Luc 10

1Píe tɨ̂, Tî Yésʉs nzě twɑ̂r bʉ́ʉ́ bʉ̂r, tɑ̂ŋ mekɑ́m nzɑɑngbɑ́ le obɑ́, ntɔ̂ʼ lómo bé dóló, bʉr obɑ́ óbɑ́. Bé ntɔ̂ʼ tô bínkɑnɑ e bínkɑnɑ byɛ̂h, ɨ́ bisúm bíbyɛ̂h nyé ɑ́ be ó, nye kúmɑɑ bí. 2Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e bé ó: «Yé ɨ́ buo méde mû sí tɨ̂ ɨ́ pemé mɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bʉr o tó kpɛm méde mɑɑ́ bɑ́, bé ɑbuo. Nó, jɨʼlɑɑ gɑ́ e Kúm pemé ó, nye lómɑɑ bilóbilɑ ɨ́ buo buo. Bé tôʼ kpɛm méde ɨ́ pemé. 3Tóʼ gɑ̂. Pɑɑ́ bee: mě lómó bɨ́n ó mpʉ bwɑ́ bínteme pɑ́ʼ onkœœ! 4Anʉɑ gɑ́ mimpɨ́ʼ, myɑɑ́ mí mɔnɨ́, nkʉ̂ myɑh, nkʉ̂ osípɑh. Abɑ́rɑ gɑ́ e mʉr téme nzɨ̌. 5Jɔʼ bɨ́n ní ɨ́ mbɛ̌r yɨ́, lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ bʉr ó mbɛ̌r ó: “Mepyɛblɑ, mé díʼee bɨ̌n ɨ́ miléme!” 6Mʉ̂r mbɛ̌r wɑɑ́ bé mʉ̂r mepyɛblɑ nó, mesøhlɨ mɨ́n, mé ókœ̌b jɑ́ ɨ́ lémé wé. Nyé obɑ́ʼɑ̌ nʉɑ mépyɛblɑ me dí eduho ɨ́ mesøhlɨ mɑɑ́ mɑ́. Nyé bé ɑbe mʉ̂r mepyɛblɑ nó, mepyɛblɑ mɑɑ́, mé óbúlɑ, bɑ́ʼɑ̌ kumo ɨ́ bɨ̌n. 7Mbɛ̌r bɨ́n ngɑ́ di wɨ́, diʼee gɑ́ tɨ̂. Déʼ gɑ́ sɑ́ bʉ̂r o tɨ̂, bé ójwe bɨ́n yɨ́, ebě, syɛ̂l mesɑ̂ jɑlɑ ó, jweŋɔɔ myɛ́nɑ mé. Atô le ede gɑ́ mímbɛ̌r e mímbɛ̌r myɛ̂h. 8Bɨ́n ní ɨ́ nkɑnɑ, kœb ó, bé lɨ́ egwɑ́ bɑʼle bɨ́n nó, bɨ̌n ɑ dé sɑ́ yɨ́yɛ̂h ngɑ́ jweŋɔɔ bɨ́n yɨ́. 9Ciʼɨɨ gɑ́ mimbél mí nkɑnɑ yɑɑ́. Bɨ̌n ɑ lɛ́ɛ́ e bʉr ó nkɑnɑ yɑɑ́ ó: “Nzyɛ̌m mû ó kúno etyêl Mpóʼo nyé ɨ́ bɨ̌n.” 10Bɨ́n pyɑ́l ɨ́ yʉ́ʉ́ nkɑnɑ, bʉr o tɨ̂ʼ ɑbɑʼle bɨ́n nó, tóʼ gɑ́ ɨ́ minkpɑ̌ʼ mi tɨ̂. Bɨ̌n ɑ tútúnó nkpɑ̌ʼ e nkpɑ̌ʼ ó: 11“Bɨ̌h bɨ́ kuro pím nkɑnɑ yɨ́n dí enɑrɑ bɨ́h ɨ́ mekʉ̌ nyɨ́. Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, Mpóʼo mé Nzyɛ̌m mû ó lɨ́ ekúnwo e bɨ̌n!” 12Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó, dʉ́ó Nzyɛ̌m ócíʼe bʉ̂r milɔ̌b, jwe bé mebě yɨ́, bintɨ́ʼɑ́ byɔ́ɔ́, byé óbuú bwɑʼ, lɑɑ byɑɑ́ bi bʉ̂r ó Sodôm.» 13«Nkoó, nye ó, e bɨ̌n, bʉr ó Korɑzîn! Nkoó, nye ó, e bɨ̌n, bʉr ó Bétsɛ́dɑ! Yé bé mesimɑ́ mé ɑ́ sɑ̂ kwɑ́ nyɨ́n mɑ́, mé ɑ́ syɛ́ɛ ó Tîr e Sidɔ̂n nó, lɛ́ɛ́, bʉr o tɨ̂, bé ɑ́ si di ɨ́ bwɑ̌h, kʉ́bɑ mínkurɑ, le elɔmɑ méswií lɨ́ elɛ̂ʼle ó, bɨ́ kɑm éjwirɑ míléme. 14Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó, dʉ́ó Nzyɛ̌m ngɑ́ cíʼe bʉ̂r milɔ̌b yɨ́, Tîr, bé e Sidɔ̂n ngɑ́ be, ɑbuú jweŋɔɔ bíntɨ́ʼɑ́ mpʉ bɨ́n yɨ́. 15Á guɑ, Kɑpernɑ́ʉm, nzê go óbɨ́nɔɔ, tó pyɑ̂l ɨ́ jʉ́ó kʉ́ ɛ̌? Tʉ̂toʼó! Go ósulɔɔ sí, tó pyɑ̂l ɨ́ bɨ́ siʼe.» 16Nye nzě lɛ́ɛ le ompʉ́n bé ó: «Wɑɑ́ sɑ́ bɨ́n mejóʼo nyɑ́, nyɨ́ jóʼo mê. Wɑɑ́ ntémé béné bɨ́n nyɑ́, nyɨ́ bene ntémé me. Ntémé, wɑɑ́ béné mé nyɑ́, nyɨ́ bene mʉ̂r ɑ́ ntɨh me nyɑ́.» 17Bʉr mekɑ́m nzɑɑngbɑ́ le obɑ́ bɑɑ́, mpúlɑ bé ɑ́ búlɑ nyɨ́, bisʉhʉʉ, byé ɑ́ be bé ɨ́ miléme ó lǿŋlɑ́. Bé ó: «Dɑ̂ ɛ̌, meleme, mé lɨ́ esɑ̂ bɨ́h mejóʼo ɨ́ jɔʼ bɨ́h dí eso mé e nzɨ̌ díé lô yɨ́!» 18Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Me ɑ́ si bee Sɑ́tɑn lɨ́ eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ mpʉ̌ njweh mpíé. 19Jóʼlɑ́ɑ́ gɑ̂: me ɑ́ si jwe bɨ̌n nkul etíbe ónyʉ́ɑ ndu e bibɑ́mlwɑ́l. Mɨ́ jwe bɨ́n nkul entɑɑ ménkul mɨ́mɛ̂h me ntɨ̂m e mbɨn gɑ́ wɨ́nɑ́. Sɑ́ ébébe, yé ɑbe e nkul epyɑ̂l ɨ́ bɨ̌n. 20Sɑ̂ gwɑ́r, ɑyɨ́ buú soho gɑ́ ɨ́ lɔ̌b bíbɨ́blɑ mísísǐm, byé lɨ́ esɑ̂ bɨ́n mejóʼo. Sohɑɑ gɑ́ ebe míé mɨ́n dí mitilɑ́ ɨ́ jʉ́ó kʉ́.» 21Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, Sísǐm mé Nzyɛ̌m nzě lóŋlǒ lémé mé Yésʉs e bisʉhʉʉ. Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Dɑ̂, me lɨ́ ejwe gó kûm, guɑ, Njǿø kʉ́ e sí, ebě, go ɑ́ si lɛ̂ʼle bʉr o dí mpʉ bwɑ́ ó ntwǒm bɑ́, bisɑ́ gó ɑ́ sol ocwóó ndu e l'ogǿɑ ó sí yɨ̂ʼ bí. Dɑ̂ ɛ̌, yé ó nó! Ebě, go ɑ́ boo bi bísʉhʉʉ ɨ́ lémé gô ó, yé sɑ́ŋɔɔ nó. 22«Sɔ́ŋ wɑ̌m ɑ́ si jwe me bisɑ́ bíbyɛ̂h. Abe e mʉr dí egʉ́ɑ Mwɑ̂n, pɛ̌ʼ njɨ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ nye omér. Abe e mʉr dí egʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, pɛ̌ʼ njɨ Mwɑ̂n ndu e wɑɑ́ Mwɑ̂n kpɛ́l élɛ̂ʼle nyɑ́.» 23Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ le ompʉ́n bé, bé mû bé omér ó: «Bɨ̌n bɨɛ, metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e bɨ̌n, ebě, míh mɨ́n, mé lɨ́ ebee bísɑ́ bínɨ̌. 24Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, ogwíhɑ o mílɔ̌b le ojǿø ɨ́ buo buo, bé ɑ́ gø̂gøm ó, bé béyɨɨ sɑ́ bɨ́n dí ebee yɨ̂, sɑ̂ gwɑ́r, ɑbee, le ejóʼǒ sɑ́ bɨ́n dí ejóʼo yɨ́, sɑ̂ gwɑ́r, ɑjóʼo yê.» 25Nyʉ́ʉ́ lɛ̂ʼlɑ metié nzě mɔɑ sí, nzě bóblǒ Yésʉs. Nye e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, me sɑ̂ʼ wɑ́ɑ̌ mbi sɔ̂ʼ dí ó, me nʉ́ŋɑɑ cwǐʼ njʉ̌m dǐ, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɑ̌m?» 26Yésʉs nzě yɑlɑ ó: «Metié gɑ́ mɨ́nɑ́, mé lɨ́ elɛ́ɛ yé? Go lɨ́ elɑ́ɑ yé tɨ̂?» 27Mʉr wɑɑ́ ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Mé lɛ́ɛ́ ó: “Kpɛlɨɨ̌ Dɑ̂, dí Nzyɛ̌m gǒ nyɑ́, le lémé gô wɨ́wɛ̂h, le sísǐm gô wɨ́wɛ̂h, le nkul nyǒ nyɨnyɛ̂h, le pɨʼ nyǒ nyɨnyɛ̂h.” Mé lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ ó: “Kpɛlɨɨ mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉr mpʉ gó dí ekpɛl gó mʉr tɨ̂ʼ yɨ́.”» 28Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Gʉ́ kʉ́ gwɑ́ yɑlɑ. Sɑ́ʼ nó, go nkʉ̂ ciʼe.» 29Tó kœb ó, lɛ̂ʼlɑ wɑɑ́ ɑ́ be lɨ́ edǐ lɛ̂ʼle ótîtyěl wé. Nye ntɔ̂ʼ jî e Yésʉs ó: «Á mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m mʉr, nye nzé?» 30Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be ɨ́ duhǒ Yerʉ́zɑlɛm ó, nyě tó ó Yerikô. Nyé jínɑ téme nzɨ̌ nɛ́ɛ: binzilngɑ̌n nzě duho lɨ́ eboʼo bé ɑ́ lɑ lɨ́, nyɑ́bɑ nyé ɨ́ nyʉ̂l, pɛʼɔɔ nyé mikɑ́n, bíŋɔɔ nyê, ɨ́ bíŋɔɔ bíŋɔɔ, líʼɔɔ nyé múu ɨ́ séhé. 31Nó nyʉ́ʉ́ pɑ́rɑ ɑ́ be lɨ́ elɑɑ ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́. Mbeɑ́ nyé ɑ́ bee mʉ̌r nɨ̌ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ syɛ̂hle, ntɑɑ ɨ́ lʉ́ʉ́ émpɑh e nzɨ́, tô yé. 32Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́, ɨ́ jɔʼ mʉ̂r onzweh mé Levî ɑ́ pyɑ̂l tɨ̂, jwɛ̂ʼ mʉ̂r wɑɑ́ yɨ́, nye ɑ́ jɑɑ kpɑ̂h ó kpɑ́hɑ́ɑ ɨ́ gúú pɑ́ʼ nzɨ́. 