Jeɑn 6

1Jɔʼ bé ɑ́ duho nɑ́ɑ̌ yɨ́, Yésʉs nzě ntɑɑ mɑ́ŋ mé Gɑlilê, tô lɨ́ ebʉ̂m e kɔ́m nkɛ́ɛ́. (Bé ɑ́ jɨjébe mɑ̂ŋ mɑɑ́ ó, “Mɑ̂ŋ mé Tiberiɑ̂s”.) 2Bʉr ɨ́ buo buo, bé ɑ́ be ó lɨ́ edû nyê, ebě, bé ɑ́ be ó lɨ́ ebee nyé lɨ́ eciʼ mímbêl ɨ́ nzɨ̌ mesimɑ́. 3Yésʉs nzě tó bére lɨ́ ecø̂ʼ, bé le ompʉ́n bé, bê nzě di sí. 4Pɑ́skɑ, nzɔɔ oYúden, ɑ́ be ó, nye mû kúno ebwɑlɔɔ. 5Yésʉs kɑ́ jwɛ̂ʼ nɛ́ɛ: nyě bee ó, sɔ́mɑ́ bʉ̂r lɨ́ enze kwɑ́ nyé. Nó nyé ɑ́ nze jî e Philippe ó: «Mɨnɑ́ bé óbwɑ̂m gɑ́ mede mé éjwe bʉ̂r bɑ̂ʼ bɨ́bɛ̂h wó?» 6(Nye ɑ́ jî nó ó, lɨ́ ebóblǒ Philippe, ebě, nye ɑ́ be ɨ́ boó gʉ́ɑ̌ sɑ́ nyé ngɑ́ sɑ̂ yɨ́.) 7Philippe, nye e né ó: «Mɨnɑ́ dɑmɑ́ jɛ́nɑ gɑ́ minzɑŋ mí mɔnɨ́ minter mimbɑ́, mɨnɑ́ bé ɑ́ bé ɑgwɑ́ be e nkul ebwɑ̂m gɑ́ mede, bím dí ó, mʉr nyɨnyɛ̂h bíʼee pêh dœʼ yɨ́.» 8Nyʉ́ʉ́ mpʉ́n wé, díe André, mɨ́ɔɔ́ mé Simon Pierre, nye e né ó: 9«Nyʉ́ʉ́ mɑ̂ ntwǒm, nye ó wɑ̂. Nyě e biblér bí orge bitɛ̂n le osú óbɑ́. Bím bʉ̂r bɑ̂, bé ódirɑ wɑ́ɑ̌ nyɔm ɨ́ bím méde yɑɑ́?» 10Yésʉs, nye e bé ó: «Dilɨɨ gɑ́ bʉr bɨ́bɛ̂h sí!» (Dɑ́ɑ́, lé ɑ́ be ɨ́ buo ɨ́ gúmo yɑɑ́.) Bɨ́bɛ̂h nzě di sí. Ɨ́ bʉr bɑɑ́, bʉrʉ̂m, bé ɑ́ be ó, bɛ̌m pyɑ̂l ótɔ́ɔ́sin otɛ̂n. 11Yésʉs nzě nʉɑ bíblêr byɑɑ́, nzě jwě Nzyɛ̌m nzyǒo. Jɔʼ nyé ɑ́ bě sí jwě Nzyɛ̌m nzyǒo yɨ́, nye nzě kɑb bʉ̂r bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ be tɨ̂ʼ mindîndǐl bɑ́. Nye nzě jwe bé ntémé osû, mʉr nyɨnyɛ̂h lɨ́ enʉɑ̌ bím yɨ́yɛ̂h nyé ɑ́ kpɛl yɨ́. 12Jɔʼ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ bě sí de, jíle yɨ́, Yésʉs, nye le ompʉ́n bé ó: «Syɛŋɨɨ gɑ́ bipéh méde mû sí buʼo bí, mbi dí ó, sɔ̂ʼ, yé ɑyɨ́ jwě ntuʼ yɨ́!» 13Bê nzě syɛŋ bípéh bí blêr byé ɑ́ buʼo ɨ́ biblér bí orge bitɛ̂n bí. Bíbyɛ̂h nzě lóŋlo mékwɑ́m kɑ́m e mebɑ́. 14Bʉr o b'ɑ́ bee esimɑ́ Yésʉs ɑ́ sɑ̂ lɨ́ bɑ́, bê nzě lɛ́ɛ ó: «Mʉr nyɑ̂, nye kʉ́ bě tyeetye ó ngwíhɑ milɔ̌b ɑ́ jɑlɑ le enze ɨ́ sí yɨ̂ʼ nyɑ́.» 15Yésʉs ntɔ̂ʼ gʉ́ɑ ó, bé ɑ́ be ó lɨ́ egø̂m énzě mɛ̂r nyê, lɨ́ etó tyélɔɔ nyé njǿø wɔ́ɔ́. Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ dulo nyʉ̂l nyé, tó di lɨ́ ecø̂ʼ nye omér. 16Jɔʼ bíí kʉ̌ʼ, yé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, ompʉ́n bé nzě tô ɨ́ nkpɑ̂h mɑ̂ŋ. 17Bê nzě kɑlwo ɨ́ byɛ̂l. Bé mû lɨ́ entɑɑ mɑ̂ŋ, lɨ́ etóŋɔɔ̌ Kɑpernɑ́ʉm, lɨ́ ebʉ́m é mɑ̂ŋ e kɔ́m nkɛ́ɛ́ nɛ́ɛ: pum nzě jwíne, Yésʉs jínɑ ɑpɑ̌ kœb bê. 18Bé kɑ́ bee nɛ́ɛ: obóʼó ó mɑ̂ŋ, wé mû ó lɨ́ ebére, ebě, nkúo ɑ́ be ó lɨ́ ekʉ́ kwoolo e nkul. 19Bé ɑ́ be ó, bé osí dúʼo, bɛ̌m be ókílomérɑ otɛ̂n, nkʉ̂ ósɑmɑn. Bé kɑ́ bee nɛ́ɛ: Yésʉs mû lɨ́ ekúnwo e byɛ̂l, nyɨɛ lɨ́ ecye ɨ́ medíbé kʉ́. Bê kʉ́ nzě jóʼo bʉ́ɑ́. 