Jeɑn 7

1Píe tɨ̂, Yésʉs nzě tô le ecye ɨ́ sí Gɑlilê. Nye ɑ́ bé ɑkɑ̌ kpɛl écye ɨ́ sí Yʉ́dɑ, ebě, oYúden bɨ́ɛ, bé ɑ́ be ó lɨ́ esɑ́ɑ éjʉ̂ nyé gʉ̂. 2Nzɔɔ oYúden ɑ́ be ó, nye mû kúno ebwɑlɔɔ. Nzɔɔ nyɑɑ́ ɑ́ jébɔɔ ó, “Nzɔɔ Bisɑʼ Míkɑ́n”. 3Bɨ́ɔɔ́ mé Yésʉs, bé e né ó: «Gbɔlwɑɑ wɑ̂. Go ɑ tó sí Yʉ́dɑ, mbi dí ó, ompʉ́n bô, bé béyɨɨ ntémé bisyɛ́ɛlɑ gó dí esɑ̂ bí. 4Mʉ̂r sí kpɛl ébuú gʉ́ŋɔɔ nó, nye l'ɑsǒl syɛ́ɛlɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ nyé dí esɑ̂ yɨ́. Nó ó, ebe gó dí esɑ̂ mbi bísyɛ́ɛlɑ bínɨ̌, yé jɑlɑ ntémé ó, go lɛ̂ʼlɑɑ bʉr ó sí bɨ́bɛ̂h go mʉr tɨ̂.» 5(Bɨ́ɔɔ́ bé ntémé, bé ɑ́ bé ɑjyɛ̂ʼwo e né.) 6Yésʉs, nye e bé ó: «Jɔʼ yɑ̂m, yé ɑpɑ̌ pyɑ̂l. Bɨ̌n bɨɛ ó dí e jɔʼ ɨ́ melú mɨ́mɛ̂h. 7Bʉr ó sí yɨ̂, bé ɑbe e nkul enwim bɨ́n. Bé nwím ó mɛm, ebe mé dí egwîh ó, bisyɛ́ɛlɑ bé dí esɑ̂ bí, byé ɨ́ bébe. 8Bɨ̌n bɨɛ, kɑɑ́ lɑɑ gɑ̂. Tóʼ gɑ́ ntémé ɨ́ nzɔɔ. Mɛm, mé ɑtô ɨ́ nyɨ́nɨ̌ nzɔ́ɔ, ebě, ewɑlɑ lɑ̂m, lé jínɑ ó, ɑpɑ̌ pyɑ̂l.» 9Jɔʼ nyé ɑ́ bě sí lɛ́ɛ bé nó yɨ́, nye nzě lîʼ píhe ɨ́ sí Gɑlilê. 10Jɔʼ bɨ́ɔɔ́ bɨ́ɛ, bé ɑ́ bě sí tô ɨ́ nzɔɔ yɨ́, Yésʉs nzě dû bé mesǒ, ɑlɛ̂ʼle bé nyʉ̂l. 11OYúden, bé ɑ́ be ó lɨ́ esɑ́ɑ nyé ɨ́ nzɔɔ, le ejíilɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Nye wɑ̂ʼ nkoó ɛ́?» 12Entumo e bʉ̂r nzě pɑhle pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Bɑ̂ʼ, bé ó: “Nye ó mbɨɑmbɨɑ mʉr.” Bʉ́ʉ́, bé ó: “Kɑ̂r! Nye lɨ́ edímle bʉ̂r ɨ́ buo buo.” 13Ɨ́ bím lɔ̌b nɨ̌, mʉr ɑ́ bé ɑlwib kʉ́kʉ́, ebě, bé ɑ́ be lɨ́ ekpɛ́ɛ óYúden. 14Ádwií témé nzɔɔ nɛ́ɛ: Yésʉs nzě tô mpɑ́h Nzyɛ̌m, nzě nyɛl éjwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́. 15OYúden kʉ́ nzě kɑ́mɔɔ nyê. Bé ó: «Nyɑ̂ʼ mʉ̂r bɑ́ buǒ ngǿɑ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, nyɨɛ, ɑbe ó, nye ɑ́ be ɨ́ tô ɨ́ sʉkʉ́lʉ?» 16Yésʉs, nye e bé ó: «Milɛ́ʼlɑ́ mé dí ejwe mî, myé ɑbě njɨ milɛ́ʼlɑ́ myɑ̂m. Myé duho ó ɨ́ mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́. 