʉ̂r óbe, ɑbyɛ̂l mbyɛ́lɑ́ médíbé e wɑɑ́ Sísǐm nó, nyé ɑbe e nkul enî ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m. 6Sɑ́ dí ebyɛ̂l mbyɛ́lɑ́ bípúno yɨ́, yé ó bipúno. Yɑɑ́ dí ebyɛ̂l e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m yɨ́, yé ó sísǐm. 7Atørɑ̌ mpʉ mê lɛ́ɛ́ gó ó: “Bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le ebyɛ̂l mbyɛ́lɑ́ jwɑ̂n” yɨ́. 8Pubó lɑɑ ó, gúmó yé kpɛ̂l yɨ́. Guɑ jɑɑ́ jóʼo ó, njɨ duú yé, ɑgʉ́ɑ yɨ́ɛ nko yé dí eduho, ndu e nko yé dí etô yɨ́. Mʉr nyɨnyɛ̂h mû mbyɛ́ɑ́ ɨ́ lɔ̌b nkûl Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí e nye nyɑ́, nyě byɛ́l ó nó.» 9Nikodɛ́mos, nye e né ó: «Bisyɛ́ɛlɑ bínɨ̌, byé ósyɛ́ɛ nyɑ́?» 10Yésʉs, nye e né ó: «Guɑ yɨ́ɛ mʉr dí lɛ̂ʼlɑ dí ɨ́ buú gúmlɔɔ ɨ́ kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l yɨ́yɛ̂h nyɑ́, nzê guɑ, gó ɑgʉ́ɑ mílɔ̌b mîʼ ɛ̌? 11Me lɨ́ elɛ́ɛ gó lɨ́ otyeetye ó, me lɨ́ eboʼlo mílɔ̌b mé dí egʉ́ɑ mí. Mě lɛ́ɛ́ ntémé ó, sɑ́ mé ɑ́ bee yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bé ɑkpɛl ékɑ̌m lɔ́ɔ́ wɑ̂m. 12Bɨ̌n ɑpɑ̌ nyɛɛ́ kɑm ɨ́ jɔʼ mé dí elɛ́ɛ bɨ́n bisɑ̂ bi dí esyɛ́ɛ ɨ́ sí yɨ̂ʼ bí. Nzê bɨ̌n bé óbuú kɑm ɨ́ jɔʼ mé lɛ́ɛ́ bɨ́n byɑɑ́ bi dí esyɛ́ɛ ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bí ɛ́? 13Abe e mʉr ngwɑ́r dí ɨ́ pɑ̌ bére, tó kumo ɨ́ jʉ́ó kʉ́, píe Mwɑ̂n mé Mʉr, mʉr ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́. 14Jøʼ gwɑ́r Moïse ɑ́ nʉɑ jweʼle nyʉ́ɑ, gbɑ̂ ɨ́ lɨ́, bɨ̂n yé kʉ́ ɨ́ lʉɑ́ yɨ́, jøʼ gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó Mwɑ̂n mé Mʉr jɑ́lɑ́ le ebɨ́nɔɔ kʉ́ yɨ́. 15Nye óbɨ́nɔɔ kʉ́ nó ó, mʉr nyɨnyɛ̂h ngɑ́ jyɛ̂ʼwo e né nyɑ́, bíʼee cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 16Ebě, kpɛ̌l Nzyɛ̌m ɑ́ bu kpɛl bʉr ó sí yɨ̂ʼ yɨ́, nye ɑ́ be ɨ́ jwe Écíʼé é Mwɑ̂n lé ó, ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, mʉr ngɑ́ jyɛ̂ʼwo e né nyɑ́, nye ɑ́dîm ɨ́ nkɔb bʉr, ebě, nye mû ó e cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 17Nye ɑ́ bé ɑntɨh Mwɑ̂n wé ó, nye ntɑ́ɑ nzě jwe bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ mebě. Nye ɑ́ ntɨh nye ó, bʉr bíʼee cwiʼ ɨ́ nzɨ̌ nyé. 18Mʉr dí ejyɛ̂ʼwo e Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nyé ɑkɑ̌ be e mebyɑʼ. Mʉr dí ɑjyɛ̂ʼwo e né nyɑ́ nyɨɛ ó dí e mebyɑʼ, ebě, nyé ɑpɑ̌ jyɛ̂ʼwo le Ecíʼé é Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m. 19Mebě me mʉ̂r wɑɑ́, mé duho ó, ɨ́ lɔ̌b njʉl mû sí pɑn ɨ́ sí yɨ̂ʼ wɨ́. Bʉr bɨ́ɛ kɑ̌ kpɛl éjúrʉ́ʉ́, lɑɑ̌ njʉl wɑɑ́, ebě, bé lɨ́ ebuú kpɛl ésɑ̂ mísyóm. 