Luc 15

1Onøɑ ó mɔnɨ́ tœ́ɑ bɨ́bɛ̂h le osyɛ̂l o mísyóm, bé ɑ́ be lɨ́ esîsihlě nkǒ Yésʉs ɑ́ be yɨ́, lɨ́ etó jôʼlo nyê. 2Nó ó óFɑrizyɛ̂n le olɛ̂ʼlɑ o métié, bé ɑ́ nyimlɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́ ó: «Mʉr nyɑ̂, nye lɨ́ enʉɑ ósyɛ̂l o mísyóm. Bé e boo nɔ́ɔ́ bɑ́nɑ̌ pûhlɑ mébô, de!» 3Yésʉs nzě sɑ̂ bé kɨkɛnɑ yɨ̂. Nye ó: 4«Yé bé mʉr sɔ́mɑ́ yɨ́n, nyě e binteme nter, nteme gwɑ́r ntɔ̂ʼ dîm nó, nye ólíʼe bínteme mekɑ́m ebǔ le ebǔ ɨ́ lʉɑ́, ntɔ̂ʼ tó sɑ́ɑ yɑɑ́ yé ɑ́ dîm yɨ́. Nye ósɑ́ɑ̌ nteme yɑɑ́, ɨ́ sɑ́ɑ, sɑ́ɑ, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ nyé ngɑ́ bee yé yɨ́. Yé ɑbe nó? 5Jɔʼ nyé óbee yé yɨ́, nye ósoho ɨ́ lémé wé ɨ́ buo buo. Nye ónzě nkɛ́ɛ̌ nteme yɑɑ́, kɛl yé ɨ́ mebɛʼ, búlɑ, tó kœb byɑɑ́ nyé ɑ́ líʼe bí. 6Mpúlɑ nyé óbe, nye mû sí búlɑ kwɑ́r nyɨ́, nye óbɑ́ŋle ósó bé ndu e bʉ́ʉ́ bʉ̂r o kwɑ́r, le elɛ́ɛ e bé ó: “Mɨnɑ́ sóhɑɑ gɑ̂, ebě, mɨ́ bɑ́nɑ̌ beě nteme yɑ̂m yé ɑ́ dîm yɨ́!” 7Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: jøʼ gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó, bé óbuú soho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ ɨ́ jɔʼ syɛ̂l misyóm ngwɑ́r mû sí jwirɑ̌ léme yɨ́. Bé óbuú soho nyê, lɑɑ bʉ̂r mekɑ́m ebǔ le ebǔ, bɑɑ́ o dí “otîtyěl”, dí ɑjweʼe mísyóm myɔ́ɔ́, nkʉ̂ gʉ́ɑ ó, bé lɨ́ ejɑlɑ le ejwir míléme bɑ́.» 8«Nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́ ɑ́ be ó, e minzɑŋ mí mɔnɨ́ kɑ́m. Nzɑŋ ngwɑ́r nzě dîm. Nye nzě tumo élɑ́mɑ, gwɑ́mlě mbɛ̌r. Nye nzě gɔ́nɑ le esɑ́ɑ wé twîtwǒʼ, twîtwǒʼ, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ kɑ bee wé yɨ́. 9Jɔʼ nyé ɑ́ bee wé yɨ́, nye nzě bɑ́ŋle ósó bé ti e bʉr o kwɑ́r. Nye ó: “Mɨnɑ́ sóhɑɑ gɑ̂, ebě, mɨ́ bɑ́nɑ̌ beě nzɑ̌ŋ mɔnɨ́ wɑ̂m ɑ́ dîm wɨ́.” 10Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: jøʼ gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó bisʉhʉʉ gɑ́ bě gúmó bééngeles mé Nzyɛ̌m dí yɨ́, ɨ́ jɔʼ syɛ̂l misyóm ngwɑ́r mû sí jwirɑ̌ léme yɨ́.» 11Yésʉs ɑ́ bɑʼɑ lɛ́ɛ ó: «Mʉr ɑ́ be ó, e bwɑ́ ó bʉrʉ̂m obɑ́. 12Wɑɑ́ ntwóm ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e Sɔ́ŋ wé ó: “Dɑ̂ ɛ̌, jwéʼ mé nyɑ̌m nkɔ̂b ɨ́ bisɑ́ byô, nyɑɑ́ ngɑ́ gúmo e me nyɨ́.” Sɔ́ŋ nzě kɑb bísɑ́ byé, jwe bé e tʉ́l. 13Abeɑ nɛ́ɛ: ntwóm nzě bɛ́mɑ nyé nkɔ̂b bisɑ̂, nzě nʉɑ̌ mɔnɨ́ tɨ̂, tô ɨ́ yʉ́ʉ́ sí swîh, yé ɑ́ be lɨ́ ejɑɑ yɨ́. Gʉ̂ʼ, nye ɑ́ ciciʼe ó, sɑ́ cwiʼ ɑsiŋɑ, sîl ésɑ̌m mɔnɨ́ yé yɨ́yɛ̂h ɨ́ pé. 14Jɔʼ nyé ɑ́ sil esɑm mɔnɨ́ yé nó yɨ́, ɑ́nɨ̂nɨ̂n nzɑ ntɔ̂ʼ nyɑŋlɑ ɨ́ sí yɑɑ́. Bisɑ́ bí cwiʼ bíbyɛ̂h, byé ntɔ̂ʼ sɑ̂ nyé sɔ́ɔlʉ. 15Nye nzě tó nî ɨ́ syɛ́ɛ́ kwɑ́ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r sí yɑɑ́. Mʉr wɑɑ́ ɑ́ lʉlómo nye ó, nye tôʼ ɨ́ mebur, tó pɑ́lɑ ónkʉ̌ bé. 16Nye ɑ́ be lɨ́ edǐ de bísɑ́ ónkʉ̌ bé ɑ́ dɨde bí, sɑ̂ gwɑ́r, ɑbe e mʉr ɑ́ jwe nye byɑ̌. 17Nye ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre épɑhle, le elɛ́ɛ ɨ́ lémé wé ó: “Osyɛ̂l o mésɑ̂ mé dɑ̂, bé ɨ́ twíhɑ mede. Mɛm lɨ́ enzě jwe nzɑ̂ wɑ̂! 18Me ómɔɑ wɑ̂, búlɑ kwɑ́ mé Dɑ̂, tó lɛ́ɛ e né ó: Dɑ̂ ɛ̌, mɨ́ sɑ̂ syóm ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mé Nzyɛ̌m, le ɨ́ wɑɑ́ gô. 19Mé ɑkɑ̌ jɑlɑ le ejébɔɔ mónǒ. Nʉŋɑɑ mé yɨ́ɛ mpʉ mʉ̂r ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o dí eséɑ e go bɑ́!” 20Nye ntɔ̂ʼ mɔɑ sí, búlɑ kwɑ́ sɔ́ŋ wé. «Mpʉ nyé ɑ́ be, nye jínɑ lɨ́ ejɑɑ yɨ́, sɔ́ŋ kɑ̌ bee ó, nye lɨ́ enze. Sɔ́ŋ nzě jɨ̂ʼ nyé nkoó, ntɔ̂ʼ tô kɑ́m, tó jû nyé emúʼ ɨ́ swííɑ́. 