Luc 11

1Ɨ́ lʉ́ʉ́ dʉ́o, Yésʉs ɑ́ be ó yʉ́ʉ́ gúmo lɨ́ ejɨʼlɑ. Jɔʼ nyé ɑ́ sil ejɨʼlɑ yɨ́, nyʉ́ʉ́ mpʉ́n wé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, lɛ́ʼlɑ́ɑ́ bɨ́h esɑ̂ mínjɨʼlɑ mpʉ̌ Jeɑn Ndu-bʉr nyɨɛ ɑ́ lɛ̂ʼle bé ómpʉ́n myɑɑ́ myɔ́ɔ́ yɨ́.» 2Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Jɔʼ bɨ́n dí ejɨʼlɑ yɨ́, lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ ó: “Sɔ́ŋ wɨ́h, lɛ́ʼlɑ́ɑ́ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h ó, go ó Nzyɛ̌m dí ci nyɑ́. Jǿǿ yô, yé ntɑ̂ʼ. 3Jwǐjwéʼ bɨ́h mede me jɑ́lɑ́ e bɨ̌h ɨ́ dʉ́ó lɨ́lɛ̂h mɑ́. 4Pɛʼɛɛ bíbɑɑ gó ɑ́ niʼe bɨ̌h ɨ́ lɔ̌b mébébe mɨ́h bí, ebě, bɨ̌h ntémé bé lɨ́ epɛʼ bíbɑɑ bɨ́h dí eniʼe bʉ̂r bɨ́bɛ̂h ɨ́ lɔ̌b ébébe bé dí esɑ̂ bɨ́h lɨ́. Ayɨ́ bîr ó, bɨ̌h níʼee ɨ́ mebʉ́blɑ́.”» 5Nye ó: «Mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n bé e só nó, nye óbɑ́nɑ̌ tó kœb nyé témé pum, le elɛ́ɛ e só wɑɑ́ ó: “Mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m, pɑɑ́ kʉl mé biblêr bilɛ̂l. 6Nyʉ́ʉ́ só wɑ̌m, nyɨ́ búlɑ ɨ́ cyen, pyɑ̂l kwɑ́ nyɑ̌m. Mé ɑbe e sɑ́ mé jwé nyê.” 7Só wé nyé ɑ́ to bee nyɑ́, sí kɑ̌ yɑlɑ e né tʉ́ŋlʉ̌ mbɛ̌r ó: “Ayɨ́ kɑ̌ ntɨ̂ʼ mê. Ebê, lɨ́ boó pɨrɔɔ le sɑb. Bɨ̌h e bwɑ́n bɑ̂m mû ó minjɑ́ʼ mí sí. Mé ɑbe e nkul ekɑ̌ gbɔlwɑ sí, jwe gó sɔ̂ʼ.” 8Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó, dɑmɑ́ jóʼo bé e nɔ́ɔ́ bé ó osó, nye óbɑ́nɑ̌ yɑlɑ ɨ́ mbi wɑɑ́, le ebene égbɔlwɑ sí. Sɑ̂ gwɑ́r yɨ́ɛ, nye ónzoó gbɔlwɑ sí, jwe só wé sɑ́ yɨ́yɛ̂h nyê bé lɨ́ ejî yɨ́ ó, ebe nyé dí ejɑʼ, ɑtyɛʼ nkûl. 9«Mɛ̌m lɛ́ɛ́ e bɨ̌n ó, gwɑ́mɑ́ɑ́ gɑ̂, bɨ̌n nkʉ̂ bi. Sɑ́ŋɑ́ɑ́ gɑ̂, bɨ̌n nkʉ̂ bee. Kwɑ́ʼlɑ́ɑ́ gɑ́ ebê, lé nkʉ̂ dibɔɔ bɨ́n. 10Ebě, mʉr nyɨnyɛ̂h dí egwɑ̂m nyɑ́, óbi. Mʉr dí esɑ́ɑ nyɑ́, óbee. Ebê, lé ódibɔɔ lɨ́ esú é mʉ̂r dí ekwɑ̂ʼle nyɑ́. 