20Mʉr nyɨnyɛ̂h dí esɑ̂ syóm nyɑ́, nye lɨ́ ekpɛ́ɛ̌ njʉl. Nyé ɑbe lɨ́ enze ɨ́ gúmó wé dí yɨ́, ebě, nyě kpɛ́ɛ́ ó, misyóm myé, myé ɑ́mû jɑɑ́ gwíhɑ̌ kʉ̌l. 21Bʉr bɨ́bɛ̂h o dí esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ bɑ́, bé kpɛl étʉtô ó, nkǒ njʉl dí yɨ́, bʉr nkʉ̂ bee ó, bisyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́, byê duho ó ɨ́ gǿmɑ́ mé Nzyɛ̌m.» 22Píe tɨ̂, Yésʉs, bé le ompʉ́n bé nzě tô sí Yʉ́dɑ. Bê nzě jɑ̂ gʉ̂ʼ bwɑ́ mélû. Nye ɑ́ be lɨ́ edudu bʉ̂r. 23Jeɑn ntémé ɑ́ be ó, lɨ́ edu bʉ̂r lɨ́ ebʉ́m lé Ayɨnɔ̂n, bɑ̌ʼ e Sɑlîm, ebě, medíbé, mé ɑ́ be ó ɨ́ buo tɨ̂. Bʉr nzě gɔ́nɑ le etô kwɑ́ mé Jeɑn, nyɨɛ ntɔ̂ʼ dudu bê. 24(Jɔʼ yɑɑ́, yé ɑ́ be ó, Jeɑn jínɑ ɑpɑ̌ gbɑ́ŋɔɔ ɨ́ mbɛ̌r mímbʉʼ.) 25Bé jínɑ nɑ́ɑ̌ nɛ́ɛ: bʉ́ʉ́ ómpʉ́n mé Jeɑn nzě tɑ́ɑre épére mécwíí, bé e nyʉ́ʉ́ Yúden ɨ́ mbi bé jɑ́lɑ́ le epubɑ mébébe wɨ́. 26Bê nzě tô nkǒ Jeɑn ɑ́ be yɨ́. Bé e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r bɨ́n le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ be ɨ́ pɨ̌n díbé Yɔrdên kɔ́m nkɛ́ɛ́ bɑ́, nzê go lɨ́ ekɑ̌ toŋlo mʉ̂r gó ɑ́ sêʼle nyɑ́ ɛ́? Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, nyɨɛ ntémé mû ó lɨ́ edu bʉ̂r. Ntémé, bʉr bɨ́bɛ̂h mû jɑɑ́ tô ó, njɨ kwɑ́ nyé.» 27Jeɑn, nye e bé ó: «Nzyɛ̌m bé ɑjwe mʉ̂r sɔ̂ʼ nó, nyé ɑbe e nkul ebi yê. 28Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, me ɑ́ be ó sí boʼlo ó, ntʉ mɛ̂m dí Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́. Me ó mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ nyɛɛ lómo lɨ́ esóʼ lé nyɑ́. 29Mbɛ̂l mʉmɑ́ ó dí e mʉmɑ́. Só mé mbɛ̂l nyɨɛ títyɛ́b ɨ́ puuu ó, nye nkʉ̂ gwɑ́ jôʼlo écyêl me mbɛ̂l. Nye lɨ́ ebuú soho lɨ́ ejóʼo écyél lé. Nó yɑɑ́ ó mé dí ebuú soho ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ yɨ́. 30Kûm nyé ó dí ejɑlɑ le ebwɑ̌ʼ bwɑʼɑ́ɑ; nyɑɑ́ nyɑ̌m twɑ̂ʼwǒ twɑ́ʼwɑ́ɑ.» 31«Mʉr dúhó kʉ́ nyɑ́ ó lɑ́ɑ́ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h. Mʉr dí mʉr sí yɨ̂ʼ nyɑ́, nyě gúmó ó e sí yɨ̂. Nyě jɑɑ́ lwilwib ntémé ó, njɨ milɔ̌b mi kɑ̂. Mʉr dí eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́ ó lɑ́ɑ́ mʉ̂r nyɨnyɛ̂h. 32Nyě boʼlo ó, sɑ́ nyé ɑ́ bee le ejóʼo yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bʉr, bé ɑkɑ̌m lɔ́ɔ́ wé. 33Mʉr nyɨnyɛ̂h dí ekɑ̌m mboʼlɑ́ wé nyɑ́, nyě lɛ́ʼlé tɨ̂ʼ ó, Nzyɛ̌m ó dí le otyeetye. 34Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lómo nyɑ́, lɛ́ɛ́ ó mekɑ̌n mé Nzyɛ̌m, ebě, Nzyɛ̌m, nye lɨ́ ejwe nyé Sísǐm wé, ntinɨ̂ e ntinɨ̂. 35Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, nye lɨ́ ekpɛl Mwɑ̂n wé. Nyɨ́ boó gbɑ̂ sɑ́ yɨ́yɛ̂h sí jǿǿ yé. 36Mʉr dí ejyɛ̂ʼwo e mwɑ̂n wɑɑ́ nyɑ́ ó ngɑ́ bǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Mʉr dí ɑjyɛ̂ʼwo e né nyɑ́, nye ɑ́kóʼó bǐ cwiʼ yɑɑ́. Nyɨ́hɑɑ́ ójɑʼrɑ e nkpɑɑ̌ Nzyɛ̌m ngɑ́ lɛ̂ʼle nyé nyɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\