Jeɑn 8

1[Yésʉs ɑ́ si tô lɨ́ Ecǿʼ lé ólivier . 2Ɨ́ mɛ́n kúnó, nye nzě tô mpɑ́h Nzyɛ̌m. Bʉr bɨ́bɛ̂h nzě tô nko nyé ɑ́ be yɨ́. Nye nzě di sí, nyɛl éjwe bé milɛ́ʼlɑ́. 3Olɛ̂ʼlɑ o métié le oFɑrizyɛ̂n nzě lɛ̂ʼle nyé nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́ bé ɑlúno mɛ̂r lɨ́ esɑ̂ míswɛbɑ nyɑ́. Bê nzě tyêl nyé tîtyěl témé bʉr memɛ̌n. 4Bé e Yésʉs ó: «Lɛ̂ʼlɑ, bɨ̌h ɑlúno mɛ̂r mʉ́mɑ́ nyɑ̂ʼ lɨ́ esɑ̂ míswɛbɑ! 5Moïse ɑ́ jwe bɨ̌h nkul ecíʼe mbi mílɔ̌b mîʼ ó, bɨ̌h lúmɑɑ mbi bʉ́bɑ́ wɨ̂ʼ mekóʼ. Guɑ, gǒ lɛ́ɛ́ nyɑ́ tɨ̂ʼ ɛ̌?»] 6[(Bé ɑ́ jî nye cíɑ́ nyɑɑ́ ó, lɨ́ elɑ́mɔɔ nyê, ó bé nkʉ̂ búʼo nyé lɔ̌b.)] [Yésʉs nzě gwɑ́rwo sí, nzě tɑ́ɑre étile e jiné ɨ́ bibwɑ̌h. 7Mpʉ bé ɑ́ be lɨ́ etô dóló le ejî mécíɑ́ yɨ́, Yésʉs nzě sɨ́ʼɑ. Nye ó: «Mʉr jínɑ ɑpɑ̌ sɑ̂ syóm nyɑ́, nye nyɛ́ɛ lúmo mʉ́mɑ́ nyɑ̂ʼ ekóʼ esôʼ!»] 8[Nye ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ gwɑrwo sí, bɑ́ʼɑ̌ nyɛl étile ɨ́ bibwɑ̌h. 9Jɔʼ bé ɑ́ jóʼo ekɑ̌n énɨ̌ yɨ́, bê nzě gɔ́nɑ le esɔlwɑ ngúngwɑ́r, líʼɔɔ nyé tɨ̂ʼ nye omér, bé e mʉmɑ́ nɨ̌, nyɨɛ nɑ́ɑ̌ tîtyěl téme ebɛhɛɛ. Otɔ́mɑ́ bʉ̂r o b'ɑ́ nyɛɛ sɔlwɑ esôʼ, ontwǒm bɔmɑ. 10Yésʉs nzě bɑ́ʼɑ̌ sɨ́ʼɑ. Nye e mʉmɑ́ ó: «Mʉmɑ́, bé mû wó? Nzê mʉr, nyé ɑkɑ̌ jwe gó mebě ɛ̌?»] [Mʉmɑ́ nzě yɑlɑ ó: 11«Abe e mʉr, Dɑ̂.»] [Yésʉs, nye e né ó: «Mɛm ntémé, mé ɑjwe gó mebě. Tóʼ. Sɑ̂ gwɑ́r, ɑkɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ syóm.»] 12Píe tɨ̂, Yésʉs nzě lɛ́ɛ bʉ̂r ó: «Me ó dí njʉl dí epɑn ɨ́ sí yɨ̂ʼ wɨ́. Mʉr ódû mé nyɑ́, óbǐ njʉl dí ejwě cwiʼ wɨ́. Nye ɑ́kɑ̌ ntímɑ lɨ́ ejúrʉ́ʉ́.» 13OFɑrizyɛ̂n, bé e né ó: «Go lɨ́ eboʼlǒ lɔ̌b gô, go mʉr tɨ̂! Mboʼlɑ́ gô, wé ɑbe le otyeetye!» 14Yésʉs, nye e bé ó: «Mě dɑmɑ́ boʼlǒ lɔ̌b wɑ̂m mɛm mʉr tɨ̂, sɑ́ mé dí elɛ́ɛ yɨ́, yé kʉ́ be ó tyeetye, ebě, me lɨ́ egʉ́ɑ̌ nko mé ɑ́ duho, ndu e nko mé dí etô yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bɨɛ, bé ɑgʉ́ɑ̌ nko mé ɑ́ duho yɨ́, nkʉ̂ pɑ́ʼ mé dí etô wɨ́. 