Luc 1

1Théophile, mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m! Bisyɛ́ɛlɑ bínɨ́nɨ́ɨ́ Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ ɨ́ pɑ́ʼ gɑ́ wɨ́nɑ́ bí, byé mû ó sí tilɔɔ nzɔ̂ʼ nzɔʼ. 2Byé ɑ́ tilɔɔ ó mpʉ bʉ̂r o b'ɑ́ be tɨ̂ʼ bɑ́, bé ɑ́ kɑlɑ mɨnɑ́ lɔ́ɔ́ bísyɛ́ɛlɑ bé ɑ́ bee e míh mɔ́ɔ́ ɨ́ menyɛ̌l bí. Bé ntémé mû bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, oboʼlo o tɨ̂ʼ le osyɛ̂l o mésɑ̂ ó lɔ́ɔ wɑɑ́. 3Nó, dɑ̂, mpʉ mé ɑ́ byɑmle lɔ̌b wɑɑ́ lɨ́ esú ó, me gʉ́ŋɑɑ wé ɨ́ pébébé, duho ɨ́ menyɛ̌l yɨ́, nó yé ɑ́ kɑ pyɑ̂l me jøʼ mpɑ̂ ó, mɛm ntémé cɛ́mɑɑ go wɑ̌ mpʉ bísɑ̂ byɑɑ́, byé ɑ́ syɛ́ɛ yɨ́. 4Mě sɑ́ nó ó, go gʉ́ŋɑɑ ó, sɑ́ bé ɑ́ lɛ̂ʼle go ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́ yɨ́, yé ó kwɑhɑ́ tɨ̂. 5Yé ɑ́ be ó, e nyʉ́ʉ́ pɑ́rɑ mé Nzyɛ̌m, díé lé Zɑchɑrie. Nye ɑ́ be ó mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ ópɑrɑ ó mbɛ̌r bʉ̂r mé Abiɑ̂, ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, Erôd jínɑ njǿø ɨ́ sí Yʉ́dɑ. Nó Zɑchɑrie ɑ́ be ó e mʉmɑ́ wé, Elisɑbeth. Elisɑbeth ɑ́ byɛ̂l ó ɨ́ mpóʼo mé Árɔn. 6Bɨ́bɛ̂h obɑ́, bé ɑ́ be ó otîtyěl o bʉ̂r ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m, lɨ́ ebɑʼle métié ndu e mempéné mé Nzyɛ̌m. Kʉ̌ cyen wɔ́ɔ́, ɑbɨm ébɔ̌ʼ. 7Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ bé ɑbe e mwɑ̂n, ebě, Elisɑbeth ɑ́ be ó kǔn mʉ́mɑ́. Ntémé bɨ́bɛ̂h mû minjʉ̌m. 8Ɨ́ lɨ̂ʼ dʉ́o nɛ́ɛ: Zɑchɑrie, bé e jyɛɛ́ yé yɑɑ́, nzě tóŋɔɔ ɨ́ yɔ́ɔ́ jɔʼ lɨ́ eséɑ̌ syɛ́ɛ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m. Nó mpʉ bé ɑ́ nze sɑ̂ esimɑ́ lɨ́ edû mpʉ ópɑrɑ, bé ɑ́ boo sɨ̂sɑ yɨ́, esimɑ́ ntɔ̂ʼ mɛ̂r Zɑchɑrie ó, nye ó mʉr jɑ́lɑ́ le enî mpɑ́h Nzyɛ̌m, lɨ́ etó dîʼ ótú ó júu lɨ́ ɑlɑtɑ̂r nyɑ́. 10Bʉr ɨ́ buo buo, bé ɑ́ si lîʼ kʉ̌l lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be tʉ́ŋlʉ̌ mpɑ́h Nzyɛ̌m lɨ́ edîʼ ótú ó júu yɨ́. 11Tyé e tyé yɑɑ́, éngeles mé Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ pyɑ̂l Zɑchɑrie. Nye ɑ́ tyɛ̂b tîtyěl ó, ɨ́ pɑ́ʼ mbó éjʉ̂m lɨ́ ɑlɑtɑ̂r, gúmó bé ɑ́ didîʼ otú ó júu yɨ́. 12Mbeɑ́ Zɑchɑrie ɑ́ bee éngeles yɨ́, ekɛ̂n nzě søø nyé ɨ́ nyʉ̂l. Nye nzě bil bʉ́ɑ́. 