Luc 12

1Lɛŋ bɑ́ jɔʼ, entumo e bʉ̂r ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ swɑ̂l. Bé ɑ́ be ó otɔ́ɔ́sin otɔ́ɔ́sin. Bʉr tîtibe bʉ́ʉ́ mekʉ̌. Yésʉs, nye le ompʉ́n bé ó: «Gwɑ́ bɑʼ gɑ́ oFɑrizyɛ̂n ɨ́ lɔ̌b levure bé dí e yé yɨ́. Yé ó mikóo. 2Sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí lɨ́ esǒ yɨ́, yé ógwíhɑ. Sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí solɑ́ yɨ́, yé ógʉ́ŋɔɔ. 3Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó dí ó, sɑ́ bɨ́n ngɑ́ lɛ́ɛlɑ lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ yɨ́, yé óbɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɔɔ ɨ́ móhó ɨ́ kpɛŋlɛm. Sɑ́ bɨ́n ngɑ́ nyimlɑ lɨ́ egwɑ̌l e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ ntɔ́ɔ yɨ́, yé ótúnɔɔ kʉ́ mié. 4«Osó bɑ̂m, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó, bɨ̌n sɑ́ ɑkpɛ́ɛ bʉ̂r. Bé dɑmɑ́ jʉ̂ bɨ́n ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bípúno, bɨ́ɛ, bé ɑbe e nkul esɑ̂ bɨ́n yʉ́ʉ́ sɑ́ ébébe swîh. 5Me múo tɨ́e bɨ́n wɑɑ́ bɨ́n jɑ́lɑ́ le ekpɛ́ɛ nyɑ́: kpɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ Nzyɛ̌m, mʉr dí e nkul enʉɑ bɨ́n, jʉ̂, kɑ̌ guho ɨ́ bɨ́ siʼe nyɑ́. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: kpɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ nye! 6«Bé bɛ́mɑ́ bɑ́ɑ́tɔlɔɔ otɛ̂n ó bipɑ́rɑ bibɑ́. Dɑmɑ́ jóʼo nó, kɑ̂r ɑ́tɔlɔɔ ngwɑ́r dí ejɨhɔɔ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 7Nzyɛ̌m ntémé, nyɨ́ gʉ́ɑ mpúo nyɨnyɛ̂h dí bɨ̌n ɨ́ milʉ̂ nyɨ́ tɑ̂ŋ. Ayɨ́ kɑ̌ jóʼo gɑ́ bʉ́ɑ́. Bɨ̌n bê le odimé, lɑɑ bɑ́ɑ́tɔlɔɔ ɨ́ buo buo.» 8«Nó me lɨ́ elɛ́ɛ e bɨ̌n ó, mʉ̂r sí tɨ̂ʼ bɨr, gbɑ̂n mé témé bʉr nó, Mwɑ̂n mé Mʉr ógbɑ̂n nyé ntémé ɨ́ mpǒm beéngeles mé Nzyɛ̌m. 9Sɑ̂ gwɑ́r, mʉ̂r ókɛ́lɑ ɨ́ míh mé bʉ̂r ó, nyé ɑgʉ́ɑ mé nó, Mwɑ̂n mé Mʉr ókɛ́lɑ nyé ntémé ɨ́ míh bééngeles mé Nzyɛ̌m. 10«Mʉr nyɨnyɛ̂h dí elwib e Mwɑ̂n mé Mʉr ebébe nyɑ́, bɑɑ ébébě Nzyɛ̌m ngɑ́ lɑ́ɑ tɨ̂ʼ yɨ́, yé óbɛ̌m pɛʼɔɔ. Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr ngɑ́ sɑ̂ Sísǐm mé Nzyɛ̌m nkěh nyɑ́, bɑɑ ébébe yɑɑ́, yé ɑ́kóʼó pɛʼɔɔ. 