Jeɑn 4

1Nó mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ nze jʉ̂ʼrɑ ó, oFɑrizyɛ̂n, bɨ́ jóʼo ó, nye mû ó lɨ́ edulo ómpʉ́n le edu bʉ̂r, lɑɑ̌ Jeɑn yɨ́, nye ntɔ̂ʼ duho ɨ́ sí Yʉ́dɑ, nzě tô sí Gɑlilê. (Lɨ́ otyeetye, ntʉ̌ Yésʉs nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ dudu bʉr. Ompʉ́n bé ó b'ɑ́ dudu.) 4Lɨ́ etô, yé ɑ́ jɑlɑ ó, nye cɨ́yɨɨ ɨ́ sí Sɑmɑrî. 5Nye ntɔ̂ʼ tó pyɑ̂l bɑ̌ʼ e yʉ́ʉ́ nkɑnɑ̌ sí Sɑmɑrî bé dí ejébě “Sukɑ̂r” yɨ́. Nye ɑ́ be ó bɑ̌ʼ e pemé Jɑcob ɑ́ jwe mwɑ̂n wé, Joseph yɨ́. 6Edɛɛ́ mé Jɑcob, lé ɑ́ be ó tɨ̂. Yésʉs nzě tó di ɨ́ nkpɑ̂h edɛɛ́, nyé osí tyɛʼ ɨ́ cyen. Yé ɑ́ be ó kúnókúno e témé móhó. 7Nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́ Sɑmɑrî nzě tó dɑɑ médíbé. Yésʉs, nye e né ó: «Jwéʼ mé medíbé. Me óde.» 8(Nɑ́ɑ̌ yé ó, ompʉ́n bé, bé ɑ́ be ɨ́ tô nkɑnɑ, lɨ́ etó bwɑ̂m méde.) 9Mpʉ mʉ́mɑ́ wɑɑ́ ɑ́ jóʼo nye lɨ́ egwɑ̂m nyé medíbé yɨ́, nye e né ó: «Nyɑ́? Guɑ Yúden, go lɨ́ egwɑ̂m mé medíbé ɨ́ yé ɛ́? Mɛm silě Sɑmɑrî!» (Ebě, oYúden, bé ɑbe e ndwɑ́ɑlɑ e bʉr ó Sɑmɑrî.) 10Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Yé bé go bé ɨ́ gʉ́ɑ étʉ́m mé Nzyɛ̌m ti e mʉr gwɑ́m gó medíbé nyɑ́ nó, lɛ́ɛ́, go ô gwɑ́m nyé medíbé mé cwiʼ, nye ntɔ̂ʼ gwɑ́ jwe gó mɑ̌.» 11Mʉmɑ́ Sɑmɑrî, nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, gó ɑbe e dɛɑ. Edɛɛ́ ntémé, lé ɨ́ buú díme sí. Wɑ́ɑ̌ mbi gó dí e nkul edɑɑ médíbé mé cwiʼ? 12Mpɑ́m yɨ́nɑ́ Jɑcob ó b'ɑ́ líʼe bɨ̌h bɨɛ edɛɛ́ lɨ̂. Nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ be ó si de médíbé tɨ̂. Bwɑ́n bé le otír bé, sí de. Nó ó, gǒ búʼlɑ́ ó, go ó lɑ́ɑ́ Jɑcob ɨ́?» 13Yésʉs, nye e né ó: «Mʉr nyɨnyɛ̂h dí ede médíbé mɑ̂ʼ nyɑ́, óbɑ́ʼɑ̌ jóʼǒ jwéh médíbé. 14Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr nyɨnyɛ̂h óde médíbé mé ójwe nyé mɑ́, nye ɑ́kɑ̌ jóʼǒ jwéh médíbé, ebě, medíbé mé ójwe nyé mɑ́, mé óliŋɑ énó ɨ́ nyʉ̂l nyé, gúmó cwǐʼ njʉ̌m dǐ óduduho yɨ́.» 15Mʉmɑ́, nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, jwéʼ mé medíbé mɑɑ́, me nkʉ̂ di, ɑkɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ jóʼǒ jwéh médíbé, nkʉ̂ nze wɑ̂ʼ lɨ́ enzě dɑɑ médíbé.» 