33Nó yé ɑ́ kɑ sɑ̂ ó, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r Sɑmɑrî ɑ́ be lɨ́ elɑɑ ɨ́ nzɨ̌ mpwɑ́r nyɑɑ́ nyɑ́, ɑ́ nze kumǒ gúmo yɑɑ́. Mbeɑ́ nyɨ́ɛ ɑ́ bee mʉr wɑɑ́ yɨ́, nye kʉ́ nzě jɨ̂ʼ nyé nkoó, 34sîhlě bɑ̌ʼ e né, sʉ nyé menyoʼ le múlo ɨ́ mepɨ́ɨ́, jyɛl mé e mimyɔʼ. Nye nzě byɛɛle mʉ̂r wɑɑ́, kɛl nyé kʉ́ tír nyé mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ kɨkɑlwo tɨ̂ʼ nyɑ́, ntɔ̂ʼ tô e né, tó jyêʼ nyé ɨ́ joó ɨ́ gúú mbɛ̌r ójwóo. Bé e nɔ́ɔ́ ntɔ̂ʼ bɑ́ dǐ sɔ́mɑ́, mʉr Sɑmɑrî lɨ́ esúʼo nyê. 35Jɑ́ŋɔɔ sí. Ɨ́ mɛ́n, nye ntɔ̂ʼ nʉɑ mínzɑŋ mí mɔnɨ́ mimbɑ́, jwe mʉ̂r mbɛ̌r. Nye e né ó: “Gwɑ́ bɑʼle mé nyɑ̌. Jɔʼ mé óbúlɑ yɨ́, me óbwóolo gó sɑ́ yɨ́yɛ̂h gó ngɑ́ dímle lɨ́ ebɑʼle nyé yɨ́.”» 36Yésʉs ntɔ̂ʼ jî e lɛ̂ʼlɑ metié wɑɑ́ ó: «Ɨ́ bʉr olɛ̂l bé ɑ́ bee mʉr ɑ́ bíŋɔɔ nyɑ́ bɑ́, wɑɑ́ wɑ́ɑ ɑ́ lɛ̂ʼle ó, nye ó mɨ́ɔɔ́ wé mʉr nyɑ́? Gǒ bee nyɑ́?» 37Lɛ̂ʼlɑ metié ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Wɑɑ́ ɑ́ cǿɑ e né nyɑ́.» Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Tóʼ. Go ɑ tó sɑ̂ jøʼ gwɑ́r yɑɑ́.» 38Mpʉ̌ Yésʉs, bé le ompʉ́n bé, bé ɑ́ be lɨ́ etô ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́ yɨ́, bê nzě pyɑ̂l ɨ́ nyʉ́ʉ́ kwɑ́r. Mʉmɑ́ kwɑ́r nyɑɑ́, díé lé Mɑ́ɑ́tɑ, ntɔ̂ʼ soho nyê, tirɑ nyé ntɔ́ɔ ɨ́ mbɛ̌r wé. 39Nó Mɑ́ɑ́tɑ ɑ́ be ó, e mɨ́ɔɔ́ wé, Mɑrie. Tî Yésʉs ɑ́ be ó lɨ́ elwib e Mɑrie, Mɑrie wɑɑ́ ndîndǐl bɑ̌ʼ e mekʉ̌ mé lɨ́ ejôʼlǒ sɑ́ nyé ɑ́ lɨlɛ́ɛ yɨ́. 40Mɑ́ɑ́tɑ nyɨɛ ɑ́ be ó lɨ́ elûhwɑ e bisyɛ́ɛ́ ɨ́ buo buo. Nye nzě pyɑ̂l gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́, le elɛ́ɛ e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, nzê yé ɑbɑ́ lɛ́ɛ gó sɔ̂ʼ ɨ́ jɔ̌ʼ Mɑrie dí entúŋlo mɛ̂m me omér e bisyɛ́ɛ́ nó yɨ́ ɛ́? Lɛ́yɨ́ɨ́ nyé ó, nye kœ́bɨɨ me ɨ́ syɛ́ɛ́!» 41Tî Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Mɑ́ɑ́tɑ, Mɑ́ɑ́tɑ, guɑ, gǒ yéʼwó ó bisɔ̂ʼ ɨ́ buo buo. 42Tó kœb ó, sɑ́ dí ɨ́ buú buǒ nyɔm yɨ́, yé ó njɨ gwɑ́r. Sɑ̂ yɑɑ́, yé ó mbɨɑmbɨɑ nkɔ̌b Mɑrie nyɨɛ pɛ́h nyɨ́. Abe e mʉr ópɛʼ nyé nyɑ̌.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\