21Mwɑ̂n nɨ̌, nye e sɔ́ŋ ó: “Dɑ̂ ɛ̌, mɨ́ sɑ̂ syóm ɨ́ pɑ́ʼ mé Nzyɛ̌m, le ɨ́ wɑɑ́ gô. Mé ɑkɑ̌ jɑlɑ le ejébɔɔ mónǒ.” 22Nó ó sɔ́ŋ ɑ́ nze lɛ́ɛ le osyɛ̂l o mésɑ́ bé ó: “Kpɑ́hwɑ́ nze gɑ́ e mikɑ́n mí nyɑŋɑ́. Bórɨ́ɨ́ gɑ́ nye myɑ̌. Gbɑ́ʼ gɑ́ nye lɔnɑ́ ɨ́ jiné. Bórɨ́ɨ́ gɑ́ nye ntémé osípɑh ɨ́ mekʉ̌. 23Ntɑ́ʼ gɑ́ e mɑ̂ ntœœ, wɑɑ́ dí myɑ́ʼ nyɑ́. Bɨ̌n ɑ cíʼe. Mɨnɑ́ tyélɨɨ gɑ́ nzɔɔ bisʉhʉʉ, 24ebě, mwɑ̂n wɑ̌m nyɑ̂ʼ ɑ́ be ó mpʉ njwê. Nó nyɨ́ bɑ́ʼɑ̌ ciʼe. Nye ɑ́ si boo dîm kɔ́m. Nó mɨ́ bɑ́ʼɑ̌ bee nyê.” Bé ntɔ̂ʼ nyɛl nzɔ́ɔ e bisʉhʉʉ ɨ́ buo buo. 25«Ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, tʉ́l ɑ́ be ó pemé. Jɔʼ nyé ɑ́ kɑ búlɑ, nye mû bɑ̌ʼ e mbɛ̌r yɨ́, nyě kɑ̌ jóʼo ó, ncíne pɛ̂m pɛ́mɨ́ɨ, kûl e nkom dɑ̂ʼ dɑ́ʼɑ́ɑ, le démé. 26Nye ntɔ̂ʼ jébe nyʉ́ʉ́ syɛ̂l mesɑ̂, nzě jî e né ó: “Yé dí esyɛ́ɛ gʉ̂ʼ nɨ̌?” 27Syɛ̂l mesɑ̂, nye e né ó: “Ntwómô, nyɨ́ búlɑ. Nó sɔ́ŋ gǒ bé sí jʉ̂ mɑ̂ ntœœ, wɑɑ́ dí myɑ́ʼ nyɑ́, ebě, mɨ́ʉ̌, nyɨ́ búlɑ, nyʉ̂l mbɨ̂mbɨɑ́.” 28Lémé tʉ́l ntɔ̂ʼ lóno ɨ́ nkpɑɑ, nye nzě bene énî mbɛ̌r. Sɔ́ŋ wé ntɔ̂ʼ tô kʉ̌l, tó jébe nyé ó, nye níʼee. 29Nó ó tʉ́l ɑ́ nze lɛ́ɛ e sɔ́ŋ wé ó: “Pɑɑ́ bee: mɨ́ sɑ̂ gó bisyɛ́ɛ́ mimbû ɨ́ buo buo. Me jínɑ ó, ɑpɑ̌ pyêh lɔ́ɔ́ gô. Dɑmɑ́ jóʼo nó, gó ɑpɑ̌ jwe mé tɑb, ó bɨ̌h le osó bɑ̂m sóhɑɑ. 30Nó ɨ́ jɔʼ mwɑ̂n gǒ nyɑ̂, mû sí tó búlɑ yɨ́, wɑɑ́ ɑ́ sɑm bisɑ́ byô bíbyɛ̂h lɨ́ ebwɑ̂m bísɑdɑ́gɑ bi bʉ́bɑ́ nyɑ́, gʉ́ jʉ̂ nyé mɑ̂ myɑ́ʼ ntœœ.” 31Sɔ́ŋ, nye e né ó: “Mwɑ́nɑ̌m, mɨnɑ́ e go ó dí ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. Sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí egúmo e me yɨ́, yé ó yô ntémé. 32Sɑ̂ gwɑ́r, yê kʉ jɑlɑ ó, mɨnɑ́ tyélɨɨ gɑ́ nzɔɔ bisʉhʉʉ, ebě, ntwómô ɑ́ pɑ be njwe nyɑ́, nyɨ́ pɑh. Nye ɑ́ si boo dîm. Nyɨ́ kɑ̌ beɔɔ.”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\