16Yésʉs, nye e né ó: «Tóʼ, tó jébe njʉ̂m gǒ. Bɨ̌n ɑ bɑ́ʼɑ́ nze wɑ̂, bɨ̌n óbɛ̂h.» 17Mʉmɑ́, nye e né ó: «Mɛm, mé ɑbe e njʉ̂m.» Yésʉs, nye e né ó: «Gǒ e nkɑm ɨ́ jɔʼ gó dí elɛ́ɛ ó, gó ɑbe e njʉ̂m yɨ́, 18ebě, go ɑ́ bě sí bi ójʉ́m ótɛ̂n. Nó ó, mʉr bɨ́n e nɔ́ɔ́ dí ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ nɨ̌, nyé ɑbe njʉ̂m gǒ. Gǒ lɛ́ɛ́ ó otyeetye.» 19Mʉmɑ́, nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, me lɨ́ ebee ó, go ó ngwíhɑ milɔ̌b. 20Bimpɑ́m bíh, byé ɑ́ jwijwe Nzyɛ̌m kûm ó wɑ̂ʼ, lɨ́ ecǿʼ lɨ̂. Tó kœb ó, bɨ̌n bɨɛ oYúděn lɨ́lɛ́ɛ́ ó, gúmó mʉ̂r jɑ́lɑ́ le ejwě Nzyɛ̌m kûm yɨ́, yé ó njɨ̌ Yerʉ́zɑlɛm.» 21Yésʉs, nye e né ó: «Búʼlɑ́ɑ́ mê. Jɔʼ múo lɨ́ enze: ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, bɨ̌n bé ɑ́kɑ̌ jwě Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ kûm ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, nkʉ̂ ntémé lɨ́ ecǿʼ lɨ̂. 22Bɨ̌n bʉr ó Sɑmɑrî, bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ̌ sɑ́ bɨ́n dí ejwe kûm nyɨ́n yɨ́. Bɨ̌h oYúden ó dí egʉ́ɑ̌ sɑ́ bɨ́h dí ejwe kûm yɨ́, ebě, lɔ́ɔ́ cwiʼ, wé duho ó lɨ́ oYúden. 23Sɑ̂ gwɑ́r, jɔʼ mû ó lɨ́ enze. Yé ntémé mû ó sí pyɑ̂l. Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó óbûʼlɑ ompɑ̂, bé ógúmlǒ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ le sísǐm le otyeetye yɨ́, ebě, Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, nye lɨ́ esɑ́ɑ bʉ̂r o ngɑ́ jwe nyé kûm ɨ́ mbi wɑɑ́ bɑ́. 24Nzyɛ̌m, nye ó Sísǐm. Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó dí ó, bʉr o jwé nyé kûm bɑ́, bé ɨ́ jɑlɑ le ejwe nyé nyɑ̌, le Sísǐm, le otyeetye yɨ́.» 25Mʉmɑ́, nye e né ó: «Me lɨ́ egʉ́ɑ ó, Mesî ónze.» (Díe lɑɑ́, lé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó, “Krîst: Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́.”) «Jɔʼ nyé ónze yɨ́, nye ógwɑ́ kʉ́ lɛ̂ʼle gɑ́ mɨnɑ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h.» 26Yésʉs, nye e né ó: «Me ó dí nye, mɛm, mʉr dí elwib e go nyɑ̂.» 