13Nó ó éngeles wɑɑ́ ɑ́ nze lɛ́ɛ e né ó: «Sɑ́ ɑjóʼo bʉ́ɑ́, Zɑchɑrie. Nzyɛ̌m, nyɨ́ jóʼo mínjɨʼlɑ myô! Elisɑbeth, mʉmɑ́ gǒ, óbyɑ̂ gó mɑ̂ mʉrʉ̂m. Go ójør nyé díe ó, Jeɑn. 14Go óbuú mɛɛlɑ le esoho. Bɨ̌n e bʉr ɨ́ buo buo, bé óbuú soho ébyɛ́l lé. 15Ebě, nye óbe ó ɑ́nɨ̂nɨ̂n mʉr ɨ́ míh mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m. Nye ɑ́kóʼó de ményoʼ me dí epurɑ mɑ́. Nye óbe ó lǿŋlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m, nye jínɑ ɨ́ mo nyɔ́ŋ. 16Nye ósɑ̂ ó, bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l ɨ́ buo buo, bé jwírɑɑ milémé myɔ́ɔ́, jyɛ̂ʼwo e Dɑ̂ Nzyɛ̌m wɔ́ɔ́. 17Nye ó Nzyɛ̌m ngɑ́ lómo ésôʼ nyɑ́. Nye óbe ó lǿŋlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m ndu e nkul, mbi ngwíhɑ milɔ̌b Élie ɑ́ be wɨ́. Nye ónzě sɑ̂ ó, osɔ́ŋ bé e bwɑ̂n, bé kǿmlɨɨ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Nye ótɨ́e bʉ̂r o dí egbɔbɑ e Nzyɛ̌m bɑ́ ó, bé cwólwɑɑ mpʉ ótîtyěl o bʉ̂r. Nó nyé ósɑ̂ ó, kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, yé díʼee nkʉmsɑ́, lɨ́ egwɑ́ jwě Nzyɛ̌m kûm.» 18Zɑchɑrie ntɔ̂ʼ yɑlɑ le éngeles ó: «Pɑɑ́ bee: bɨ̌h e mʉmɑ́ wɑ̌m mû ó minjʉ̌m. Yé ngɑ́ lɛ̂ʼle mé ó, sɑ́ gó dí elɛ́ɛ̌ nɨ̌, yé óbɑ́nɑ̌ syɛ́ɛ?» 19Éngeles ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Yé ó mɛm, Gɑbriel, mʉr dí etyɛ̂b ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m nyɑ́! Me nzé ó ɨ́ lʉ́mlʉ́, ó me ntɑ́ɑ nzě lwib e go, lɨ́ enzě lɛ́ɛ gó Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ wɨ̂. 20Nó mpʉ gô bé ɑbûʼlɑ mpɑ́ŋlɑ nyɑ̌m yɨ́, go ɑ́kóʼó kɑ̌ lwib! Go ódi ó le emúmó, tó kumo ɨ́ jɔʼ bísyɛ́ɛlɑ mê lɛ́ɛ́ bínɨ̌ ngɑ́ syɛ́ɛ yɨ́. Mpɑ́ŋlɑ mê nze lɛ́ɛ́ gó nyɨ̂, nye ókʉ́ dirɑ ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ólɛ́ɛ ó, nye dírɑɑ yɨ́!» 21Jɔʼ bé le éngeles, bé ɑ́ be lɨ́ elwib yɨ́, sɔ́mɑ́ bʉ̂r o b'ɑ́ be lɨ́ ebóno nyé kʉ̌l bɑ́, bé ɑ́ be ó lɨ́ ekɑ̂m beɑbeɑ̌ diɑ́ nyé ɑ́ di tʉ́ŋlʉ̌ mpɑ́h Nzyɛ̌m yɨ́. 22Tœ́ɑ́ nyé ɑ́ kɑ tô kʉ̌l wɨ́, nye ɑ́ bé ɑbe e nkul lwíb e bê. Nye ɑ́ jɑɑ peble bé ó, njɨ mebô e mebô. Bé ntɔ̂ʼ gʉ́ɑ ó, nye sí jɑlɑ le ebee lʉ́ʉ́ ésimɑ́ ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m tʉ́ŋlʉ̌. 