Jeɑn 5

1Píe tɨ̂, nyʉ́ʉ́ nzɔ́ɔ oYúden nzě pyɑ̂l. Yésʉs nzě tô Yerʉ́zɑlɛm. 2Ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́, yé e béh éjøɑ kúnókúno le Ebé é Bwɑ́ ó Bínteme. Béh yɑɑ́, yé jébɔ́ɔ́ ɨ́ lwǐb ébrœ̂ ó, “Betzédɑ”. Mempɑ́h, mé ɑ́ be ó tɨ̂, metɛ̂n, ɨ́ nkpɑ̂h béh yɑɑ́. 3Ɨ́ mempɑ́h mɑɑ́ ó mímbêl ɨ́ buo buo, myé ɑ́ jɨjɑ̂ yɨ́, tɑ́ɑre e bʉr o b'ɑ́ bíle bɑ́, le bɑɑ́ntím, le bʉr o dí etɨ́ɑ bɑ́, le bʉr o b'ɑ́ be e bicíl bí nyʉ̂l ɨ́ swɑ̂m swɑ̂m bɑ́. 5Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be ó tɨ̂, nyé osí bíle tɑ̂ŋ mimbû mekɑ́m mélɛ̂l e mwom. 6Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ bee nye njɑ́ʼ sí, gʉ́ɑ ntémé ó, nyɨ́ boó bíle ékpɑɑ lɑɑ́ yɨ́, nó ó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e mʉ̌r nɨ̌ ó: «Nzê go lɨ́ egø̂m éciʼe ɛ̌?» 7Mbêl wɑɑ́, wé e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, mé ɑbe e mʉr tó dubo mé ɨ́ béh ɨ́ jɔʼ médíbé dí epɨ̂ʼlɑ yɨ́. Jɔʼ yɨ́yɛ̂h mé mû lɨ́ esɑ́ɑ ó, me tô dubɑ yɨ́, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r dí ɨ́ kpɑ̂hwɑ, lɑɑ mé nyɑ́, nye lɨ́ etó dubɑ lɨ́ esôʼ.» 8Yésʉs, nye e né ó: «Gbɔlwɑɑ sí. Go ɑ nkɛ́ɛ́ myɛɛlɑ gô. Bʉŋlɑ́ɑ.» 9Tyé e tyé yɑɑ́, mʉ̌r nɨ̌ nzě ciʼe, nzě nkɛ́ɛ̌ kɑlɑ yé, ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre écye. Ɨ́ mpʉ yé ɑ́ syɛ́ɛ ɨ́ móhó sɑ́bɑt yɨ́, 10oYúden ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e mʉr ɑ́ ciʼɔɔ nyɑ́ ó: «Mûh, yé ó móhó sɑ́bɑt. Nó ó metié gɑ́ mɨ́nɑ́, mé ɑkɑm ó, go nkɛ́yɨɨ kɑlɑ yô.» 11Nye ó: «Mʉr ciʼ mé nyɑ́, nye ô lɛ́ɛ́ mé ó: “Nkɛ́yɨ́ɨ́ kɑlɑ yô. Bʉŋlɑ́ɑ.”» 12Bé e né ó: «Nzê lɛ́ɛ́ gó ó: “Nkɛ́yɨ́ɨ́ kɑlɑ yô. Bʉŋlɑ́ɑ”?» 13Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr ɑ́ ciʼɔɔ nyɑ́, ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ díé é mʉ̂r ɑ́ ciʼ nye nyɑ́, ebě, Yésʉs ɑ́ si lɑɑ, ntɔ̂ʼ nî lɨ́ entumo e bʉ̂r o b'ɑ́ bě gúmo yɑɑ́ bɑ́. 14Píe tɨ̂, Yésʉs nzě tó bɔmɑ e mʉr wɑɑ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m. Nye e né ó: «Mě lɛ́ɛ́ gó, ɨ́ jɔʼ yɨ̂, go mû ó sí ciʼe. Akɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ syóm. Sɑ́ dí ɨ́ buú bébe yɨ́, yé ɑ́mû jɑɑ́ pyɑ̂l gô.» 15Mʉ̌r nɨ̌ nzě lɑɑ, tó lɛ́ɛ óYúden ó, nkúnɑ́ mʉr ɑ́ ciʼ nye nyɑ́, ɑ́ be ó Yésʉs. 