Jeɑn 9

1Yésʉs lɨ́ ekɑ̌ lɑɑ yʉ́ʉ́ gúmo nɛ́ɛ: nye nzě bee nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ byɛ̂l e ntím nyɑ́. 2Ompʉ́n bé, nzě jî e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, mʉr nyɑ̂ʼ ɑ́ byɛ̂l e ntím ɨ́ yé? Nzê ɨ́ lɔ̌b syóm wé, nye mʉr tɨ̂ʼ ɛ̌? Nzê ɨ́ lɔ̌b syóm óbyɛ́l bé, bé ɑ́ sɑ̂ wɨ́ ɛ́?» 3Yésʉs, nye e bé ó: «Yé ɑbe ɨ́ lɔ̌b syóm wé, nkʉ̂ wɑɑ́ óbyɛ́l bé. Nye ɑ́ byɛ̂l e ntím ó, lɨ́ esú ó, bisyɛ́ɛlɑ mé Nzyɛ̌m, byé nyɨ́nɨɨ e né. 4Mɨnɑ́ sɑ̂ʼ gɑ́ syɛ́ɛlɑ me Mʉ̂r ɑ́ ntɨh me nyɑ́, yé jínɑ móhó, ebě, pum, wé mû ó lɨ́ enzě jwíne, mʉr ɑkɑ̌ be e nkul eséɑ. 5Jɔʼ yɨ́yɛ̂h mé jínɑ ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́, me ó dí njʉl dí ɨ́ sí yɨ̂ʼ wɨ́.» 6Jɔ̌ʼ Yésʉs bé ɑ́ be ɨ́ lɛ́ɛ nó yɨ́, nye nzě syɛɛ mécyéelé sí, nzě pulo bwɑ́ bíbwɑ̌h e mecyéelé mé, ntɔ̂ʼ lœm ɑ́ntím byɑ̌ ɨ́ mîh. 7Nye e né ó: «Tóʼ, tó jøø mîh ɨ́ béh Siloɑ̂m.» (Díe lɑɑ́, lé pɑ́ʼlɔ́ɔ́ ó: “Lʉ́mlʉ́.”) Ántím nzě tó jøø mpóm. Nyé kɑ́ búlɑ nɛ́ɛ: nye mû ó lɨ́ ebee. 8Jyɛɛ́ yé ndu e bɑɑ́ bé ɑ́ bɨbee nye ɨ́ diɑ́ nkóó bɑ́, bé ó: «Ɔ́ɔ! Ntʉ́ʼ mʉ̂r ɑ́ didi wɑ̂ʼ ndîndǐl lɨ́ egwɑ̂m bísɑ̂ nyɑ̂ʼ ɛ̌?» 9Bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé ó: «Nye ó nɨ̌ ʉ.» Bʉ́ʉ́, bé ó: «Yɑɑ́! Yé ɑbe nyê. Bé e nɔ́ɔ́, bé nøølɑ yɨ́ɛ ó, nøølɑ́ɑ.» Mʉ̌r nɨ̌, nye e bé ó: «Yé ó mɛm mʉr tɨ̂.» 10Bê nzě gɔ́nɑ le ejî nyé mecíɑ́. Bé e nye ó: «Míh mô, mé ɑ́ bɔ́ɑ nyɑ́?» 11Mʉ̌r nɨ̌, nye e bé ó: «Mʉr dí e díe ó, Yésʉs nyɑ́, nye bé ɨ́ pulo bwɑ́ bíbwɑ̌h, lœm mé byɑ̌ ɨ́ mîh. Nye e me ó, me tôʼ ɨ́ béh Siloɑ̂m, tó jøø mpóm. Me ntɔ̂ʼ tô. Jɔʼ mê jøø mpóm yɨ́, me ntɔ̂ʼ kʉ́ tɑ́ɑre ébee ɨ́ sʉ́lʉ́lʉ́.» 12Bê nzě jî e né ó: «Mʉr wɑɑ́, nye nkoó?» Nye ó: «Mé ɑgʉ́ɑ̌ nko nyé dí yɨ́.» 13Bʉr bɑɑ́ nzě nʉɑ mʉ̂r ɑ́ bɨbe e ntím nyɑ́, tô e né súm óFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ be yɨ́. 14Nɑ́ɑ̌ yé ó, Yésʉs ɑ́ pulo bibwɑ̌h, jomo mʉ̂r nɨ̌ mîh ó ɨ́ móhó sɑ́bɑt. 15Nó yɑɑ́ ó óFɑrizyɛ̂n bé ɑ́ jî e mʉ̌r nɨ̌ sɑ́ yé ɑ́ sɑ̂ ó, nye béyɨɨ yɨ́. Nye ó: «Nye bé ó sí lœm mé bwɑ́ bíbwɑ̌h ɨ́ mîh. Me nzě tó jøø mpóm. Nó ó, bɑ́ɑ́nɑ̂, me mû ó lɨ́ ebee.» 16Bɑ̂ʼ óFɑrizyɛ̂n, bé ó: «Mʉr sɑ́ mbǐ syɛ́ɛlɑ wɨ̂ʼ nyɑ́, nyé ɑbe e nkul eduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m, ebě, nyé ɑdû bíci bí móhó sɑ́bɑt.» Bʉ́ʉ́, bé ó: «Nyɑ́? Syɛ̂l misyóm, nyé ɑbe e nkul esɑ̂ mbi ésimɑ́ wɨ̂.» Bʉr ntɔ̂ʼ bɔ́ʼɑ ménkɔb mebɑ́. 