17Mʉr dí egø̂m ésɑ̂ bígǿmɑ́ mé Nzyɛ̌m nyɑ́, ógʉ́ɑ̌ gúmó lɛ́ʼlɑ́ wɑ̂m, wé ɑ́ duho yɨ́: nkʉ̂ wé ɑ́ duho ó, kwɑ́ mé Nzyɛ̌m, nkʉ̂ mě lwib ó, e nkul nyɑ̌m, mɛm mʉr tɨ̂. 18Mʉr dí elwib e nkul nyé nye mʉr tɨ̂ʼ nyɑ́, sɑ́ɑ́ ó kûm nyé. Nó ó, mʉr dí esɑ́ɑ ébeʼ kûm lɨ́ esú é mʉ̂r ɑ́ ntɨh nye nyɑ́, lɛ́ɛ́ ó otyeetye. Syɛ́ɛlɑ dí ɨ́ bébe ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m yɨ́, yé ɑnyɨ̂n ɨ́ kʉ̌ cyen wé. 19Ntʉ́ʼ Moïse ɑ́ tyêl bɨ̌n metié ɛ́? Sɑ̂ gwɑ́r, ɑbe e mʉr dí ebɑʼle métié mɑɑ́. Bɨ̌n bé lɨ́ esɑ́ɑ éjʉ̂ mé ɨ́ yé?» 20Entumo e bʉ̂r, lé e né ó: «Gǒ le eleme. Nzé dí egø̂m éjʉ̂ gô?» 21Yésʉs, nye e bé ó: «Me ɑ́ be ó sí sɑ̂ syɛ́ɛlɑ gwɑ́r, bɨ̌n óbɛ̂h nzě kɑ̂m. 22Moïse ɑ́ bě sí jwe bɨ́n nkul ecíʼe bícyéé bí bwɑ̂n mpʉ́n, dɑmɑ́ jóʼo ó, ntʉ̌ Moïse ɑ́ kûhlo etié lɑɑ́. Yé ɑ́ be ó bimpɑ́m bín. Bɨ̌n kɑm écíʼe mʉ̂r mpʉ́n ó ɨ́ móhó sɑ́bɑt. 23Bɨ̌n pɑ̌ nyɛɛ́ cíʼe mʉ̂r mpʉ́n ɨ́ móhó sɑ́bɑt, ɑgbɑh étié mé Moïse, ɑ́ jwɛʼrɑ e mɛm, mʉr ɑ́ ciʼ mʉr ntinɨ̂ ɨ́ móhó wɑɑ́ nyɑ́! Nzê mɛm ó b'ɑ́ gbɑh lé ɛ̌? Bɨ̌n kpɑɑ ébúʼ e me ɨ́ yé? 24Gwɑ́ʼɑ́ɑ́ gɑ́ ecíʼe mílɔ̌b ɨ́ sɑ́ bɨ́n dí ebeě kʉ̌l yɨ́. Cíʼɑ́ɑ́ gɑ́ milɔ̌b lɨ́ otîtyěl.» 25Bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó Yerʉ́zɑlɛm nzě jî ó: «Ntʉ́ʼ mʉ̂r nyɑ̂ʼ bé dí esɑ́ɑ éjʉ̂ nyɑ́ ɛ́? 26Beyɨɨ gɑ́, nye lɨ́ ebɑ́nɑ̌ lwib témé bʉr ɨ́ kpɛŋlɛm! Bé ɑbɑ́ lɛ́ɛ nyé sɔ̂ʼ. Nzê minjǿø-bʉr gɑ́ mínɑ́, mí gʉ́ɑ̌ tyeetye ó, nye ó dí Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́ ɛ́? 27Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ jɔʼ mʉ̂r wɑɑ́ ópyɑ̂l yɨ́, mʉr, nye ɑ́gʉ́ɑ̌ pɑ́ʼ nyé óduho wɨ́. Tó kœb ó, mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ nko mʉ̂r nyɑ̂ʼ ɑ́ duho yɨ́.» 28Yésʉs ɑ́ be ó lɨ́ ejwe bé milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m. Nye nzě tyɛ̂b le etúno ó: «Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ mê? Bɨ̌n ntémé, bɨ́ gʉ́ɑ̌ pɑ́ʼ mé ɑ́ duho wɨ́? Me ɑ́ bé ɑnze e mɛm mʉr tɨ̂. Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́, nye ó tyeetye. Bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ nyê. 29Mɛm, me lɨ́ egʉ́ɑ nyê, ebě, me ɑ́ duho ó kwɑ́ nyé. Ebě, ntémé, nye ó b'ɑ́ ntɨh me.» 30Bé ɑ́ sɨsɑ́ɑ ó, bé mɛ́r ó nye. Sɑ̂ gwɑ́r, ɑbe e mʉr ɑ́ gbɑ̂ nye mbô ɨ́ nyʉ̂l, ebě, jɔʼ éswie lé, yé ɑ́ bé ɑpɑ̌ pyɑ̂l. 31Lɨ́ entumo e bʉ̂r énɨ̌, bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ buo buo, bé ɑ́ be ɨ́ jyɛ̂ʼwo e né. Bé ó: «Jɔʼ Mʉ̂r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, ónze yɨ́, nzê nye óbɑ́nɑ̌ lɑɑ mʉ̂r nyɑ̂ʼ lɨ́ esɑ̂ mésimɑ́ ɛ̌?» 32OFɑrizyɛ̂n nzě jóʼǒ sɑ́ bʉ̂r, bé ɑ́ lwilwib pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́, dumo e Yésʉs yɨ́. Ojǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m, bé le oFɑrizyɛ̂n ntɔ̂ʼ lómɔɔ bísójɑ lɨ́ etó mɛ́rɔɔ nyê. 33Yésʉs, nye ó: «Mɨnɑ́ jínɑ gɑ́ ó, e mɑ̂ diɑ́ wɑ̂. Me óbúlɑ, swîʼ tô nko mʉ̂r ɑ́ ntɨh me nyɑ́ dí yɨ́. 34Bɨ̌n bé ósɑ́ɑ mê, sɑ̂ gwɑ́r, ɑbeɔɔ mê, ebě, bɨ̌n bé ɑbe e nkul etô nko mé óbe yɨ́.» 35OYúden nzě tɑ́ɑre éjíilɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Nye ókɑ̌ tô wɑ̂ʼ wó, mbi dí ó, mɨnɑ́ bé ɑ́kɑ̌ bee gɑ́ nye wɨ́? Nzê nye ótô le elɛ̂ʼle óYúden mû mingbɛhɑ́ míngbɛhɑ́ ɨ́ Grɛ̂s, le elɛ̂ʼle ntémé bʉr o Grɛ̂s ɛ̌? 36Wɑ́ɑ̌ mbi ékɑ̌n nyê lɛ́ɛ́ ó: “Bɨ̌n bé ósɑ́ɑ mê. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bé ɑ́kóʼó kɑ̌ bee mê, ebě, bɨ̌n bé ɑbe e nkul etô nko mé óbe yɨ́?”» 37Ɨ́ móhó ésíé é nzɔ́ɔ, móhó nzɔ́ɔ dí eleʼwo wɨ́, Yésʉs nzě tó tyɛ̂b témé bʉr, nzě túno ó: «Mʉr dí ejóʼǒ jwéh médíbé nyɑ́, nye ntɑ̂ʼ kwɑ́ nyɑ̌m, nzě de! 38Mʉr nyɨnyɛ̂h dí ejyɛ̂ʼwo e mé nyɑ́, “Misʉm médíbé mé cwiʼ, myé ógʉgʉ̂ nyé ɨ́ léme,” mpʉ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m dí elɛ́ɛ yɨ́.» 