23Nó nyé ɑ́ bɑʼɑ jɑ̂ gʉ̂ʼ mʉ́ʉ́ mélû, lɨ́ esîl syɛ́ɛ́ édîʼ ótú ó júu ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m. Nye ntɔ̂ʼ swîʼ, tô kwɑ́r nyé. 24Bé osí lɛŋ mʉ́ʉ́ mélû nɛ́ɛ: mʉmɑ́ wé, Elisɑbeth nzě kɑ̌ nʉɑ ébum. Nó mpʉ nyé ɑ́ jʉ̂ʼrɑ ebum yɨ́, nye ɑ́ bóno ó, ongɔn otɛ̂n, bé lɑ́ŋɑɑ. 25Nye ɑ́ lɨ̂lɛɛ tʉ́ŋlʉ̌ léme ó: “Dɑ̂ Nzyɛ̌m, nyɨ́ sɑ̂ mé sɑ́ mpɑ̂. Nyɨ́ jwɛ̂ʼ mê, lɨ́ epɛʼ mé ɨ́ sôn témé bʉr.” 26Ɨ́ ngɔn sɑmɑn Elisɑbeth ɑ́ be, nye mû le ebum nyɑ́, nó ó Nzyɛ̌m ɑ́ nze bɑʼɑ lómo éngeles wé Gɑbriel ɨ́ yʉ́ʉ́ nkɑnɑ, díé lé, Nɑzɑrɛ̂t, ɨ́ sí Gɑlilê. 27Nye ɑ́ lómo nye ó kwɑ́ mé yʉ́ʉ́ bíŋ éséhe. Yé ɑ́ be ó, bé e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r mpóʼo mé Dɑvid, díé lé Joseph, bé óbɛ́ɑ. Bíŋ éséhe yɑɑ́, yé ɑ́ be e díe ó, Mɑrie. 28Nó ó éngeles wɑɑ́ ɑ́ nze pyɑ̂l kwɑ́ mé Mɑrie. Nye e Mɑrie ó: «Me lɨ́ esoho gô. Gʉ́ bi métyɛʼ me mpóm mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m. Bɨ̌n e Dɑ̂ ó mû.» 29Mekɑ̌n mɑɑ́ kʉ́ nzě tɨ̂l Mɑrie mekʉ̌ sí. Nó nyé ɑ́ nze toŋlo ɨ́ nye mʉr tɨ̂ʼ ó: «Wɨ́nɨ̌ mbi mésøhlɨ, wé lɛ́ɛ́ yé ɛ́?» 30Nó éngeles ɑ́ nze lɛ́ɛ e né ó: «Mɑrie, ɑyɨ́ jóʼo bʉ́ɑ́. Gʉ́ bi métyɛʼ me mpóm mé Nzyɛ̌m. 31Go ónʉɑ ébum, gó obyɑ̂ mwɑ̂n, gó ojør nyé díe ó, Yésʉs. 32Nye óbe ó mʉ̌r nɨ́nɨ́ɨ́. Bʉr, bé ójébe nyé ó: “Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́.” Dɑ̂ Nzyɛ̌m ódil nyé ɨ́ diɑ́ jǿø sɔ́ŋ mpɑ́m wé Dɑvid. 33Nye ójǿø bʉ̂r o mpóʼo mé Jɑcob njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Jǿǿ yé, yé óbe ó, ɑbe le odumo.» 34Nó Mɑrie ɑ́ nze jî le éngeles ó: «Yé ópʉgʉ́ sɑ̂ nɑ́ɑ̌ nyɑ́ ɛ́? Ebě, me jínɑ ɑpɑ̌ kúnɑ e mʉrʉ̂m.» 35Nó ó éngeles ɑ́ nze yɑlɑ e né ó: «Yé óbe ó: Sísǐm mé Nzyɛ̌m ó ngɑ́ sulo ɨ́ go. Nzyɛ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́, nkul nyé, nye ógbɑ̂ gó sí pyóo nyé. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mwɑ̂n ci gó óbyɑ̂ nyɑ́, ójørɔɔ “Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m” yɨ́. 36Pɑɑ́ bee: Elisɑbeth, mɨ́ɔɔ́ gǒ, nye ntémé mû ó le ebum! Nye óbyɑ̂ mwɑ̂n lɨ́ ojʉ̌m wé. Ngɔn sɑmɑn wé wɑɑ́ ó dí kʉ́ nyɑ̂, nyɨɛ mʉr bé ɑ́ lølǿø okǔn nyɑ́. 