17OFɑrizyɛ̂n nzě bɑ́ʼɑ̌ jíŋɔɔ mʉ̂r ɑ́ ciʼɔɔ nyɑ́ ó: «Guɑ́ lɛ́ɛ́ yé, dumo e mʉr bɛ́ɛ́ gó mîh nyɑ́?» Nye ó: «Yé ó ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m.» 18(OYúden, bé ɑ́ be ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó, ɑkpɛl ébûʼlɑ ó, nye ɑ́ bɨbe ó ɑ́ntím, nye ntɔ̂ʼ kɑ̌ bee.) Bê nzě jébe sɔ́ŋ ndu e nyɔ̌ŋ wé, 19nzě jíŋɔɔ bé mecíɑ́. Bé e bé ó: «Nzê yê tyeetye ó, mʉr nyɑ̂, nye ó mwɑ̂n wɨ́n ɛ̌? Nó ó, bɨ̌n kʉ́ bɑ́nɑ̌ lɛ́ɛ ó, nye ɑ́ byɛ̂l ó, e ntím ɛ́? Nó ó, yê kɑ sɑ́ ó, nye béyɨɨ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ mpʉʼ yɨ́ ɛ́?» 20Obyɛ̂l bé nzě yɑlɑ e bé ó: «Bɨ̌h bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, yé ó mwɑ̂n wɨ́h. Bɨ̌h bé lɨ́ egʉ́ɑ ntémé ó, nye ɑ́ byɛ̂l ó, e ntím. 21Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌h bé ɑgʉ́ɑ̌ sɑ̂ sɑ́ ó, nye béyɨɨ yɨ́. Bɨ̌h bɨɛ, bé ɑgʉ́ɑ mʉ̂r bɛ́ɛ́ nyé mîh nyɑ́. Jíʼéé gɑ́ nye mʉr tɨ̂. Nye mû ó mbi mʉ̂r jɑ́lɑ́ le ebɛ̂ʼ myé mílɔ̌b wɨ́.» 22(Nɑ́ɑ̌ yé ó, Sɔ́ŋ ndu e nyɔ̌ŋ, bé ɑ́ lwilwib nó ó, ebě, bé ɑ́ be ó lɨ́ ekpɛ́ɛ óYúden, ebě, oYúden bɑɑ́, bé ɑ́ bě sí di cwíí pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó, mʉ̂r sí lɛ́ɛ ó, Yésʉs, nye ó Mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ lœm múló mé jǿø nó, nye sóŋɔɔ ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ nyɔ́ɔ́. 23Nó yɑɑ́ ó óbyɛ́l bé, bé ɑ́ lɛ́ɛ ó: “Nye mû ó mbi mʉ̂r jɑ́lɑ́ le ebɛ̂ʼ myé mílɔ̌b wɨ́. Jíʼéé gɑ́ nye mʉr tɨ̂ʼ” yɨ́.) 24OFɑrizyɛ̂n nzě bɑ́ʼɑ̌ jébe mʉ̂r ɑ́ ciʼɔɔ nyɑ́. Bé e né ó: «Lɛ́yɨ́ɨ́ ótyeetye ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. Bɨ̌h bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, mʉ̌r nɨ̌, nye ó syɛ̂l misyóm.» 25Nye ó: «Mɛm mé ɑgʉ́ɑ yɑ̂m nkʉ̂ nye syɛ̂l misyóm, nkʉ̂ nyé ɑbe nyê. Sɑ́ mé dí ejɑɑ́ gʉ́ɑ yɨ́, yé ó njɨ gwɑ́r: me ɑ́ bɨbe ó ɑ́ntím. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, me mû ó lɨ́ ebee ɨ́ púúm.» 26Bê nzě bɑ́ʼɑ̌ jî e né ó: «Nye pɑ sɑ́ gó nyɑ́? Nye bɛ́ɛ́ gó mîh nyɑ́?» 27Nye ó: «Me bé ó sí boó lɛ́ɛ bɨ́n. Nó ó, bɨ̌n bé ɑkpɛl éjóʼo. Bɨ̌n kɑ̌ kpɛl ó, me bɑ́ʼɑ lɛ́ɛ bɨ̌n yé ɛ́? Nzê bɨ̌n ntémé mû ó lɨ́ egø̂m édi ómpʉ́n bé ɛ́?» 