20Nye ó: «Ayɨ́ jóʼo gɑ́ bʉ́ɑ́. Yé ó me!» 21Bé mû lɨ́ edǐ kɛl nyé ɨ́ byɛ̂l nɛ́ɛ: bé kɑ̌ tørɑ ó, byɛ̂l, nyɨ́ syelɑ ɨ́ pɨ̌n. Bé ɑ́ be mû ó lɨ́ ebʉ́m bé ɑ́ be lɨ́ etô lɨ́. 22Ɨ́ mɛ́n tɨ̂, entumo e bʉ̂r lé ɑ́ lîʼ lɨ́ ebʉ́m é mɑ̂ŋ e kɔ́m nkɛ́ɛ́ lɨ́, lê nzě bee ó, yé ɑ́ jɑɑ bɨbe ó, njɨ byɛ̂l ngwɑ́r lɨ́ ebʉ̂m, wɑɑ́ ómpʉ́n mé Yésʉs, bé ɑ́ tô tɨ̂ʼ nyɑ́. Bé ɑ́ be lɨ́ egʉ́ɑ ntémé ó, Yésʉs ɑ́ bé ɑkɑlwo ɨ́ byɛ̂l wɑɑ́. Ompʉ́n bé, bé ɑ́ kɑlwo tɨ̂ʼ ó, bé omér. 23Mʉ́ʉ́ mɛ̂l ntɔ̂ʼ pyɑ̂l, duhǒ Tiberiɑ̂s. Mɨ́ nzě pyɑ̂l kúnókúno e gúmó bé ɑ́ de blêr píe jɔʼ Tî Yésʉs ɑ́ jwe Nzyɛ̌m nzyǒo yɨ́. 24Jɔʼ éntumo e bʉ̂r, lé ɑ́ bee ó, tɑ́ɑre e Yésʉs, kumo le ompʉ́n bɨ́bɛ̂h, bé ɑkɑ̌ be tɨ̂ʼ yɨ́, bê nzě kɑlwo ɨ́ mɛ̂l mɑɑ́, nzě tóŋɔɔ ɨ́ Kɑpernɑ́ʉm, tô le esɑ́ŋɔɔ nyé gʉ̂. 25Bê nzě tó kœ̌b Yésʉs lɨ́ ebʉ́m é mɑ̂ŋ lé ɑ́ be kɔ́m nkɛ́ɛ́ lɨ́. Bé e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, go kɑ nzé kɑ̂ʼ ɨ́ yɑ́ɑ̌ jɔʼ?» 26Nye nzě yɑlɑ e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, bɨ̌n sɑ́ɑ́ mé ó, ebě, bɨ̌n bé ɑ́ si de blêr, jíle. Bɨ̌n bé ɑsɑ́ɑ mé ɨ́ lɔ̌b mésimɑ́ bɨ́n ɑ́ bee mɑ́. 27Ayɨ́ séɑ gɑ́ lɨ́ esú é méde me dí e nkul ekɑʼ mɑ́, njɨ lɨ́ esú é mɑɑ́ me dí edi, tó pyɑ̂l ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ mɑ́. Mé ó dí mɑɑ́ Mwɑ̂n mé Mʉr ójwe bɨ́n mɑ́, ebě, nye ó wɑɑ́ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ɑ́ gbɑ̂ jøʼ yé nyɑ́.» 28Bê nzě jî e né ó: «Bɨ̌h sɑ̂ʼ nyɑ́, ó bɨ̌h lóŋlɑɑ bisyɛ́ɛlɑ̌ Nzyɛ̌m dí ejî bí?» 29Yésʉs, nye e bé ó: «Syɛ́ɛlɑ̌ Nzyɛ̌m dí ejî bɨ́n yɨ́, yé ó, bɨ̌n jyɛ̂ʼwɑɑ e mʉr nyé ɑ́ ntɨh bɨ̌n nyɑ́.» 30Bé e né ó: «Lɑ́ɑ ésimɑ́ gó dí ɨ́ pɑ̌ lɛ̂ʼle bɨ́h, ó bɨ̌h béyɨɨ, bɨ̌h nkʉ̂ jyɛ̂ʼwo e go? Yé gó dí ɨ́ pɑ̌ sɑ̂ yɨ́? 31Bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́, byé ɑ́ si de mɑ̂n ɨ́ lʉɑ́. Yê cɛmɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: “Nye ɑ́ si jwe bé mede: blêr, yé ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ yɨ́.”» 