Luc 16

1Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ ntémé le ompʉ́n bé ó: «Nyʉ́ʉ́ kúmɑ́ ɑ́ be ó e mbɔʼlʉ ekúró wé. Nó bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ si jwe mbɔʼlʉ ekúró wɑɑ́ mebě, le elɛ́ɛ ó, nye ɑ́ si sɑm nye bisɑ̂. 2Nye ntɔ̂ʼ jébe nyê. Nye e né ó: “Wɑ́ɑ̌ mbǐ lɔ̌b mé dí ejóʼo, dumo e go wɨ̂? Lɛ́ʼlɑ́ɑ́ mé mpʉ gô bibi bísɑ́ byɑ̂m yɨ́, ebě, gó ɑbe e nkul ekɑ̌ di mbɔ̂ʼlʉ ekúró lɑ̂m.” 3Nó mbɔ̂ʼlʉ ekúró wɑɑ́ ɑ́ nze lɛ́ɛ ɨ́ lémé wé tʉ́ŋlʉ̌ ó: “Mpʉ sɔ́ŋ wɑ̌m lɛ́ɛ́ ó, nyě pɛʼ ó me ɨ́ dǐ mbɔ̂ʼlʉ ekúró yɨ́, me ókɑ̌ sɑ̂ nyɑ́ ɨ́ jɔʼ yɨ̂? Mɛm ɑpʉgʉ́ be e nkul lí bípemé. Nó yé óbuú sɑ̂ mé sôn lɨ́ etô le engʉl méde. 4Mɨ́ gʉ́ɑ̌ sɑ́ mé dí e nkul esɑ̂ yɨ́! Jɔʼ mé ngɑ́ dímlě dǐ yɑ̂m yɨ́, bʉr, bé óbɑʼle mé ɨ́ mimbɛ̌r myɔ́ɔ́!” 5Nye ntɔ̂ʼ jébe bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ be e bisɑ́ bí njǿø wé bɑ́ ngúngwɑ́r. Nye e mʉr esôʼ ó: “Gó e njǿø wɑ̌m yɑ́ɑ̌ bím?” 6Nye ó: “Mě le otonô o múlo nter.” Mbɔʼlʉ, nye e né ó: “Kɑ́lɑr mempʉ́lɑ́ mô bê! Kpɑ́hwɑ́ di sí. Go ɑ tílé mékɑ́m métɛ̂n.” 7Nye e nyʉ́ʉ́ ó: “Guɑ, gó e yɑ́ɑ̌ bím?” Nyɨ́hɑɑ́, nye ó: “Mě e minkurɑ méde minter mitɛ̂n.” Mbɔʼlʉ ekúró, nye e né ó: “Kɑ́lɑr mempʉ́lɑ́ mô bê. Tilɑɑ mínter minɑ̂.” 8Sɔ́ŋ wɑɑ́ nzě sêʼlě bɨ́blɑ mbɔ̂ʼlʉ ekúró wɑɑ́, ebě, nye ɑ́ si kûhlo mepɨʼ nó, ebě, bʉr ó sí yɨ̂, bé lɨ́ ekʉ́ gwɑ́ kûhlo mépɨʼ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́, lɑɑ bʉ̂r o mé Nzyɛ̌m.» 9Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: nʉŋɑɑ gɑ́ bibɨ́blɑ bí ókúm le ogbɑɑ ó sí yɨ̂. Jwɛ́nɑ́ɑ́ gɑ́ byê, lɨ́ esú ó, bɨ̌n tíɑɑ esó e bʉr. Jɔʼ ókúm le ogbɑɑ wɑɑ́, wé ósíe yɨ́, bé odil bɨ́n ɨ́ bisɑʼ ngɑ́ dǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ bí. 10Mʉr dí egwɑ́ kʉ́ bɑʼle bísɑ̂ bi dí tîtííɑ̌ bí nyɑ́, nye ntémé ókʉ́ gwɑ́ bɑʼle bísɑ̂ bi dí ɨ́ buo buo bí. Mʉr dí esɑ̂ syóm lɨ́ ebi bísɑ̂ bi dí ɑbuo bí nyɑ́, nye ntémé ósɑ̂ syóm ntémé nó ɨ́ jɔʼ nyé ngɑ́ bi bísɑ̂ ɨ́ buo buo yɨ́. 