28Bê nzě tɑ́ɑre élǿɔɔ nyê. Bé e né ó: «Guɑ, go óbɛ̌m di mpʉ́n wé. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌h bɨɛ, bé ó ompʉ́n mé Moïse. 29Bɨ̌h bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, Nzyɛ̌m ɑ́ be ó sí lwib e Moïse. Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr nyɑ̂, bɨ̌h bé ɑgʉ́ɑ̌ nko nyé ɑ́ duho yɨ́.» 30Mʉ̌r nɨ̌, nye e bé ó: «Sɑ́ ékɑ̂m, yé ó bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ̌ nko nyé ɑ́ duho yɨ́, nyɨɛ bé yɨ́ɛ ó sí bɛ́ɛ mé mɑ̂m mîh. 31Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, Nzyɛ̌m, nyé ɑbe lɨ́ ejóʼo ósyɛ̂l o mísyóm. Nyě jɑɑ́ jôʼlo ó, njɨ mʉr dí ejwe nyé kûm, wɑɑ́ dí esɑ̂ gǿmɑ́ yé nyɑ́. 32Mɨnɑ́ bé ɑpɑ̌ jóʼo gɑ́ lʉ́ʉ́ dʉ́o bé lɨ́ elɛ́ɛ ó, kɛl, nyɨ́ pɑ̌ ciʼ mʉ̂r ɑ́ byɛ̂l e ntím nyɑ́. 33Yé bé mʉr wɑɑ́, nyé ɑduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m nó, lɛ́ɛ́, nye bé ɑbe e nkul esɑ̂ sɔ̂ʼ nó.» 34Bé e né ó: «Gbɑɑ gó ɑ́ byɛ̂l, go ó njɨ témé misyóm. Gǒ lɛ́ɛ́ ó, gǒ lɛ́ʼlé ó, bɨ̌h ɨ́?» Ntɔ̂ʼ soŋɔɔ nyé ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ nyɔ́ɔ́. 35Yésʉs ntɔ̂ʼ jóʼo ó, mʉr nyé ɑ́ ciʼ nyɑ́, bé ɑ́ be ɨ́ so nyé ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ nyɔ́ɔ́. Nye nzě bɔmɑ e né. Nye e né ó: «Nzê go lɨ́ ejyɛ̂ʼwo e Mwɑ̂n mé Mʉr ɛ̌?» 36Nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, lɛ́yɨ́ɨ́ mé wɑɑ́ dí ejébɔɔ “Mwɑ̂n mé Mʉr” nyɑ́, ó me jyɛ̂ʼwɑɑ e né.» 37Yésʉs, nye e né ó: «Go lɨ́ ebee nyê. Nye ntémé ó dí elwib e go ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ nyɑ́.» 38Mʉ̌r nɨ̌, nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, mɨ́ jyɛ̂ʼwo e go!» Nye ntɔ̂ʼ bɨʼ mébóó sí ɨ́ mpǒm mé Yésʉs. 39Yésʉs, nye ó: «Me ɑ́ nze ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, lɨ́ enzě cíʼe bʉ̂r milɔ̌b. Me ɑ́ nze sɑ̂ ó, bɑɑ́ntím, bé béyɨɨ; bɑɑ́ o dí ebee bɑ́, líŋɑɑ bɑɑ́ntím.» 40Bʉ́ʉ́ óFɑrizyɛ̂n, bé e boo nɔ́ɔ́ bé ɑ́ be bɑ́, nzě jóʼɔɔ̌ lwǐb nɨ̌. Bé ntɔ̂ʼ jî e né ó: «Nzê bɨ̌h bɨɛ ntémé bé ó bɑɑ́ntím ɛ́?» 41Yésʉs, nye e bé ó: «Yé bé bɨ̌n bé ɑ́ bɨbe ó bɑɑ́ntím nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n ɑ́ gwɑ be ó mbɨ̂mbɨɑ́, syóm ɑkɑ̌ be. Nó mpʉ bɨ́n lɛ́ɛ́ ó, bɨ̌n bé lɨ́ ebee yɨ́, nó yɑɑ́ ó bɨ́n dí e misyóm mín yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\