11Wɑ́ɑ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n dí ó, mwɑ̂n wé gwɑ́m nyé sû nɛ́ɛ: nyě kɑ̌ jwe nyé nyʉ́ɑ ɨ́ jilɑ́ sû nyê gwɑ́m nyɑ́? 12Nzê nyě e nkul ejwe nyé bɑ́mlwɑ́l ɨ́ jɔʼ nyé jɑ́ʼ nyé ecɨ́ é kúo yɨ́ ɛ́? 13Bibɨ́blɑ bi bʉ̂r bɨ́n dí nɨ̌, bɨ̌n pɑ̌ nyɛɛ́ jwe bwɑ́n bɨ́n bisɑ́ bímpɑ̂, ɑ́ jwɛʼrɑ e Sɔ́ŋ wɨ́n! Nye óntɨ̌h Sísǐm wé, duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, jwe wé bʉr o dí egwɑ̂m nyé wɑ̌ bɑ́.» 14Ɨ́ lʉ́ʉ́ dʉ́o, Yésʉs ɑ́ be ó lɨ́ edwih mʉ̂r eleme. Lé ɑ́ gbɑ̂ mʉr tɨ̂ʼ ó, ekpɑɑ lé émúmó. Jɔʼ éleme, lé ɑ́ duho ɨ́ nyʉ̂l nyé yɨ́, nye ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ tɑ́ɑre élwib. Entumo e bʉ̂r nzě tørɑ. 15Nó bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ nze lɛ́ɛ ó: «Yé ó Béelzébul, njǿø meleme, ó dí ejwe nyé nkul ó, nye sôʼ meleme ménɨ̌.» 16Bʉ́ʉ́, bé ɑ́ si sɑ́ɑ ebóblo nyê. Bé ó, nye sɑ̂ʼ bé esimɑ́ e nkul dí eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɨ́. 17Nó mpʉ nyé ɑ́ gʉ́ɑ bijøʼ byɔ́ɔ́ yɨ́, nye e bé ó: «Kúl yɨ́yɛ̂h bʉ̂r o tɨ̂ʼ dí elwímlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ yɨ́, yé lɨ́ esûʼlɑ ó ɨ́ twíilʉ̌, ɑkɑ̌ be e bʉr. Wɨ̂ʼ mbɛ̌r, wé ónkɑŋɑ é gúú. 18Yé bé Sɑ́tɑn mû sí bɛ̂ʼ nyé mʉr tɨ̂ʼ menkɔ̌m mebɑ́ nó, lɛ́ɛ́, mpóʼo nyé, nyé ɑbe e nkul ebyéɑ le ejɑh ó tɨ̂ʼ yɨ́. Ebě, bɨ̌n lɛ́ɛ́ ó, mě dwidwih bʉ̂r meleme ó, e nkul dí eduho kwɑ́ mé Béelzébul nyɨ́. 