Luc 14

1Ɨ́ gúú móhó sɑ́bɑt, Yésʉs ɑ́ be ɨ́ tó de méde ɨ́ mbɛ̌r mé lʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ óFɑrizyɛ̂n. Bʉr o b'ɑ́ be tɨ̂ʼ bɑ́, bé ɑ́ be ó lɨ́ ejwɛ̂ʼ nyé ɨ́ tooobó. 2Mbêl ntɔ̂ʼ nzě nkǒ Yésʉs ɑ́ be yɨ́, e nyʉ̂l sí nkɑŋle ɨ́ túnúnú. 3Yésʉs ntɔ̂ʼ jî le olɛ̂ʼlɑ o métié, bé le oFɑrizyɛ̂n ó: «Nzê yê mpéné ó, mʉr ɑcǐʼ mbêl ɨ́ móhó sɑ́bɑt ɛ̌?» 4Bɨ́bɛ̂h ɨ́ jǿm. Yésʉs ntɔ̂ʼ jébě mbêl, ciʼ wê, ntɔ̂ʼ bîr ó, wé swíʼɨɨ. 5Nye ntɔ̂ʼ jî e bé ó: «Mwɑ̂n wɨ́n, nkʉ̂ ntœœ yɨ́n, óbe, yé mû sí lʉ́ŋɑ ɨ́ bɨ́ ɨ́ móhó sɑ́bɑt nó, onzé óbîr yé gʉ̂, ɑkpɑ̂hwɑ̌ tó pɛʼ yé tɨ̂?» 6Bé ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ éyɑlɑ e né ɨ́ cíɑ́ nyɑɑ́. 7Yésʉs ɑ́ si bee mpʉ bʉ̂r o b'ɑ́ bɑ́ŋlɔɔ ɨ́ dínɑ bɑ́, bé ɑ́ gbɨgbɑ̂n bidiɑ́ bí ésôʼ yɨ́. Nó ó Yésʉs ɑ́ nze sɑ̂ bé kɨkɛnɑ yɨ̂ʼ ó: 8«Jɔʼ mʉ̂r bɑ́ŋlé gó lɨ́ ede méde mé ébɑ̂ kwɑ́ nyé yɨ́, ɑyɨ́ pɛ̂h mpɑ̌ŋ diɑ́. Yʉ́ʉ́ jɔʼ, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r dí elɑɑ gó ɨ́ mpwɑʼ nkʉ̂ŋ nyɑ́, ónze ɨ́ njɨ́blɨ́ wé. 9Mʉr ɑ́ jébe bɨ̌n e nɔ́ɔ́ nyɑ́, ólɛ́ɛ gó ó: “Gbɔlwɑɑ nɑ́ɑ̌. Jwéʼ tɔ́mɑ́ mʉr diɑ́ nɨ̌.” Go ótó di ɨ́ diɑ́ dí ɨ́ buú pyéhɔɔ yɨ́ ó, gô sí bɛb sôn. 10Nó ɨ́ jɔʼ gó ótó de méde me nzɔ́ɔ yɨ́, go ɑ nʉ́ɑ́ diɑ́ dí kɑ́ píhe yɨ́, ebě, yé e nkul epyɑ̂l gó ó, mʉr nzɔɔ ónzě lɛ́ɛ e go ó: “Só wɑ̌m, ɑyɨ́ di wɑ̂. Lɑŋɑɑ̌ tó di ɨ́ mpɑ̌ŋ diɑ́ kɑ̂ʼ dóló.” Yé ósɑ̂ ó, go bíʼee kûm mpɑ̂ pɑ́ʼ bʉr o bɨ́n le onɔ́ɔ́ dí ede méde mɑɑ́ bɑ́. 11Ebě, mʉr dí enkɛ́ɛ nyʉ̂l nyɑ́, ósulɔɔ sí. Mʉr wɑɑ́ dí ejɔr nyʉ̂l nyé nyɑ́, óbɨ́nɔɔ kʉ́.» 12Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e mʉr nzɔɔ ó: «Jɔʼ gó jɑ́mlé bʉ̂r mede, nkʉ̂ sɑ̂ dínɑ yɨ́, ɑbɑ́ŋle ósó bô, nkʉ̂ bɨ́ʉ̌, nkʉ̂ mimbyɛ́l myô, nkʉ̂ bʉr o bímɔnɨ́ dí ekúnwo e go bɑ́, lɨ́ ekpɛ́ɛ ó, bé ɑ́mû jɑɑ́ bɑ́ŋle gó ó, go tô de ɨ́ myɔ́ɔ́ mímbɛ̌r. Gó sɑ́ nó wɑ́, go óbi myɛ́nɑ mô, lɨ́ etó de méde mɔ́ɔ́. 