27Ompʉ́n mé Yésʉs nzě búlɑ, duhǒ nkɑnɑ. Bê nzě kɑ̂m lɨ́ ebeě Yésʉs lɨ́ elwib e mʉmɑ́ nɨ̌. Abe e mʉr ɑ́ jî yɨ́ɛ e né ó, “Gǒ sɑ́ɑ́ yé e né?” Nkʉ̂ ó, “Go lɨ́ elwib e né ɨ́ yé?” 28Mʉmɑ́ nzě líʼě dɛɑ médíbé yé, bɑ́ʼɑ̌ tô nkɑnɑ, tó jébe bʉ̂r. Nye ó: 29«Ntɑɑ́ nzě bee gɑ́ mʉr. Nyɨ́ lɛ́ɛ mé sɑ́ yɨ́yɛ̂h mé ɑ́ sɑ̂ yɨ́. Nzê nye óbɛ̌m be Mʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́ ɛ́?» 30Bʉr nzě tɨ́lwɑ̌ nkɑnɑ, tóŋɔɔ̌ nko nyé ɑ́ be yɨ́. 31Jɔʼ yɑɑ́, ompʉ́n bé, bé ɑ́ be lɨ́ ejɨʼlɑ e Yésʉs ó, nye pɑ́ɑ dě pêh dœʼ. 32Yésʉs, nye e bé ó: «Mě e dœʼ bɨ́n dí ɑgʉ́ɑ yɨ́.» 33Ompʉ́n, bé ɑ́ be ó, bé mû lɨ́ etô le ejíilɑ ó: «Nzê nyʉ́ʉ́ mʉ̂r bê sí nze nyé e mede ɛ̌?» 34Yésʉs, nye e bé ó: «Mede mɑ̂m, mé ó, me sɑ̂ʼ gǿmɑ́ mʉ̂r ɑ́ ntɨh me nyɑ́, le esîl syɛ́ɛ́ nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó, me ntɑ́ɑ nzě séɑ yɨ́. 35Bɨ̌n lɨ́lɛ́ɛ́ ó: “Yɨ́ lîʼ óngɔn onɑ̂. Søø ékpɛm, wé opyɑ̂l.” Nó mɛ̌m lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: pɑɑ́ jwɛ̂ʼ gɑ́ bipemé: mede, mé mû ó bɛ̌m kɑ̌ kpɛmɔɔ. Yé jɑɑ́ kɑ̌ lîʼ ó, njɨ mede, mé kpɛ́mɔɔ. 36Kpɛmɑ mede, nye lɨ́ ebi myɛ́nɑ mé. Sɑ́ nyé dí esyɛŋ yɨ́, yé ódǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Nó ó, mbel mempeʼ, bé e kpɛmɑ mede, bɨ́bɛ̂h, bé soho ó mbi ngwɑ́r e ngwɑ́r. 37Ebě, yê tyeetye lɔ́ɔ́ ó: “Nyɑ̂ʼ, nye lɨ́ ebe; nyʉ́ʉ́, nye lɨ́ ekpɛm méde me tɨ̂.” 38Me ɑ́ lómo bɨ̌n ó, bɨ̌n séɑɑ ɨ́ pemé, lɨ́ ekpɛm méde ɨ́ pemé bɨ́n ɑ́ be ɑbe mempeʼ tɨ̂ʼ yɨ́. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ ó b'ɑ́ bɨbe. Bɨ̌n bɨɛ kɑ̌ nzě dirɑ̌ nyɔm e syɛ́ɛ́ yɔ́ɔ́.» 39Bʉr ó Sɑmɑrî bé ɑ́ be ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́ bɑ́, bé ɑ́ si jyɛ̂ʼwo e Yésʉs ɨ́ buo buo, ebě, mʉmɑ́ nɨ̌ ɑ́ be ɨ́ boʼlo ó: “Nye bé ó sí lɛ́ɛ mé sɑ́ yɨ́yɛ̂h mé ɑ́ sɑ̂ yɨ́.” 40Jɔʼ bé ɑ́ nze nkǒ Yésʉs ɑ́ be yɨ́, bê nzě jɨʼlɑ e né ó, bé le onɔ́ɔ́ díʼeě Sukɑ̂r. Yésʉs ntɔ̂ʼ jɑ̂ tɨ̂ʼ melú mébɑ́. 41Bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ buo buo ntɔ̂ʼ jyɛ̂ʼwo e né ɨ́ lɔ̌b sɑ́ nyé mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ lɨlɛ́ɛ bé yɨ́. 