Luc 13

1Jɔʼ yɑɑ́ ó bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ nze lɛ́ɛ e Yésʉs mpʉ̌ Pilɑ́tos ɑ́ jʉ̂ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó Gɑlilê ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ be lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m minjwéɑ́ yɨ́. Bé ntɔ̂ʼ pûhlɑ mécié mɔ́ɔ́ le mɑɑ́ mé ótír bé ɑ́ pɑ cíʼe Nzyɛ̌m bɑ́. 2Yésʉs ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Nzê bɨ̌n jøʼ ó, bʉr ó Gɑlilê bɑɑ́, bé ɑ́ jʉ́ŋɔɔ ó, ebě, bé ó b'ɑ́ bu sɑ̂ misyóm, lɑɑ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɛ̌? 3Heʼé, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó, bɨ́n óbe, ɑjwirɑ míléme nó, bɨ̌n óbɛ̂h, bé ódîm ɨ́ nkɔb bʉr mpʉ bê. 4Nzê bɨ̌n jøʼ ó, bʉr kɑ́m e mwom mbɛ̌r mékóʼ mé Siloɑ̂m, wé ɑ́ bílɑ bɑ́ ó b'ɑ́ bu bébe, lɑɑ bʉ̂r ó Yerʉ́zɑlɛm bɨ́bɛ̂h ɛ̌? 5Heʼé, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó, bɨ́n óbe, ɑjwirɑ míléme nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n ntémé, bé ódîm ɨ́ nkɔb bʉr mpʉ bê.» 6Yésʉs ntɔ̂ʼ sɑ̂ bé kɨkɛnɑ yɨ̂: «Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ si be lɨ́ ɨ́ pemé yé. Nye nzě nɨnɑɑ̌ lɨ́ yɑɑ́, lɨ́ esɑ́ɑ mpúmó, ɑbee. 7Nye nzě lɛ́ɛ e mʉr ɑ́ bɨbɑʼle pemé nyɑ́ ó: “Pɑɑ́ bee: yé mû ó mimbú mílɛ̂l gbɑɑ me le enzě nɑɑ̌ lɨ́ yɨ̂, lɨ́ enzě sɑ́ɑ mpúmó, ɑkœ̌b sɔ̂ʼ. Mě lɛ́ɛ́ gó ó, go cwɛ́lɨɨ yê. Yé lɨ́ edě sí, ɑbe mé e nyɔm ɨ́ yé?” 8Nó ó mbɔ̂ʼlʉ pemé ɑ́ nze lɛ́ɛ e né ó: “Dɑ̂ ɛ̌, pɑɑ́ bîr bɑ́ yê, yé pɑ́ɑ bɑ́ʼɑ̌ di gúú mbû ngwɑ́r. Me ópû yé ɨ́ mempɑh mɨ́mɛ̂h, mé osʉ bíbwɑ̌h bí ékunuu. 9Yʉ́ʉ́ jɔʼ, yé e nkul egúmo mpúmó ɨ́ mbú dí enze wɨ́. Yé óbe, ɑgúmo nó, mé ocwɛl gó yɑ̌.”» 10Ɨ́ gúú móhó sɑ́bɑt, Yésʉs ɑ́ be ó lɨ́ elɛ̂ʼle bʉ̂r o b'ɑ́ be ɨ́ mpɑ́h sulɑ́ bɑ́. 11Gúú mbél mʉ́mɑ́, wé ɑ́ be ó tɨ̂. Nye ɑ́ be ó e bɨ́blɑ̌ sísǐm. Yé ɑ́ sɑ̂ nye ó, nyʉ̂l díʼee nye niʼrɑ́. Nye ɑ́ jɑɑ didi ó, njɨ kûkur, tɑ̂ŋ mimbû kɑ́m e mwom, ɑsɨ́ʼɑsɨʼɑ. 12Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ bee nye nó yɨ́, nye ntɔ̂ʼ jébe nyê. Nye e né ó: «Mʉmɑ́, ekpɑɑ lô, lɨ́ síe.» 13Nye ntɔ̂ʼ kɛl nyé mebô ɨ́ nyʉ̂l. Tyé e tyé yɑɑ́, nyʉ̂l ntɔ̂ʼ sɨ́ʼɑ nyê. Mʉmɑ́ wɑɑ́ ntɔ̂ʼ tyɛ̂b tîtyěl, ntɔ̂ʼ jwě Nzyɛ̌m kûm. 14Njǿø mpɑ́h sulɑ́ ntɔ̂ʼ jóʼo ébébe é léme, duho ɨ́ syɛ́ɛlɑ mé Yésʉs, ebě, nye ɑ́ si ciʼ mʉr ɨ́ móhó sɑ́bɑt. Njǿø mpɑ́h sulɑ́ wɑɑ́ ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ le entumo e bʉ̂r ó: «Ɨ́ sóno nyɨnyɛ̂h, yé e móhó ngwɑ́r dí móhó sɑ́bɑt wɨ́. Mimóhó mísɑmɑn, myê mɨnɑ́ gɑ́ e nyɔm ó, lɨ́ esú ó, mɨnɑ́ séɑɑ gɑ̂ bisyɛ́ɛ́. Ntɑɑ́ nzě jomɑ gɑ́ ɨ́ mimóhó myɑɑ́, ɑbe yɨ́ɛ móhó sɑ́bɑt.» 15Tî Yésʉs, nye e né ó: «Bɨ̌n bɑɑ́nyɑ̂-mikóo bɑ̂, ɨ́ móhó sɑ́bɑt, bɨ̌n óbɛ̂h, bé lɨ́ etii bíntœœ ndu e bitɑb bín, lɨ́ etô e byé ɨ́ mentíbé. Nzê yé ɑbe nó ɛ̌? 16Mʉmɑ́ nyɑ̂, nye ó ntɑ mé Abrɑhɑm. Sɑ́tɑn nyɨɛ, nyɨ́ boó kɑ̂ʼ nyé menkɑrɑ. Nye mû kɛ́ʼɑ́ ó, tɑ̂ŋ mimbû kɑ́m e mwom. Bintœœ pɑ̌ nyɛɛ́ tiɔɔ ɨ́ móhó sɑ́bɑt, ɑ́ jwɛʼrɑ e mʉr!» 17Mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ yɑlɑ e né nó yɨ́, ontɨ̂m le obɨn bé bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ jóʼo sôn. Entumo e bʉ̂r lɨ́ɛ, lé ɑ́ be lɨ́ ekʉ́ soho ɨ́ lɔ̌b mbɨɑmbɨɑ bísyɛ́ɛlɑ bíbyɛ̂h nyé ɑ́ sɨsɑ̂ bí. 18Yésʉs ɑ́ jî ó: «Mpóʼo mé Nzyɛ̌m, nye lɨ́ enøølɑ e yé? Mé e nkul ejøʼ nyé e wɑ́ɑ̌ mbǐ sɔ̂ʼ? 19Nyě nøølɑ ó, e díh é nzɔ́m nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ to myɑm ɨ́ pemé yé lɨ́. Lê nzě pɑ̂h, sɑ̂ lɨ́ ɨ́ ntuuu. Binʉ̌n nzě lʉ́o mɔ̂ʼ mɔ́ɔ́ tɨ̂ʼ ɨ́ milɔ́ɔ.» levure 20Yésʉs ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ ó: «Mpóʼo mé Nzyɛ̌m nøølɑ̌ e wɑ́ɑ̌ mbǐ sɔ̂ʼ? 21Nyě nøølɑ ó, e levure . Nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́ ɑ́ si pûhlɑ yé le okílo ó pǔ blêr mekɑ́m mébɑ́. Tó kumo ɨ́ jɔ̌ʼ címé blêr, wé ɑ́ nkɑŋle wɨ́wɛ̂h yɨ́.» 22Yésʉs ɑ́ be lɨ́ elɑɑ bínkɑnɑ e bínkɑnɑ, le mékwɑ́r e mékwɑ́r, lɨ́ etô le ejwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ nzɨ́ e nzɨ̌ ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be lɨ́ etô Yerʉ́zɑlɛm yɨ́. 23Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ntɔ̂ʼ jî e Yésʉs ó: «Dɑ̂ ɛ̌, nzê bʉr o ngɑ́ bǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ bɑ́, bé ɑbuo ɛ̌?» Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e nye ó: 24«Gbɑ́ʼ gɑ́ nkul lɨ́ enî lɨ́ ebê dí ɨ́ mɑ́nɑ lɨ́. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: bʉr ɨ́ buo buo, bé ógø̂m énî tɨ̂, bɨ́ɛ ɑbe e nkul. 25«Jɔʼ mʉ̂r mbɛ̌r ógbɔlwɑ, nzě pɨr ébê le engʉŋ yɨ́, bɨ̌n bé ólîʼ kʉ̌l. Bɨ̌n bé ókwɑ̂ʼle, jébe ó: “Dɑ̂ ɛ̌, dibɨɨ bɨ́h ebê ʉ.” Nye óyɑlɑ ó: “Mé ɑgʉ́ɑ̌ nko bɨ̂n duho yɨ́.” 