Yûd 1

1Yé ó mɛm Yûd, syɛ̂l mesɑ̂ mé Yésʉs-Krîst, mɨ́ɔɔ́ mé Jɑcques ó dí ecɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂. Mě tile ó, bɨ̌n bʉr ó Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ɑ́ kpɛl, bɑɑ́ nyé ɑ́ jébe le ebɑʼle mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst bɑ́. 2Njɨ́ʼɑ́ nkóó, le mepyɛblɑ, ti e kpɛ̌l, byé díʼee e bɨ̌n ɨ́ ntuuú. 3Bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m, léme, wé ɑ́ nyɛɛ be me ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, me tílɑɑ bɨ̌n lɔ̌b swîh: mpʉ̌ cwǐʼ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ dí jøʼ gwɑ́r lɨ́ esú gɑ́ lɨ́nɑ́ yɨ́. Me nzě kɑ̌ bee ó, me ó lɨ́ bi ó, me tílɑɑ bɨ̌n ó, bɨ̌n lwímlɑɑ dɔm. Lwímlɑ́ɑ́ gɑ́ lé, lɨ́ ekɑmle e búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ boo ntɨh bʉr bé yɨ́. 4Bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bɨ́ nî ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n ɨ́ myɑɑɑ, bɨ̌n l'ɑgʉ́ɑ. Okɑ́lɑr o dí ejwe bé mebě, le ekɑb bé bintɨ́ʼɑ́ bɑ́, bɨ́ boó tilɔɔ. Bɨ́ɛ bé ó minjéʼe-Nzyɛ̌m. Bé jɑɑ́ gø̂m ó, njɨ edirɑ̌ nyɔm e ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́, bé nkʉ̂ sɑ̂ bímolɑ́ nzɑm le ekomo. Bé ntémé, bé lɨ́ ekɛ́lɑ̌ Yésʉs-Krîst. Nye omér ó dí Tyɛ̂b esôʼ le Tî gɑ́ wɨ́nɑ́. 5Yê tyeetye ó, bɨ̌n bɨ́ boó gʉ́ɑ̌ lɔ̌b wɑɑ́ wɨ́wɛ̂h. Dɑmɑ́ jóʼo nó, me pɑ́ɑ símsɑ bɨ́n yɨ́ɛ lɔ̌b wɨ̂: Dɑ̂ Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ pɛʼ bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l ɨ́ sí Egîpten. Píe tɨ̂, nye nzě kɑ̌ jʉ̂ bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ bɨbene lɨ́ ejyɛ̂ʼwo e né bɑ́. 6Toŋlɑɑ gɑ́ ntémé beéngeles o b'ɑ́ be ɑkpɛl édi ɨ́ mecǿǿ mɔ́ɔ́ bɑ́. Bé ɑ́ si kpɛ́ɛ bidǐ bimpɑ̂ byɔ́ɔ́, kɑ̌ tó gbɑ́ŋɔɔ ɨ́ mpǐl. Nzyɛ̌m ɑ́ si gbɑ̂ bé lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ tʉ́ŋlʉ̌, bé mû mikɛ́ʼɑ́. Okuluu bɔ́ɔ́, bé ódi ó, kɔ́m ti e kɔ́m, ɑtiɔɔtiɔɔ. Tɨ̂ʼ ó beéngeles bɑɑ́ dí ebónǒ cíʼɑ́ mílɔ̌b épíhe yɨ́. 7Toŋlɑɑ gɑ́ ntémé bʉr ó Sodôm, e Gómɔr ti e bʉr o b'ɑ́ di ɨ́ bwɑ́ bínkɑnɑ byé ɑ́ be ɨ́ mepʉ́lɑ mɔ́ɔ́ bɑ́. Bʉr bɑɑ́, bé ɑ́ si bɛ́mɑ bé bʉr o tɨ̂ʼ lɨ́ esɑ̂ bímolɑ́. Bé ɑ́ si syɛŋɑ bijoó e mbi mʉ̂r bé dí, ɑbe lɨ́ ekœb ɨ́ joó wɨ́. Nó ó, bé ɑ́ si kɑ bi bintɨ́ʼɑ́ ɨ́ siʼe dí ejúǒ kɔ́m ti e kɔ́m yɨ́. Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ bé syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ó, lɨ́ elɛ̂ʼle bʉ̂r bɨ́bɛ̂h jweʼle. 