32Yésʉs, nye e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, ntʉ̌ Moïse ɑ́ jwe bɨ̌n mede mempɑ̂ mé ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ mɑ́. Sɔ́ŋ wɑ̌m ó dí entɨh méde mempɑ̂ me dí eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ mɑ́. 33Ebě, medě Nzyɛ̌m dí ejwe mɑ́, mé ó mʉr ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́. Nye ó mʉr dí ejwe bʉ̂r cwiʼ nyɑ́.» 34Bé e né ó: «Yé bé nó wɑ́, Dɑ̂ ɛ̌, jwíjwéʼ bɨ́h mede mɑɑ́ melú mɨ́mɛ̂h.» 35Yésʉs, nye e bé ó: «Me ó dí mede dí eciʼ bʉ̂r mɑ́. Mʉr nyɨnyɛ̂h dí enze kwɑ́ nyɑ̌m nyɑ́, nyé ɑbe e nkul ekɑ̌ jóʼo nzɑ̂. Mʉr nyɨnyɛ̂h dí ejyɛ̂ʼwo e me nyɑ́, nyé ɑbe e nkul ekɑ̌ jóʼǒ jwéh médíbé. 36Me ɑ́ si lɛ́ɛ bɨ̌n ó, bɨ̌n bɨ́ bee mê, ɑjyɛ̂ʼwo yɨ́ɛ e me. 37Mʉr nyɨnyɛ̂h Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ dí elómlo mé nyɑ́, ónze kwɑ́ nyɑ̌m. Mɛm ntémé ɑ́so wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí enze kwɑ́ nyɑ̌m nyɑ́. 38Ebě, me ɑ́ bé ɑduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, lɨ́ enzě sɑ̂ gǿmɑ́ yɑ̂m, njɨ gǿmɑ́ mʉ̂r ɑ́ ntɨh me nyɑ́. 39Mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́, nyě gǿm ó, me ɑyɨ́ dímle mʉ̂r ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o nyé ɑ́ jwe me bɑ́. Nyě gǿm ó, me pɛ́ʼɛɛ bé lɨ́ eswie, pɛh bé ɨ́ móhó ésúʼlɑ́ é kʉ́ e sí. 40Ebě, Sɔ́ŋ wɑ̌m gǿm ó, bʉr bɨ́bɛ̂h ngɑ́ bee Mwɑ̂n wé, jyɛ̂ʼwo e né bɑ́, bé níʼee ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Mɛm, me ópɛh bé ɨ́ móhó ésúʼlɑ́ é sí yɨ̂.» 41OYúden nzě tɑ́ɑre élwib ɨ́ bébe bébe dumo e Yésʉs, ebě, nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: “Me ó dí mede, mɑɑ́ mé ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ mɑ́.” 42Bé ntɔ̂ʼ jíilɑ ó: «Yé ntʉ́ʼ Yésʉs, mwɑ̂n mé Joseph nyɑ̂ʼ ɛ̌? Mɨnɑ́ bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ gɑ́ sɔ́ŋ wé, bé e nyɔ̌ŋ wé. Wɑ́ɑ̌ mbi nyé dí elɛ́ɛ e mɨnɑ́ gɑ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, nye ɑ́ duho ó kʉ́ yɨ́ ɛ́?» 43Yésʉs nzě yɑlɑ e bé ó: «Ayɨ́ nyimlɑ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n! 44Sɔ́ŋ wɑ̌m ɑ́ ntɨh me nyɑ́, óbe, ɑdulo mʉ̂r nó, mʉr wɑɑ́, nyé ɑbe e nkul enze kwɑ́ nyɑ̌m. Me ópɛh wɑɑ́ nyé ngɑ́ dulo nyɑ́ ɨ́ móhó ésúʼlɑ́ é sí yɨ̂. 