15Bɨ̌n cíʼé mílɔ̌b ó, lɨ́ edû mpʉ bʉ̂r dí ekpɛl yɨ́. Mɛm, mé ɑbe lɨ́ ecíʼe mʉ̂r lɔ̌b. 16Sɑ̂ gwɑ́r, yé sí kɑ̌ pyɑ̂l ó, me cíʼɑɑ lɔ̌b nɛ́ɛ: cíʼɑ́ wɑ̂m, wé ó tîtyěl, ebě, mé ɑbe mé omér ɨ́ cíʼɑ́ wɑɑ́. Yé ó bɨ̌h e Sɔ́ŋ wɑ̌m, mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́. 17Yê cɛmɑ́ ɨ́ metié mɨ́n ó, ɨ́ jɔʼ bʉ̂r obɑ́ dí eboʼlǒ sɑ̂ gwɑ́r yɨ́, mboʼlɑ́ wɑɑ́, wé ó tyeetye. 18Me lɨ́ eboʼlǒ lɔ̌b wɑ̂m, mɛm mʉr tɨ̂. Sɔ́ŋ wɑ̌m, mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́, nye lɨ́ eboʼlo ntémé lɔ̌b wɑ̂m wɑɑ́.» 19Bé e né ó: «Á sɔ́ŋ gǒ, nye nkoó?» Yésʉs, nye e bé ó: «Bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ, dɑmɑ́ jóʼo mê, dɑmɑ́ jóʼo Sɔ́ŋ wɑ̌m. Yé bé bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ mé nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n ntémé bɨ́ gʉ́ɑ Sɔ́ŋ wɑ̌m.» 20(Yésʉs ɑ́ lwib bilwǐb bínɨ̌ ó, nyɨɛ lɨ́ ejwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m, gúmó mpɔrɑ mínjwéɑ́ yé ɑ́ be yɨ́. Abe e mʉr ɑ́ mɛ̂r nye, ebě, jɔʼ yé, yé ɑ́ bé ɑpɑ̌ pyɑ̂l.) 21Yésʉs nzě bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ e bé ó: «Mɛm múo nzě tô. Bɨ̌n bé ósɑ́ɑ mê, ɨ́ sɑ́ɑ sɑ́ɑ, ɑbee. Bɨ̌n ntɔ̂ʼ búrɑ e misyóm mín. Bɨ̌n bé ɑbe e nkul etô nko mé ngɑ́ tô yɨ́.» 22OYúden nzě tɑ́ɑre éjíilɑ ó: «Nzê nye ójǿɑ nyʉ̂l ɛ̌? Ebě, nye lɛ́ɛ́ ó: “Bɨ̌n bé ɑbe e nkul etô nko mé ngɑ́ tô yɨ́.”» 23Yésʉs, nye e bé ó: «Bɨ̌n bé ó bʉr ó sí. Mɛm, me ó mʉr kʉ́. Bɨ̌n gúmó ó, e sí yɨ̂. Mɛm, mé ɑgúmo e yê. 24Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mê lɛ́ɛ́ e bɨ̌n ó: “Bɨ̌n bé óbúrɑ e misyóm mín” yɨ́. Bɨ́n bé ɑbûʼlɑ ó, mɛm ó dí Me-ó-tɨ̂ʼ nó, bɨ̌n bé ókʉ́ búrɑ e misyóm mín.» 25Bé e né ó: «Guɑ, go nzé?» Yésʉs, nye e bé ó: «Nzê mé ɑlɛ́ɛ bɨ́n yɑ̌, duho ɨ́ menyɛ̌l ɛ̌? 26Me ɨ́ buo bísɑ́ bí élɛ́ɛ ɨ́ lɔ̌b wɨ́n. Milɔ̌b mín mé jɑ́lɑ́ le ecíʼe mí, myé ɨ́ buo. Mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́, lɛ́ɛ́ ó otyeetye. Mɛ̌m jɑɑ́ lɨlɛ́ɛ ó, njɨ sɑ́ mé ɑ́ jɨ̂ʼ kwɑ́ nyé yɨ́.» 