8Dɑmɑ́ jóʼo nó, bʉr o dí edumo e lɔ̌b wɨ̂ʼ bɑ́, bé ó nó: pɨʼ milémé myɔ́ɔ́, nyé ɑjɨmɑ ɨ́ jô. Bé lɨ́ elœʼ ményʉ́l mɔ́ɔ́, le epyêh jǿǿ mé Nzyɛ̌m le entuhlo bééngeles dí e kûm bɑ́. 9Tó kœb ó, njǿø beéngeles Michel, nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ bé ɑntuhlǒ sɔ́ŋ meleme, mʉr bé e nɔ́ɔ́ ɑ́ pɑ pére mekɑ̌n, lɨ́ edǐ gʉ́ɑ̌ mpʉ̌ múú mé Moïse, wé ɑ́ jɑlɑ le edebe yɨ́ nyɑ́. Ɨ́ jɔ̌ʼ Michel ɑ́ jwe sɔ́ŋ meleme mebě yɨ́, nye ɑ́ bé ɑntuhlo nyê. Nye ɑ́ jɑɑ lɛ́ɛ ó: «Dɑ̂ Nzyɛ̌m, nye ntɨ́ʼɨɨ go!» 10Bʉr bɑɑ́ bɨ́ɛ ntuhlo ó, sɑ́ yɨ́yɛ̂h bé dí ɑgʉ́ɑ yɨ́. Yɑɑ́ bé dí egʉ́ɑ yɨ́ yɨ́ɛ, yé lɨ́ edímle bê. Sɑ́ ngǿɑ́ yɔ́ɔ́ yɑɑ́, yé ɑntɑɑ̌ bím ótír ó dwǐʼ dí egʉ́ɑ bísɔ̂ʼ yɨ́. 11Nkoó, nye ó, e bʉr bɑɑ́! Ebě, bɨ́ dû nzɨ́ Kɑyɨ̂n ɑ́ kɑr nyɨ́. Bé ɑ́ si dîm, lɨ́ edû nzɨ́ mikóo mé Bɑlɑ̂m, ebě, bé ɑ́ gø̂m ó myɛ́nɑ. Bé ɑ́ kɑ to jwe ó mpʉ bʉ̂r ó Korê bé ɑ́ jwe ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ gbɔbɑ e Moïse yɨ́. 12Jøʼ yɔ́ɔ́, yé lɨ́ entɨ̂ʼ ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n. Bé buú ntɨ̂ʼ ó, ɨ́ jɔʼ bɨ́n le onɔ́ɔ́ dé méde ɨ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m yɨ́. Bé dɨ́dé ó, lɔ̂ʼwɑ̌ lɔ́ʼwɑ́ɑ, ɑjóʼo bɑ́ sôn. Bé jɑɑ́ gbɨgbɑ̂ méde ó, njɨ ɨ́ myɔ́ɔ́ mínum. Bé ó mpʉ méjwíne me mpíé, pubó dí etíne, mpíé nyɨɛ ɑkɑ̌ nǿø mɑ́. Bé ntémé, bé ó mpʉ bílɨ́ bi dí ɑbe lɨ́ egúmo mpúmó ɨ́ jɔ̌ʼ nkóno bí. Byé lɨ́ ejwe nzɔ̂ʼ bɑ́, ebě, byé lɨ́ emunɑ sí. 13Bé nøølɑ ntémé ó, e mbi óbóʼó ó mɑ̂ŋ dí epyêl mégûl ɨ́ ntomo ntomo wɨ́. Bé lɨ́ esɑ̂ ébébe, ɑjóʼo bɑ́ sôn. Bé nøølɑ ó, le ocwícwén o dí ɑdû bítyé byɔ́ɔ́ bɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Nzyɛ̌m dí ejɑɑ́ bɨbɑʼle bé bidiɑ́ byɔ́ɔ́ njɨ lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ e dí ɨ́ nkom nkom lɨ́ yɨ́. Ejúrúú lɑɑ́, lé ódidi nó ó, kɔ́m ti e kɔ́m. 14Énɔk ɑ́ be ó ngwih ebɑɑlé mé Ádɑm. Nye ɑ́ si gwîh milɔ̌b mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m, dumo e bʉr bɑɑ́. Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Pɑɑ́ jóʼo gɑ̂: Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ ónze ó, e beéngeles bé dí ci bɑ́, tɑ̂ŋ mekɑ́m mé ótɔ́ɔ́sin, 15lɨ́ enzě cíʼe bʉ̂r bɨ́bɛ̂h milɔ̌b. Nye ólɛ̂ʼle mínjéʼe-Nzyɛ̌m mímyɛ̂h misyóm myɔ́ɔ́. Misyóm myɑɑ́, myé nyɨ́nyɨ́n ó, ɨ́ mpʉ bé dí esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ̌ Nzyɛ̌m nyɨɛ dí ebene bí yɨ́. Nye ólɛ̂ʼle bé ntémé mpʉ mínjéʼe-Nzyɛ̌m dí esɑ̂ Nzyɛ̌m nkěh ɨ́ mbi mékɑ̌n bé dí ecɨ nyé mɑ́.» 