39(Yésʉs ɑ́ lwib ó, ɨ́ lɔ̌b Sísǐm mé Nzyɛ̌m bʉ̂r o ngɑ́ jyɛ̂ʼwo e né bɑ́, bé óbi wɨ́. Abe e mʉr ɑ́ pɑ bi Sísǐm mé Nzyɛ̌m, ebě, Yésʉs ɑ́ bé ɑpɑ̌ jweŋɔɔ kûm.) 40Bɑ̂ʼ bʉ̂r, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ sil ejóʼo bilwǐb byé bínɨ̌ yɨ́, bé ó: «Mʉr nyɑ̂, nye kʉ́ bě tyeetye ó ngwíhɑ milɔ̌b Moïse ɑ́ lwib ɨ́ lɔ̌b wé nyɑ́.» 41Bʉ́ʉ́, bé ó: «Nye ó Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́.» Bʉ́ʉ́ ntémé, bé ó: «Nzê mʉr wɑɑ́, nyě e nkul eduhǒ sí Gɑlilê ɛ̌? 42Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, nye lɨ́ elɛ́ɛ ó, Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, óbe ó ntɑ mé Dɑvid. Nye óduho ó, Bétɛlɛhɛm, kwɑ́r mé Dɑvid.» 43Entumo e bʉ̂r nzě bɔ́ʼɑ mécwíí ɨ́ lɔ̌b mé Yésʉs. 44Bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé ɑ́ be ó, e gǿmɑ́ ó, bé mɛ́r ó nye. Sɑ̂ gwɑ́r, ɑbe e mʉr ngwɑ́r ɑ́ gbɑ̂ nye mbô ɨ́ nyʉ̂l. 45Bisójɑ nzě bɑ́ʼɑ̌ tóŋɔɔ̌ nko ójǿø o mpɑ́h Nzyɛ̌m le oFɑrizyɛ̂n bé ɑ́ be yɨ́. Bé e bisójɑ ó: «Bɨ̌n bé ɑmɛ̂r nyê, nze e né ɨ́ yé?» 46Bisójɑ, byé e bé ó: «Abe e mʉr ngwɑ́r dí ɨ́ pɑ̌ lwǐb mpʉ mʉ̂r nɨ̌.» 47OFɑrizyɛ̂n, bé e bisójɑ ó: «Bɨ̌n sí bɑ́nɑ̌ kʉ́ bîr ó, nye kʉ́ŋɑɑ bɨ̌n ntémé? 48Nzê gúú njǿʼ mʉ̂r, nkʉ̂ nyʉ́ʉ́ Fɑrizyɛ̂n, nyɨ́ pɑ̌ jyêʼ nyé koo? 49Entumo e bʉ̂r lɨ́ɛ, lé ɑgʉ́ɑ métié mé Nzyɛ̌m. Lé e meswomlʉ.» 50Nikodɛ́mos, wɑɑ́ ɑ́ nyɛɛ to bee Yésʉs ɨ́ pum nyɑ́, ɑ́ be ó mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́. Nye ó: 51«Nzê etié gɑ́ lɨ́nɑ́, lé kɑm ó, bʉr cíʼɑɑ lɔ̌b mʉ̂r, mʉr tɨ̂ʼ ɑpɑ̌ kɑr, ocîʼ l'ɑpɑ̌ gʉ́ɑ̌ sɑ́ nyê sɑ́ yɨ́ ɛ́?» 52Bé e né ó: «Nzê go ntémé, go ó mʉr Gɑlilê ɛ̌? Pɑhlɑɑ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m! Go óbee ó, ɑbe e ngwíhɑ milɔ̌b ngwɑ́r dí eduhǒ sí Gɑlilê.» 53[Bê nzě bɔ́ʼɑ, mʉr nyɨnyɛ̂h tô ɨ́ wé mbɛ̌r.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\