11Bɨ́n óbe, ɑgʉ́ɑ ébɑʼle bíbɨ́blɑ bí ókúm le ogbɑɑ ó sí yɨ̂ʼ nó, onzé ngɑ́ lɑ́ɑ ó, bɨ̌n bé ó bʉr o bé ébûʼlɔɔ? Onzé ókomo mímpɑ̌ŋ bisɑ́ byɔ́ɔ́ kwɑ́ nyɨ́n, ó bɨ̌n bɑ̂ʼlɑɑ bé byɑ̌? 12Bɨ́n óbe, ɑgʉ́ɑ ébɑʼle bísɑ́ byé onkɑ́n nó, nzé ójwe bɨ́n bisɑ́ bín, bɨ̌n bʉr o tɨ̂? 13«Kɑ̂r tɔʼ e syɛ̂l mesɑ̂ ngwɑ́r dí e nkul eséɑ le ojǿø obɑ́ jɔʼ gwɑ́r, ebě, nye ónwim nyʉ́ʉ́, kpɛl nyʉ́ʉ́; nkʉ̂ ntɔ̂ʼ ó, nye ójwe nyʉ́ʉ́ júu; pyêh nyʉ́ʉ́. Nó, bɨ̌n bé ɑbe e nkul eséɑ̌ Nzyɛ̌m syɛ́ɛ́, séɑ Ókúm-le-Ogbɑɑ syɛ́ɛ́ ɨ́ jɔʼ gwɑ́r.» 14OFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ be ó lɨ́ ejóʼo mílɔ̌b myɑɑ́ mímyɛ̂h, ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre épyɑ nyê, ebě, bé ɑ́ be ɨ́ buú kpɛ̌l mɔnɨ́, ntɑɑ sʉ́ŋɑ. 15Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n bé lɨ́ elɨlɛ̂ʼle bʉ̂r ó, bɨ̌n ó dí otîtyěl. Sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m, nye lɨ́ egʉ́ɑ mílémé mín, ebě, sɑ́ bʉ̂r dí ebuú sêʼle yɨ́, Nzyɛ̌m, nye lɨ́ ebene yé mpene-numó. 16«Metié mé Moïse le okɑ́lɑr bé ógwíhɑ o mílɔ̌b, byé ɑ́ di ó ɨ́ beɑ beɑ, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mé Jeɑn Ndu-bʉr. Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, tô dóló, bé mû ó lɨ́ etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí edumo e Mpóʼo mé Nzyɛ̌m wɨ́. Mʉr nyɨnyɛ̂h, nye mû ó lɨ́ enî tɨ̂ʼ e nkul. 17Kʉ́ e sí, byé e nkul edîm kɑ́m e kɑ́m. Sɑ̂ gwɑ́r, yé ɨ́ buú lele ó, kɑŋɑ́ gwɑ́r dí ɨ́ buú twɑ̂ʼwo ɨ́ metié mé Nzyɛ̌m yɨ́ dímɨɨ.» 18«Mʉ̂r bwóóló mʉ́mɑ́ wé, bɑ̂ wɑɑ́ swîh nó, nyɨ́ sɑ̂ míswɛbɑ. Mʉ̂r bɑ́ mʉ́mɑ́ ɑ́ pɑ bwóolɔɔ nyɑ́ nó, nyɨ́ sɑ̂ ntémé miswɛbɑ.» 19«Yé ɑ́ be ó, e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be e bisɑ̂ ɨ́ buo buo nyɑ́. Melú mɨ́mɛ̂h, nye ɑ́ bwɑ̂r ó, mikɑ́n myé ɑ́ be ɨ́ lele tɑ̂ŋ mí. Nye ɑ́ ciciʼe dʉ́ó lɨ́lɛ̂h ó ɨ́ mepwɑʼ. 20Gúú njwe-ntuʼ, díé lé Lɑzɑre, nyʉ̂l mikɔɔ e mikɔɔ e mebor, ɑ́ jɨjɑ̂ ó, lɨ́ ebé é mbɛ̌r wé sí. 21Nye ɑ́ be ó lɨ́ egø̂m éde bítwǐʼ méde byé ɑ́ kukur ɨ́ téble kúmɑ́ wɑɑ́ bí. Ompyê bɨ́ɛ kɑ̌ nzě gø̂gøh nyé mepɨ́ɨ́. 