19Bɨ́n lɛ́ɛ́ ó, mě so méleme ó, e nzɨ̌ nkul Béelzébul dí ejwe mé nyɨ́ nó, ɑ́ nzé dí ejwě jyɛɛ́ yɨ́n nyɔ́ɔ́ nkûl eso mê? Bé bʉr o tɨ̂, bé ó dí elɛ̂ʼle ɨ́ kpɛŋlɛm ó, bɨ̌n bé e mebě. 20Yé bé mě so méleme ɨ́ bʉr ó, e nkul jiné mé Nzyɛ̌m nó, lɛ́ɛ́, Mpóʼo mé Nzyɛ̌m mû ó, lɨ́ ekúnwo e bɨ̌n. 21«Jɔ̌ʼ nkɔ́ɔ́ mʉ̂r mû sí komlo dɔ̂m yɨ́, yé lɨ́ ebɑʼle mébi mé ɨ́ puuu, ɑkpɛ́ɛ̌ sɔ̂ʼ. 22Dɑmɑ́ jóʼo nó, jɔʼ nyʉ́ʉ́ ɑ́nkul-bitumɑ lɑ́ɑ́ nyé nyɑ́, ntɑ́ɑ́ nyé ɨ́ dɔm yɨ́, nye ópɑr nyé bisɑ́ bí dɔ̂m nyé ɑ́ bûbuʼlɑ bí. Nyé onʉɑ byê, kɑb bʉ̂r oswîh. 23«Mʉr nyɨnyɛ̂h dí ɑbe ɨ́ nkɔ̌m nyɑ̌m nyɑ́, nye me ó ɨ́ nkɔ̌m kɔ́m nkɛ́ɛ́. Mʉr dí ɑkœb mé lɨ́ esyɛŋ nyɑ́, nye lɨ́ egbɑh ó gbɑhɑ́ɑ.» 24«Jɔ̌ʼ sísǐm mélwɑʼwo wé mû sí duho mʉ̂r ɨ́ nyʉ̂l yɨ́, wé sɨ́sɑ́ ó, tô le epómo, lɨ́ esɑ́ɑ̌ gúmó égbɑlɑ. Tó kœ̌b njɨ bigúmo bi dí ɨ́ swɑ́h swɑ́h bí. Mpʉ wé dí ɑbeě gúmó égbɑlɑ yɨ́, wé lɨ́ elɛ́ɛ ɨ́ wé mʉr tɨ̂ʼ ó: “Mě búlɑ́ ó, tô mbɛ̌r wɑ̂m, gúmó mé ɑ́ pɑ duho yɨ́.” 25Wé ntɔ̂ʼ búlɑ, kœ̌b mbɛ̌r ngwɑ́mlɑ́, mbɨɑmbɨɑ nkʉmsɑ́. 26Wê nzě tó nʉɑ mísísǐm miswîh, myɑɑ́ myé ɑ́ be ɨ́ buú bébe, lɑɑ wé mí, nzɑɑngbɑ́. Myé ntɔ̂ʼ búlɑ̌ sɔ́mɑ́, nzě diŋɔɔ sí ɨ́ mbɛ̌r wɑɑ́. Ɨ́ jɔ̌ʼ nɨ̌, ntɨ́ʼɑ́ mʉ̂r wɑɑ́ ókɑ̌ siɑ e yé yɨ́, yé ólɑɑ yɑɑ́ ésôʼ lɨ́ ebébe.» 27Yésʉs jínɑ lɨ́ ekʉ́ lwib nó nɛ́ɛ: nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́ ntɔ̂ʼ pɑ̂m lɨ́ entumo e bʉ̂r lɑɑ́. Nye e Yésʉs ó: «Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e mʉmɑ́ ɑ́ nkɛ́ɛ go ɨ́ mo wé, le edêhle gó ebél lé nyɑ́!» 28Nó ó Yésʉs ɑ́ yɑlɑ e né ó: «Metyɛʼ me mpóm, mé buú buo ó, e bɑɑ́ o dí ejóʼo mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m ndu e l'ebɑʼle myé bɑ́.» 29Ɨ́ jɔʼ bʉ̂r, bé ɑ́ be lɨ́ emɑ̂ʼlɑ̌ gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́, nye e bé ó: «Á bébe bʉ̂r ó myɑ̌ wɨ̂ʼ ɛ̌! Bé lɨ́ edǐ bee mésimɑ́. Bé ɑ́kóʼó bee ésimɑ́ egwɑ́r, ɑlɑɑ ó lɑɑ́ lé ɑ́ syɛ́ɛ ɨ́ cwiʼ mé Yʉ́nɑs lɨ́. 