27(Bé ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ ó, nye ɑ́ lwib e bé ó, dumo e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ.) 28Yésʉs nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Jɔʼ bɨ́n ngɑ́ bɨ̂n Mwɑ̂n mé Mʉr kʉ́ yɨ́, ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó bɨ́n ngɑ́ gʉ́ɑ̌ mbi mʉ̂r mé dí wɨ́ yɨ́. Bɨ̌n bé ogʉ́ɑ ó, mé ɑbe lɨ́ esɑ̂ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ ɨ́ mɛm mʉr tɨ̂. Mě jɑɑ́ lwilwib ó, njɨ sɑ́ Sɔ́ŋ wɑ̌m ɑ́ lɛ̂ʼle me yɨ́. 29Mʉr ɑ́ ntɨh me nyɑ́, bɨ̌h e né ó dí. Nye ɑ́ bé ɑlíʼe mé me omér, ebě, mě sɑ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, syɛ́ɛlɑ nyé dí ebee mbɨ̂mbɨɑ́ yɨ́.» 30Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ nó yɨ́, bʉr ɨ́ buo buo ntɔ̂ʼ jyɛ̂ʼwo e nye. 31Yésʉs nzě lɛ́ɛ le oYúden bé ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né bɑ́ ó: «Bɨ́n óbɑʼle mékɑ̌n mɑ̂m nó, bɨ̌n bé ódi ómpʉ́n bɑ̂m lɨ́ otyeetye. 32Jɔʼ bɨ́n ngɑ́ gʉ́ɑ ótyeetye yɨ́, otyeetye wɑɑ́, wé ódil bɨ́n ɨ́ tyé ónzyɛh o bʉ̂r.» 33Bé e né ó: «Bɨ̌h bé ó ontɑ mé Abrɑhɑm. Bɨ̌h bé ɑpɑ̌ di bítúʼɑ̌ bi bʉ̂r. Gǒ e nkul elɛ́ɛ e bɨ̌h ó, bɨ̌h, bé ódi ónzyɛh o bʉ̂r e wɑ́ɑ̌ mbi nzɨ́?» 34Yésʉs, nye e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mʉr nyɨnyɛ̂h dí esɑ̂ syóm nyɑ́, nye ó túʼɑ̌ mísyóm. 35Tó kœb ó, túʼɑ̌, yé ɑ́dí ɨ́ mbɛ̌r njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Mwɑ̂n ó dí ɨ́ mbɛ̌r jɔʼ yɨ́yɛ̂h. 36Mwɑ̂n sí tɑ́ɑ̌ góo, le edwih bɨ́n ɨ́ mpilɑ ótúʼɑ̌ nó, ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó bɨ́n ókʉ́ be ónzyɛh o bʉ̂r yɨ́. 37Me lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ ó, bɨ̌n bé ó ontɑ mé Abrɑhɑm. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bé lɨ́ ekpɛl éjʉ̂ mê, ebě, bɨ̌n bé ɑkpɛl ékɑ̌m lɛ́ʼlɑ́ wɑ̂m. 38Me lɨ́ elɛ́ɛ ó, sɑ́ mé ɑ́ bee kwɑ́ Sɔ́ŋ wɑ̌m yɨ́. Bɨ̌n bɨɛ̌ sɑ́ ó, sɑ́ wɨ́n sɔ́ŋ ɑ́ lɛ́ɛ bɨ̌n yɨ́.» 