37Ebě, yé ɑbe e yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ dí ɨ́ kɔblɑ ɨ́ pɑ́ʼ mé Nzyɛ̌m.» 38Mɑrie nzě lɛ́ɛ e né ó: «Me wɑ̂ʼ ó, syɛ̂l mesɑ̂ mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m. Nó sɑ́ yɨ́yɛ̂h gô lɛ́ɛ́ yɨ́, yé syɛ́yɨɨ njɨ nó.» Nó ó éngeles ɑ́ nze bɑʼɑ tô, líʼe nyé nɑ́ɑ̌. 39Nó ɨ́ melû mɑɑ́, léme, wé ɑ́ be Mɑrie ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, nyě tó ó sí Yʉ́dɑ, sí mécø̂ʼ. Nó nyé ɑ́ nze mɔɑ, tô, tó pyɑ̂l ɨ́ yʉ́ʉ́ nkɑnɑ tɨ̂. 40Nó nyé ɑ́ to sul ɨ́ mbɛ̌r mé Zɑchɑrie, ntɔ̂ʼ soho mʉ́mɑ́ wé, Elisɑbeth. 41Njóʼɑ́ Elisɑbeth ɑ́ jóʼo mesøhlɨ mé yɨ́, mwɑ̂n nzě kublɑ nyé ɨ́ mo. Tyé e tyé yɑɑ́, Elisɑbeth ɑ́ be ó, nye mû lǿŋlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 42Nye ntɔ̂ʼ bʉ̂ bícím le elɛ́ɛ ó: «Gʉ́ bi métyɛʼ me mpóm, lɑɑ bʉ́bɑ́ bɨ́bɛ̂h! Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e mwɑ̂n dí go ɨ́ mo nyɑ́. 43Nyɔ̌ŋ mé Tî wɑ̌m bɑnɑ nze bee mé ɨ́ yé ɛ́? 44Pɑɑ́ bee: le mésøhlɨ mô kpɑ́hlɑ́ mé ɨ́ megwɑ̌l, le mwɑ̂n ntɔ̂ʼ kublɑ mé ɨ́ mo ɨ́ bisʉhʉʉ! 45Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e guɑ, mʉr ɑ́ kʉ bûʼlɑ mpɑ́ŋlɑ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ go nyɨ́ nyɑ́. Go ɑ́ bûʼlɑ ó, mpɑ́ŋlɑ nyé nyɑɑ́, nye ódirɑ.» 46Nó Mɑrie ɑ́ nze lɛ́ɛ ó: «Lémé wɑ̂m, wé lɨ́ ejwě Dɑ̂ Nzyɛ̌m kûm. 47Bisʉhʉʉ, byé ó me ɨ́ léme lǿŋlɑ́, ɨ́ lɔ̌b mé Nzyɛ̌m, mʉr ɑ́ ciʼ me nyɑ́. 48Ebě, nye bé ó sí sʉ méjwôʼlʉ mé nkǒ sɑ́ syɛ̂l mesɑ̂ wé dí yɨ́. Yé ó nó: píe mûh, mimyɑ̌ mi bʉ̂r mímyɛ̂h, myé ójɑɑ́ lɨlɛ́ɛ ó, njɨ: “Mepwɑʼ, mé e mʉmɑ́ nyɑ̂!” 49Ebě, mʉr dí e nkul nyɨnyɛ̂h nyɑ́, nye bé ó sí sɑ̂ mé bisɑ́ bínɨ́nɨ́ɨ́. Díé lé, lé ó díé dí ci lɨ́. 50Nyě lɛ́ʼlé ncǿncǿɑ nyé ó, mimyɑ̌ mi bʉ̂r mímyɛ̂h. Nye lɨ́ ejɨ̂ʼ bɑɑ́ o dí ejwɑ́ɑwo nyé bɑ́ nkoó. 51Nyɨ́ kɛm bʉ̂r bé e nkul nyé nyɨnyɛ̂h. Nye ɑ́ si gbɑh bʉr ó pyêh bɨ́bɛ̂h, ti e bijøʼ bé ɑ́ kukûhlo ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ bí. 52Nye ɑ́ si pɛʼ ojǿø ɨ́ bidiɑ́ byɔ́ɔ́. Nó bʉr o dí ejɔr ményʉ́l mɔ́ɔ́ bɑ́, nyɨ́ jwe bé bidiɑ́ bi kʉ́. 53Nye ɑ́ si kɑɑle bʉr o ménzɑ e bisɑ́ bí émbɨɑ, njɨ okúmɑ́ ó bʉ̂r ó nyé ɑ́ bwóolo mebô e mebô. 54Nye ɑ́ si kɛm bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bʉr o dí osyɛ̂l o mésɑ́ bé bɑ́. Nyɨ́ toŋlǒ mpʉ nyé ɑ́ boo tɑ́ɑre le elɨ̂lɛʼle bé ncǿncǿɑ yɨ́. 