30Ebě, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ bʉ̂r ó Ninevɑ̂, bé ɑ́ bee esimɑ́ lɨ́ esyɛ́ɛ ɨ́ cwiʼ mé Yʉ́nɑs, jøʼ gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó bʉ̂r ó myɑ̌ wɨ̂ʼ ngɑ́ bee ésimɑ́ lɨ́ esyɛ́ɛ ɨ́ cwiʼ Mwɑ̂n mé Mʉr yɨ́. 31Ɨ́ dʉ́ó lé écíʼ é mílɔ̌b, njǿø mʉmɑ́ ɑ́ duhǒ díbé cie nyɑ́, ótyɛ̂b, nwɑ̂hle bʉ́rʉ̂m ó myɑ̌ wɨ̂, ebě, nye ɑ́ si duho médumo me ntwíʼ, lɨ́ enzě jóʼo métǿǿ mé ócwóó mé Sɑlomɔ̂ŋ. Pɑɑ́ bee gɑ̂: sɑ́ lɑ́ɑ́ Sɑlomɔ̂ŋ yɨ́, yé ó wɑ̂. 32Ɨ́ dʉ́ó lé écíʼ é mílɔ̌b, bʉrʉ̂m ó Ninevɑ̂, bé ógbɔlwɑ, nwɑ̂hle bʉ̂r ó myɑ̌ wɨ̂, ebě, bé ɑ́ be ó sí jwirɑ míléme lɨ́ ejóʼo mpɑ́ŋlɑ mé Yʉ́nɑs. Nó, pɑɑ́ bee gɑ̂: sɑ́ lɑ́ɑ́ Yʉ́nɑs yɨ́, yé ó wɑ̂.» 33«Mʉr, nyé ɑbe lɨ́ etumo élɑ́mɑ lɨ́ esú lé égbɑ̂ lé lɨ́ esǒ. Yé jɑlɑ ó, bé tyélɨɨ lé ɨ́ tyélɑ́tyélɑ élɑ́mɑ kʉ́, ó bʉr nkʉ̂ kœ̌b mbɛ̌r e jwê ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h bé nî yɨ́. 34Díh lô, lé ó elɑ́mɑ e nyʉ̂l nyǒ. Yé bé díh lô, lé ó mbɨ̂mbɨɑ́ nó, lɛ́ɛ́, nyʉ̂l nyǒ nyɨnyɛ̂h, nye ó ɨ́ jwê tʉ́ŋlʉ̌. Lé bé ɑbě mbɨ̂mbɨɑ́ nó, lɛ́ɛ́, nyʉ̂l nyǒ nyɨnyɛ̂h, nye ó lɨ́ ejúrʉ́ʉ́. 35Gwɑ́ di gɑ́ ocwóó, lɨ́ ekpɛ́ɛ ó, jwé bɨ́n dí e yé yɨ́, yé ɑyɨ́ liŋɑ éjúrʉ́ʉ́! 36Nyʉ̂l nyǒ nyɨnyɛ̂h bé ɨ́ jwê, yʉ́ʉ́ cîl l'ɑkɑ̌ lîʼ lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ nó, lɛ́ɛ́, go mʉr tɨ̂ʼ ntinɨ̂ mû ó ɨ́ jwê tʉ́ŋlʉ̌. Yé ó mpʉ élɑ́mɑ e dí epɑn gó jwê lɨ́.» 37Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ be lɨ́ elwib yɨ́, nyʉ́ʉ́ Fɑrizyɛ̂n ntɔ̂ʼ jébe nyê. Nye e né ó: bé e nɔ́ɔ́ tô dě mbɛ̌r wé. Bé ntɔ̂ʼ tô, níŋɔɔ̌ mbɛ̌r, diŋɔɔ sí ɨ́ téble. 38Fɑrizyɛ̂n wɑɑ́ ɑ́ be ɨ́ kɑ̂m ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ bee ó, Yésʉs ɑ́ bɑnɑ nze lɨ́ edɨ́ɨ́ ó, ɑpɑ̌ jøø mébô yɨ́. 