45Ogwíhɑ o mílɔ̌b, bé ɑ́ tile ó: “Nzyɛ̌m ó ngɑ́ lɛ̂ʼle bɨ́bɛ̂h.” Me lɨ́ elɛ́ɛ ó, mʉr nyɨnyɛ̂h ójóʼǒ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, le enʉɑ mílɛ́ʼlɑ́ nyé ójwe mí nyɑ́, ónze kwɑ́ nyɑ̌m. 46Nó ó, yé ɑlɛ̂ʼle ó, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be ɨ́ beě Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ. Wɑɑ́ ɑ́ duho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m nyɑ́ nyɨɛ, nye omér ó b'ɑ́ bee nye. 47Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mʉr dí ejyɛ̂ʼwo e me nyɑ́, nyɨ́ bǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 48Mɛm ó dí mede mé cwiʼ. 49Bimpɑ́m bín, bʉr o b'ɑ́ de mɑ̂n ɨ́ lʉɑ́ bɑ́, bíbyɛ̂h, byé ɑ́ si síe lɨ́ ejwe ɨ́ lʉɑ́ wɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌. 50Sɑ̂ gwɑ́r, mede, mɑɑ́ me dí eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ mɑ́ mɨ́ɛ, mé ó mbi méde me dí: mʉ̂r sí de mé nó, nye ɑ́kóʼó kɑ̌ jwe mɑ́. 51Me ó dí mede me dí eciʼ bʉ̂r, mɑɑ́ mé ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ mɑ́. Mʉ̂r sí de méde mɑɑ́ nɛ́ɛ: nye óciʼě njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Mede mé ójwe nyé mɑ́, mé ó bipúnó byɑ̂m. Mě jwé bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ byɑ̌ ó, lɨ́ esú ó, bé bíʼee cwiʼ.» 52Jɔʼ óYúden bé ɑ́ jóʼo nó yɨ́, kʉ́ nzě tɑ́ɑrɔɔ épére mékɑ̌n pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Bé ó: «Mʉr nyɑ̂, nyě e nkul ejwe mɨ́nɑ́ gɑ́ bipúnó byé ó, mɨnɑ́ dêʼ gɑ́ byé nyɑ́?» 53Yésʉs, nye e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mʉ̂r bé ɑde bípúnó bí Mwɑ̂n mé Mʉr le ede mécié mé nó, lɛ́ɛ́, nyɨ́hɑɑ́ mʉ̂r ɑbǐ cwiʼ. 54Mʉr nyɨnyɛ̂h dí ede bípúnó byɑ̂m ndu e mecié mɑ̂m nyɑ́, óbǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Me ópɛh nyé lɨ́ eswie, pɛh nyé ɨ́ móhó ésúʼlɑ́ é sí yɨ̂. 55Ebě, bipúnó byɑ̂m, byé ó mede mempɑ̂. Mecié mɑ̂m, mé ó mpɑ̌ŋ sɑ́ ébɛble. 56Mʉr dí ede bípúnó byɑ̂m ndu e mecié mɑ̂m nyɑ́, nyě ciʼe ó, ɨ́ mpúhlɑ́ e me; mɛm ntémé ɨ́ mpúhlɑ́ e né. 57Sɔ́ŋ wɑ̌m, mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́ ó dí enó é cwiʼ. Mě ciʼe ó ɨ́ nye. Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́, mʉr óde mé nyɑ́, óciʼe ó ɨ́ me. 58Mede mɑ̂, mé ó mede mé ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ mɑ́. Mé ɑnøølɑ e mɑɑ́ bímpɑ́m bín, byé ɑ́ de, bíbyɛ̂h síe lɨ́ ejwe mɑ́. Mʉr nyɨnyɛ̂h ngɑ́ de méde mɑ̂ʼ nyɑ́, óciʼě njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ.» 