13Sɑ́ʼ njɨ ó, ɨ́ jɔʼ gó mû lɨ́ etyêl nzɔ́ɔ yɨ́, bɑ́ŋlɑ́ɑ́ mínjyêbnjyéb, bʉr o dí e bijyɛ̂m bɑ́, bʉr o dí etɨ́ɑ bɑ́, ti e bɑɑ́ntím. 14Gó sɑ́ nó wɑ́, go óbi métyɛʼ me mpóm, ebě, bé ɑbe e nkul ebwóolo gó embɨɑ lô. Embɨɑ lɑɑ́, lé óbwóolɔɔ gó ó, ɨ́ móhó ótîtyěl o bʉ̂r, bé ópɑh wɨ́.» 15Mpʉ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ jóʼo Yésʉs lɨ́ elwib nó yɨ́, nye e né ó: «Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e mʉr óde méde ɨ́ Mpóʼo mé Nzyɛ̌m nyɑ́.» 16Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e né ó: «Yé ɑ́ be ó, e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ tyêl dínɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ nyɑ́. Nye ɑ́ si bɑ́ŋle bʉr ɨ́ buo buo, ó bé tôʼ de. 17Nye nzě lómo syɛ̂l mesɑ̂ wé ɨ́ jɔʼ nzɔ́ɔ ɑ́ jɑlɑ le enyɛl yɨ́, ó nye lɛ́yɨɨ bʉr o nyé ɑ́ boo bɑ́ŋle bɑ́ ó: “Ntɑ́ʼ gɑ̂, ebě, dínɑ, yé mû ó nkʉmsɑ́.” 18Bɨ́bɛ̂h, ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre ékɑr. Wɑɑ́ esôʼ ɑ́ lɛ́ɛ e syɛ̂l mesɑ̂ ó: “Me sí bwɑ̂m pemé. Yé jɨ ó, me tô bee yê. Me lɨ́ ejɨʼlɑ e go ó, go jûhwɑɑ me.” 19Wɑɑ́ mbɑ́ ɑ́ lɛ́ɛ ó: “Me sí bwɑ̂m bíntœœ kɑ́m, bê lɛ́ɛ́ ó, byé lɨ́ egwɑ́ séɑ bí. Nó me pɑ́ɑ tó bóblo byê. Mě jɨʼlɑ́ e go ó, go jûhwɑɑ me.” 20Wɑɑ́ lɛ̂l, nye ó: “Me ɑlúno bɑ̂ mʉ́mɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí ɑbe e nkul enze yɨ́.” 21Syɛ̂l mesɑ̂ wɑɑ́ ntɔ̂ʼ swîʼ, tó lɛ́ɛ sɔ́ŋ wé minkɑr myɔ́ɔ́ mímyɛ̂h. Lémé mʉ̂r mbɛ̌r ntɔ̂ʼ lóno ɨ́ nkpɑɑ. Nye ó: “Kpɑ́hwɑ́ tô ɨ́ minkpɑ̌ʼ ndu e menzɨ̌ mé nkɑnɑ, lɨ́ etô le ebɑ́ŋle mínjyêbnjyéb, bé e bʉr o dí e bijyɛ̂m bɑ́, bɑɑ́ntím ndu e bɑɑ́ o dí etɨ́ɑ bɑ́. Go ɑ nzé e bɨ́bɛ̂h wɑ̂.” 