39Nó ó Tî Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ e né ó: «Pɑɑ́ bee gɑ́ mpʉ bɨ́n oFɑrizyɛ̂n dí yɨ́: bɨ̌n sʉsohlo bísʉ́ɑ́ le bikɔ̂b ó ɨ́ pɑ́ʼ kʉ̌l. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bɨ́ lóno ɨ́ bisɑ́ bɨ́n ɑ́ pɑ dɛn bí, le sɑ́ bɨ́n ɑ́ sɑ̂ e jélé yɨ́. 40Bɨ̌n bisɑ́ bígʉ́ʼ bî: Nzyɛ̌m, mʉr ɑ́ komlo mʉr nyʉ̂l pɑ́ʼ kʉ̌l nyɑ́, ntʉ́ʼ nyé ntémé ɑ́ komlo nye pɑ́ʼ tʉ́ŋlʉ̌ ɛ̌? 41Jwéʼ gɑ́ bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r sɑ́ dí ɨ́ bisʉ́ɑ́ bín tʉ́ŋlʉ̌ yɨ́. Bɨ̌n bé óbee ó, bisʉ́ɑ́ bín bíbyɛ̂h, byé ó mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 42«Nkoó, nye ó, e bɨ̌n, oFɑrizyɛ̂n, ebě, bɨ̌n dɑmɑ́ bi bísɑ̂ bi dí ɨ́ twɑ̂ʼwo bí mpʉ bíkɑ́ ménumó, bikɑ́ bí dʉ̂m ti e byɑɑ́ mépulo, bɨ̌n bé lɨ́ ebɑ́nɑ̌ jwě Nzyɛ̌m nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb kɑ́m tɨ̂. Tó kœb ó, bisyɛ́ɛlɑ bi ncǿncǿɑ le byɑɑ́ bí ótîtyěl Nzyɛ̌m dí ɨ́ buú beě mbɨ̂mbɨɑ́ bí, bɨ̌n bé lɨ́ epyêh byê. Yé jɑlɑ ó, bɨ̌n jwêʼ nye nkɔb bisɑ́ bín dí nyɑɑ́ nyé nyɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ɑjɨhɑ ntémé bisyɛ́ɛlɑ bi ncǿncǿɑ le byɑɑ́ ótîtyěl. 43«Nkoó, nye ó, e bɨ̌n, oFɑrizyɛ̂n! Bɨ̌n bʉr o dí esɑ̂: jɔʼ yɨ́yɛ̂h bɨ́n dí etô ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ yɨ́, susuɔɔ̌ njɨ bidiɑ́ bí ésôʼ. Jɔʼ bɨ́n tó lɨ́ ebɨ̌m é pɑ́tele yɨ́, bɨ̌n kpɛl ó, bʉr sɨ̂seʼlɑɑ bɨ̌n ɨ́ jɔʼ bé dí ebɑ́rɑ e bɨ̌n yɨ́. 44Nkoó, nye ó, e bɨ̌n! Ebě, bɨ̌n bé ó mpʉ mésoo dí ɑkɑ̌ nyɨ̂n kʉ̌l mɑ́. Bʉr, bé lɨ́ etíbe mésoo mɑɑ́, bɨ́ɛ l'ɑgʉ́ɑ ó, bé lɨ́ ekúnɑ e sɑ́ mélwɑʼwo.» 