22Nye nzě jwe. Beéngeles nzě nkɛ́ɛ nyê, tó dilɔɔ nyé ɨ́ mbó éjʉ́m mé Abrɑhɑm ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Kúmɑ́ ntémé jwe, ntɔ̂ʼ debe ɨ́ soo. 23Nó nye jínɑ témé bintɨ́ʼɑ́ ɨ́ bɨ́ siʼe, nye ntɔ̂ʼ jwɛ̂ʼ kʉ́. Nyé kɑ́ bee nɛ́ɛ: Abrɑhɑm kɑ́ kɑ́ lɨ́ ejɑɑ; Lɑzɑre nyɨɛ, ɨ́ mbó éjʉ́m wé. 24Nye ntɔ̂ʼ bʉ̂ éjwê. Nye ó: “Dɑ̂ Abrɑhɑm ɔ́, jɨ́ʼɨ́ɨ́ mé nkoó ɔ̌! Lómlɑ́ɑ́ mé Lɑzɑre, nye dúbɑɑ odumo ó jiné yé ɨ́ medíbé, nye ɑ nzé jwě jɨ́m yɑ̂m metɑlɑ ɔ̌, ebě, me lɨ́ ebuú jɑʼrɑ e siʼe ɨ́ minjʉl mî.” 25Nó ó Abrɑhɑm ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: “Mwɑ̂n wɑ̌m ɔ́, toŋlɑɑ ó, go ɑ́ di ó ɨ́ diɑ́ mépwɑʼ ɨ́ jɔʼ gó ɑ́ be ɨ́ cwiʼ yɨ́ ɔ̌! Lɑzɑre nyɨɛ ɑ́ jɑɑ didi ó, njɨ ɨ́ diɑ́ éntéʼe. Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, nye mû ó sí póblɔɔ kɑ̂; guɑ, go lɨ́ ejóʼo mégunwɑ. 26Yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ ntémé ó yɨ̂: ntɑbɑntɑbɑ bɨ́ dí kɑ́ sí ɨ́ kœ́ʼlɛ́ yɨ́, yé ó pɑ́ʼ nyɨ́nɑ́. Nó, bʉr o dí ekpɛl émɔɑ kɑ̂, tô gʉ̂ʼ nko bɨ́n dí yɨ́ bɑ́, bé ɑbe e nkul entɑɑ. Bʉr bé ɑbe e nkul eduho ntémé nko bɨ́n dí nɨ̌, nze kɑ̂, nko bɨ́h dí yɨ́.” 27Nó ó kúmɑ́ ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: “Dɑ̂ ɔ́, yé bé nó wɑ́, me lɨ́ ejɨʼlɑ e go ó, go lómɑɑ Lɑzɑre ɨ́ mbɛ̌r sɔ́ŋ wɑ̌m ɔ̌! 28Ebě, mé e bɨ́ɔɔ́ otɛ̂n. Nye tô cɨ̂l bê, ebě, bé ntémé ɑ́mû jɑɑ́ nze kɑ̂ʼ ɨ́ gúmó dí ɨ́ buú gunwɑ yɨ̂ʼ ɔ̌!” 29Abrɑhɑm ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: “Bɨ́ɔɔ́ bô, bé e lɔ́ɔ́ Moïse bé le ogwíhɑ o mílɔ̌b, bé ɑ́ tile wɨ́. Bé pɑ́ɑ jóʼo bé ɔ̌!” 30Kúmɑ́, nye ó: “Dɑ̂ Abrɑhɑm ɔ́, bím yɑɑ́, yé ɑjɑlɑ. Sɑ̂ gwɑ́r, mʉ̂r óduho lɨ́ ojwe, tó kœb bé nó, bé ójwirɑ míléme.” 31Nó Abrɑhɑm ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: “Bé óbe, ɑkpɛl éjóʼǒ Moïse, nkʉ̂ ogwíhɑ o mílɔ̌b nó, lɛ́ɛ́, bé ɑbe e nkul ejóʼo ntémé mʉr ɑ́ pɑh, duho lɨ́ ojwe nyɑ́.”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\