11«Jɔʼ bé ódɑ̂ʼre bɨ́n ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ nkʉ̂ ɨ́ mempɑ́h mílɔ̌b, tó pur bɨ́n yɨ́, mʉr ɑsyɛl gɑ́ bɑ́. Ayêʼwo gɑ́ sɑ́ bɨ́n ngɑ́ lɛ́ɛ bʉ̂r ó jǿø ɨ́ nkɑr wɨ́n yɨ́! 12Ebě, Sísǐm mé Nzyɛ̌m ólɛ̂ʼle bɨ́n sɑ́ bɨ́n ngɑ́ jɑlɑ le elɛ́ɛ bé ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ yɨ́.» 13Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be lɨ́ entumo e bʉ̂r nyɑ́, nye e Yésʉs ó: «Lɛ̂ʼlɑ, lɛ́yɨ́ɨ́ mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m ó, nye kɑ́bɑɑ bɨ̌h bilíʼé mé sɔ́ŋ wɨ́h!» 14Yésʉs, nye e né ó: «Mɨ́ɔɔ́, nzé ɑ́ tyêl me cîʼ milɔ̌b ɨ́ milɔ̌b mín ɛ̌? Nzé ɑ́ lɛ́ɛ ó, me kɑ́bɑɑ bilíʼé bín?» 15Nye ó: «Gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó. Syɛ́hlɑ́ɑ́ gɑ́ nzɔ́ɔ́ bísɑ̂, mimbi mímyɛ̂h, ebě, cwiʼ mʉ̂r, yé ɑduho ɨ́ bisɑ́ mʉ̂r wɑɑ́ dí e byé bí, byé dɑmɑ́ buo.» 16Yésʉs ntɔ̂ʼ sɑ̂ bé kɨkɛnɑ ó: «Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be ó, e bisɑ̂ twíhɑ ti e bipemé. Byé ɑ́ si bu gúmo. 17Nó nyé ɑ́ jî ɨ́ lémé wé ó: “Me ósɑ̂ nyɑ́? Mé ɑkɑ̌ be e gúmó mé kɑ́ɑlɑɑ mpumó nyɑ̌m.” 18Nye ó: “Me pɑ́ɑ sɑ̂ mpʉ: me ógbɛ́ɛ ménkunɑ mɑ̂m. Mé okɑ̌ lʉ́o ménkunɑ meswîh me dí ɨ́ buú bwɑʼ mɑ́. Mé okomo méde mɑ̂m ndu e mebi mɑ̂m ɨ́ menkunɑ mɑɑ́. 19Jɔʼ yɑɑ́ ó mé ólɛ́ɛ e lémé wɑ̂m ó: Lémé wɑ̂m, gó e mebi lǿŋlɑ́. Mé ójɑlɑ e go tɑ̂ŋ mimbû ɨ́ buo buo. Gbɑlɑɑ ɨ́ jɔʼ yɨ̂. Déʼ méde ndu e menyoʼ. Sohɑ́ɑ.” 20Nzyɛ̌m, nye e mʉr wɑɑ́ ó: “Gʉʼlʉgʉ́! Mûh ɨ́ pum wɨ̂, me ópɛ̌ʼ sísǐm gô. Nzé ókɑ̌ lîʼ lɨ́ ede bísɑ́ gó ɑ́ kʉkomo bí ɛ́?”» 21Yésʉs, nye e bé ó: «Mʉr dí ekomo mébi mé lɨ́ esú lé, nye mʉr tɨ̂, nyɨɛ yɨ́ɛ ɑ́ntéʼenteʼe mʉr ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m nyɑ́, nye ó mpʉ mʉ̂r wɑɑ́.» 22Yésʉs, nye le ompʉ́n bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: ɑsyɛl gɑ́ bɑ́ ɨ́ lɔ̌b cwiʼ, lɨ́ eyêʼwǒ sɑ́ bɨ́n ngɑ́ de yɨ́. Asyɛl gɑ́ bɑ́ ɨ́ lɔ̌b ményʉ́l mɨ́n, lɨ́ eyêʼwǒ kɑ́n bɨ́n ngɑ́ bwɑ̂r wɨ́. 