16Bʉr bɑɑ́, bé ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, lɨ́ elwib ɨ́ bébe bébe dumo e Nzyɛ̌m. Bê ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, lɨ́ ecicine nkɔ̂b nyé jwíjwé bé nyɨ́. Bé jɑɑ́ dû ó, njɨ bigǿmɑ́ byɔ́ɔ́. Bé lɨ́ elwib bílwǐb bí jɑ́ɑ́lé. Bé lɨ́ ejwɑ́ɑwo bʉ̂r mempǒm, bɨ́ɛ lɨ́ egʉ́ɑ ó, bé e nkul edirɑ wɔ́ɔ́ nyɔm tɨ̂. 17Bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m, toŋlɑɑ gɑ́ mekɑ̌n bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst ɑ́ lɛ́ɛ mɑ́. 18Bé ɑ́ lɛ́ɛ bɨ̌n ó, mbi wɨ̂: «Ɨ́ melú mé ósûʼlɑ mɑ́, yé óbe ó, e bʉr ó kpêʼle ngɑ́ dû mpʉ bígǿmɑ́ byɔ́ɔ́ dí etíne bé yɨ́ bɑ́. Bigǿmɑ́ byɔ́ɔ́, byé kʉ́ lɛ̂ʼle ó, bé lɨ́ ejéʼě Nzyɛ̌m.» 19Bɨ́hɑɑ́, bé ó dí egbɑ̂ mpɔ́ʼɑ́ menkɔ̌m pɑ́ʼ bʉr. Nkul le pɨʼ nyɔ́ɔ́, nye ó njɨ nyɑɑ́ nyʉ̂l bipúno. Sísǐm mé Nzyɛ̌m, wé ɑpɑ̌ nî bé ɨ́ miléme. 20Bɨ̌n bɨɛ, bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m, búʼó bɨ́n dí e yé, yɑɑ́ dí ci yɨ́, nʉŋɑɑ gɑ́ pîm ɨ́ búʼó yɑɑ́. Jɨjɨʼlɑɑ gɑ́ ntémé e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 21Bɑʼlɑɑ gɑ́ bicwiʼ bín, lɨ́ edi bɑɑ́ Nzyɛ̌m dí ekpɛl bɑ́. Bɨ̌n ɑ bónó móhó Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ nze wɨ́. Nye ónze ó, nzě jɨ̂ʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ nkoó. Bónɑ́ɑ́ gɑ́ nye. Nye ódi e bɨ̌n ó, tô tóʼ, tó pyɑ̂l pyɑ́lɑ́ɑ ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 22Jɨ́ʼɨ́ɨ́ gɑ́ bʉr o dí le elíʼɑ bɑ́ nkoó. 23Ciʼɨɨ gɑ́ bɑɑ́ mû sí lʉ́ŋɑ ɨ́ siʼe bɑ́. Syɛbɨɨ gɑ́ bé ɨ́ siʼe yɑɑ́. Jɨ́ʼɨ́ɨ́ gɑ́ bʉr nkoó. Milémé mín jɨ́ʼɨɨ bé nkoó, lɨ́ ekɛ̂n bɨ́n dí ejóʼo ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́ lɨ́. Benɑɑ gɑ́ syɛ́ɛlɑ ébébe yɔ́ɔ́ yɨ́yɛ̂h, kumǒ kumɑ́ɑ e mikɑ́n bé ɑ́ bubwɑ̂r ɨ́ menyʉ́l mɔ́ɔ́ mí, ebě, myé mû ó sí bil mpîr. 24Kûm, mpwɑʼ, nkul le jǿø, byé díʼee e mʉr dí e nkul ekɑmle e bɨ̌n ó, bɨ̌n sɑ́ ɑcwe, wɑɑ́ ntémé dí e nkul etyêl bɨ́n ɨ́ míh mé, ɑbe e sɑ́ ébébe nyé óboʼlo bɨ́n e tɨ̂, le bisʉhʉʉ ɨ́ buo buo nyɑ́. 25Nye omér ó dí Nzyɛ̌m. Kûm jwéŋɔɔ Nzyɛ̌m, dí Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́, ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst, Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, tɑ́ɑre ɨ́ mimbú mí píhe, le ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, tó kumǒ kumɑ́ɑ ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\