59Yésʉs ɑ́ jwe metǿǿ ménɨ̌ ó ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ ɨ́ Kɑpernɑ́ʉm. 60Jɔʼ bʉ̂r ɨ́ buo buo ɨ́ sɔ́mɑ́ ómpʉ́n bé, bé ɑ́ jóʼo lɔ́ɔ́ Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ wɨ́ yɨ́, bê nzě lɛ́ɛlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Bé ó: «Lɛ́ʼlɑ́ wɨ̂, wé ɨ́ buú kɔblɑ. Nzé dí e nkul ejóʼo wê?» 61Yésʉs nzě gʉ́ɑ ó, ompʉ́n bé, bé ɑ́ be ó lɨ́ elwǐb lɔ̌b wɑɑ́ minyimlɑ. Nye ó: «Nzê lɛ́ʼlɑ́ wɑ̂m nɨ̌, wé ó ebɔ̌ʼ e dí ebɨmɑ bɨ́n ɨ́ miléme lɨ́ ɛ́? 62Yé ókɑ̌ sɑ̂ bɨ́n nyɑ́, ɨ́ jɔʼ bɨ́n óbee Mwɑ̂n mé Mʉr lɨ́ ebúlɑ, bére, swîʼ, tô nko nyé ɑ́ nyɛɛ bɨbe yɨ́? 63Sísǐm mé Nzyɛ̌m ó dí ejwě cwiʼ. Mʉr ɑ́kóʼó bǐ cwiʼ mpɑ̂ lɨ́ edû bígǿmɑ́ bí nkûl bipúno. Bilwǐb mé dí elwib e bɨ̌n bîʼ duho ó ɨ́ Sísǐm. Byé ntémé, byé ó dí eciʼ bɨ́n. 64Sɑ̂ gwɑ́r, bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɨ́n, bé ɑjyɛ̂ʼwo e me.» (Yésʉs ɑ́ si lɛ́ɛ nó, ebě, nye ɑ́ be ó lɨ́ eboó gʉ́ɑ, duho ɨ́ menyɛ̌l, bɑɑ́ bé ɑ́ be ɑjyɛ̂ʼwo e né bɑ́, ndu e wɑɑ́ óbɛ́mɑ nyé nyɑ́.) 65Nye ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ e bé ó: «Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mê lɛ́ɛ́ e bɨ̌n ó, mʉr, nyé ɑbe e nkul enze kwɑ́ nyɑ̌m, nye l'ɑpɑ̌ nyɛɛ́ bi nkûl nyɑɑ́ kwɑ́ mé Sɔ́ŋ wɑ̌m yɨ́.» 66Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó bʉ́ʉ́ ómpʉ́n bé, bé ɑ́ nze gɔ́nɑ le ebúlɑ ɨ́ gɔ̂ʼrɑɑ e metyɛʼ me nyʉ̂l, ɑkɑ̌ dúŋɔɔ nyé yɨ́. 67Yésʉs, nye le ompʉ́n kɑ́m le obɑ́ bé ó: «Nzê bɨ̌n bɨɛ ntémé múo nzě búlɑ píhe ɛ̌?» 68Simon Pierre, nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, bɨ́h sɑ́ nó wɑ́, bɨ̌h bé ókɑ̌ tô kwɑ́ mé nzé? Guɑ ó dí e milɛ́ʼlɑ́ me dí ejwě cwǐʼ njʉ̌m dǐ mí. 69Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌h bɨ́ bûʼlɑ le egʉ́ɑ ó, go ó dí kwɑhɑ́ Mʉr mé Nzyɛ̌m dí ci nyɑ́!» 70Yésʉs, nye e bé ó: «Ntʉ́ʼ mɛ̂m mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ twɑ̂r bɨ̌n kɑ́m le obɑ́ ɛ́? Dɑmɑ́ jóʼo nó, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, nyě le eleme.» 71(Nye ɑ́ lwib nó ó, dumo e Yʉ́dɑs, mwɑ̂n mé Simon Iskɑriôt, ebě, Yʉ́dɑs, dɑmɑ́ jóʼo ó mpʉ nyé ɑ́ be mpʉ́n ɨ́ sɔ́mɑ́ ómpʉ́n kɑ́m le obɑ́ yɨ́, nye ɑ́ be e jøʼ ó, nye óbɛ́mɑ nyê.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\