39Bé e né ó: «Sɔ́ŋ wɨ́h, nye ó Abrɑhɑm.» Yésʉs, nye e bé ó: «Bɨ́n bé tyeetye ontɑ mé Abrɑhɑm nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n bé lɨ́ esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ nyé ɑ́ sɨ̂sɑ bí. 40Sɑ̂ gwɑ́r, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, dɑmɑ́ jóʼo ó mpʉ mé mû sí kɑlɑ bɨ́n otyeetyě Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ me wɨ́ yɨ́, bɨ̌n bé lɨ́ egø̂m éjʉ̂ mê. Abrɑhɑm ɑ́ bé ɑsɑ̂ yʉ́ʉ́ syɛ́ɛlɑ nó. 41Bɨ̌n bé lɨ́ esɑ̂ nɑ́ɑ̌ ó, bisyɛ́ɛlɑ bi sɔ́ŋ wɨ́n.» Bé e né ó: «Bɨ̌h bé ɑbe bwɑ̂n o b'ɑ́ byɛ̂l ɨ́ mbɛ̌r bɑ́. Bɨ̌h bé e Sɔ́ŋ ngwɑ́r, njɨ Nzyɛ̌m nye omér.» 42Yésʉs, nye e bé ó: «Yé bé Nzyɛ̌m, nyě tyeetye ó Sɔ́ŋ wɨ́n nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n bé lɨ́ ekpɛl mê, ebě, me ɑ́ duho ó kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. Me ntémé, me wɑ̂ʼ ó ɨ́ nkul nyé. Me ɑ́ bé ɑnze ɨ́ gǿmɑ́ yɑ̂m, mɛm mʉr tɨ̂. Nye ó b'ɑ́ lómo me. 43Bɨ̌n bé lɨ́ ekɑ̂r égwɑ́ jóʼǒ lwǐb yɑ̂m ɨ́ yé? Ebě, bɨ̌n bé ɑbe e nkul ejóʼǒ lɔ́ɔ́ wɑ̂m. 44Sɔ́ŋ wɨ́n, nye ó sɔ́ŋ meleme. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́n dí ekpɨkpɛ̌l njɨ esɑ̂ gǿmɑ́ mé sɔ́ŋ wɨ́n yɨ́. Nye ɑ́ boo be ó njʉ̂l bʉr, duho ɨ́ menyɛ̌l. Nyé ɑbe e nkul elɛ́ɛ ótyeetye lʉ́ʉ́ dʉ́o, ebě, otyeetye, wé ɑbe e né. Jɔʼ nyé dí elɛ́ɛ bíbɛr yɨ́, nyě lɛ́ɛ́ ó, sɑ́ yé, ɑ́ntɑ nye, ebě, nye ó mʉr bibɛr. Nye ntémé, nye ó sɔ́ŋ bibɛr. 45Sɑ̂ gwɑ́r, mɛ̌m lɛ́ɛ́ bɨ́n ó otyeetye. Nó yɑɑ́ ó bɨ́n dí ɑbûʼlɑ mé yɨ́. 46Wɑ́ɑ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n dí e nkul elɛ̂ʼle mé ó, me ɑ́ be ɨ́ sɑ̂ syóm? Jɔʼ mé dí elɛ́ɛ ótyeetye yɨ́, bɨ̌n bé ɑbûʼlɑ wé ɨ́ yé ɛ́? 47Mʉr dí mʉr mé Nzyɛ̌m nyɑ́, jóʼó ó, mekɑ̌n mé Nzyɛ̌m. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bé ɑbe bʉ̂r o mé Nzyɛ̌m. Nó yɑɑ́ ó bɨ́n dí ɑjóʼo mé yɨ́.» 