42Bʉr bɑɑ́, bê nzě lɛ́ɛ mʉ́mɑ́ nɨ̌ ó: «Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌h bé ɑkɑ̌ jyɛ̂ʼwo e né njɨ ɨ́ lɔ̌b lɔ́ɔ́ gô lɛ́ɛ́ bɨ́h wɨ́, ebě, bɨ̌h bʉr o tɨ̂, bɨ̌h bɨ́ jóʼǒ lwǐb yé le ekʉ́ gʉ́ɑ ntémé ó, ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h, nye ó dí bɑ́nɑ̌ be Cîʼ-bʉr.» 43Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ bě sí jɑ̂ nɑ́ɑ̌ melú mébɑ́ yɨ́, nye nzě mɔɑ, tô sí Gɑlilê, 44ebě, Yésʉs nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ bě sí boʼlo ó: “Ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m, nyé ɑbe lɨ́ ejweŋɔɔ̌ júu ɨ́ sí yé.” 45Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ pyɑ̂l gʉ̂ʼ yɨ́, bʉr ó Gɑlilê, bé ɑ́ be ɨ́ nʉɑ nyé mbɨ̂mbɨɑ́, ebě, bé ɑ́ be ɨ́ beě sɑ́ yɨ́yɛ̂h nyé ɑ́ sɑ̂ Yerʉ́zɑlɛm ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ tô tɨ̂ʼ ɨ́ nzɔɔ yɨ́. 46Píe tɨ̂, Yésʉs nzě tô Kɑnɑ̂, nkɑnɑ̌ Gɑlilê, nko nyé ɑ́ liŋ medíbé menyoʼ yɨ́. Njǿʼ syɛ̂l mesɑ̂ mé Erôd ɑ́ be ó tɨ̂. Mwɑ̂n wé lɨ́ ebíle. Nye ɑ́ be ó ɨ́ Kɑpernɑ́ʉm. 47Jɔʼ nyé ɑ́ jóʼo ó, Yésʉs, nyɨ́ duhǒ sí Yʉ́dɑ, nye mû ó sí Gɑlilê yɨ́, nye ntɔ̂ʼ tô nko Yésʉs ɑ́ be yɨ́. Nye ɑ́ tô ó, tó jɨʼlɑ e Yésʉs, ó bé e né, bé tôʼ Kɑpernɑ́ʉm, ó Yésʉs cíʼɨɨ nye mwɑ̂n ɑ́ be, nye mû kúno ejwe nyɑ́. 48Yésʉs, nye e né ó: «Bɨ̌n bé óbɨbe ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, ɑlɨ̌ jyɛ̂ʼwo e mé ɨ́ jɔʼ bɨ́n jínɑ ɑpɑ̌ bee lʉ́ʉ́ ésimɑ́, nkʉ̂ byúú bísɑ́ bí ékɑ̂m yɨ́.» 49Syɛ̂l mesɑ̂ wɑɑ́, nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, ntɑ́ʼ. Mɨnɑ́ tôʼ mbɛ̌r wɑ̂m jɔʼ mwɑ̂n wɑ̌m jínɑ ɑpɑ̌ jwe yɨ́.» 50Yésʉs, nye e né ó: «Tóʼ mbɛ̌r gô. Mwɑ̂n gǒ óciʼe.» Mʉ̌r nɨ̌ nzě bûʼlɑ̌ lɔ́ɔ́ Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ nye wɨ́, nzě búlɑ, tô kwɑ́r nyé. 51Nye mû téme nzɨ̌ nɛ́ɛ: nzě bɔmɑ le osyɛ̂l o mésɑ́ bé. Bé ɑ́ be ó lɨ́ edû nyê. Bé e né ó: «Mwɑ̂n gǒ, nyɨ́ ciʼe!» 52Nye ó: «Nye ɑ́ ciʼe dɨ́n?» Bé e né ó: «Nye ɑ́ ciʼe ó kʉ̌ʼ, lɨ́ ewɑlɑ egwɑ́r, ɨ́ jɔʼ éjwóo, lé ɑ́ síe yɨ́.» 53Jɔʼ yɑɑ́ ó nyé ɑ́ kɑ nze toŋlo ó, yé ɑ́ be ó, ɨ́ jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: “Mwɑ̂n gǒ óciʼe” yɨ́. Bé e mbɛ̌r bʉ̂r wé wɨ́wɛ̂h nzě jyɛ̂ʼwɔɔ e Yésʉs. 54Lɨ́hɑɑ́, lé ɑ́ be ó esimɑ́ émbɑ́ Yésʉs ɑ́ sɑ̂ píe jɔʼ nyé ɑ́ duhǒ sí Yʉ́dɑ, tó dǐ sí Gɑlilê yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\