55Yé ó mpʉ nyé ɑ́ kɛʼ bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́ ó, nye ósɨsɑ̂ yɨ́. Nye ócǿɑ le Abrɑhɑm, bé e mpóʼo nyé ó, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ.» 56Nó Mɑrie, bé le Elisɑbeth, bé ɑ́ nze di kwɑ́r nyɑɑ́ ongɔn olɛ̂l. Nye ntɔ̂ʼ swîʼ, tô kwɑ́r nyé. 57Jɔʼ ébyɑ̂ mé Elisɑbeth lé ɑ́ pyɑ̂l yɨ́, nó ó nyé ɑ́ byɑ̂ mwɑ̂n, mɑ̂ mʉrʉ̂m. 58Bʉr ó njoo yé ndu e mimbyɛ́l myé, bé ntɔ̂ʼ jóʼǒ lɔ́ɔ ó, Dɑ̂ Nzyɛ̌m mû ó sí jɨ̂ʼ nyé nkoó: nyɨ́ ntɨh nyé mwɑ̂n! Bɨ́bɛ̂h nzě sohǒ lɔ́ɔ wɑɑ́. 59Lɨ́ elú é mwôm, bé ntɔ̂ʼ nze e né ó, bé cíʼɑɑ nye mpʉ́n, bé jǿrɨɨ nye díé é sɔ́ŋ wé, Zɑchɑrie. 60Nó ó nyɔ́ŋ wé ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Heʼé, nye ójébɔɔ ó “Jeɑn”.» 61Bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ kɑ̂m. Bé e né ó: «Gúú mbyɛ́l gô, wé ɑbe e díé énɨ̌.» 62Bê nzě peble mébó mɔ́ɔ́, lɨ́ ejî ó, Zɑchɑrie lɛ̂ʼlɑɑ bé díé é mwɑ̂n. 63Nó ó Zɑchɑrie ɑ́ nze peble mebô lɨ́ ejébe ékóʼ lé étile. Nye ntɔ̂ʼ nʉɑ lê, nzě tile tɨ̂ʼ ó: “Díé lé, lé ó Jeɑn.” Bʉr bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ kɑ̂m díe lɑɑ́. 64Tyé e tyé yɑɑ́, Nzyɛ̌m nzě ciʼ nyê, nye nzě bɑ́ʼɑ̌ lwib, lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m kûm. 65Ekɛ̂n nzě søø bʉ̂r ó sí yɑɑ́ bɨ́bɛ̂h ɨ́ menyʉ̂l. Bʉr ó sí Yʉ́dɑ, sí mécø̂ʼ, bé ɑ́ jɑɑ lɨlɛ́ɛ ó, njɨ lɔ́ɔ wɑɑ́. 66Bʉr o b'ɑ́ jóʼo bɑ́, bê nzě bɑʼle mílɔ̌b myɑɑ́ ɨ́ milémé myɔ́ɔ́. Bê nzě jíilɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Mwɑ̂n nyɑ̂, nye óbe wɑ́ɑ̌ mbi mwɑ̂n ɛ̌?» Bʉr ntɔ̂ʼ jweʼe bíjøʼ ɨ́ cwiʼ mé Jeɑn, le egʉ́ɑ ó, nkul mé Nzyɛ̌m ɑ́ kʉ be ó e né. 67Nó Zɑchɑrie, sɔ́ŋ wé, nye mû lǿŋlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m, ɑ́ nze nyɛl egwîh milɔ̌b mé Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: 68«Mɨnɑ́ jwêʼ gɑ́ Dɑ̂, dí Nzyɛ̌m Ɨ́zrɑɛ̂l nyɑ́, kûm, ebě, nyɨ́ nzě kúl bʉ̂r yé ɨ́ menɔɔlʉ. Nyɨ́ tɑ́ɑ̌ góo, le edwih mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ mpilɑ mísyóm, pɛʼ mɨ́nɑ́ ɨ́ fɑ́. 69Nyɨ́ ntɨh mɨ́nɑ́ gɑ́ ciʼ-bʉr dí ɨ́ lele nkûl nyɑ́. Nye ó mʉr mbɛ̌r bʉ̂r mé Dɑvid, ɑ́ be syɛ̂l mesɑ̂ mé Nzyɛ̌m nyɑ́. 