Luc 17

1Nó ó Yésʉs ɑ́ nze lɛ́ɛ le ompʉ́n bé ó: «Yé óbe ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, e mebɔ̌ʼ mé óbɨmɑ bʉ̂r ɨ́ miléme ó, bé sɑ̂ʼ ebébe mɑ́. Nkoó, nye ó, e mʉr ngɑ́ gbɑ̂ bʉ́ʉ́ bʉ̂r mebɔ̌ʼ mɑɑ́ nyɑ́! 2Yé ɑ́ gwɑ mbɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ wé ó, bé tyéelɑɑ nye nkoʼ ɨ́ cwíí, ntɔ̂ʼ guhɔɔ nyé ɨ́ mɑ̂ŋ, lɑɑ ó, nye gbɑ̂ʼ ebɔ̌ʼ ɨ́ nzɨ̌ ngɑ́ bɨmɑ mʉ̂r ngwɑ́r ɨ́ bwɑ́n bɑ̂m lɨ́. 3Gwɑ́ di gɑ́ le ocwóó. Mɨ́ɔɔ́ gǒ sɑ́ ébébe nó, jwéʼ nyé mebě. Nyé jwírɑ́ léme nɛ́ɛ: pɛʼɛɛ̌ bɑɑ ébébe gô lɑ́ɑ́ nyé yɨ́. 4Nyé sɑ́ syóm ɨ́ pɑ́ʼ gô nzɔʼ nzɑɑngbɑ́ ɨ́ móhó ngwɑ́r nó, jɔʼ yɨ́yɛ̂h nyé ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ e go ó: “Mɨ́ jwirɑ̌ léme” yɨ́, pɛʼɛɛ bíbɑɑ bí ébébe gô niʼe nyé tɨ̂ʼ bí.» 5Bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Tî Yésʉs, bé ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Bulɨɨ bɨ́h búʼó yɨ́h.» 6Tî Yésʉs ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Búʼó yɨ́n, yé dɑmɑ́ twɑ̂ʼwo mpʉ dîh é nyʉ́ó, yé bé yé ó mpɑ̌ŋ búʼó nó, bɨ̌n bé e nkul elɛ́ɛ e lɨ́ yɨ̂ʼ ó: “Duhɑɑ wɑ̂, go ɑ tó tyɛ̂b ɨ́ mɑ̂ŋ,” yé ntémé ntɔ̂ʼ sɑ̂ bɨ́n mejóʼo.» 7«Mɨnɑ́ pɑ́ɑ jøʼ gɑ́ ó, mʉr ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, nyě e lóbilɑ yé dí elî nyé bipemé, nkʉ̂ pɑ́lɑ nyé bitɑb yɨ́. Jɔʼ nyé dí ebee yé lɨ́ eduho ɨ́ bisyɛ́ɛ́ yɨ́, nzê nyě e nkul elɛ́ɛ e yé ó: “Kpɑ́hwɑ́ di sí ɨ́ téble, go dêʼ!” 8Heʼé, nye ólɛ́ɛ e né ó: “Jɑ́mɑ́ɑ́ mé mede, gó océne míkɑ́n, gó okɑ mé mede jɔʼ mé jínɑ lɨ́ ede méde le menyoʼ yɨ́. Píe tɨ̂, gó okɑ̌ de.” 9Nzê nye sí jwe syɛ̂l mesɑ̂ wé nzyǒo, ebě, nye sí sɑ̂ bísɑ́ bíbyɛ̂h nyé ɑ́ lómo nye ó, nye sɑ̂ʼ bí ɛ́? Heʼé! 10Dɑmɑ́ jóʼo bɨ́n, jɔʼ bɨ́n ósîl ésɑ̂ mílʉ́mlʉ́ mímyɛ̂h yɨ́, lɛ́yɨ́ɨ́ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n ó: “Mɨnɑ́ gɑ́ bé ó bɑɑ́ntéʼenteʼe ósyɛ̂l o mésɑ̂. Mɨnɑ́ bé ɑ́ jɑɑ séɑ gɑ́ ó, njɨ bím syɛ́ɛ́ nyé ɑ́ líʼe ó, mɨnɑ́ séɑɑ gɑ́ yɨ́.”» 