23Ebě, cwiʼ mʉ̂r, yé ɨ́ buǒ nyɔm, lɑɑ méde. Nyʉ̂l ntémé, nye ɨ́ buǒ nyɔm, lɑɑ míkɑ́n. 24Pɑɑ́ bee gɑ́ bikpɑ́ŋ bî: byé ɑbe mémpeʼ, ɑkpɛm méde. Byé ɑbe e mentɔ́ɔ, ɑbe e menkunɑ. Tó kœb ó, Sɔ́ŋ wɨ́n ó dí ejwe byé mede. Mʉr, nye ɨ́ buo ódimé, lɑɑ bínʉ̌n. 25Nzé ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n dí e nkul ekɛl élû egwɑ́r ɨ́ melú mé cwiʼ yé ɨ́ lɔ̌b bɑ́ nyé dí esisyɛl ɨ́ léme yɨ́? 26Bɨ̌n pɑ̌ nyɛɛ́ kɑ̂r ésɑ̂ sɑ́ dí ɨ́ buú twɑ̂ʼwo yɨ́, ɑ́ jwɛʼrɑ e byɑɑ́ byúú bíbyɛ̂h! Ayêʼwo gɑ́ byê. 27Pɑɑ́ gwɑ́ jwɛ̂ʼ gɑ́ mpʉ ménzɔ̌m dí etô le ebuʼwɑ yɨ́: mé ɑbe lɨ́ eséɑ̌ syɛ́ɛ́, nkʉ̂ lɑr míkɑ́n. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: dɑmɑ́ bě Sɑlomɔ̂ŋ ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be le okúm le ogbɑɑ wé yɨ́, ɑ́ bé ɑbwɑ̂r míkɑ́n mi di ɨ́ nkɑɑɑ́ mí mpʉ nzɔ́m mpwɑ́r ɨ́ menzɔ̌m mɑ̂. 28Nzyɛ̌m pɑ̌ nyɛɛ́ toŋlo ménzɔ̌m nó, ɑ́ jwɛʼrɑ e bɨ̌n! Menzɔ̌m ntémé, ɑdi. Mûh, mé lɨ́ epɑ̂h pemé e pemé. Ɨ́ mɛ́n, mé ɑkɑ̌ be. Mé mû ó lɨ́ eguhɔɔ ɨ́ duró. Nzyɛ̌m ókʉ́ bôr bɨ́n mikɑ́n, bʉr o dí ɑbûʼlɑ bɑ́! 29Ayɨ́ dudû gɑ́ njɨ mede le menyoʼ bɨ́n ngɑ́ de mɑ́. Ayɨ́ yêʼwo gɑ́ bisɨ́ɑ̌ byɑɑ́. 30Ohɑ́ɑ́den ó sí yɨ́yɛ̂h, bé jɑɑ́ dû ó, njɨ bisɨ́ɑ̌ byɑɑ́. Sɔ́ŋ wɨ́n, nye lɨ́ eboó gʉ́ɑ ó, bɨ̌n ntémé bé lɨ́ ejɨ byê. 31Tɑ́ɑ́rɑ́ɑ́ ésɑ́ɑ gɑ́ ó, bɨ̌n níʼee ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m. Byɑɑ́ byúú bɨ́n kɑ́ jɨ̌ nɨ̌, Nzyɛ̌m ólóŋlo bɨ́n byɑ̌. 32«Bɨ̌n bʉr o dí mɑ̂ dɑɑ e bínteme byɑ̂m bɑ́, ɑyɨ́ kpɛ́ɛ gɑ́ sɔ̂ʼ. Sɔ́ŋ wɨ́n, nye lɨ́ ebee émbɨɑ lɨ́ eníŋle bɨ́n ɨ́ Mpóʼo nyé. 33Bɛ́mɑ́ɑ́ gɑ́ mebi mɨ́n. Súʼɑ́ɑ́ gɑ́ bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r. Lɑrɑɑ gɑ́ mimpɨ́ʼ bímɔnɨ́ mi dí ɑsǿø mí. Mɑ́ʼɑ́ɑ́ gɑ́ okúm le ogbɑɑ wɨ́n ɨ́ jʉ́ó kʉ́, gúmó byé ngɑ́ be, ɑdîm yɨ́, ebě, minjíblʉ̌, myé ɑbe e nkul ekúnwo e tɨ̂. Oswôʼ ntémé, ɑjʉ́ɑ byê. 34Komɑɑ gɑ́ okúm le ogbɑɑ wɨ́n gʉ̂, ebě, gúmó ókúm wɨ́n dí yɨ́, tɨ̂ʼ ntémé ó milémé mín ngɑ́ be yɨ́.» 35«Pílɑ́ɑ́ gɑ́ menkwɑ́n. Bɨ̌n ɑ túmó mélɑ́mɑ mɨ́n. 36Nó bɨ̌n bɨɛ, diʼee gɑ́ mpʉ ósyɛ̂l o mésɑ̂ dí ɨ́ mpʉ̂n sɔ́ŋ wɔ́ɔ́ bɑ́. Mpʉ bé dí egʉ́ɑ ó, nyɨ́ tó bêm mʉ́mɑ́ yɨ́, bé lɨ́ ebóno mpúlɑ nyé, lɨ́ ekpɛl ó, nyé ókwɑ̂ʼle ébê nó, bé ókpɑ̂hwɑ̌ dib nyé lɑ̌. 