45Nó nyʉ́ʉ́ lɛ̂ʼlɑ metié ɑ́ nze lɛ́ɛ e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, jɔʼ gó dí elwib le oFɑrizyɛ̂n nó yɨ́, go lɨ́ esɑ́mle ntémé bɨ̌h le onɔ́ɔ́ bɨ́bɛ̂h.» 46Yésʉs, nye e né ó: «Nkoó, nye ó, e bɨ̌n ntémé, olɛ̂ʼlɑ o métié! Bɨ̌n bé lɨ́ egbɑ̂ bʉ̂r mimbeʼ médile ɨ́ mikoo ɨ́ nzɨʼrɨ, ó bé nkɛ́yɨɨ myê. Bɨ̌n bɨɛ l'ɑkɛm bé lɨ́ enkɛ́ɛ myê, dɑmɑ́ jóʼo ó, e jiné gwɑ́r. 47Nkoó, nye ó, e bɨ̌n! Bɨ̌n bé lɨ́ ekɔ̂n mésoo mé ógwíhɑ o mílɔ̌b. Tó kœb ó, bimpɑ́m bín ó b'ɑ́ jʉ̂ bê. 48Mpʉ bɨ́n dí ekɔ̂n mésoo mɔ́ɔ́ nó yɨ́, bɨ̌n bé lɨ́ eboʼlo tɨ̂ʼ lɨ́ otyeetye ó, osɔ́ŋ bɨ́n ó dí e mpono meswie mɔ́ɔ́. Osɔ́ŋ bɨ́n ó b'ɑ́ jʉ̂ ogwíhɑ o mílɔ̌b; bɨ̌n bɨɛ kɑ̌ kɔ̂n mésoo mɔ́ɔ́. 49Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó, Nzyɛ̌m dí elɛ́ɛ lɨ́ ocwóó wé ó: “Me ólómlo bé ogwíhɑ o mílɔ̌b ndu e bʉr o mílʉ́mlʉ́ bɑ̂m. Bé ójʉ̂ bɑ̂ʼ ó jʉ́ʼóo, tíble bʉ́ʉ́ tíblɑ́ɑ” yɨ́. 50Ɨ́ tɨ̂, yé lɛ́ʼlé ó, bʉr ó myɑ̌ wɨ̂, bé óbi bíntɨ́ʼɑ́ ɨ́ buo buo. Bé ótɑ́ɑ mécié mé ógwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h, tɑ́ɑre ɨ́ jɔ̌ʼ kʉ́ e sí, byé ɑ́ be ɑpɑ̌ bě kuhɑ́ yɨ́. 51Bɨ̌n bé ótɑ́ɑ méswie mɔ́ɔ́, tɑ́ɑre lɨ́ eswie mé Ábɛl, tó pyɑ̂l ɨ́ lɑɑ́ mé Zɑchɑrie, mʉr ɑ́ jʉ́ŋɔɔ pɑ́ʼ ɑlɑtɑ̂r ndu e mpɑ́h Nzyɛ̌m nyɑ́. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, bʉr ó myɑ̌ wɨ̂, bé ótɑ́ɑ méswie mɔ́ɔ́ mɨ́mɛ̂h! 52«Nkoó, nye ó, e bɨ̌n, olɛ̂ʼlɑ o métié! Bɨ̌n bɨ́ lɑ nzɨ́ dí ejwe ócwóó nyɨ́. Bɨ̌n bʉr o tɨ̂ʼ ɑjyɛ̂l ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́. Bɨ̌n bɨ́ bɑ́nɑ̌ kɑmle bʉ̂r o kpɛ́l éjyɛ̂l tɨ̂ʼ bɑ́ lɨ́ edû nyê.» 53Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ duhǒ gúmo yɑɑ́ yɨ́, olɛ̂ʼlɑ o métié le oFɑrizyɛ̂n ntɔ̂ʼ sɑ́ŋɔɔ nyé otié, le esweŋɔɔ nyé e milɔ̌b ɨ́ buo buo. 54Bé ɑ́ sɑ̂ nó ó, lɨ́ elɑ́mɔɔ nyé bilɑ̂m ɨ́ nzɨ̌, lɨ́ esɑ̂ ó, nye lɛ́yɨɨ lʉ́ʉ́ ékɑ̌n bé ngɑ́ pur nyé e tɨ̂ʼ lɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\