26Bɨ̌n bé ónyɛl élɛ́ɛ e né ó: “Dɑ̂ ɛ̌, mɨnɑ́ gɑ́ ó b'ɑ́ be lɨ́ edɨde le enyǔl gúmo gwɑ́r. Ntʉ́ʼ bɨ́h gó ɑ́ jwijwe milɛ́ʼlɑ́ ɨ́ minkpɑ̌ʼ mí nkɑnɑ gɑ́ yɨ́nɑ́ bɑ́ ɛ́?” 27Nye óbɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ ó: “Mé ɑgʉ́ɑ̌ nko bɨ́n dí eduho yɨ́. Tó tyɛ̂b gɑ́ lɨ́ ejɑɑ, bʉr o dí egbɑh métié bɑ́!” 28Gúmo yɑɑ́ ó bɨ́n ngɑ́ jóno le epûʼlo méjye yɨ́, ɨ́ jɔʼ bɨ́n óbeě Abrɑhɑm, Isɑɑc, Jɑcob, le ogwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m mû e bidiɑ́ ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m, bɨ̌n bɨɛ guhɔɔ̌ kʉ̌l yɨ́. 29Bʉr, bé óduhǒ nko dʉ́o dí ejɨmɑ yɨ́, ndu e nko lé dí ejɑ̂ yɨ́. Bé óduhǒ díbé kʉ́ ndu e díbé cie. Bé óswɑ̂l, ntɔ̂ʼ nʉɑ bídiɑ́ byɔ́ɔ́ ɨ́ dínɑ ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m. 30Bʉr o dí ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ mepíhe bɑ́, bé ótyɛ̂b mésôʼ. Bɑɑ́ dí bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ mesôʼ bɑ́, bé ókɑ̌ tyɛ̂b mépíhe.» 31Jɔʼ yɑɑ́ ó bʉ́ʉ́ óFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ pyɑ̂l gúmó Yésʉs ɑ́ be yɨ́. Bé e né ó: «Duhɑɑ wɑ̂. Go ɑ tó gúmo swîh, ebě, Erôd, nye lɨ́ edǐ jʉ̂ gô!» 32Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé ó: «Tó lɛ́ɛ gɑ́ pɨpɨ́ʼ tír wɑɑ́ ó: “Me nɑ́ɑ̌ ó lɨ́ eso méleme le eciʼ mímbêl mûh le ómɛ́n. Ɨ́ móhó lɛ̂l, me ósîl syɛ́ɛ́ yɑ̂m.” 33Sɑ̂ gwɑ́r, yé jɑlɑ ó, me tôʼ e cyen yɑ̂m dóló mûh, le ómɛ́n, le móhó kɑ́ bɔmɑ wɨ́, ebě, yé ɑjɑlɑ ó, ngwíhɑ milɔ̌b mé Nzyɛ̌m, nye jʉ́ŋɔɔ yʉ́ʉ́ súm swîh, njɨ̌ Yerʉ́zɑlɛm. 34«Yerʉ́zɑlɛm, Yerʉ́zɑlɛm, guɑ mʉr dí ejʉ̂ ógwíhɑ o mílɔ̌b le elúmo bɑɑ́ Nzyɛ̌m dí elómlo gó bɑ́ mekóʼ nyɑ́! Nzɔʼ ntíɑ́ mé ɑ́ be lɨ́ egø̂m ésyɛŋ bwɑ́n bô mpʉ ɑ́byɛɛ́-kúo dí esyɛŋ bwɑ́n bé sí mempɑbɑɑ́ mé yɨ́, bɨ̌n bɨbené benɑ́ɑ. 35Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ̂, mbɛ̌r wɨ́n, wé ólíʼɔɔ ó gumo. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó, bɨ̌n bé ɑ́kɑ̌ bee mê, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bɨ́n ngɑ́ lɛ́ɛ ó: “Mɨnɑ́ gúmlɑɑ gɑ́ wɑɑ́ dí enze e díé mé Dɑ̂ nyɑ́.”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\