11Ɨ́ cyěn Yésʉs ɑ́ be lɨ́ etô Yerʉ́zɑlɛm yɨ́, nye ɑ́ be ó lɨ́ edû njɨ dí ebɛ̂ʼ pɑ́ʼ sí Sɑmɑrî le sí Gɑlilê wɨ́. 12Jɔʼ nyé ɑ́ pyɑ̂l ɨ́ nyʉ́ʉ́ kwɑ́r yɨ́, minzɨ̂nzɑ̌m kɑ́m, nzě bɔmɑ e né. Myé ɑ́ tyɛ̂b ó, e bɑ́ e ncɛrɑ́, 13bɨ́nɔɔ mécyêl kʉ́. Bé ó: «Yésʉs ɔ́, lɛ̂ʼlɑ ɔ́, jɨ́ʼɨ́ɨ́ bɨ́h nkoó ɔ̌!» 14Yésʉs nzě bee bê. Nye ó: «Tó lɛ̂ʼle gɑ́ opɑrɑ mé Nzyɛ̌m menyʉ́l mɨ́n ɔ̌.» Bé jínɑ lɨ́ etô nó nɛ́ɛ: menyʉ́l mɔ́ɔ́ ntɔ̂ʼ sɑ̂ ɨ́ deŋé. 15Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, jɔʼ nyé ɑ́ bee ó, nyɨ́ ciʼe yɨ́, nye ntɔ̂ʼ bwóolo ntúʼó, lɨ́ egúmlǒ Nzyɛ̌m le ecyêl kʉ́kʉ́. 16Nó nyé ɑ́ nze kúrwo sí, píʼe mpóm ɨ́ bibwɑ̌h ɨ́ mpǒm mé Yésʉs, lɨ́ ejwe nyé nzyǒo. Mʉr wɑɑ́ ɑ́ be ó mʉr Sɑmɑrî. 17Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Bʉr kɑ́m bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ bě sí ciʼe, yé ɑbe nó? Á bʉ́ʉ́ bʉ̂r ebǔ bɨ́ɛ, bé mû wó ɛ́? 18Nzê nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, nyé ɑbɑ́ jøʼ ébúlɑ, ó nye ntɑ́ɑ nzě jwě Nzyɛ̌m nzyǒo, njɨ njwóo nyɑ̂ʼ nye omér ɛ̌?» 19Nó ó Yésʉs ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Gbɔlwɑɑ sí. Bʉŋlɑ́ɑ. Búʼó yô, yɨ́ ciʼ gô.» 20Ɨ́ yʉ́ʉ́ jɔʼ, oFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ nze jî e Yésʉs ó: «Ɨ́ yɑ́ɑ̌ jɔʼ Nzyɛ̌m ngɑ́ tyêl Mpóʼo nyé ɨ́ sɨŋ yɨ́ ɛ́?» Nye ntɔ̂ʼ yɑlɑ e bé ó: «Nzyɛ̌m, nye ɑ́tyêl Mpóʼo nyé ɨ́ mbi dí ó, míh mé bʉ̂r, mé óbee nyé wɨ́. 21Bé ɑ́lɛ́ɛ ó: “Beyɨɨ gɑ́ nye ɛ̌! Nye ó nyɨ̂!” Nkʉ̂ ntémé ó: “Nye ó dí kɑ̂ʼ nyɨ̂!” Ebě, bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le egʉ́ɑ ó, Mpóʼo mé Nzyɛ̌m, nye mû ó mbeɑ́ ɨ́ milémé mín tʉ́ŋlʉ̌.» 22Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ le ompʉ́n bé ó: «Yé ópyɑ̂l jɔʼ bɨ́n ngɑ́ jóʼǒ jwéh édi e Mwɑ̂n mé Mʉr sɔ́mɑ́ yɨ́, dɑmɑ́ bě móhó ngwɑ́r. Sɑ̂ gwɑ́r, yé ɑ́kɑ̌ bɑ́nɑ. 23Bʉ̂r, bé ólɛ́ɛ e bɨ̌n ó: “Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ́ kɑ̂”, nkʉ̂ ntémé ó: “Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ́ wɑ̂ʼ” nó, mʉ̌r sɑ́ ɑtô gʉ̂, nkʉ̂ dû bê. 24Mpʉ̌ njweh dí ejweh ɨ́ jʉ́o, pɑ̌n jwê ɨ́ mipɑ́ʼ mí jʉ́ó mímyɛ̂h yɨ́, ó Mwɑ̂n mé Mʉr ósɑ̂ ɨ́ jɔʼ nyé ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́. 