37Metyɛʼ me mpóm, mé ósøø lɨ́ osyɛ̂l o mésɑ́ nyé ngɑ́ kœb ɨ́ doho bɑ́. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, nye ótyeele kɑ́nɑ́ wé, dil bé ɨ́ téble, kɑ bé mede. 38Nyé pyɑ́l ɨ́ menî, nkʉ̂ ɨ́ jó mɛ́n nó, bɑɑ́ nyé ngɑ́ kœb ɨ́ mpʉ̂n nyé bɑ́, bé óbě e metyɛʼ me mpóm. 39Ebě, bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, yé bé mʉr mbɛ̌r ɑ́ be ɨ́ gʉ́ɑ éwɑlɑ̌ njíblʉ̌ ɑ́ be ó, wé ópyɑ̂l lɨ́ nó, mpɑ nye ɑ́ bé ɑbîr ó, wé túbɑɑ nye mbɛ̌r. 40Bɨ̌n ntémé, diʼee gɑ́ ɨ́ cɑ̌r. Mwɑ̂n mé Mʉr ɑ́mû jɑɑ́ pyɑ̂l bɨ́n metørɑ̂, lɨ́ ewɑlɑ bɨ́n ngɑ́ be, ɑbóno nyé lɨ́.» 41Pierre ntɔ̂ʼ jî e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, nzê gǒ sɑ́ kɨkɛnɑ̌ nɨ̌ ó, lɨ́ esú lɨ́h ɛ̌? Nzê lɨ́ esú é bʉ̂r bɨ́bɛ̂h?» 42Tî Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e né ó: «Nzé dí cwóó mbɔʼlʉ ekúró dí mʉr ebûʼlɔɔ nyɑ́, wɑɑ́ sɔ́ŋ ɑ́ tyêl ó, nye díʼee lʉ́ ósyɛ̂l o mésɑ́ bé, le ekɑb bé menkɔb méde mɔ́ɔ́ ɨ́ bijɔʼ bi dí ejɑlɑ bí nyɑ́? 43Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e mbi syɛ̂l mesɑ̂ wɨ̂: wɑɑ́ njǿø wé ngɑ́ pyɑ̂l, kœb nyé lɨ́ eséɑ̌ syɛ́ɛ́ yɑɑ́ nyɑ́. 44Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, nye ójwe nyé nkul jǿø ɨ́ bisɑ́ bí mbɛ̌r bíbyɛ̂h. 45Syɛ̂l mesɑ̂ wɑɑ́ sí jøʼ ɨ́ lémé wé tʉ́ŋlʉ̌ ó: “Yé ó go ó, Sɔ́ŋ wɑ̌m ɑ́lɨ̌ búlɑ” nɛ́ɛ: nye óbɛ̌m tɑ́ɑre ébî bʉ́ʉ́ ósyɛ̂l o mésɑ̂, bʉbɑ́ e bʉrʉ̂m. Nye bɛ̌m tɑ́ɑre ntémé ede méde le menyoʼ, le epuro ményoʼ. 46Sɔ́ŋ syɛ̂l mesɑ̂ wɑɑ́ ópyɑ̂l ó, dʉ́ó nyé ngɑ́ be, ɑbûʼlɑ ó, nyě e nkul epyɑ̂l lɨ́, le ewɑlɑ nyé ngɑ́ be, ɑgʉ́ɑ lɨ́. Nye ójwe syɛ̂l mesɑ̂ wɑɑ́ bintɨ́ʼɑ́ ó, mpʉ nyé ngɑ́ jwe bʉ̂r o dí ɑjyɛ̂ʼwo e nye bɑ́ yɨ́. Nye ókpɑ́ɑ nyé mimyɑ́l mímbɑ́. 47«Syɛ̂l mesɑ̂ mû sí boó gʉ́ɑ bígǿmɑ́ bí sɔ́ŋ wé, nyɨɛ yɨ́ɛ ɑkomlo nyé mʉr tɨ̂, nkʉ̂ lóŋlo bígǿmɑ́ byɑɑ́ nyɑ́, óŋmɛ́hɔɔ míngɑ́hɑ́ ɨ́ buo buo. 48Syɛ̂l mesɑ̂ swîh, wɑɑ́ ɑ́ be ɑgʉ́ɑ bigǿmɑ́ bí sɔ́ŋ wé nyɑ́, dɑmɑ́ jóʼo ó mpʉ nyé dí esɑ̂ sɑ́ dí ejɑlɑ e ntɨ́ʼɑ́ yɨ́, nye ɑ́buú bíŋɔɔ. Mʉr ɑ́ pɑ bu jweŋɔɔ nyɑ́, ójíŋɔɔ ó, nye jwêʼ ntémé. Nye ójíŋɔɔ ó, nye jwêʼ ɨ́ buo buo. Mʉr ɑ́ pɑ bu bi nyɑ́, ójíŋɔɔ ó, nye jwêʼ, lɑɑ̌ bím nyé ɑ́ pɑ bi yɨ́.» 