70Nyɨ́ sɑ̂ mpʉ nyé ɑ́ boo lɛ́ɛ mélú mé épíhe ɨ́ nzɨ̌ ogwíhɑ o mílɔ̌b bé, bʉr o dí ci bɑ́ yɨ́. 71Nyɨ́ nzě kɛm mɨ́nɑ́ gɑ̂, lwímlɑ le ontɨ̂m le obɨn gɑ́ bɨ́nɑ́. Nyɨ́ pɛʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ mebó mé bʉ̂r o dí enwim mɨ́nɑ́ gɑ́ bɑ́. 72Mpʉ nyé ɑ́ lɛ́ɛ e bimpɑ́m gɑ́ bínɑ́ yɨ́, nyɨ́ sʉ mɨ́nɑ́ gɑ́ metyɛʼ me mpóm mé le etoŋlo sɑ́ɑ́ nyé mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ sɑ̂ nyɨ́. 73Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ Abrɑhɑm sɔ́ŋ mpɑ́m gɑ́ wɨ́nɑ́ lɨ́ otyeetye ó, nye ókɛm mɨ́nɑ́ gɑ̂, lwímlɑ le ontɨ̂m le obɨn gɑ́ bɨ́nɑ́. Nó ó mɨ́nɑ́ ójwijwe gɑ́ nye kûm, ɑkɑ̌ kpɛ́ɛ bé yɨ́. 75Mɨnɑ́ bé ógúmo gɑ́ ó e né. Mɨnɑ́ bé óbe gɑ́ ó, otîtyěl o bʉ̂r ɨ́ míh mé, tó pyɑ̂l ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 76Guɑ mwɑ̂n wɑ̌m nyɑ̂, go óbe ó ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m, dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́, ebě, go ótô lɨ́ esóʼ mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m, lɨ́ ekomlo nzɨ́ nyé ngɑ́ cɨɨ nyɨ́. 77Go ólɨlɛ̂ʼlě kúl bʉ̂r gɑ́ yɨ́nɑ́ ó, nye ó ngɑ́ ciʼ mɨ́nɑ́ gɑ̂. Nye ópɛʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ bibɑɑ bí ébébe gɑ́ bínɑ́. 78Ebě, Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́, nyɨ́ jɨ̂ʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ nkoó. Ciʼ-bʉr nyé ngɑ́ ntɨh nyɑ́, ópyɑ̂l ɨ́ mɨnɑ́ gɑ̂, mpʉ dʉ́o dí epyɑ̂l kʉ́, kʉ̌n sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h yɨ́. 79Nye ókʉn ntémé menzɨ̌ me bʉ̂r o b'ɑ́ bɨbe lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ bɑ́. Bɑɑ́ bé ɑ́ bɨbe ɨ́ kɑ sóo bɑ́, bé mû ó, sí ciʼe. Nye ólɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ mpʉ mɨ́nɑ́ jɑ́lɑ́ le edûdu gɑ́ kʉ̌ cyen mpɑ̂, mɨ́nɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ nkʉ̂ didi ɨ́ mepyɛblɑ yɨ́.» 80Nó ó mwɑ̂n wɑɑ́ ɑ́ nze gǿe le ebi mélele ɨ́ sísǐm. Nye ɑ́ didi ó ɨ́ lʉɑ́, tó pyɑ̂l ɨ́ dʉ́ó nyé ɑ́ tyɛ̂b ɨ́ míh mé bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l lɨ́ elɛ̂ʼle nyé mʉr tɨ̂ʼ yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\