22Píe tɨ̂, syɛ̂l mesɑ̂ wé ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ e né ó: “Dɑ̂ ɛ̌, mɨ́ sɑ̂ mpʉ gô lɛ́ɛ́ ó, me sɑ̂ʼ yɨ́. Mɨ́ tó kœb ó, byúú bídiɑ́, byé jínɑ ó tʉ̂toʼó.” 23Nye e né ó: “Duhɑɑ̌ nkɑnɑ bé. Tóʼ ɨ́ bwɑ́ ménzɨ̌ le ɨ́ nkpɑ̂h mikóʼ, bigúmó gó ngɑ́ bee bʉ̂r bí. Tínɑ́ɑ́ bê, bé níʼee ɨ́ mbɛ̌r wɑ̂m. Wé lónɑɑ ɨ́ bʉr. 24Ebě, mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: kɑ̂r mʉ̂r ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r mé ɑ́ nyɛɛ bɑ́ŋle bɑ́, ngɑ́ kɑ̌ bóblo méde mé dínɑ yɑ̂m!”» 25Ɨ́ mpʉ̌ sɔ́mɑ́ bʉ̂r, yé ɑ́ tʉtô le edû Yésʉs yɨ́, nye nzě jwirɑ, le elɛ́ɛ e bé ó: 26«Mʉr ónze kwɑ́ nyɑ̌m le edi mpʉ́n wɑ̌m ó, nyé osí pɑ̌ kpɛl mê, lɑɑ̌ mpʉ nyé dí ekpɛl sɔ́ŋ wé le nyɔ̌ŋ wé, mʉmɑ́ wé, le bwɑ́n bé, bɨ́ɔɔ́ bé le okɛ́l bé, le cwiʼ yé nye mʉr tɨ̂ʼ yɨ́. 27Mʉ̂r bé ɑkpɛl énkɛ́ɛ̌ kolôs yé, dû mé nó, nye ɑ́kóʼó di mpʉ́n wɑ̌m. 28«Wɑ́ɑ mʉ̂r dí enyɛl nkɑ̂n mbɛ̌r, nye l'ɑpɑ̌ lɑ́ɑ̌ bím mɔnɨ́ nyé óbɛ̌m dímle tɨ̂ʼ yɨ́, le egʉ́ɑ̌ nkʉ̂ mɔnɨ́ yé, yé ójɑlɑ e syɛ́ɛ́ súmó yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h? 29Nkûl gwíí nyé, nkɑn lîʼ ɨ́ ntúbúm nó, bʉr o ngɑ́ bee nkɑ̂n e nkɑn bɑ́, bé ópipyɑ nyé tɨ̂. 30Bé ólɛ́ɛ ó: “Mʉr nyɑ̂ʼ ɑ́ si nyɛl sumó. Nó nyé ɑkɑ̌ be e nkul eswɑ̂hle.” 31Gúú njǿø-bʉr sí kpɛl ó, wé tó ó, tó lwímlɑ e gúú nó, wé nyɛɛ́ di ó sí, pɑhle nkʉ̂ bisójɑ otɔ́ɔ́sin kɑ́m byé, byé e nkul entɑɑ bísójɑ ótɔ́ɔ́sin mekɑ́m mébɑ́ ɨ́ dɔm gúú njǿø-bʉr dí ecyen bí. 32Yé bé yé ɑjɑlɑ nó, wé ólómo bʉ̂r nko ntɨ̂m e mbɨn wé ó, nye jínɑ lɨ́ ejɑɑ, le ekolo nyé ó, bé díʼee mbɨ̂mbɨɑ́. 33Jøʼ gwɑ́r yɑɑ́, ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n bɨ̌n óbɛ̂h, kɑ̂r mʉ̂r dí e nkul edi mpʉ́n wɑ̌m, nyé bé ɑbene bísɑ́ bíbyɛ̂h nó.» 34«Ekpɑ, lé ó sɑ́ dí ɨ́ mbɨɑ yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ékpɑ, lé óbe, ɑkɑ̌ jómo nó, yé ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ sɑ̂ ó, lé bíʼee ejómo lé? 35Ekpɑ lɑɑ́, lé ɑkɑ̌ be e nyɔm, dɑmɑ́ jóʼo ó, lɨ́ esʉŋɔɔ ɨ́ bibwɑ̌h, dɑmɑ́ jóʼo ó, lɨ́ emyɑhɔɔ lɨ́ ekunuu. Lé ójɑɑ́ sʉŋɔɔ ó, njɨ̌ kʉ̌l. Mʉr dí e megwɑ̌l mé éjóʼo nyɑ́, nye jóʼɑɑ nɑ́ɑ̌.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\