49«Me ɑ́ nze ó, me tírɑɑ siʼe ɨ́ sí yɨ̂. Á dǐ beě sí yɨ̂ʼ mû ó sí bumɑ̌ njʉl! 50Me ɑ́ nze ó, me dúŋɔɔ ndubó wɑ̂m. Lémé wɑ̂m, wé ó kʉ́ ɨ́ cyěl cî cyěl, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔ̌ʼ ndubó wɑɑ́, wé óbe, wé mû sí syɛ́ɛ yɨ́. 51Nzê bɨ̌n jøʼ ó, me ɑ́ nze ó, lɨ́ enzě sɑ̂ ó, bʉr ó sí yɨ̂ʼ díʼee ɨ́ mepyɛblɑ ɛ́? Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: me ɑ́ nze gbɑ̂ ó, mpɔ́ʼɑ́ menkɔ̌m pɑ́ʼ bʉ̂r e bʉr. 52Tɑ́ɑre ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bʉr ó mbɛ̌r ngwɑ́r, bé óbɔ́ʼɑ ménkɔ̌m. Ɨ́ bʉr otɛ̂n, olɛ̂l, bé óbene obɑ́; obɑ́ bene olɛ̂l. 53Sɔ́ŋ ónwǐm sohó wé; sohó nwim sɔ́ŋ. Nyɔ̌ŋ ónwim éséhé lé; eséhe nwim nyɔ́ŋ. Mpɔ́mlʉ́ mʉmɑ́ ónwǐm njyɛl wé; njyɛl nwim mpɔ́mlʉ́.» 54Yésʉs nzě bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ le entumo e bʉ̂r ó: «Jɔʼ bɨ́n béé méjwíne me mpíé lɨ́ eduhǒ nko dʉ́o dí ejɑ̂ yɨ́, bɨ̌n bé lɨ́ elɛ́ɛ ó: “Mpíé múo nzě nǿø.” Mpíé ntémé, bɑ́nɑ̌ nǿø nó. 55Bɨ́n jʉ́ʼrɑ́ pubó lɨ́ eduhǒ díbé cie nɛ́ɛ: bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ tɨ̂ʼ ó, jwéhé, yé ókɑh. Yé ntémé, yé lɨ́ ebɑ́nɑ̌ sɑ̂ nó. 56Bɨ̌n bɑɑ́nyɑ̂-mikóo bɑ̂, bɨ̌n bé lɨ́ ekʉ́ jweʼe bísɑ̂ bi dí epyɑ̂l lɨ́ ejwoo bí ndu e byɑɑ́ bí sí yɨ̂. Á nó, bɨ̌n bé lɨ́ ekɑ̂r éjweʼe yɨ̂ʼ jɔʼ ɨ́ yé?» 57«Bɨ̌n bé lɨ́ ekɑ̂r écíʼe mílɔ̌b lɨ́ otîtyěl pɑ́ʼ nyɨ́n ɨ́ yé? 58Mʉ̂r tó pur gô, bɨ̌n e nɔ́ɔ́ jínɑ téme nzɨ̌ lɨ́ etô mpɑ́h milɔ̌b nó, boó komlǒ lɔ̌b dí pɑ́ʼ nyɨ́n wɨ́. Wé kǿmlɨɨ ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, ebě, nye ɑ́mû jɑɑ́ dɑ̂ʼre gó, cyen gó kwɑ́ cîʼ milɔ̌b; cîʼ milɔ̌b cyen gó kwɑ́ mé sójɑ. Sójɑ, yé ogbɑ̂ gó ɨ́ mbʉʼ. 59Mě lɛ́ɛ́ gó ó, go ódi ó nɑ́ɑ̌, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ gó ójɛ́nɑ mpʉ́lɑ́ nyɑɑ́, pɑ́rɑ gwɑ́r ɑlîʼ yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\