48OYúden, bé e né ó: «Nzê bɨ̌h bé ɑbe lɨ́ egwɑ́ lɛ́ɛ ó, go ó mʉr Sɑmɑrî, ndu e ntémé ó, gǒ le eleme ɛ̌?» 49Yésʉs, nye e bé ó: «Mé ɑbe le eleme. Me ó njɨ lɨ́ ejwijwe Sɔ́ŋ wɑ̌m kûm. Bɨ̌n bɨɛ lɨ́ esɑ̂ mé bisɑ́ bí ésɔ́m! 50Mé ɑbe lɨ́ esɑ́ɑ kûm nyɑ̌m mɛm mʉr tɨ̂. Yé e mʉr dí esɑ̂ ó, me nʉ́ŋɑɑ kûm nyɑ́. Nye ó ngɑ́ cíʼě lɔ̌b dí pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ wɨ́. 51Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, mʉr óbɑʼlě lwǐb yɑ̂m nyɑ́, nye ɑ́kɑ̌ jwe.» 52OYúden, bé e né ó: «Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌h bɨ́ kʉ́ gʉ́ɑ ó, gǒ le eleme. Abrɑhɑm ɑ́ si jwe. Ogwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m sí jwe ntémé. Tó kœb ó, guɑ̌ lɛ́ɛ́ ó, “mʉr óbɑʼlě lwǐb yɑ̂m nyɑ́, nye ɑ́kɑ̌ jwe”? 53Sɔ́ŋ wɨ́h Abrɑhɑm ɑ́ si jwe. Nzê gǒ búʼlɑ́ ó, go ó dí elɑɑ nyé ɛ̌? Ogwíhɑ o mílɔ̌b ntémé sí jwe. Gǒ bee ó, go nzé?» 54Yésʉs, nye e bé ó: «Mé sí gúmlo mɛ̂m mʉr tɨ̂ʼ nɛ́ɛ: kûm nyɑ̌m nyɑɑ́, nyé ɑbe e nyɔm. Mʉr dí ejwe mé kûm nyɑ́, nye ó Sɔ́ŋ wɑ̌m. Nye ó wɑɑ́ bɨ́n dí elɛ́ɛ ó, nye ó Nzyɛ̌m wɨ́n nyɑ́. 55Bɨ̌n bɨɛ, bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ nyê. Mɛm ó dí egʉ́ɑ nyê. Mé sí lɛ́ɛ ó, mé ɑgʉ́ɑ nyé nó, lɛ́ɛ́, me ó mʉr bibɛr mpʉ bɨ́n. Sɑ̂ gwɑ́r, me lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ nyê. Me ntémé, me lɨ́ ebɑʼlě lwǐb yé. 56Sɔ́ŋ wɨ́n Abrɑhɑm ɑ́ be ɨ́ soho ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ jøjøʼ ó, nye óbeě móhó épyɑ́l lɑ̂m. Nye ɑ́ si bee wê. Nye kʉ́ nzě soho.» 57OYúden, bé e né ó: «Gó ɑpɑ̌ pyɑ̂l mímbû mekɑ́m métɛ̂n. Nó ó, gǒ lɛ́ɛ́ ó, go ɑ́ si bee Abrɑhɑm ɨ́?» 58Yésʉs, nye e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, Abrɑhɑm jínɑ ɑpɑ̌ byɛ̂l, mɛm ɑ́ boo be ó Me-ó-tɨ̂.» 59Bê nzě nkɛ́ɛ mékóʼ ó, bé lúmó ó nye. Yésʉs ntɔ̂ʼ swɑb, ntɔ̂ʼ duho ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\