16Nó óYúden bé ɑ́ to le etíblě syɛ́ɛ́ mé Yésʉs yɨ́, ebě, nye ɑ́ si sɑ̂ mbǐ syɛ́ɛlɑ wɑɑ́ ɨ́ móhó sɑ́bɑt. 17Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Sɔ́ŋ wɑ̌m séɑ́ ó bijɔʼ bíbyɛ̂h, nzě kumo ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. Mɛm ntémé, me lɨ́ eséɑ.» 18Ɨ́ lɔ́ɔ́ wé wɑɑ́ ó óYúden bé ɑ́ to dóló le esɑ́ɑ ó, bé jʉ́ ó nye yɨ́. Bé ɑ́ bé ɑsɑ́ɑ éjʉ̂ nyé njɨ ɨ́ lɔ̌b mémpéné mé móhó sɑ́bɑt nyé ɑ́ ntɑɑ mɑ́. Bé ɑ́ sɑ́ɑ ejʉ̂ nye ntémé ó, ebě, nye ɑ́ lɛ́ɛ ó, Nzyɛ̌m, nye ó sɔ́ŋ wé, ɑ́ntɑ nye. Bʉr bɑɑ́, bé ɑ́ bee ó, nye ɑ́ be lɨ́ epɨrɑ e Nzyɛ̌m. 19Yésʉs nzě bɑ́ʼɑ̌ nʉɑ̌ lwǐb. Nye ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m, nyé ɑbe lɨ́ esɑ̂ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ e nkul nyé nye mʉr tɨ̂. Nyě jɑɑ́ sɑ̂ ó, njɨ syɛ́ɛlɑ nyé dí ebee Sɔ́ŋ wé lɨ́ esɑ̂ yɨ́, ebě, syɛ́ɛlɑ yɨ́yɛ̂h Sɔ́ŋ dí esɑ̂ yɨ́, yé ntémé ó Mwɑ̂n wé dí esɑ̂ yɨ́. 20Ebě, Sɔ́ŋ, nye lɨ́ ekpɛl Mwɑ̂n wé. Nye lɨ́ elɛ̂ʼle nyé sɑ́ nyé mʉr tɨ̂ʼ dí esɑ̂ yɨ́. Nye ólɛ̂ʼle nyé bisyɛ́ɛlɑ nyé ókɑ̌ tô le esɨ̂sɑ bí. Byé ólɑɑ byɑɑ́ bî, bɨ̌n nkʉ̂ buú kɑ̂m. 21Ebě, jøʼ gwɑ́r mpʉ Sɔ́ŋ dí epɛh ójwe, bɑ́ʼɑ̌ jwe bé cwiʼ yɨ́, nó ntémé ó Mwɑ̂n ójwe bɑɑ́ nyé kpɛ̂l bɑ́ cwiʼ. 22Sɔ́ŋ, nyé ɑbe lɨ́ ecíʼe bʉ̂r milɔ̌b. Nye ɑ́ be ɨ́ boó jwe Mwɑ̂n wé nkul nyɨnyɛ̂h ó, nye cíʼɑɑ milɔ̌b mímyɛ̂h, 23ó bʉr bɨ́bɛ̂h, bé jwêʼ Mwɑ̂n júu jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ bé dí ejwe Sɔ́ŋ yɑ̌ yɨ́. Mʉr dí ɑjwe Mwɑ̂n júu nyɑ́, nyé ɑjwe ntémé Sɔ́ŋ, mʉr ɑ́ pɑ ntɨh nye nyɑ́ júu. 24«Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mʉr ngɑ́ jôʼlǒ lwǐb yɑ̂m le ejyɛ̂ʼwo e mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́, nyɨ́ bǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Nye ɑ́kɑ̌ cíʼɔɔ mílɔ̌b. Nyɨ́ boó duho lɨ́ eswie, ntɑɑ ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 25Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, jɔʼ, yé lɨ́ enze. Yé ntémé, yɨ́ pyɑ̂l: jɔʼ ójwe, bé ójóʼo cwíí Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m yɨ́. Bɑɑ́ bé ójóʼo nyé bɑ́, bé óciʼe. 26Ebě, jøʼ gwɑ́r mpʉ̌ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ dí e cwǐʼ njʉ̌m dǐ ɨ́ nye mʉr tɨ̂ʼ yɨ́, nó ntémé ó nyé ɑ́ sɑ̂ ó, Mwɑ̂n díʼee e cwiʼ yɑɑ́. 27Nye ntémé ɑ́ si jwe Mwɑ̂n nkul ecíʼe mílɔ̌b, ebě, nye ó dí Mwɑ̂n mé Mʉr. 28Mʉr ɑkɑ̂m gɑ̂. Jɔʼ yé múo nzě pyɑ̂l, jɔʼ ójwe bɨ́bɛ̂h dí ɨ́ mesoo bɑ́, bé ójóʼo cwíí Mwɑ̂n mé Mʉr yɨ́. 29Bé opɑh ɨ́ mesoo. Bɑɑ́ bé ɑ́ sɑ̂ embɨɑ bɑ́, bé ópɑh, bǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Bɑɑ́ bé ɑ́ sɑ̂ ebébe bɑ́, bɨ́ɛ ntémé ópɑh; bé ocíʼɔɔ mílɔ̌b.» 30«Mé ɑbe e nkul esɑ̂ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ e mɛm mʉr tɨ̂. Mě cíʼé mílɔ̌b ó, njɨ̌ mpʉ̌ Nzyɛ̌m dí elɛ́ɛ mé yɨ́. Ecíʼ é mílɔ̌b lɑ̂m, lé ó tîtyěl, ebě, mé ɑbe lɨ́ esɑ̂ mpʉ mé dí egø̂m yɨ́, njɨ̌ mpʉ mʉ̂r ɑ́ ntɨh me nyɑ́ dí egø̂m yɨ́. 