25Yé jɑlɑ ó, nye pɑ́ɑ nyɛɛ́ siɑ e mitúú ɨ́ buo buo. Bʉr ó myɑ̌ wɨ̂, bé óbene nyé ntémé. 26Mpʉ bísɔ̂ʼ byé ɑ́ syɛ́ɛ ɨ́ jɔʼ mé Nóe yɨ́, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó ngɑ́ syɛ́ɛ ɨ́ jɔʼ Mwɑ̂n mé Mʉr ónze yɨ́. 27Bʉr bé ɑ́ si de mede le menyoʼ, ɨ́ de de de. Bé ɑ́ si bɑ̂ bʉbɑ́, ɨ́ bɑ̂ bɑ̂ bɑ̂. Cyenɔɔ mísile ɨ́ mebɑ̂, tó pyɑ̂l ɨ́ dʉ́ó Nóe ɑ́ nî ɨ́ byɛ̂l tʉ́ŋlʉ̌ yɨ́. Mpɨɨ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ ntɔ̂ʼ mɑmle, jʉ̂ bɨ́bɛ̂h. 28Jøʼ gwɑ́r yɑɑ́, ɨ́ melú mé Lôt, bʉr bé ɑ́ si de mede le menyoʼ. Bé ɑ́ si bwɑ̂m bisɔ̂ʼ le ebɛ́mɑ. Bé ɑ́ be ó lɨ́ elî bípemé le esumo mímbɛ̌r. 29Ɨ́ móhó Lôt ɑ́ duho Sodôm wɨ́, siʼe ti e pir, byé ɑ́ si duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, søø bɨ́bɛ̂h ɨ́ menyʉ̂l mpʉ métó mé mpíé, dímle bɨ́bɛ̂h. 30Nó ntémé ó yé ngɑ́ syɛ́ɛlɨ ɨ́ móhó Mwɑ̂n mé Mʉr ngɑ́ nze wɨ́. 31«Ɨ́ móhó wɑɑ́, mʉr óbe kʉ́ mié mbɛ̌r nyɑ́, nye ɑ́kɑ̌ jɑlɑ le etô mbɛ̌r, tó kɑɑle bísɑ́ byé. Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mʉr óbe ɨ́ pemé nyɑ́: nyě sɑ́ ɑbúlɑ, tô mbɛ̌r wé. 32Pɑɑ́ toŋlo gɑ́ mʉmɑ́ mé Lôt! 33Mʉr ósɑ́ɑ ékɑmle e cwiʼ yé nyɑ́, ódímle yê. Wɑɑ́ dí ekɑm édímlě cwiʼ yé nyɑ́, nyɨ́hɑɑ́ ó ngɑ́ bɑʼle yê. 34Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: ɨ́ pum wɑɑ́, bʉr obɑ́, bé óbe ɨ́ joó gwɑ́r: nyʉ́ʉ́ ónʉŋɔɔ; nyʉ́ʉ́ lîʼ. 35Lɨ́ bʉbɑ́ obɑ́ ngɑ́ be lɨ́ esie méde ɨ́ nkoʼ mpwɑ́r bɑ́, nyʉ́ʉ́ ónʉŋɔɔ; nyʉ́ʉ́ lîʼ.» 37Nó ó ómpʉ́n bé, bé ɑ́ jî e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, sɑ̂ yɑɑ́, yé ósyɛ́ɛ wó?» Nye ntɔ̂ʼ yɑlɑ ó: «Gúmó múu dí yɨ́, tɨ̂ʼ ntémé ó ómpele dí eswɑ̂l yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\