31Yé bé mě boʼlo ó lɔ̌b wɑ̂m mɛm mʉr tɨ̂ʼ nó, lɛ́ɛ́, mboʼlɑ́ wɑɑ́, wé ɑbe le otyeetye. 32Sɑ̂ gwɑ́r, yé e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r dí eboʼlǒ lɔ̌b wɑ̂m nyɑ́. Mɛm, me lɨ́ egʉ́ɑ ó, mboʼlɑ́ nyé dí eboʼlo, dumo e me wɨ́, wé ó tyeetye. 33Bɨ̌n bʉr o tɨ̂ʼ, bé ɑ́ si lómo bʉr e mempɑ́ŋlɑ kwɑ́ mé Jeɑn. Nye ntémé ɑ́ si boʼlo lɨ́ otyeetye. 34Ɨ́ wɑ̂m pɑ̂ʼ, mé ɑgø̂m ó, mʉr bôʼlɑɑ mekɑ̌n mɑ̂m. Mě bɑ́ʼɑ́ lɛ́ɛ bɨ́n mekɑ̌n mɑ̂ʼ ó, ebě, me lɨ́ egø̂m ó, bɨ̌n cíʼɑɑ. 35Jeɑn ɑ́ be ó mpʉ̌ twimɑ́ élɑ́mɑ dí ekʉn nzɨ́ lɨ́; bɨ̌n nzě kpɛl ó, bɨ̌n sóhɑɑ tɑ̂ŋ mɑ̂ jɔʼ ɨ́ njʉl élɑ́mɑ wɑɑ́. 36Sɑ̂ gwɑ́r, mɛm, mě e mboʼlɑ́, lɑɑ́ mboʼlɑ́ mé Jeɑn, ebě, bisyɛ́ɛlɑ̌ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ɑ́ jwe me ó, me sɑ̂ʼ bí, byé ó mé dí esɑ̂. Byé boʼlo ó, Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ó b'ɑ́ ntɨh me. 37Ntémé, Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́, nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ be ó sí boʼlo ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m. Bɨ̌n bé ɑpɑ̌ jóʼo cwíí nyé. Bɨ̌n ntémé ɑpɑ̌ bee mpóm nyé. 38Mekɑ̌n me Sɔ́ŋ wɑ̌m, mé ɑséɑ bɨ́n ɨ́ miléme, ebě, bɨ̌n bé ɑjyɛ̂ʼwo e mʉr nyé ɑ́ ntɨh bɨ̌n nyɑ́. 39Bɨ̌n bé lɨ́ etoʼo Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, lɨ́ ejøʼ ó, bɨ̌n bé óbǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ tɨ̂. Tó kœb ó, Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m wɑɑ́, nye ó dí eboʼlo bɨ́n lɔ̌b wɑ̂m. 40Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bé ɑkpɛl énze kwɑ́ nyɑ̌m, lɨ́ enzě bǐ cwiʼ. 41«Mé ɑbe lɨ́ esɑ́ɑ kûm dí eduho e bʉr nyɨ́. 42Sɑ̂ gwɑ́r, me lɨ́ egʉ́ɑ bɨ́n: me lɨ́ egʉ́ɑ ó, bɨ̌n bé ɑkpɛ̌l Nzyɛ̌m. 43Mɛm ɑ́ nze ó ɨ́ díé mé Sɔ́ŋ wɑ̌m, bɨ̌n l'ɑkpɛl énʉɑ mê. Sɑ̂ gwɑ́r, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r kɑ́ nze ɨ́ lé díe nye mʉr tɨ̂ʼ nɛ́ɛ: bɨ̌n bé ónʉɑ nyê. 44Bɨ̌n jɑɑ́ kpɨkpɛl ébi kûm ó, njɨ pɑ́ʼ nyɨ́n. Bɨ̌n bé ɑkpɛl ébi kûm dí eduho kwɑ́ mé wɑɑ́ dí Nzyɛ̌m nye omér nyɑ́. Yé bé nó wɑ́, ɑ́ bɨ̌n bé ójyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m nyɑ́? 45Sɑ̂ gwɑ́r, ɑjøʼ gɑ́ ó, me ópur bɨ́n ɨ́ míh mé Dɑ̂. Moïse, mʉr bɨ́n ɑ́ pɑ jyɛ̂ʼwo e né nyɑ́ ó ngɑ́ pur bɨ́n. 46Yé bé tyeetye ó, bɨ̌n bé ɑ́ si bûʼlɑ lɔ́ɔ́ mé Moïse nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n bɨ́ jyɛ̂ʼwo e me, ebě, nye ɑ́ titile ó, lɔ̌b wɑ̂m. 47Bɨ́n óbe, ɑbûʼlɑ̌ sɑ́ nyé ɑ́ tile yɨ́ nó, ɑ́ bɨ̌n bé ógwɑ́ bûʼlɑ̌ lɔ́ɔ́ wɑ̂m nyɑ́?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\